دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی نیمسال دوم 89-88

1112001.pdf
View Download
فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد  234k
1117004.pdf
View Download
آمار توصیفی  1467k
1117005.pdf
View Download
آمار استنباطی  1167k
1211004.pdf
View Download
کاربرد آزمون های روانی  186k
1211005.pdf
View Download
اصول و فنون مشاوره خانواده  281k
1211006.pdf
View Download
فلسه آموزش و پرورش  408k
1211007.PDF
View Download
روشهای فنون و تدریس  316k
1211028.PDF
View Download
روابط انساسی در سازمانهای آموزشی  322k
1211051.PDF
View Download
روش تحقیق در علوم تربیتی  198k
1211366.pdf
View Download
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی  262k
1211407.pdf
View Download
روانشناسی شخصیت – نظریه ها و مفاهیم  202k
1212018.pdf
View Download
متون روانشناسی به زبان خارجه 1  220k
1212019.pdf
View Download
متون روانشناسی عمومی 2 – زبان تخصصی روانشناسی 2  208k
1217001.pdf
View Download
روانشناسی عمومی  240k
1217002.pdf
View Download
روانشناسی اجتماعی  253k
1217006.pdf
View Download
روانشناسی عمومی  191k
1217007.pdf
View Download
روانشناسی رشد 1  221k
1217008.pdf
View Download
روانشناسی تربیتی  343k
1217009.pdf
View Download
روانشناسی اجتماعی  239k
1217011.pdf
View Download
روش تحقیق در روانشناسی  222k

1217012.pdf
View Download
روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی  244k
1217013.pdf
View Download
روانشناسی فیزیولوژیک  243k
1217014.pdf
View Download
روان شناسی شخصیت – نظریه ها و مفاهیم  202k
1217015.pdf
View Download
روانسنجی  246k
1217018.pdf
View Download
تاریخچه و مکاتب روانشناسی  283k
1217019.pdf
View Download
روانشناسی پویا گروه  241k
1217020.pdf
View Download
احساس و ادراک  178k
1217021.pdf
View Download
مقدمات مشاوره و راهنمایی  252k
1217022.pdf
View Download
روانشناسی مدیریت  177k
1217023.pdf
View Download
اعتیاد – سبب شناسی و درمان آن  193k
1217024.pdf
View Download
روانشناسی هوش وسنجش آن  239k
1217025.pdf
View Download
روانشناسی تجربی  252k
1217026.pdf
View Download
روانشناسی مرضی کودک  287k
1217027.pdf
View Download
انگیزش و هیجان  287k
1217028.pdf
View Download
روانشناسی کودکان استثنایی  166k
1217029.pdf
View Download
آسیب روانی 2  185k
1217030.pdf
View Download
بهداشت روانی  246k
1217031.pdf
View Download
روانشناسی یادگیری – نظریه ها و مفاهیم  303k
1217033.pdf
View Download
تفکر و زبان  226k
1217035.pdf
View Download
اختلالات و یادگیری  223k

1217036.pdf
View Download
روانشناسی جنایی  170k
1217037.pdf
View Download
ارزشیابی شخصیت  180k
1217038.pdf
View Download
مقدمات نور و پسیکولوژی  189k
1217039.pdf
View Download
ارزشیابی شخصیت  177k
1217041.pdf
View Download
 روانشناسی بازی  191k
1217042.pdf
View Download
روانشناسی نوجوان(رشد2)  194k
1217043.pdf
View Download
مبانی فلسفه1-کلیات فلسفه  177k
1217044.pdf
View Download
مقدمات روانشناسی  188k
1217046.pdf
View Download
روانشناسی رشد1  225k
1217049.pdf
View Download
متون زبان تخصصی رواشناسی و علوم تربیت  221k
1217051.pdf
View Download
روانشناس و آموزش کودکان استثنایی  142k
1217052.pdf
View Download
روانشناس پویایی گروه  244k
1217053.pdf
View Download
روشهای تغییر و اصلاح رفتار  190k
1217054.pdf
View Download
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره  188k
1217057.pdf
View Download
انگیزش و هیجان   291k

1217060.pdf
View Download
آسیب روانی 1  246k
1217061.pdf
View Download
آسیب روانی 1  189k
1217062.pdf
View Download
تفکر و زبان   226k
1217066.pdf
View Download
روانشناسی فیزیولوژیک   247k
1217096.pdf
View Download
روانشناسی تربیتی  347k
1217098.pdf
View Download
روانشناسی نوجوانی – رشد 2  194k
1217099.pdf
View Download
روانشناسی شخصیت   180k
1217100.pdf
View Download
روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت   219k
1217103.pdf
View Download
روانشناسی آموزش خواندن   241k
1217106.pdf
View Download
علم النفس – روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی  248k

1217107.pdf
View Download
بهداشت روانی   250k
1217108.pdf
View Download
مددکاری اجتماعی   186k
1217109.pdf
View Download
مقدمات روان پزشکی   238k
1217181.pdf
View Download
روانشناسی جنایی   170k
1217182.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی   226k
1217184.pdf
View Download
روانشناسی هوش و سنجش   243k
1217186.pdf
View Download
روانشناسی یادگیری   293k
1217187.pdf
View Download
روانشناسی مرضی کودک – آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان  290k
1222063.PDF
View Download
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی  225k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی