دانلود سوالات و پاسخ ارشد 89 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد  89  همه رشته ها

 

 

 

 

 

 

رمز همه فایلها : www.konkur.in

 

 


 

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1101 زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ 2014 کلید سوالات 2014
زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ 2015 کلید سوالات 2015
1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی 2006 کلید سوالات 2006
مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی 2007 کلید سوالات 2007
1103 سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی کلید سوالات
1104 مجموعه زبان‌عربی کلید سوالات
1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
1107 مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی 5012 کلید سوالات 5012
مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی 5013 کلید سوالات 5013
1109 فرهنگ ‌و زبانهای‌
باستانی‌
کلید سوالات
1110 مجموعه‌ زبان‌شناسی 3010 کلید سوالات 3010
مجموعه‌ زبان‌شناسی 3011 کلید سوالات 3011
مجموعه‌ زبان‌شناسی 3078 کلید سوالات 3078
1111 الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌ کلید سوالات
1112 الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
1113 الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
1114 مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی 6007 کلید سوالات 6007
مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی 6008 کلید سوالات 6008
1115 الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌) کلید سوالات
1116 مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
1117 مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌ 4007 کلید سوالات 4007
مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌ 4008 کلید سوالات 4008
1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2 کلید سوالات
1119 علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه 6034 کلید سوالات
مجموعه‌ زبان‌ فرانسه 6035 کلید سوالات
1121 مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی 6036 کلید سوالات 6036
مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی 6037 کلید سوالات 6037
1122 مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
1123 مجموعه علوم تربیتی 3 کلید سوالات
1124 مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
1125 مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات
1126 مجموعه‌ حقوق ‌ 2003 کلید سوالات 2003
مجموعه‌ حقوق ‌ 2004 کلید سوالات 2004
مجموعه‌ حقوق ‌ 2005 کلید سوالات 2005
1127 مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
1128 آموزش زبان ژاپنی کلید سوالات
1129 زبان و ادبیات اردو کلید سوالات
1130 مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2008 کلید سوالات 2008
مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2009 کلید سوالات 2009
مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2010 کلید سوالات 2010
1131 مطالعات جهان 3007 کلید سوالات 3007
مطالعات جهان 3008 کلید سوالات 3008
1132 باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
1133 مجموعه‌ روانشناسی 4011 کلید سوالات 4011
مجموعه‌ روانشناسی 4012 کلید سوالات 4012
مجموعه‌ روانشناسی 4013 کلید سوالات 4013
1134 حسابداری 1010 کلید سوالات 1010
حسابداری 1011 کلید سوالات 1011
1137 مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
1138 علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
1139 مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
1142 مجموعه‌ مدیریت ‌ 1007 کلید سوالات 1007
مجموعه‌ مدیریت ‌ 1008 کلید سوالات 1008
مجموعه‌ مدیریت ‌ 1009 کلید سوالات 1009
1146 برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست 3016 کلید سوالات 3016
برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست 3017 کلید سوالات 3017
1148 مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ 3075 کلید سوالات 3075
مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ 3076 کلید سوالات 3076
1152 مجموعه مدرسی و معارف
اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه)
کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1201 مجموعه‌ زمین‌ شناسی ‌ 1012 کلید سوالات 1012
مجموعه‌ زمین‌ شناسی ‌ 1013 کلید سوالات 1013
1202 مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
1203 مجموعه‌ شیمی ‌ 1014 کلید سوالات 1014
مجموعه‌ شیمی ‌ 1015 کلید سوالات 1015
1204 فیزیک و نانو فیزیک 2017 کلید سوالات 2017
فیزیک و نانو فیزیک 2018 کلید سوالات 2018
1205 فوتونیک 3072 کلید سوالات 3072
فوتونیک 3073 کلید سوالات 3073
1206 مجموعه زیست شناسی 6039 کلید سوالات 6039
مجموعه زیست شناسی 6040 کلید سوالات 6040
1207 مجموعه‌ آمار 1016 کلید سوالات 1016
مجموعه‌ آمار 1017 کلید سوالات 1017
مجموعه‌ آمار 1018 کلید سوالات 1018
1208 مجموعه ریاضی 4014 کلید سوالات 4014
محموعه ریاضی 5005 کلید سوالات 5005
1209 علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
1215 علوم محیط زیست کلید سوالات
1216 مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا 3029 کلید سوالات 3029
مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا 3030 کلید سوالات 3030
1217 علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
1218 مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1251 مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه 4002
مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه 4003
مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه 5001 کلید سوالات 5001
مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه 5002 کلید سوالات 5002
1253 مجموعه ‌مهندسی‌ نفت 3031 کلید سوالات 3031
مجموعه ‌مهندسی‌ نفت 3032 کلید سوالات 3032
1255 ‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات
1256 مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
1257 مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
1259 مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
1260 مهندسی صنایع ‌ 3050 کلید سوالات 3050
مهندسی صنایع ‌ 3051 کلید سوالات 3051
1262 مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
1263 مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
1264 مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
1266 مجموعه دریانوردی کلید سوالات
1267 مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
1268 مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ 6041 کلید سوالات 6041
مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ 6042 کلید سوالات 6042
مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ 6043 کلید سوالات 6043
1272 مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
1273 مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه 4005 کلید سوالات 4005
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه 4006 کلید سوالات 4006
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه 5003 کلید سوالات 5003
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه 5004 کلید سوالات 5004
1279 مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
1283 مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
1284 مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
1285 مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازی کلید سوالات
1286 مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
1287 مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
1288 مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
1289 مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
1291 مهندسی مکاترونیک کلید سوالات
1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1301 مهندسی منابع طبیعی 6012 کلید سوالات 6012
مهندسی منابع طبیعی 6013 کلید سوالات 6013
1302 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) 6014 کلید سوالات 6014
مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) 6015 کلید سوالات 6015
1303 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات
1304 مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
1305 مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
1306 مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
1307 مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
1308 مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
1309 مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات
1310 مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
1311 مهندس منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی 6025 کلید سوالات 6025
مجموعه مهندسی منابع طبیعی 6026 کلید سوالات 6026
1313 مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
1314 مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات
1315 مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
1317 مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
1319 مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
1320 هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
1321 مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات
1322 مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
1323 مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
1324 مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
1325 مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
1326 مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
1327 مدیریت کشاورزی کلید سوالات

 


 

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1350 برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ کلید سوالات
1351 طراحی‌ شهری کلید سوالات
1352 مجموعه معماری کلید سوالات
1353 مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخی کلید سوالات
1357 کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی 6032 کلید سوالات 6032
کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی 6033 کلید سوالات 6033
1358 تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی 6001 کلید سوالات 6001
تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی 6002 کلید سوالات 6002
1359 پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی 3052 کلید سوالات 3052
پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی 3053 کلید سوالات 3053
1360 مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
1361 مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری 3048 کلید سوالات 3048
مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری 3049 کلید سوالات 3049

 


 

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1401 علوم تشریحی – آناتومی کلید سوالات
1402 قارچ شناسی پزشکی کلید سوالات
1403 بیو شیمی بالینی کلید سوالات
1406 بهداشت حرفه ای کلید سوالات
1407 حشره شناسی پزشکی کلید سوالات
1408 فیزیوتراپی کلید سوالات
1409 ویروس شناسی کلید سوالات
1410 مامایی (فقط خواهران‌) ‌ کلید سوالات
1411 ایمنی شناسی پزشکی کلید سوالات 1413 انگل شناسی کلید سوالات
1414 فیزیک پزشکی کلید سوالات
1415 آموزش بهداشت کلید سوالات
1416 فیزیولوژی کلید سوالات
1417 آموزش بهداشت کلید سوالات 1418 باکتری‌ شناسی‌ کلید سوالات
1419 هماتولوژی کلید سوالات
1420 بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌ کلید سوالات
1421 سم شناسی کلید سوالات
1501 انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات
1502 فیزیولوژی دامپزشکی کلید سوالات
1503 قارچ شناسی دامپزشکی کلید سوالات
1504 بافت شناسی دامپزشکی کلید سوالات

 

 

 

رمز همه فایلها : www.konkur.in

 

ارسال دیدگاه

38
0

32 نظرات جدید
6 پاسخ به نظرات
2 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
27 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
morteza

سلام خسته نباشید ارشد 89 مدیریت قسمت بازاریابی پاسخ نامه نمیاد بالا ممنون میشم پیگیری کنید

فاطیما

با سلام سوالات ارشد ۹۶ قابل دانلود نیستند لطفا مجددا بارگذاری شود با تشکر

مه

سلام. واقعا از اینکه سوالات کنکور را همراه با کلید قرار دادید، ازتان تشکر می کنم.

سعید

یه چیز دیگه در خصوص صحت جواب ها هم یه توضیح بدید ممنون میشم

سعید

سلام
چرا ارشد باکتری شناسی دامپزشکی با کد رشته ۱۵۰۵ نیست
میشه بررسی کنید
مرسی

زهرا

سلام
ممنون از سوالاتتون
ولی واقعا چقدر جواب سوالات آزمون ها درسته
ما رو این جوابا حساب کردیم

سیداحمد خزایی

مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2010 – تو سوالات فایل پی دی اف نداره

فاطمه

سلام، چرا توی هیچ کدوم از سال ها به جز یکی دو سال سوالات کنکور پرستاری نیست؟ از کجا میتونم دانلود کنم؟ اصن پرستاری ارشدم داشتیم؟ چرا پس سوالات پرستاری رو نذاشتین؟؟؟؟؟؟؟؟ 🙁

مهسا

سلام.
پس چی شد
لطفا پاسخ کلیدی کنکور ارشد سال 89 رشته حسابداری(1134) را از سوال 90 تا 160 قرار دهید.ممنون

سارای

کد 1358 ناقصه

elya

با سلام
ضمن تشکر از سایت خوبتون
در صورت امکان خواهشا” نمونه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست مربوط به سال های گذشته رو قرار دهید.

زهرا

باسلام
از سایت خوب و همکارانی که بسیار زحمت می کشند.
من زمانی که دانلود می کنم دفترچه کنکور ارشد رشته علوم اجتماعی بعد از دانلود پسورد می خواد
ممنون میشم سریع راهنمایی کنید . که چه کار باید انجام بدم

کمیل

سلام
ببخشید من فقط تونستم سوالات دانلود کنم پاسخ سولات کدوم قسمت هست

آتنا

سلام از سایت خوبتون ممنوم
میشه راهنمایی کنید که پاسخ تشریحی شیمی به خصوص دروس تخصصی دفترچه دوم یعنی شیمی کاربردی رو از سال های 88-94 از کجا میتونم تهیه کنم؟
اگه امکانش هست در سایت قرار دهید.
با تشکر

سلام و با تشکر از سایت خوبتان
در صورت امکان سوالات ارشد 5 سال اخیر با پاسخ تشریحی رشته کامپیوتر کد 1277 را در سایت بگذارید

منصور

با عرض سلام و خسته نباشید
درود به شرف و انسانیت شما
خدا قوت، بسیار سایت قوی و ارزشمندی دارید، بسیار سپاسگزارم از نهایت لطف شما
زنده باشید

علی شعبانپور

سلام و درود
از صمیم قلب و با نهایت احترام، تلاش وافرتان را در ارائه این مجموعه کاربردی ارج می نهم
و یک خسته نباشید گرم به تنفس یک جرعه از محبتهایتان شاید جبرانی

ناشناس

کلید سوالات فایده ای نداره فقط اگر پاسخ تشریحیش بود خوب بود

saeede

slm mamno0n vaghean lotf kardin khoda kheyretun bede

سعید

با سلام و خسته نباشید .میخواستم بدونم سوالات ارشد 5 سال اخیر با پاسخ تشریحی رشته نقشه بردرای رو دارین؟؟؟خواهش میکنم خیلی فوریه .هزینش هم هر چقد باشه تقبل میکنم

چهره

سلام. لطفا پاسخ کلیدی کنکور ارشد سال 89 رشته حسابداری(1134) را از سوال 90 تا 160 قرار دهید.ممنون

رضا

اگر امکان دارد سوالات ارشد عمران 83 تا 86 با پاسخ قرار بدید

پری ناز

سلام…کلید سوالات باز نشد…ممنون

شهرزاد

با سلام و تشکر از پیج فوق العادتون.سوالم در خصوص سوالات کنکور دانشگاه آزاد هستش.سوالات کنکور آزاد 91 و 92 طراحی شهری رو در سایت قرار میدید یا خیر؟

شهرزاد

با سلام و تشکر از پیج فوق العادتون.سوالم در خصوص سوالات کنکور دانشگاه آزاد هستش.سوالات کنور آزاد 91 و 92 طراحی شهری رو در سایت قرار میدید یا خیر؟

رویا

سلااااااام خسته نباشید،بهترین سایت هستید…یه مشکلی دارم اینکه:

سوالات رشته پژ.هش هنر به هیچ عنوان دانلود نمیشه…..میشه لطف کنید بررسی شه

مصطفی

ببخشید منبع این پاسخنامه کجاست؟ چون بعضی سوالات واقعا جوابش ربطی به سوال نداره

لیلا

سلام کاش حل تشریحی رو داشتین کلید رو میخوام چیکار 🙁

آرزو

سپاسگزار

مرضیه

سلام و با تشکر از سایت خوبتان
متاسفانه فایل سئوالات را که دانلود میکنم باز نمیشود

مصطفی عربی

واقعا تشکر فوق العاده بود همه چیتون ممنون از همه زحمت هاتون

نرگس

با سلام و تشکر از سایت پر محتوایتان
در صورت امکان سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد را نیز در سایت قرار دهید

تبلیغات متنی