تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

بودجه بندی آزمونهای آزمایشی

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1403

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1403

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1403  شامل تمامی مقاطع تحصیلی سال تحصیلی 1402-1403     بودجه بندی آزمون های سراسری گاج سال تحصیلی 1402-1403 برای تمامی مقاطع و رشته ها و فارغ التحصیلان در ادامه مطلب ج ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1403

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1403

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1403 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1403 نظام جدید جهت دانل ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1403

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1403

بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمايشی سنجش تابستان و مرحله ای و جامع در سال تحصيلی 1402-1403 در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1403 به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...

دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)  سالهای تحصیلی 1389 تا 1403   بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) در سال تحصیلی 1402-1403 برای تمامی مقاطع و رشته ها و فارغ التحصیلان اضافه شد. ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش

بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش

بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش سالهای تحصیلی 1389 تا 1403     بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمايشی سنجش تابستان و مرحله ای و جامع طی سال تحصيلی 1402-1403 در تمامی مقاطع و رشته ها اضافه شد. ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1402 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1402 نظام جدید جهت دانل ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1402  شامل تمامی مقاطع تحصیلی سال تحصیلی 1401-1402     بودجه بندی آزمون های سراسری گاج سال تحصیلی 1401-1402 برای تمامی مقاطع و رشته ها و فارغ التحصیلان در ادامه مطلب ج ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1402

بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمايشی سنجش تابستان و مرحله ای و جامع در سال تحصيلی 1401-1402 در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1402 به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای داوطلبان کنکور 1402 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. محدوده بندی آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 1401-1402 برای تمامی مقاطع نیز جهت دانلود رایگان قرا ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1401

بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمايشی سنجش تابستان و مرحله ای و جامع در سال تحصيلی 1400-1401 در تمامی مقاطع و رشته ها برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1401 به ادامه مطلب مراجعه ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای داوطلبان کنکور 1401 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. محدوده بندی آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 1400-1401 برای تمامی مقاطع نیز جهت دانلود رایگان قرا ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1401  شامل تمامی مقاطع تحصیلی سال تحصیلی 1400-1401     بودجه بندی آزمون های سراسری گاج سال تحصیلی 1400-1401 برای تمامی مقاطع و رشته ها و فارغ التحصیلان در ادامه مطلب ج ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1401 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1401 نظام جدید جهت دانل ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم  و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1400 نظام جدید جهت دان ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1400  شامل تمامی مقاطع تحصیلی سال تحصیلی 1399-1400     بودجه بندی آزمون های سراسری گاج سال تحصیلی 1399-1400 برای تمامی مقاطع و رشته ها و فارغ التحصیلان در ادامه مطلب ج ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای داوطلبان کنکور 1400 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. محدوده بندی آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 1399-1400 برای تمامی مقاطع نیز جهت دانلود رایگان قرا ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های سنجش برای داوطلبان کنکور 1400 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. محدوده بندی آزمون های سنجش در سال تحصیلی 1399-1400 برای تمامی مقاطع نیز جهت دانلود رایگان قرار گرفته ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های کانون فرهنگی آموزش برای داوطلبان کنکور 99 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم  و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. همچنین بودجه بندی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 99 نظام جدید و قدیم نیز جهت دا ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 99

بودجه بندی آزمونهای سراسری گاج سال تحصیلی 98-99     بودجه بندی آزمون های سراسری گاج سال تحصیلی 98-99 برای تمامی مقاطع و رشته ها و فارغ التحصیلان در ادامه مطلب جهت دانلود قرار گرفته است. ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های سنجش برای داوطلبان کنکور 99 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. همچنین بودجه بندی آزمون های سنجش ویژه کنکور 99 نظام جدید و قدیم نیز جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. ب ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های گزینه دو برای داوطلبان کنکور 99 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم  و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. همچنین بودجه بندی آزمون های گزینه دو ویژه کنکور 99 نظام جدید و قدیم نیز جهت دانلود رایگان قرار گرف ...

ادامه مطلب...