دانلود سوالات و پاسخ ارشد 94 همه رشته ها

دانلود رایگان سوالات و پاسخ ارشد 94 همه رشته ها

 

 

 

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات پاسخ کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1101 – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1104 – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1105 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1107 – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1109 – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی 1110 – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1117 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1122 – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1123 – مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1124 – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
زبان فرانسه 
پاسخ کلیدی 1126 – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1127 – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1129 – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1132 – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1133 – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1134 – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1137 – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1139 – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1140 – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1142 – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1143-مجموعه روان شناسی (2)
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1146 – مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1148 – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1152 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1155 – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1156 – اماد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1157 – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1201 – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1203 – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1204 – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1205 – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1207 – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1208 – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1213 – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1214 – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1215 – محیط زیست دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1216 – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1219 – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1251 – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1253 – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1256 – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1257 – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1259 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1262 – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1263 – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1264 – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1266 – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1268 – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1272 – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1273 – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1283 – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1284 – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1285 – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1288 – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1289 – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1301 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1302 – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1304 – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1305 – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1306 – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1307 – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1308 – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1309 – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1310 – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1311 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1312 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1313 – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1314 – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1315 – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1317 – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1319 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1321 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1322 – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1323 – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1325 – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1326 – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1327 – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1328 – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1351 – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1352 – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1356 – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1362 – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1363 – فرش
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1364 – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1509 – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1510-سم شناسی
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

ارسال دیدگاه

99
0

68 نظرات جدید
31 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
66 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
الیاس

با سلام.دوست عزیز پاسخنامه ی تشریحی از کنکور ۹۴ ارشد رشته آمار موجود ندارید؟واقعا به این پاسخ نامه نیاز دارم!

آرمان

با سلام. مجموعهٔ سوالات ارشد آزاد مجموعه‌ی مهندسی کامپیوتر از سال ۸۵ تا ۹۵ رو از کجا می‌تونم گیر بیارم؟ توی وب‌سایت شما نیست و توی وب هم کلاً پیدا نمی‌شه. خیلی بهش نیاز دارم. ممنون.

mahdis

با سلام و وقتتون بخیر.من کلید سوالات رو دانلود میکنم ولی ازم پسوورد میخواد.konkur.in روهم میزنم ولی باز نمیشه.میشه لطفا رسیدگی کنید.با تشکر

یوسف

با سلام. چرا هیچ جایی دفترچه سوالات عمومی کنکور ارشد پیدا نمیشه؟ علتش چیه؟ اگه کسی داره لطفا اطلاع بده

ی

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ.
جالب بود… 😀

میلاد

خیلی سایت خوبیه. واقعا عجیبه هر چی می خوای اینجا هست . ممنون

حسین

سایت خوبیه ولی همه چی پیدا نمیشه مثلا سوالات و پاسخنامه مجموعه مامایی

وحید

با سلام
ببخشید کنکور ارشد بیابانزدایی (کد 1323) سال 1394 رو دانلود کردم از سایتتون اما بعد از باز کردن کنکور سال 93 بود ممنون میشم کمکم کنید و سال 94 را جایگزین کنید.
تشکر

سارا

سلام ببخشید سوالات مشاوره رو نداره تو سایتتون میشه بذارید لطفا

Nc

سلام وقت بخیر
چرا نمیتونم پاسخنامه رو باز کنم؟ همش فایلی رو برام باز میکنه که مربوط به نرم افزار ورد پد هستش.
چه باید بکنم تا درست بازشه؟
ممنون میشم راهنماییم کنید

Nc

ممنون از راهنمایی تون. اماباز هم فایلی دانلود میشه که قابل استفاده نیست. چه با کامپیوتر چه با گوشی دانلود میکن تو هیچ کدوم قابل استفاده نیست.
پیشنهاد دیگری ندارید؟

علی

سلام
لطفا در باره رشته ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت هم چند تا موضوع قرار بدهید مثل امار قبولی و کارنامه ها و پاسخ های تشریحی کنکور های چند سال گذشته

محبوبه

سلام
وقتتون بخیر
دنبال پاسخ آزمون های آزمایشی مهندسی شیمی 94 مدرسان شریف هستم. اگه امکانش هست بذارید.

احمد

سلام دوستان سوالات حسابداری ارشد ازاد 5 سال پیش رو کجا میتونیم گیر بیاریم ؟تورو خدا کمک کنین

سیامک

سلام . پاسخنامه آزمون ارشد کارگردانی نمایش 89 تا 94دانشگاه آزاد رو ازکجا میتونم دانلود کنم خواهشا راهنمایی کنید باتشکر

محمدحسین

سلام خسته نباشین
دنبال سوالات آزمون ارشد آزاد سالهای 92 93 94 واسه رشته مهندسی شیمی هستم با پاسخنامه
خیلی گشتم توی نت اما چیزی دستگیرم نشد
ممنون میشم اگه بهش دسترسی دارین برای استفاده قرار بدین
با تشکر

محمدحسین

سلام
قبلا درخواست دادم برای سوالات و پاسخنامه ارشد آزاد مهندسی شیمی اما هیچ پیگیری نکردین
من خیلی دنبالشون گشتم توی نت اما پیدا نمیشه
لطفا اگه دسترسی دارین بهش قرار بدین خیلی ضروریه واقعا چون تنها امیدم دیگه ب سایت خوب و کامل شماست
تشکر

بهنام

سلام .سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رو ازکجا میتونم دانلود کنم خواهشا راهنمایی کنید باتشکر

soheil

داداش رمز سوال های مکانیک 94 چیه؟؟!

رضا

X O X O + مربع

سالار

سلام
خسته نباشید
پاسخ های تشریحی مجموعه شیمی رو اشتباهی آپ کردید.

ندا

سلام،ببخشید من نمونه سوالای کنکور آزاد ارشد رو میخام،لطفا واسم میل کنید،همه جا فقط سراسری رو گذاشتن،لطفا. واسم میل کنید خیلی لازم دارم،یا لینکشو بذارید،مخصوص رشته اکتشاف نفت

مهرداد

واقعا خسته نباشید. کارتون خیلی عالیه. دم همه بر و بچه هاتون گرم!

kamal

سلام خسته نباشید.دوستان من واقعا به پاسخ تشریحی ارشد شیمی ۹۴ شدیدا احتیاج دارم ولی تو هیچ سایت ی پیدا نمی کنم ازتون ممنون میشم قبل از کنکور اینو تو سایت بزارید.ما بچه های شهرستان هیچ دسترسی به استاد باسواد برای حل نداریم ازتون خواهش میکنم سریع پیگیری کنید

آرش

خدا خیرتون بده . عالی بود دمتون گرم

Farnaz

سلام من پاسخ کلیدی مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی مولکولی رومیخوام ولی بازنمیشه چجوری میتونم پاسخ هاروببینم؟

سپیده

سلام ب مدیر عزیز سایت.متشکر از لطفتون.ی سوال داشتم از شما وبچه هایی ک الان ارشد آزاد هستن.آیا خوندن کنکورهای سالهای پیش میتونه کافی باشه.من میخوام فقط اونا رو بخونم.لطفن ج بدید

kamal

سلام دوست عزیز.میخوام بهتون بگم بله قطعا روش خوبیه.تو کنکور حداقل تا ده سوال بر اساس سالهای قبل میاد که یعنی حدود ۳۰ درصد

mojgan

salam. kheili mamnon babate gerdavarie alitoooooooon.dasteton dard nakone

سارا

یک دنیاااا ممنونممممممممممممم

سارا

یک دنیاااا ممنونمممممم

معصومه

سلام,همه چیز عالی
فقط جواب ارشد 93رشته بیماری شناسی گیاهی نیست,یعنی اشتباهه…ممنون میشم درستشو بزارین…
مرسی.

ادریس

چرا هیچی از مهندسی پزشکی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سحر

باسلام و خسته نباشید سال نو رو بهتون تبریک میگم امیدوارم سال خوبی را پیش رو داشته باشید
ممنون از تموم زحماتتون ، خسته نباشید.
من سوالات ارشد + کلید ،رشته مهندسی پرتوپزشکی رو میخواستم متأسفانه جزء سوالات نبودن ممنون میشم اگه اضافه کنید
سپاسگذارم…

دنیا

باسلام
ممنون از لگفتون که سوالات و پاسخ هارو گذاشتید ولی من هر چی پسورد رو میزنم باز نمیکنه چکار کنم لطفا زود جوابمو بدید خیلی اضطراریه

باتشکر و ارزوی موفقیت روز افزون برای شما بزرگوار

فرزانه

سلام خسته نباشید چرا سوالات کنکور رو دانلود کردم باز نمیشه؟

کامبیز

سلام
سوالات زیپ شده و جهت باز کردن پسورد می خواهد . پسوردش چیست؟

زهرا

با سلام و خسته نباشید خدمت مسئولین سایت
می خواستم با تمام وجود ازتون تشکر کنم به خاطر بزرگواریتون که یک آرشیو کامل از سوالات کنکور های مختلف را به همراه پاسخ و همچنین رایگان روی سایتتون گذاشتید
دست مریزاد، آرزو می کنم خدا براتون بهترین ها رو پیش بیاره و همیشه سلامت و شادمان باشید

نجمه

سلام میشه لطفا سوالات ارشد بهداشت محیط 94بذارین همراه با پاسخنامه؟
اصلا رشته های علوم پزشکی سوالات ارشدش نذاشتین لطفا بذارین ممنونم

شیما

پارسال از ساییتون پاسخنامه کنکور و میگرفتم و سوالات کنکور و دانلود میکردم امروز داشجوی کارشناسی ارشد رشته و شهر مورد علاقه ام هستم دوست دارم از همین جا به هم رشته ای هام که زمین شناسی می خونن بگم دوستان قطب زمین شناسی کشور دانشگاه شیرازه واقعا از همه چیزش راضی هستم

احسان

زمین شناسی اصلا تو ایران ارزش نداره

شیما

ارزش داره وقتی نمی دونی حرف نزن مهم اینه که الان دانشگاه پیام نور تدریس میکنم

sara

سلام پاسخهای تشریحی هم بگذارید

علیرضا

سلام وقتتون بخیر،لطف میکنید سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های سازمان سنجش رشته‌ی مدیریت صنعتی سال 94 رو بذارید،با تشکر

علیرضا

با عرض سلام و خسته نباشید،لطف میکنید لینک سوالات و پاسخ های تشریحی چهار آزمون مرحله ای سازمان سنجش برای رشته مدیریت صنعتی سال 94 رو بذارید پیشاپیش از بذل عنایت شما کمال تشکر و سپاس را دارم.

رضایی

سلام د‍‍‍‍یپلم تحربی دارم وپیش دانشگاه ندارم می توانم در دانشگاه ازاد کاردانی بدون ازمون شرکت کنم

شیما

نه نمیشه

مبینا

سلام من میخوام نمونه سؤالات ارشد الهیات و معارف اسامی2 از دانشگاه آزاد رو دانلود کنم نمیشه لطفا راهنمایی کنید.متشکرم

علی

با سلام
من سوالات ارشد تربیت بدنی رو گرفتم موقع باز کردن کد 1106 میزنم ولی باز نمیشه خواستم یه راهنمایی بفرمایید./ممنون از شما

میثم

با سلام
جواب سوالات تشریحی سال های پیشین از کنکور ارشد آزاد-مهندسی نفت موجود نیست؟!

ناشناس

بسیار عالی بود ممنون

زینب

سلام خیییییییییییلی ممنون از لطفتون… واقعا سایت خوبیه

l

سوالات واقعا مسخره است!نوشته 151 تا 180=بیوتکنولوژی ولی شما از مدرسان شریف برداشتین نصفش روانشناسیه!!!!

سلام خدا خیر دو عالمتون بده……….اللهی هر چی از خدا میخواین بهتون بده..شما ها فرشته این…تو این دوره زمونه گرگ صفت کارتون واقعا عالیه…..مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی.امید وارم دو سال دیگه برای دانلود سوالات دکتری به سایتتون سر بزنم…………

سیما

با سلام ممنون از زحماتتون

ایران

دمتون گرم بخاطر همه چیز

علی

واقعا سایت خوبی دارید…انشالله موفق باشید و پیشرفت کنید تو کارتون….

صبا

نمیتونم پسوورد برای فایلهای فشرده بگیرم لطفا راهنمایی کنید

باران

سلام خسته نباشید من ترم بعد درسم تموم میشه و میخوام ارشد شرکت کنم نمیدونم که کلاس برم یا نه ؟؟ رشته کارشناسیم مدیریت دولتیه برای امتحان ارشد باید چه درسهایی رو بخونم ؟؟ ممنون میشم جوابمو بدید ..

ناشناس

خوب بود ممنون

تبلیغات متنی