دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 96

دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 96

 

 

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات

پاسخ کلیدی

دفترچه شماره 1

دانلود پاسخ کلیدی جغرافیای سیاسی
دانلود پاسخ کلیدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود پاسخ کلیدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود پاسخ کلیدی ژئومورفولوژی
دانلود پاسخ کلیدی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود پاسخ کلیدی علوم اقتصادی
دانلود پاسخ کلیدی تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود پاسخ کلیدی تاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام
دانلود پاسخ کلیدی تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود پاسخ کلیدی اقتصاد نفت و گاز
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت بازرگانی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت دولتی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت آموزشی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود پاسخ کلیدی کارآفرینی
دانلود پاسخ کلیدی گردشگری
دانلود پاسخ کلیدی مالی
دانلود پاسخ کلیدی حسابداری 
دانلود پاسخ کلیدی زبان و ادبیات فارسی 
دانلود پاسخ کلیدی علم شناسی و دانش شناسی
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه – منطق
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه – علم 
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود پاسخ کلیدی علوم اجتماعی 
دانلود پاسخ کلیدی مددکاری اجتماعی
دانلود پاسخ کلیدی مشاوره
دانلود پاسخ کلیدی جمعیت شناسی
دانلود پاسخ کلیدی علوم ارتباطات
دانلود پاسخ کلیدی باستان شناسی
دانلود پاسخ کلیدی محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – علوم قرآن و حدیث
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – ادیان و عرفان
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود  پاسخ کلیدی  الهیات – کلام 
دانلود پاسخ کلیدی فقه شافعی
دانلود پاسخ کلیدی مدرسی معارف اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی برنامه ریزی درسی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی فیزیک
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی آلی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی تجزیه
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی معدنی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی -شیمی پلیمر        
دانلود پاسخ کلیدی شیمی کاربردی       
دانلود پاسخ کلیدی آب و هواشناسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی آب شناسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی مهندسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی زیست محیطی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی پترولوژی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی اقتصادی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی تکتونیک
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری          
دانلود پاسخ کلیدی علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری        
دانلود پاسخ کلیدی علوم جانوری -تکوینی       
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی -سلولی وملکولی     
دانلود پاسخ کلیدی بیوشیمی  
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی -ژنتیک ملکولی           
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی -میکروبیولوژی           
دانلود پاسخ کلیدی هواشناسی
دانلود پاسخ کلیدی               بیوفیزیک               
دانلود پاسخ کلیدی زیست فناوری میکروبی     
دانلود پاسخ کلیدی آمار   
دانلود پاسخ کلیدی ریاضی محض     
دانلود پاسخ کلیدی      ریاضی کاربردی          
دانلود پاسخ کلیدی فیزیک دریا          
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی دریا    
دانلود پاسخ کلیدی علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
دانلود پاسخ کلیدی فیزیک        
دانلود پاسخ کلیدی فوتونیک         
دانلود پاسخ کلیدی ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
دانلود پاسخ کلیدی ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
دانلود پاسخ کلیدی ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
دانلود پاسخ کلیدی     ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
دانلود پاسخ کلیدی  علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود پاسخ کلیدی  ریززیست فناوری               
دانلود پاسخ کلیدی  بیوانفورماتیک      
دانلود پاسخ کلیدی  علوم کامپیوتر  
دانلود پاسخ کلیدی  علوم شناختی         
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی برق -الکترونیک        
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی برق -مخابرات      
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی برق -قدرت      
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی برق -کنترل       
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران -سازه    
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی عمران -زلزله           
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی عمران -ژئوتکنیک       
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی عمران -راه وترابری        
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران -حمل ونقل                      
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران -مدیریت ساخت                    
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی عمران -محیطزیست                    
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی نقشه برداری -ژئودزی         
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری          
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی   
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی مکانیک -ساخت وتولید    
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات     
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات         
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی     
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی دریا        
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی هوافضا-ائرودینامیک        
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی هوافضا-جلوبرندگی        
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی هوافضا-سازه های هوایی      
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل      
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی معدن -اکتشاف    
دانلود  پاسخ کلیدی   مهندسی معدن -استخراج    
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی معدن -فراوری موادمعدنی    
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن -مکانیک سنگ        
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی پلیمر-پلیمر       
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پلیمر-رنگ          
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی محیطزیست -منابع اب              
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست -اب وفاضلاب            
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی محیطزیست -موادزائدجامد        
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی محیطزیست -الودگی هوا            
دانلود  پاسخ کلیدی                    مهندسی پزشکی -بیوالکتریک                                 
دانلود  پاسخ کلیدی   مهندسی پزشکی -بیومکانیک         
دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی پزشکی -بیومتریال  
 دانلود پاسخ کلیدی                                            مهندسی صنایع                                                       
دانلود  پاسخ کلیدی                        مهندسی نفت -اکتشاف                            
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی نفت       
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم    
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری     
دانلود  پاسخ کلیدی   مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی   
دانلود  پاسخ کلیدی   مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش         
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی فناوری اطلاعات           
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی موادومتالورژی          
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی شیمی   
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی            
 دانلود پاسخ کلیدی  فناوری نانو-نانومواد     
 دانلود پاسخ کلیدی              فناوری نانو-نانوالکتریک                   
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی هسته ای -کاربردپرتوها   
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی هسته ای -راکتور                 
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی   
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی هسته ای -گداخت     
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی           
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف               
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی سیستم های انرژی    
دانلود پاسخ کلیدی پژوهش هنر              
دانلود  پاسخ کلیدی  شهرسازی           
 دانلود پاسخ کلیدی معماری       
 دانلود پاسخ کلیدی                             مدیریت پروژه                                     
دانلود  پاسخ کلیدی  بیولوژی واناتومی چوب        
 دانلود پاسخ کلیدی  علوم ومهندسی ابخیزداری             
 دانلود پاسخ کلیدی مدیریت وکنترل بیابان     
 دانلود پاسخ کلیدی  علوم ومهندسی مرتع       
 دانلود پاسخ کلیدی شیلات -تولیدوبهره برداری     
 دانلود پاسخ کلیدی  شیلات -عمل اوری       
 دانلود پاسخ کلیدی تکثیروپرورش ابزیان     
 دانلود پاسخ کلیدی علوم جنگل -جنگل شناسی       
 دانلود پاسخ کلیدی علوم جنگل -مهندسی جنگل  
 دانلود پاسخ کلیدی  علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی      
 دانلود پاسخ کلیدی بیماری شناسی گیاهی           
 دانلود پاسخ کلیدی  حشره شناسی کشاورزی 
 دانلود پاسخ کلیدی توسعه کشاورزی         
 دانلود پاسخ کلیدی ترویج واموزش کشاورزی  
 دانلود پاسخ کلیدی بوم شناسی زراعی        
 دانلود پاسخ کلیدی             بیوتکنولوژی کشاورزی                    
 دانلود پاسخ کلیدی علوم علف های هرز        
دانلود  پاسخ کلیدی   زراعت
 دانلود پاسخ کلیدی ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
 دانلود پاسخ کلیدی  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
 دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -منابع اب         
 دانلود پاسخ کلیدی  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
 دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
 دانلود پاسخ کلیدی  علوم دامی    
 دانلود پاسخ کلیدی مدیریت منابع خاک         
 دانلود پاسخ کلیدی  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
 دانلود پاسخ کلیدی صنایع خمیروکاغذ     
 دانلود پاسخ کلیدی فراورده های چندسازه چوب              
 دانلود پاسخ کلیدی  مهندسی اقتصادکشاورزی          
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی صنایع غذایی            
 دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی باغبانی        
 دانلود پاسخ کلیدی مکانیزاسیون کشاورزی         
 دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک بیوسیستم          
 دانلود پاسخ کلیدی  زبان وادبیات عرب    
 دانلود  پاسخ کلیدی            مطالعات زنان           
 دانلود  پاسخ کلیدی مجموعه علوم سیاسی            
  دانلود پاسخ کلیدی حقوق نفت وگاز    
  دانلود پاسخ کلیدی حقوق خصوصی      
  دانلود پاسخ کلیدی حقوق بین الملل عمومی     
  دانلود پاسخ کلیدی حقوق جزاوجرم شناسی  
  دانلود پاسخ کلیدی  حقوق عمومی  
  دانلود پاسخ کلیدی روان شناسی 
  دانلود پاسخ کلیدی سنجش واندازه گیری     
  دانلود پاسخ کلیدی  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
  دانلود پاسخ کلیدی اموزش عالی 
 دانلود  پاسخ کلیدی تکنولوژی اموزشی  
 دانلود  پاسخ کلیدی روان شناسی تربیتی      
 دانلود پاسخ کلیدی           محیطزیست            
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت صنعتی
دانلود پاسخ کلیدی      آموزش زبان انگلیسی       
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی      
دانلود پاسخ کلیدی جراحی دامپزشکی         
دانلود پاسخ کلیدی مامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
دانلود پاسخ کلیدی بیماری های داخلی دام های کوچک       
دانلود پاسخ کلیدی بیماری های داخلی دام های بزرگ    
دانلود پاسخ کلیدی رادیولوژی دامپزشکی 
دانلود پاسخ کلیدی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود پاسخ کلیدی پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت وبیماری های ابزیان  
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت موادغذایی  
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت خوراک دام   
دانلود پاسخ کلیدی اپیدمیولوژی       
دانلود پاسخ کلیدی انگل شناسی دامپزشکی   
دانلود پاسخ کلیدی باکتری شناسی       
دانلود پاسخ کلیدی ویروس شناسی  
دانلود پاسخ کلیدی قارچ شناسی        
دانلود پاسخ کلیدی ایمنی شناسی   
دانلود پاسخ کلیدی بیوتکنولوژی   
دانلود پاسخ کلیدی فناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
دانلود پاسخ کلیدی  سم شناسی         
دانلود پاسخ کلیدی فارماکولوژی دامپزشکی       
دانلود پاسخ کلیدی فیزیولوژی        
دانلود پاسخ کلیدی اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود پاسخ کلیدی  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود پاسخ کلیدی  بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی   
دانلود پاسخ کلیدی اموزش زبان فرانسه   
دانلود پاسخ کلیدی زبان فرانسه    
دانلود پاسخ کلیدی اموزش زبان روسی
دانلود پاسخ کلیدی اموزش زبان المانی  
دانلود پاسخ کلیدی زبان وادبیات انگلیسی
دانلود پاسخ کلیدی ترجمه       
دانلود پاسخ کلیدی زبان شناسی   
دانلود پاسخ کلیدی فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی نفت          
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی اب شناسی     
دانلود پاسخ کلیدی فیتوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی هواشناسی  

 

دفترچه شماره 2

 

دفترچه سوالات

پاسخ کلیدی

دفترچه شماره 2

دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود پاسخ کلیدی  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود

پاسخ فرانسه

پاسخ آلمانی

زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

 

ارسال دیدگاه

4
0

4 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
4 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
فلاح

سلام
پاسخنامه دفترچه دو انسانی دانلود نمیشود ممنون از سایت مفیدتان

mahdi

با سلام
پاسخ نامه دکترا عمران منابع آب سال 96 چرا باز نمیشود؟

ایول

matin

سلام خسته نباشید
ببخشیدرشته بیوشیمی بالینی نیست؟

تبلیغات متنی