دانلود سوالات و پاسخ ارشد 97 همه رشته ها

دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ ارشد 97 همه رشته ها

 

 

لینک دانلود دفترچه لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1101 – زبان وادبیات فارسی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1104 – مجموعه زبان عربی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1105 – علوم اقتصادی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1107 – تاریخ
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1109 – زبان های باستانی ایران
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1110 – مجموعه زبان شناسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1116 – مجموعه فلسفه
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1117 – مجموعه علوم تربیتی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1120 – مجموعه زبان فرانسه
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1122 – مجموعه زبان روسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1124 – مجموعه زبان المانی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1126 – مجموعه حقوق
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1127 – ایرانشناسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1129 – زبان وادبیات اردو
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1131 – مجموعه مطالعات جهان
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1132 – باستان شناسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1133 – مجموعه روانشناسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1134 – مجموعه حسابداری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1137 – مطالعات زنان
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1139 – مددکاری اجتماعی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1142 – مجموعه مدیریت
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1143-مشاوره
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1144-مدیریت دریایی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1145-مجموعه امور فرهنگی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1146 – مجموعه محیط زیست
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1148 – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1153-مدیریت اطلاعاتی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1156 – اماد
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1201 –  علوم زمین
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1203 – مجموعه شیمی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1204 – مجموعه فیزیک
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1205 – مجموعه فوتونیک
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1207 –  آمار
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1208 – مجموعه ریاضی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1213 – زیست شناسی گیاهی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1214 – زیست شناسی علوم جانوری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1215 – مجموعه محیطزیست
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1216 – زیست شناسی دریا
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دفترچه سؤال   پاسخنامه کلیدی 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1219 – علوم شناختی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1251 – مجموعه مهندسی برق
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1253 – مجموعه مهندسی نفت
  دفترچه سؤال   پاسخنامه کلیدی 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
  دفترچه سؤال   پاسخنامه کلیدی 1256 – مهندسی معماری کشتی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1258- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1259 – مهندسی صنایع
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1262 – مهندسی درسوانح طبیعی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1263 – مهندسی نقشه برداری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1264 – مجموعه مهندسی عمران
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1268 – مجموعه مهندسی معدن
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1272 – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1273 – نانوفناوری -نانومواد
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی 1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1283 – مهندسی نساجی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1285 – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1293 – بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1301 – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1302 – علوم و مهندسی آب
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1303 – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1304 – اقتصادکشاورزی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1305 – علوم و مهندسی باغبانی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1306 – ترویج وآموزش کشاورزی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1307 – علوم و مهندسی جنگل
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1308 – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1309 – مجموعه علوم دام وطیور
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1311 – علوم و مهندسی شیلات
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1312 – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1314 -حشره شناسی کشاورزی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1315 – بیماری شناسی گیاهی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1317 – علوم و مهندسی محیط زیست
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1321 – مدیریت و کنترل بیابان
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1322 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1323 – اکوهیدرولوژی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1324 – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1325 – توسعه روستایی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1327 – مدیریت کشاورزی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1328 – مهندسی فضای سبز
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1351 – طراحی شهری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1352 – مجموعه معماری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1356 – نمایش عروسکی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1362 – طراحی صنعتی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1363 – فرش
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1364 – طراحی پارچه ولباس
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1509 – بیوشیمی بالینی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی 1510- سم شناسی
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه
 دفترچه سؤال

 پاسخنامه زبان فرانسه

 پاسخنامه زبان آلمانی

زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی  زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه برای کد 1110 – عصر پنجشنبه

ارسال دیدگاه

9
0

8 نظرات جدید
1 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
7 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
eli

پاسخنامه تشریحی تست های سال گذشته از کجا دانلود کنم؟

بدون نام

پاسخنامه تشریحی نداره؟

شیوا

پاسخ نامه ارشد زبان کد 1121 اشتباه است.

زهرا

سلام من سوالات ارشد سنجش پزشکی میخام چرا ندارین؟؟؟؟؟

احمدی

سلام
کسی کلاس خوب برای کنکور ارشد، مبحث عربی سراغ داره؟؟

پاسخ تشریحی چرااااا نداااااااره؟

کنکور ارشد 97پاسخ تشریحی چرااااا نداااااره؟لطفا برررسی کنید

پاسخ تشریحی چرااااا نداااااااره؟

سلام

ilya

پاسخ نامه 1301 ارشد 97 اشتباه جای گذاری شده است لطفا تصحیح نمایید با تشکر

تبلیغات متنی