دانلود سوالات و پاسخ ارشد 91 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد 91 همه رشته ها

 

 

پسورد فایل های فشرده : www.konkur.in

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1101 سوالات ارشد مجموعه زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات
1102 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات
1104 سوالات ارشد مجموعه زبان‌ عربی کلید سوالات
1105 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
1106 سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
1107 سوالات ارشد مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
1108 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی کلید سوالات
1109 سوالات ارشد فرهنگ ‌و زبان های‌ باستانی‌ کلید سوالات
1110 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌شناسی کلید سوالات
1111 سوالات ارشد الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حدیث‌ کلید سوالات
1112 سوالات ارشد الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
1113 سوالات ارشد الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
1114 سوالات ارشد مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی کلید سوالات
1116 سوالات ارشد مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
1117 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌ کلید سوالات
1118 سوالات ارشد مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2 کلید سوالات
1119 سوالات ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
1120 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کلید سوالات
1121 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی کلید سوالات
1122 سوالات ارشد مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
1123 سوالات ارشد مجموعه علوم تربیتی 3 کلید سوالات
1124 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
1125 سوالات ارشد مجموعه مدیریت جهـانگردی کلید سوالات
1126 سوالات ارشد مجموعه‌ حقوق‌ کلید سوالات
1127 سوالات ارشد مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
1129 سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو کلید سوالات
1130 سوالات ارشد مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات
1131 سوالات ارشد مجموعه مطالعات جهان‌ کلید سوالات
1132 سوالات ارشد باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
1133 سوالات ارشد مجموعه‌ روان شناسی کلید سوالات
1134 سوالات ارشد حسابداری کلید سوالات
1137 سوالات ارشد مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
1138 سوالات ارشد مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
1139 سوالات ارشد مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
1140 سوالات ارشد پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
1142 سوالات ارشد مجموعه‌ مدیریت‌ کلید سوالات
1146 سوالات ارشد مجموعه محیط زیست کلید سوالات
1148 سوالات ارشد مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌ کلید سوالات
1152 سوالات ارشد مجموعه مدرسی معارف اسلامی کلید سوالات
1156 سوالات ارشد آماد کلید سوالات
1157 سوالات ارشد مدیریت بحران کلید سوالات

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1201 سوالات ارشد مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ کلید سوالات
1202 سوالات ارشد مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
1203 سوالات ارشد مجموعه‌ شیمی‌ کلید سوالات
1204 سوالات ارشد مجموعه فیزیک کلید سوالات
1205 سوالات ارشد مجموعه فوتونیک کلید سوالات
1206 سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی کلید سوالات
1207 سوالات ارشد مجموعه‌ آمار کلید سوالات
1208 سوالات ارشد مجموعه‌ ریاضی کلید سوالات
1209 سوالات ارشد علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
1213 سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی گیاهی کلید سوالات
1214 سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی جانوری کلید سوالات
1215 سوالات ارشد علوم محیط زیست کلید سوالات
1216 سوالات ارشد مجموعه زیست‌ شناسی دریا کلید سوالات
1217 سوالات ارشد علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
1218 سوالات ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1251 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ برق کلید سوالات
1253 سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی‌ نفت کلید سوالات
1255 سوالات ارشد ‌مجموعه مهندسی پلیمر کلید سوالات
1256 سوالات ارشد ‌مجموعه مهندسی معماری کشتی (1-سازه کشتی 2- هیدرومیکانیک کشتی) کلید سوالات
1257 سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
1259 سوالات ارشد مجموعه مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
1260 سوالات ارشد مهندسی صنایع‌ کلید سوالات
1262 سوالات ارشد مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
1263 سوالات ارشد مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
1264 سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
1266 سوالات ارشد مجموعه دریانوردی کلید سوالات
1267 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
1268 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌ کلید سوالات
1272 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
1273 سوالات ارشد مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
1276 سوالات ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
1277 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر کلید سوالات
1279 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
1283 سوالات ارشد مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
1284 سوالات ارشد مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
1285 سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ –  داروسازی کلید سوالات
1286 سوالات ارشد مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
1287 سوالات ارشد مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
1288 سوالات ارشد مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
1289 سوالات ارشد مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
1290 سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
1292 سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات
1293 سوالات ارشد مهندسی شیمی – بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کلید سوالات
1294 سوالات ارشد مجموعه ایمنی صنعتی کلید سوالات

 

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1301 سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کلید سوالات
1302 سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب کلید سوالات
1303 سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کلید سوالات
1304 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
1305 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
1306 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
1307 سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
1308 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
1309 سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور کلید سوالات
1310 سوالات ارشد مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
1311 سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
1312 سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوب کلید سوالات
1313 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
1314 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی(حشره شناسی کشاورزی) کلید سوالات
1315 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
1317 سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
1319 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
1320 سوالات ارشد هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
1321 سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – مدیریت و هم زیستی با بیابان کلید سوالات
1322 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
1323 سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
1324 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
1325 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
1326 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
1327 سوالات ارشد مدیریت کشاورزی کلید سوالات

 

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1350 سوالات ارشد برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ و مدیریت شهری کلید سوالات
1351 سوالات ارشد طراحی‌ شهری کلید سوالات
1352 سوالات ارشد مجموعه معماری کلید سوالات
1353 سوالات ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کلید سوالات
1356 سوالات ارشد نمایش عروسکی کلید سوالات
1357 سوالات ارشد کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی کلید سوالات
1358 سوالات ارشد تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی کلید سوالات
1359 سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی کلید سوالات
1360 سوالات ارشد مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
1361 سوالات ارشد مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری کلید سوالات
1362 سوالات ارشد طراحی صنعتی کلید سوالات
1363 سوالات ارشد مجموعه فرش کلید سوالات

 

 

پسورد فایل های فشرده : www.konkur.in

 

 

ارسال دیدگاه

242
0

226 نظرات جدید
16 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
61 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
الهه یوسفی

با سلام ممنون از سایت خوبتون
ارشد علوم سیاسی سال 91 کلیدش اشتباهه/دفترچه بی هست ولی کلید سی هستش.

سایه

دفترچه کدcبا پاسخنامه کدD??????اخه چراااا

دانشجو مشاوره

باسلام . لطفا دفترچه 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 تمام سالها رو بگذارید. ممنونم

غزال

با سلام و خسته نباشید. بابت سایت خوبتئن ممنون.خیلیییییییییییییییی عالی. خدا خیرتون بده

دنیا

با سلام

من پاسخنامه کنکور92 به قبل رو برام باز میکنه ولی نمیتونم دانلود کنم چکار کنم؟
باتشکر

سمانه

سلام
میخواستم بگم ک تموم جواب های نظریه ارشد پژوهش علوم اجتماعی نادرست هستند

سمین

سلام.با تشکر از سایتتون. خیلی برام مفید و کمک کننده بود.خیلی دعاتون میکنم. ایشالا خیر ببینید.اجرتون با خدا

omid

با سلام و تشکر از سایت خوبتون
بنده هیچ جا نمیتونم سوالات ارشد برق 1251 زبان آلمانی (پنج شنبه عصر) سالهای 1392 و ماقبل رو پیدا کنم .سال 93 و 94 رو دارم اما قبل از اون نیست.
ممنون میشم علتش و بگید چون تو سایت شما هم نیست.

راضیه سلگی

سلام خاهش میکنم پاسخ تشریحی کنکورارشد۹۱تا94شیمی روبذارید هرچی گشتم نبود.خواهش میکنم

یلدا

من سوالای علوم سیاسیرو دانلود کردم ولی پاسخاش نیست میشه برام بفرستین ازسال 90تا94یا راهنماییم کنین خواهش میکنم

مجيد

سلام ، خیلی عالی بود . از اینکه زحمت کشیده و تمام سوالات را جمع آوری نموده بودید خیلی متشکرم .

مریم

الهی خیر ببینین

maede

سلام
پاسخ تشریحی کنکور مدیریت اجرایی 91تا 93 رو ندارید؟

من هرچی میگردم نمی‌تونم پیدا کنم

siamak

پس پاسخ تشریحیش کجاست؟؟؟ چرا الکی میگین همراه با پاسخ تشریحی!!!!!!

آرزو

عالیییییییییییییییییی بود مرسی

XRumerTest

Hello. And Bye.

sara

سلام،این دومین باریه که دارم پیغام می ذارم لطفا اگه آزمون های ازمایشی سنجش امسال برای ارشد عمران رو دارین برای فروش بذارین رو سایت که بتونیم بخریم،سه مرحله ی جامعش که برگزار شده،آقای مدیر سایت لطفا جواب بدین حتی اگه ندارین که من منتظر نمونم و دنبال یه راه دیگه باشم،ممنون.

مبینا

سلام، ممنون از سایت خوبتون.
خواهش میکنم حل تشریحی مهندسی شیمی 90 و 91 برام ایمیل کنید.

سلام خسته نباشید
میشه پاسخ تشریحی سوالای کنکور 91تا93زیست شناسی-علوم جانوری رو واسم بفرستید؟
خواهش میکنمممممممممممممممم هر چی میگردم پیدا نمیکنم خیلی عجله دارم

maryam

سلام ،عااااااااالی بود
ولی کاش پاسخ تشریحی سالای قبل 92،itرو هم داشتین

سلام هرکاری میکنم فایل ها باز بشن باز نمیشن میشه لطف کنید از سال 86تا93 رو سوالات ارشد معماری رو برام ایمیل کنید ممنون میشم

مهدی

با سلام وتشکر از شما.اگه زحمتی نیست لطفا پاسخ تشریحی آزمونهای دکتری در سالهای اخیر رو هم تهیه کنید و بزارید.آخه خیلی از داوطلابا نیاز دارن.

محمد

سلام
خیلی مجموعه کاملی است. دستتان درد نکند.
اما ای کاش زبان فرانسه و آلمانی رو هم می گذاشتید…منظورم رشته زبان فرانسه و آلمانی نیست. سوالات زبان تخصصی فرانسه و آلمانی برای سایر رشته ها است.
تو سایت سنجش هست اما فقط برای کنکور 93.

ساناز

سلام….
خواهش میکنم پاسخ تشریحی کنکور ارشد حسابداری رو برام بفرستین…

ساناز

سلام ………
اگه میشه پاسخ تشریحی کنکور 89 تا 93 رو برام بفرستین …………..

علی

سلام. واقعا از صمیم قلب از شما سپاسگزارم . آیا از آزمون ارشد رشته ( آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ) نمونه سوالی دارید برام ارسال کنید . ممنونم از سایت بسیار مفیدتان.

zari

سلام لطفا سؤالات رشته راهنمایی و مشاوره رو جدا از روانشناسی و علوم تربیتی بزارید،ممنون

hassan

می خواستم بدونم چطور می تونم به دفترچه ی سوالات و پاسخ های زبان های خارجی فرانسه و آلمانی برای رشته های مختلف در نوبت های مختلف سال 91 و بقیه ی سالها دسترسی داشته باشم؟منظور زبان خارجی رشته های مختلف است.
ممنون از لطفتون.

مرتضی

با سلام چرا دانشگاه آزاد به زبان وادبیات فارسی بی تفاوت هستش کل سایت ها رو گشتم پاسخنامه ارشد آزادش رو پیدا نکردم واقعا جای تاسفه ارشد سراسری تو همه سایت ها رایگان موجوده اماارشد آزاد چی…..!!!؟

tahereh

لطفا پاسخنامه سوالات ارشد تربیت بدنی را در سایت قرار دهید. ممنون

هستی

سلام پاسخ نامه تشریحیش نیست
؟
اگه دارید لطف کنید برام میل کنید خیلی لازم دارم
خواهشا

مهندس فرشاد

سلام کنکوری های عزیز اگر سوالی در مورد زبان خارجه داشتید مطرح کنید تا پاسخگو باشم منتظر نظرات شما هستم

سارا

سلام خوبین؟ شرمنده میشه پاسخنامه ارشد زبان انگلیسی مجموعه زیست شناسی و مجموعه زیست جانوری رو برام ایمیل کنید خیلی خیلی ضروریه. لطفا اگه میتونین 3 سال آخر 91 92 93 باشه خیلی ممنونم. خواهشا جوابمو بدین که اگه نتونستین دنبال راه دیگه ای باشم. بازم ممنون

مهتاب

من از دیشب دارم دنبال پاسخ کلیدی ارشد باغبانی 91 میگردم.ولی نیست.فایلتون با رمز “www.konkur.in” باز نمیشه.خسته شدم واقعا.فایل مثل اونی که فرمت عکس داره برای سال 92.چرا باز نمیشه آخه.16 بهمن امتحانمه آخه.اگه پیام منو دیدین لطفا یا ج بدین یا فایل و برام ارسال کنین.

لیدجواب سوالات ارشدعلوم باغبانی روبرام ارسال کنیدممنون

ساناز

سلام خواهش میکنم ارشد الکترونیک 88تا92 سوال+ پاسخ تشریحی رو برام میل کنید.با تشکر فراوان

لیلا

سلام تو زو خدا اگه حل تشریحی کامل سوالات کنکور ارشد 86 تا 90 رشته مهندسی صنایع – صنایع رو دارین ممنون میشم بهم ایمیل کنین
خواهش میکنم حیاتیه

مصطفی

سلام.من سوالات و جواب کنکور سراسری کارشناسی ارشد ماشین های کشاورزی(مهندسی مکانیک بیوسیستم)4-5سال اخیر را چگونه می توانم پیداکنم؟****خیلی فوری*****
متشکرم

نيلوفر

من دیر با موسسه شما اشنا شدم.دانشجو هستم وبهمن کنکور ارشد دارم.عضو سنجش و دانش هستم.ای کاش…

نيلوفر

سلام و خسته نباشید
اگ ممکنه سوالای ارشد دانشگاه ازاد سال 87 تا 90 رشته زیست شناسی رو بذارید.
با سپاس فراوان

سراب

با سلام و خسته نباشید
لطف کنید سوالات و پاسخ ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی رو بذارید. ( یک دهه اخیر )
متشکرم

afsaneh

سلام وقتتون بخیر
میخواستم اگه امکان داره پاسخ های تشریحی کنکور ارشد از سال86تا92 رو در سایتتون قرار بدید
با تشکر
افسانه

morvarid

سلام
ارشد بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی 91 رو هم لطفا تو سایت قرار بدین
ارشد بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی92 رو هم بررسی کنین چون خالی هستش سوالی توش نیست
ممنون از سایت خیلی خوبتون…

mina

سلام خسته نباشید
من هر چی گشتم سوالات پرستاری رو پیدا نکردم میشه برام ایمیل کنین ممنون میشم:(

مبینا

سلام.خسته نباشید
اگه میشه سوالات سراسری ارشد علوم و تکنولوژی بذر رو برام تو سایتتون بذاری.
اگه بذارید که خیلی ممنون میشم مخصوصا درس بذر و شیمی… 🙁
با تشکر

مصطفی

-2

خیلی ممنون از ارائه سوالات

hadi

سلام خسته نباشید
میشه سولات کنکور 92 فنی را هم بزنید
رشته کامپیوتر نوبت عصر

alemeh

خییییییییلیییییییییی مرسی

ali

salam ,lotfan matalebike dar site gozashtid roye email befrestid
ba tashakor

هانيه

خیلییییییییییییی ممنوون
واقعا خسته نباشید
خیلی سایتتون عااااالیه 😡

پوریا

سلام و سپاس فراوان بابت زحمات بی دریغتان
برای تهیه ی سوالات فرانسه ی کنکورها چه سراسری و چه ارشد، چه بایست کرد؟

تبلیغات متنی