دانلود سوالات و پاسخ ارشد 88 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد  88  همه رشته ها

 

 

 

رمز همه فایلها : www.konkur.in

 


 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1101 زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات
1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات
1103 سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی کلید سوالات
1104 مجموعه زبان‌عربی کلید سوالات
1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
1107 مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی کلید سوالات
1109 فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌ کلید سوالات
1110 مجموعه‌ زبان‌شناسی کلید سوالات
1111 الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌ کلید سوالات
1112 الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
1113 الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
1114 مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی کلید سوالات
1115 الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌) کلید سوالات
1116 مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
1117 مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌ کلید سوالات
1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2 کلید سوالات
1119 علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کلید سوالات
1121 مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی کلید سوالات
1122 مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
1123 مجموعه علوم تربیتی 3 کلید سوالات
1124 مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
1125 مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات
1126 مجموعه‌ حقوق‌ کلید سوالات
1127 مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
1128 آموزش زبان ژاپنی کلید سوالات
1130 مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات
1132 باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
1133 مجموعه‌ روانشناسی کلید سوالات
1134 حسابداری کلید سوالات
1137 مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
1138 علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
1139 مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
1142 مجموعه‌ مدیریت‌ کلید سوالات
1146 برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست کلید سوالات
1148 مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌ کلید سوالات
1152 مجموعه مدرسی و معارف
اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه)
کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1201 مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ کلید سوالات
1202 مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
1203 مجموعه‌ شیمی‌ کلید سوالات
1204 فیزیک و نانو فیزیک کلید سوالات
1205 فوتونیک کلید سوالات
1206 مجموعه زیست شناسی کلید سوالات
1207 مجموعه‌ آمار کلید سوالات
1208 مجموعه‌ ریاضی عصر جمعه کلید سوالات صبح شنبه
1208 مجموعه‌ ریاضی کلید سوالات
1209 علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
1215 انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات
1216 مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا کلید سوالات
1217 علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
1218 مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

 


 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1251 مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر جمعه کلید سوالات
1251 مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح شنبه کلید سوالات
1253 مجموعه ‌مهندسی‌ نفت کلید سوالات
1255 ‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات
1256 مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
1257 مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
1258 مهندسی ‌شیمی – مخازن‌ هیدروکربوری کلید سوالات
1259 مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
1260 مهندسی صنایع‌ کلید سوالات
1262 مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
1263 مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
1264 مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
1267 مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
1268 مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌ کلید سوالات
1272 مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
1273 مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر جمعه کلید سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح شنبه کلید سوالات
1279 مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
1283 مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
1284 مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
1285 مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازی کلید سوالات
1286 مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
1287 مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
1288 مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
1289 مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
1291 مهندسی مکاترونیک کلید سوالات
1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات

 

 

 


 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

 

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1301 مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات
1302 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) کلید سوالات
1303 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات
1304 مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
1305 مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
1306 مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
1307 مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
1308 مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
1309 مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات
1310 مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
1311 مهندس منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات
1313 مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
1314 مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات
1315 مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
1317 مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
1319 مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
1320 هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
1321 مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات
1322 مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
1323 مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
1324 مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
1325 مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
1326 مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
1327 مدیریت کشاورزی کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1350 برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ کلید سوالات
1351 طراحی‌ شهری کلید سوالات
1352 مجموعه معماری کلید سوالات
1353 مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخی کلید سوالات
1357 کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی کلید سوالات
1358 تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی کلید سوالات
1359 پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی کلید سوالات
1360 مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
1361 مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری کلید سوالات

 

 


 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1401 علوم تشریحی – آناتومی کلید سوالات
1402 قارچ شناسی کلید سوالات
1403 بیو شیمی بالینی کلید سوالات
1406 بهداشت حرفه ای کلید سوالات      
1408 فیزیوتراپی کلید سوالات
1410 مامایی (فقط خواهران‌) ‌ کلید سوالات
1411 ایمنی شناسی پزشکی کلید سوالات
1413 انگل شناسی کلید سوالات
1414 فیزیک پزشکی کلید سوالات
1416 فیزیولوژی کلید سوالات
1417 آمار زیستی کلید سوالات      
1420 بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌ کلید سوالات
1421 سم شناسی کلید سوالات
1501 انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات
 

 

رمز همه فایلها : www.konkur.in

 

 

 

ارسال دیدگاه

40
0

28 نظرات جدید
12 پاسخ به نظرات
30 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
30 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
کامران

سلام ببخشید چرا پاسخ نامه تشریحیش رو نگذاشتین

kourosh salimi

وقتی کلید سوالات رو میزارید درج کنید برای چه کد سوالیه
دفترچه 1268 معلوم نیست کد سوالات برا کدوم دفترچس

زهرا

سلام و ممنون بابت سوالات و پاسخنامه کلیدی
اما در داخل سایتتون نوشتید با پاسخنامه تشریحی ولی فقط کلید گذاشتید. اگر پاسخ تشریحی هم بگذارید ممنون میشم

رضا

ممنون از شما ایول به شما

محمد

رمز عبور غلطه که….

درسا

سلام
کلید سوالات آزمون سال ۸۸
مهندسی مکانیک ۱۲۶۷
مشکل داره و .
میشه لطفا اصلاحش کنید؟

آلاله

سلام
کلیدایی که میذارین کلیدهای اولیه هستن یا کلید نهایی که تغییرات توشون لحاظ شده؟

حسن

ببخشید سوالات دانشگاه آزاد رو قرار می دید؟

ابراهیم

سلام شما کلا سوالای کنکور توانبخشیا رو نمیذارین.

مریم

سلام. خدا قوت
شرمنده من توی این سایت پاسخ تشریحی ارشد اقتصاد کشاورزی رو پیدا نکردم
شما میتونید راهنمایی کنید کجا می تونم پیدا کنم؟
مرسی

masumeh

سلام میشه پاسخ تشریحی مکانیک ساخت و تولید رو واسم ایمیل کنید یا اینجا بذارید سال88 و93 ممنون

سروه

سلام
ممنون از سایت خوبتون
ببخشید من سوالات رشته فناوری اطلاعات(1276) رو دانلود کردم ولی سوالات مربوط به دفترچه E و کلید مربوط به دفترچه A هستش
چطور میتونم کلید مربوط به اون دفترچه رو پیدا کنم؟
لطفا” راهنمایی کنید
ممنون میشم

میلاد

سلام ببخشید سولای 88 معدن کلیدش ناقصه اگه کلید دفترچه های دوم و سوم رو بذارید ممنون میشدم

ناشناس

یعنی همین

آرمین

التماس میکنم کلید دفترچه کد c ارشد برق رو بزارید یا بگید از کجا گیر بیاریم

melika

من هم شدیدا دنبال کلید c معماری هستم.به ایمیل من ارسال کنین خواهشا

ز

ترو خدا کلید دفترچه c ارشد 93 برق رو بذارید شدیدا احتیاج دارم.ترو به خدا

من

راست میگه منم کلید c یا دفترچه ارشد c رو میخوامم هیچکس نیست که کمکی بکنه؟؟
ایها الناس!!راهنمایی کنید

محمود

صبور باشید

مهرناز

سلام. شما برا کد 1276 سوالات دفترچه c رو گذاشتین و برا کلید دفترچه A. یعنی چی؟؟

علیرضا

ابتدا به شما خسته نباشید عرض میکنم از اینکه دلسوزانه به فکر ما دانشجویان هستید کمال تشکر را دارم خیلی ممنونم سوالات عالی بودخوبه انسان برای اخرتشم تلاش کنه مثل شما انسان های بزرگوار!

رضا

بسیار تشکر میکنم
ببخشید قبلش سلام عرض میکنم و لطف فرمودین بابت سایتتون بسیار خوب

نم نم

خواهش میکنم

زهرا

میشه سوالات کنکورو با پاسخ تشریحی بزارید؟

مصطفی

سلام
من صنایع غذایی 88 و 87 رو نتونستم دانلود کنم لطف بررسی میفرمایید؟

امیر

همه سالها سوالات و پاسخ نامشون کامله بجز سال 88 کد رشته 1266 پاسخ کلیدی نداره. اگه لطف کنید هرچه زودتر روسایت بزارید ممنون میشم.

مهدی

با سلام
ممنون از سایت خوبتون. کلید سوالات ارشد مکانیک سال 88 دارای مشکل می باشد. با تشکر.

زهرا

بابا چرا ارشد ریاضی و فیزیک هیچکدوم پاسخ تشریحی نداره.این چه وضعشه آخه…اه…
خسته شدم ازبس دنبال پاسخ تشریحی گشتم

reza jahan

سلام .خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون.

دو فایل زیر دقیقا یکی هستند لطفا در صورت امکان فایل دوم را اصلاح فرمایید تا بتونیم دانلود کنیم.

1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر جمعه کلید سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح شنبه کلید سوالات

با تشکر .

مهلا

سلام
اگه ممکن هستش برق 88 با کد 1251 هم بررسی کنید باید دفترچه دوم همون دفترچه اوله

سلام
بسیار عالیییییییییی اقای رهبر سپااااااااااس
فقط اولی ها چرا جواب ندارن؟؟؟؟؟؟؟ مثلا مددکاری؟؟؟؟؟؟؟؟

رضا

سلام
واقعا عالی بود. ممنون از زحماتتون

خدیجه

سلام خسته نباشد تو رو خدا سوالات کنکور کارشناسی ازشد رشته بهداشت عمومی را بزارید خیلی ممنون میشم

تبلیغات متنی