دانلود سوالات و پاسخ ارشد 96 همه رشته ها

دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ ارشد 96 همه رشته ها

 

 

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

 

نام رشته دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی برق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت کسب و کار و امور شهری دفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مهندسی کامپیوتر دفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی مواد و متالوژی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی عمران دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمر دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی فناوری اطلاعات دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی نفت دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی معدن دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی هوافضا دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی ابزار دقیق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی معماری کشتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
نانوفناوری – نانومواد دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه ریاضی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه شیمی دفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مجموعه فیزیک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زیست شناسی –
علوم سلولی و مولکولی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی گیاهی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی جانوری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه آمار دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
فتونیک دفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم زمین دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم کامپیوتر دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه حقوق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
روانشناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مشاوره دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان انگلیسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
حسابداری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مطالعات زنان دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم تربیتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم اقتصادی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
تاریخ دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
تربیت بدنی و علوم ورزشی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات فارسی دفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
علوم سیاسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم اجتماعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم جغرافیایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم ارتباطات اجتماعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
ایران شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
معماری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
طراحی شهری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
برنامه ریزی شهری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
هنرهای تصویری و طراحی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
هنرهای ساخت و معماری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی باغبانی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم دام و طیور دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی آب دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی صنایع غذایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زراعت و اصلاح نباتات دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بیوتکنولوژی کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی نقشه برداری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اقیانوس شناسی فیزیکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان عربی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان های باستان ایران دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – ادیان دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه فلسفه دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علم اطلاعات و دانش شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان فرانسه دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان روسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان آلمانی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت جهانگردی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات اردو دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مطالعات جهان دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه باستان شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مددکاری اجتماعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدرسی معارف اسلامی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مطالعات دفاعی استراتژیک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت اطلاعاتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اطلاعات استراتژیک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اماد دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت بحران دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه امور فرهنگی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی دریا دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم شناختی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی در سوانح طبیعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت دریایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی نساجی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمر – صنایع رنگ دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی طراحی محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی – بهداشت – ایمنی و محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه ایمنی صنعتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مرتع و آبخیزداری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اقتصاد کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
ترویج و آموزش کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی جنگل دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی شیلات دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
حشره شناسی کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بیماری شناسی گیاهی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
توسعه روستایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
شناسایی و مبارزه با علف های هرز دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی فضای سبز دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
نمایش عروسکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای نمایشی و سینما دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای موسیقی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
طراحی صنعتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
فرش دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
طراحی پارچه و لباس دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
انگل شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
فیزیولوژی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
قارچ شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بافت شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
باکتری شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
ایمنی شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بیوشیمی بالینی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم اطلاعاتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اکوهیدرولوژی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته حقوق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته زبان شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه
پاسخنامه کلیدی زبان آلمانی

 

 

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

 

ارسال دیدگاه

29
0

23 نظرات جدید
6 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
23 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
محمد

سلام و خسته نباشید
سوالات یا جواب کنکور ۹۷تا ۸۶ رشته شیلات دانلود میشه
اما رمز گذاری یا خرابه
کاریش میشه کرد؟

آتنا

من صنایع غذایی میخوام شرکت کنم
خیلی ممنون بابت سایت عاااالی که دارین

Fatemeh

دانلود میشه ولی چرا باز نمیشه

فاطمه

خیلی دروغگو و عوضی هستین….
میزنین پاسخ تشریحی،ولی همش تستیه..
حروم خور ها…

الهام

سپاسگزارم برای سوالات کنکور و پاسخنامه آنها

الهام

سپاسگزارم برای سوالات و پاسخ آنها

ملیکا

سلام
من میخوام کنکور ارشد هنر بدم ولی به جای زبان انگلیسی زبانم رو فرانسه بزنم .متاسفانه هیچجوره سوالات 10 سال اخیر رو که زبانش فرانسه باشه گیر نمیارم ممنون میشم کمکم کنین خیلییییییییییییییییی نیاز دارم

Eli

سلام و عرض ادب خدمت شما

لطفا دفترچه سوالات سالهای 75 تا 86 رشتۀ ارتباطات را هم بگذارید، متاسفانه هر چه سرچ کردم نتوانستم پیدا کنم.

با تشکر از زحمات بی دریغتان

پرمین

سلام من دفترچه سوالات معماری کد D رو میخوام.هیچجوری نمیشه پیداش کرد؟

حسین ناصری

سلام من در جلسه کنکور ارشد مکانیک شرکت کردم وقسمت مبوط به اطلاعات شخصی در پاسخنامه را پر کردم وامضا کردم.ولی متوجه قسمت درج مشخصات وامضا در دفترچه سوالات نشدم .آیا این مساله میتونه مشکل داشته باشه. ممنون از سایت خوبتون.

سوال

با سلام . توی گوگل نوشتین پاسخ تشریحی . پاسخ تشریحی تون کجا قایم شده ؟

shahbazi

من مجموعه مدیریت و دانلود کردم ولی باز نمیکنه.پسوردتونم میزنم تغییری نمیکنه.میشه راهنمایی کنید.ممنون

تورج

سلام چرا پسورد ها روی سوالات ارشد ارور میده اما روی پاسخ نامه ها ارور نمیده

رضا

سلام سوالات رشته فناوری ارتباطات و اطلاعات (ict ) نیست توجه کنید که ict با it فرق داره ممنون میشیم اگه این سوالات را قرا دهید سپاس

احمدرضا

اگه میشه همه ازمون ها رو در یک فایل قرار دهید و پاسخنامه تشریحی هم بزارید

محمد

با سلام خدمت دوستان عزیز و تشکر فراوان از سایت بسیار خوب و مفیدتون
و لطفا بگید که چرا کد سوالات ارشد کد رشته های 1153 و 1147 رو نمیزارید؟
با تشکر فراوان

Milad Moghaddam

سلام
پس شوالات کنکور رشته میدیرت بازرگانی کجاست؟
ممنون میشم اونو بزارید

Nasim

ممنون از شما سایتتون خیلی خوبه اما ای کاش به تفکیک رشته میذاشتین که ی جا همه آزمون های مدیریت رو دانلود کنیم مرسی از سایت خوبتون

پریسا

با سلام
من رشته ارشد مترجمی زبان استانبولی میخوام ولی هیچ جا نیست میشه کمکم کنید لطفا
آزاد پیام نور هرچی باشه قبوله فقط پیدا نمیکنم

مجید

سلام با تشکر از سایت کنکور کلید سئوالات مدیریت اطلاعات قابلیت دانلود ندارد لطفا دوباره بار گذاری شود.باتشکر

z

سلام .برای پرستاری نیس؟
از کجا پیداکنم؟

مهتاب

سلام خسته نباشید. اولا واقعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دستتون درد نکنه بابت تمام سوال ها.دوم اینکه ببخشید پاسخنامه مهندسی علوم و صنایع غذایی باز نمیشه(96). میشه زحمت بکشید اینجا بذارین دوباره یا برام ایمیل کنید؟

صالح

لطفا سوالات ارشد وزارت بهداشت ( مخصوصا رشته مدیریت خدمات بهداشتی ذرمانی ) رو هم بزارید .
با تشکر

تبلیغات متنی