دانلود سوالات و پاسخ ارشد 86 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد  86  همه رشته ها

 

 

 

رمز تمامی فایلها : www.konkur.in 

 

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1101 زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات
1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات
1103 سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی کلید سوالات
1104 مجموعه زبان‌عربی کلید سوالات
1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
1107 مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی کلید سوالات
1109 فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌ کلید سوالات
1110 مجموعه‌ زبان‌شناسی کلید سوالات
1111 الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌ کلید سوالات
1112 الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
1113 الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
1114 مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی کلید سوالات
1115 الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌) کلید سوالات
1116 مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
1117 مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌ کلید سوالات
1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2 کلید سوالات
1119 علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کلید سوالات
1121 مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی کلید سوالات
1122 مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
1123 مجموعه علوم تربیتی 3 کلید سوالات
1124 مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
1125 مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات
1126 مجموعه‌ حقوق‌ 1
مجموعه‌ حقوق‌ 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1127 مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
1130 مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات
1132 باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
1133 مجموعه‌ روانشناسی 1
مجموعه‌ روانشناسی 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1134 حسابداری کلید سوالات
1137 مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
1138 علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
1139 مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
1142 مجموعه‌ مدیریت‌ 1
مجموعه‌ مدیریت‌ 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1146 برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست کلید سوالات
1148 مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌ کلید سوالات
1152 مجموعه مدرسی و معارف اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه) کلید سوالات

 


 

 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1201 مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ 1
مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1202 مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
1203 مجموعه‌ شیمی‌ کلید سوالات
1204 فیزیک و نانو فیزیک کلید سوالات
1205 فوتونیک کلید سوالات
1206 مجموعه زیست شناسی 1
مجموعه زیست شناسی 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1207 مجموعه‌ آمار کلید سوالات
1208 مجموعه‌ ریاضی 1
مجموعه‌ ریاضی 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1209 علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
1216 مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا کلید سوالات
1217 علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
1218 مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1251 مجموعه‌ مهندسی‌ برق 1
مجموعه‌ مهندسی‌ برق 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1253 مجموعه ‌مهندسی‌ نفت کلید سوالات
1255 ‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات
1256 مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
1257 مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
1258 مهندسی ‌شیمی – مخازن‌ هیدروکربوری کلید سوالات
1259 مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
1260 مهندسی صنایع‌ کلید سوالات
1262 مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
1263 مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
1264 مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
1267 مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
1268 مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌ کلید سوالات
1272 مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
1273 مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر 1
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر 2
کلید سوالات 1
کلید سوالات 2
1279 مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
1283 مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
1284 مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
1285 مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازی کلید سوالات
1286 مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
1287 مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
1288 مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
1289 مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
1291 مهندسی مکاترونیک کلید سوالات
1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1301 مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات
1302 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) کلید سوالات
1303 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات
1304 مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
1305 مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
1306 مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
1307 مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
1308 مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
1309 مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات
1311 مهندس منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات
1313 مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
1314 مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات
1315 مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
1317 مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
1319 مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
1320 هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
1321 مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات
1322 مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
1323 مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
1324 مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
1325 مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
1326 مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
1327 مدیریت کشاورزی کلید سوالات

 

 


 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

 

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1350 برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ کلید سوالات
1351 طراحی‌ شهری کلید سوالات
1352 مجموعه معماری کلید سوالات
1353 مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخی کلید سوالات
1357 کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی کلید سوالات
1358 تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی کلید سوالات
1359 پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی کلید سوالات
1360 مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
1361 مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری کلید سوالات

 


 

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
1404 پرستاری کلید سوالات
1405 بهداشت محیط کلید سوالات
1406 بهداشت حرفه ای کلید سوالات
1407 حشره شناسی پزشکی کلید سوالات
1408 فیزیوتراپی کلید سوالات
1409 ویروس‌ شناسی‌ کلید سوالات
1410 مامایی (فقط خواهران‌) ‌ کلید سوالات
1411 ایمنی شناسی پزشکی کلید سوالات
1414 فیزیک پزشکی کلید سوالات
1415 آموزش بهداشت کلید سوالات
1416 فیزیولوژی کلید سوالات
1417 آمار زیستی کلید سوالات
1418 باکتری‌ شناسی‌ کلید سوالات
1419 هماتولوژی کلید سوالات
1420 بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌ کلید سوالات

 

 

 رمز تمامی فایلها : www.konkur.in 

 

 

 

ارسال دیدگاه

63
0

50 نظرات جدید
13 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
45 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
سینا

درود و ارادت چرا رشته راهنمایی و مشاوره نیست؟

احمد

سلام و خسته نباشید
تشکر از سایت خوب تون
سال 86 رشته مهندسی مواد دفترچه شماره 2 رو نداره متاسفانه و آیا دفترچه های سال های قبلتر از 86 قابل دسترسی هست که اون ها رو هم قرار بدید در سایت تون؟

ثریا

عالی بود.خدا خیرتون بده

موسی الرضا

سلام،چرا کنکورارشد ادبیات فارسی از سال86تا90دفترچه دومش نیست؟اگه لطف کنید بزاریدممنون میشیم

سجاد

سلام درود بر شما. عالی عالیست.
ولی اگر لطف کنید سوالاتو با شکل و شمایل اصلیشو بار بذارید بهتره

مینو

سلام سایتتون عالیه و من خیلی ازش استفاده کردم و به دردم خورد فقط اگه میشه سوالات کنکور ارشد رشته صنایع دستی از سالهای 80 تا 85 رو بزارید ممنون میشم

صبوریان

با سلام و عرض ادب
ممنون میشم به طور کامل کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 75 تا 83 به ترتیب اهمیت مهندسی هوا فضا و مکانیک رو در سایت در اختیار بگذارید با پاسخنامه کلیدی حتی اگر تشریحی هم موجوده
و یک نکته لطف سال 86 که گذاشته اید باز نمی شود واسه هوا فضا لطفا اصلا شود

ناشناس

متشکرم عالیه

نگین

سلام و وقت بخیر
ممنون بابت سایت عالی و جامع تون… ببخشید میخواستم بدونم سوالات ارشد که فایل دانلودش رو از 86 قرار دادین مال دانشگاه آزاد هست یا سراسری؟

شادی

سلام میخاستم بگم کلید ازمون سال 85 وزارت بهداشت روهم میشه بذارید؟؟

مروارید روحانی

سلام خسته نباشید من امسال کنکور ارشد شیمی در پیش دارم اما زبانم المانی هستش. ایا جایی هست که بتونم تست سالهای قبلو پیدا کنم؟ چون فقط تستای رشته تخصص المانی هست
ممنون

مینا

سلام لطفا لینک مجموعه مدیریت 86 رو اصلاح کنید ارور 404 را می دهند

parinaz

با سلام و خسته نباشید از زحماتی که می کشید بسیار ممنونم

shaghayegh

خدا خیرتون بده

hamkhun

سلام واقعا دست مریزاد عالی بود یه درخواست دارم کد 1502فیزیولوژی دامپزشکی فقط یک سال 89گذاشتین ممنون میشم اگه سال های دیگه هم قراربدید

مینا

باسلام باتشکر از شما بابت قراردادن سوالات
در سال 86 مجموعه مدیریت 1142هردو فایل 1و2 باارور 404 مواجه میشود در صورت امکان اصلاح بفرمایید

مریم

مرسی ار شما
عالی بود
بازم مررررررررررررررررسی

احمد

یه جمله هست که میگه : “بخشش را بخش کن و محبت را پخش کن” . شما هر دو را انجام دادید. از لطف شما بی نهایت سپاسگزارم.

م

با سلام و خسته نباشید

لطفا فایلهای مربوط به 1201، مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ 1 و مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ 2 با خطای 404 مواجه میشود. لطفا مجددا آپلود بفرمائید.

با تشکر از خدمات شما

زرگرزاده

با سلام مجدد واقعا از لطف و سخاوت شما سرور گرامی سپاسگزارم امید وارم که بزرگمنشانی چون شما همیشه در سایه حق تعالی خوش وخرم و سر بلند باشند. الحق که نمره بیست برازنده غیور مردانی چون شماست. با تشکر زرگرزاده

زیبا

با سلام
من نمیتونم سوالات رو دانلود کنم
میشه سوالات و پاسخهای رشته جنگلداری در تمام دوره ها رو برام ایمیل کنید؟
خیلی خیلی ممنونتون میشم.

سلام شما و سایتتون فوق العاده هستید بسیار ممنون از این سایت خوب واقعا که عالی هستید
خدا شمارو حفظ کند ان شاالله

مسعود

سلام..لینک سوالات و جواب مجموعه مدیریت مشکل داره و منقضی شده…لطفا بررسی نمایید مرسی

شبنم

مجموعه‌ مهندسی‌ برق 1
مجموعه‌ مهندسی‌ برق 2

خرابه.

پریا

ممنون از زحماتتون

ا.ن

سلام. مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر 1 , 2 سال 86 مقطع ارشد قابل دانلود نیست
لطفا لینک آن را درست نمایید.
باتشکر

پری

با سلام
سوالات ارشد هوافضا سال های 80 تا 85 رو می خواستم مخصوصاً درس زبان انگلیسی ولی پیدا نکردم . ممنون می شم اگه حتی یکیشم بود برای دانلود بذارید.

هادی

سلام میشه لطف کنید پاسخ نامه ارشد فراگیر پیام نور رو بذارید؟ممنون

fatima

با سلام
همه سوالات و پاسخ خای مجموعه مدیریت بودند بجز سال 1386 میشه فقط سوالاتشو بذارین
ممنون و متشکر

محسن

سلام
ببخشید چرا مجموعه مهندسی کامپیوتر 1 و 2 دانلود نمیشن؟خطای 404 میده
مرسی

sadegh

داش دمت گرم

behnam

از سایت بسیار خوب و پربارتون تشکر میکنم.
همواره موفق و پیروز باشید.

سلام واقعا سابتتون عالی و شاهکاره خیللللللللللللللللللللی ممنون وسپاس

ahmad

aali bud hamashun mamnun

سهیلا حسنی

با عرض سلام و خسته نباشید . خیلی سپاسگذارم بابت سایت خوبتون . برای همه زحمت کشای این سایت آرزوی موفقیت و توفیق دارم .

nader

سلام :ای کاش آنانی که زکات نمی دهند ازشما یادبگیرندکه زکات علم ودارایی خود رابپردازند.

marjan

سلام وقت بخیر
دستتون درد نکنه ولی سوال بدون جواب به درد نمی خوره .اکه فقط سوال واسه دانلود گذاشتید لطفا ننویسید سوال با جواب!!

سمیرا

باسلام ممنون از سایت خوبتون لطفا پاسخنامه تشریحی سوالات ارشد رو هم برا دانلود بذارید

sahar

سلام ممنونم بابت سوالات اما لینک پاسخ سوالات زبان انگلیسی خرابه لطفا بررسیش کنید ممنون میشم.

الهه

خیلی ممنون

masuomeh

عالیه 20 20 20

نيلوفر

خیِـــــــــــــــــــــــــلی ممنون
پاسخنامه رو چطور وازکجا دانلود کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

sadegh

ممنون.
این دوفایل قابل دانلود نبود چرا؟؟
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر 1
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر 2

shvh

بسیار عالی بود واقعا ممنونم

mehran

مجموعه روانشناسی 86 قابل دانلود نیست،لطفا بررسی و تصحیح نمایید.با تشکر

آرزو

من هم مشکل داشتم لطفا اصلاح بفرمایید
ضمن تشکر برای دانلود سوالات سالهای دیگه, بقیه مشکلی نداشتند

reza jahan

ممنون از سایت خوبتون
دو فایل زیر موجود نیستند. لطفا در صورت امکان آپلود کنید تا بتونیم دانلودش کنیم. ممنون

1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر 1
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر 2

akbar

thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alot

vahid

سلام
واقعاً سایتتون تکه
ممنون واسه همه مطالب

aber

بی زحمت رشته اعضای مصنوعی هم اضافه کنید اگه میشه…

وحید

واقعا سایتی خوب مفید و عالی است

تبلیغات متنی