منابع آزمونهای علوم پزشکی

دانلود منابع آزمون جامع 180 واحدی داروسازی سال 1403

دانلود منابع آزمون جامع 180 واحدی داروسازی سال 1403

منابع آزمون جامع 180 واحدی رشته داروسازی سال 1403 جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود منابع آزمون جامع 180 واحدی رشته داروسازی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود منابع آزمون دکتری تخصصی داروسازی 1403

دانلود منابع آزمون دکتری تخصصی داروسازی 1403

منابع آزمون پذیرش منابع آزمون دکتری تخصصی (PhD) داروسازی سال 1403 جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود منابع آزمون پذیرش منابع آزمون دکتری تخصصی (PhD) داروسازی سال 1403 به ادامه مطلب بروید.   ...

ادامه مطلب...

دانلود منابع آزمون ارتقاء و ارزشیابی رشته داروسازی سال 1403

دانلود منابع آزمون ارتقاء و ارزشیابی رشته داروسازی سال 1403

منابع آزمون ارتقاء و ارزشیابی رشته داروسازی خارج از کشور سال 1403 جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود منابع آزمون ارتقاء و ارزشیابی رشته داروسازی خارج از کشور سال 1403 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1403

منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1403

  منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار داده شده است. لطفا برای دانلود منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1403 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون فلوشیپ سال 1403

منابع آزمون فلوشیپ سال 1403

منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ سال 1403 در سایت کنکور جهت دانلود قرار گرفته است. منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1403 منتشر شد.  ...

ادامه مطلب...

منابع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی اسفند 1403 تا بهمن 1404

منابع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی اسفند 1403 تا بهمن 1404

منابع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی اسفند 1403 تا بهمن 1404 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. جهت دانلود منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی- رشته دکترای پزشکی عمومی (از ابتدای اسفند 1403 تا پایان بهمن 140 ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون پیش کارورزی و دستیار تخصصی اسفند 1403 تا بهمن 1404

منابع آزمون پیش کارورزی و دستیار تخصصی اسفند 1403 تا بهمن 1404

منابع آزمون های پیش کارورزی از ابتدای اسفند 1403 تا پایان بهمن 1404 و پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است.  ...

ادامه مطلب...

دانلود منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1403

دانلود منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1403

منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1403 به ادامه مطلب بروید.   ...

ادامه مطلب...

دانلود منابع آزمون دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1403

دانلود منابع آزمون دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1403

منابع آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار داده شده است. لطفا برای دانلود منابع چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1403 به ادامه مطلب بروید.   دور ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون دانشنامه گواهینامه و ارتقا دندانپزشکی سال 1403

منابع آزمون دانشنامه گواهینامه و ارتقا دندانپزشکی سال 1403

منابع آزمون دانشنامه ، گواهینامه و ارتقا رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود منابع آزمون دانشنامه گواهینامه و ارتقا دندانپزشکی سال 1403 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1403

ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1403

ﻣﻨﺎﺑﻊ نهایی آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1403 اعلام شد. لطفا برای مشاهده ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ دندانپزشکی سال 1403 به ادامه مطلب بروید.   نحوه معرفی متقاضیان  : معرفی متقاضیان جهت شرکت در مرحله نظری آزمون ملی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕ ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1403

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1403

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1403جهت مشاهده و دانلود رایگان آماده و در سایت کنکور قرار داده شده است. لطفا برای دانلود منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی سال 1403 به ادامه مطلب بروید.     آزمون دستی ...

ادامه مطلب...

منابع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی اسفند 1402 تا بهمن 1403

منابع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی اسفند 1402 تا بهمن 1403

منابع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی اسفند 1402 تا بهمن 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. جهت دانلود منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشكی- رشته دكترای پزشكی عمومی (از ابتدای اسفند 1402تا پایان بهمن 1403 ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون پیش کارورزی دستیار تخصصی اسفند 1402 تا بهمن 1403

منابع آزمون پیش کارورزی دستیار تخصصی اسفند 1402 تا بهمن 1403

منابع آزمون های پیش کارورزی پنجاه و یکمین دوره دستیار تخصصی پزشکی از ابتدای اسفند 1402 تا پایان بهمن 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قراره گرفته است.  ...

ادامه مطلب...

منابع دروس شناور در آزمونهای پیش کارورزی اسفند 1402 تا بهمن 1403

منابع دروس شناور در آزمونهای پیش کارورزی اسفند 1402 تا بهمن 1403

منابع دروس شناور در آزمونهای پیش کارورزی اسفند 1402 تا بهمن 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای  منابع آموزشی دروس شناور درآزمون های پیش كارورزی از ابتدای اسفند 1402 تا پایان بهمن 1403 به ادامه ...

ادامه مطلب...

منابع چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1402

منابع چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1402

منابع چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1402 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار داده شده است. لطفا برای دانلود منابع چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1402

منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1402

منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1402 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار داده شده است. لطفا برای دانلود منابع آزمون ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1402 به ادامه مطلب بروید.   ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون دانشنامه گواهینامه و ارتقا دندانپزشکی سال 1402

منابع آزمون دانشنامه گواهینامه و ارتقا دندانپزشکی سال 1402

منابع آزمون دانشنامه ، گواهینامه و ارتقا دندانپزشکی سال 1402 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود منابع آزمون دانشنامه گواهینامه و ارتقا دندانپزشکی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون Ph.D مواد دندانی سال تحصیلی 1403 – 1402

منابع آزمون Ph.D مواد دندانی سال تحصیلی 1403 – 1402

منابع آزمون Ph.D مواد دندانی سال تحصیلی 1403 - 1402 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار داده شده است. لطفا برای دانلود منابع آزمون Ph.D مواد دندانی سال تحصیلی 1403 - 1402 به ادامه مطلب بروید.   علم مواد دندانی ...

ادامه مطلب...

دانلود منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1402

دانلود منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1402

منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1402 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است است. لطفا برای دانلود منابع آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال 1402 به ادامه مطلب بروید.   ثبت نام آزمون پذیرش دستیار ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون فلوشیپ پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی سال 1402

منابع آزمون فلوشیپ پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی سال 1402

منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی سال 1402 جهت دانلود قرار گرفته است. این آزمون در خردادماه ۱۴۰۲ برگزار می شود. منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۲ منتشر شد.    ...

ادامه مطلب...

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1402

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1402

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1402جهت مشاهده و دانلود رایگان آماده و در اختیار کلیه داوطلبان گرامی و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...