دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زیست شناسی نیمسال اول 89-88

  دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زیست شناسی نیمسال اول 89-88

1111113.pdf
View Download
ریاضی 1  357k
1111114.pdf
View Download
ریاضی 2  346k
1112006.pdf
View Download
پروتزئولوژی  214k
1112010.pdf
View Download
مبانی بیو شیمی  215k
1112012.pdf
View Download
سیستماتیک گیاهی 1  219k
1112014.pdf
View Download
تالوفیت ها  280k
1112015.pdf
View Download
زیست شناسی جانوری   223k
1112016.pdf
View Download
زیست شناسی سلولی و ملکولی  240k
1112018.pdf
View Download
میکرو بیولوژِی عمومی  350k
1112020.pdf
View Download
سیستماتیک گیاهی 2  227k
1112022.pdf
View Download
زیست شناسی پرتوی  223k
1114082.pdf
View Download
شیمی عمومی 1  350k
1114084.pdf
View Download
شیمی 2  352k
1114086.pdf
View Download
شیمی آلی  835k
1117083.pdf
View Download
آمار زیستی  674k
1213117.pdf
View Download
آئین نگارش متون علمی  194k
1113109.pdf
View Download
فیزیک عمومی  286k
1112120.pdf
View Download
متون زیست شناسی  325k
1112063.pdf
View Download
سیتو ژنتیک گیاهی  223k
1112061.pdf
View Download
فیزیولوژی تنش  310k
1112060.pdf
View Download
روشهای تکثیر گیاهان  205k
1112058.pdf
View Download
اصول روشهای رده بندی گیاهان  206k
1112054.pdf
View Download
زیست شناسی گیاهی 2  217k
1112051.pdf
View Download
رشد و نموگیاهی  269k
1112049.pdf
View Download
اکولوژی عمومی  275k
1112048.pdf
View Download
تکامل موجودات زنده – زیست شناسی تکوینی  304k
1112046.pdf
View Download
جنین شناسی  318k
1112044.pdf
View Download
زیست شناسی انگل ها   250k
1112042.pdf
View Download
جانور شناسی 2  264k
1112041.pdf
View Download
بیو فیزیک  261k
1112039.pdf
View Download
فیزیولوژی گیاهی 2  285k
1112038.pdf
View Download
فیزیولوژِی جانوری 3  277k
1112036.pdf
View Download
ژنتیک  282k
1112035.pdf
View Download
ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  277k
1112033.pdf
View Download
فیزیولوژی جانوری 2  293k
1112031.pdf
View Download
فیزیولوژی گیاهی 1  295k
1112029.pdf
View Download
جانورشناسی  287k
1112027.pdf
View Download
بافت شناسی  325k
1112026.pdf
View Download
میکرو بیولوژی محیطی  291k
1112025.pdf
View Download
متون زیست شناسی  385k
1112023.pdf
View Download
فیزیولوژی جانوری  279k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی