دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته ریاضی و آمار نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته ریاضی و آمار نیمسال دوم 89-88

1111030.pdf
View Download
ریاضی 1  252k
1111032.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  251k
1111033.pdf
View Download
مبانی ریاضی  218k
1111034.pdf
View Download
ریاضی 2  246k
1111035.pdf
View Download
ریاضی 3  323k
1111036.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  360k
1111037.pdf
View Download
جبر 1  224k
1111038.pdf
View Download
آنالیز 1  297k
1111040.pdf
View Download
جبر خطی  239k
1111043.pdf
View Download
آنالیز عددی 1 – آنالیز عددی  253k
1111044.pdf
View Download
توابع مختلط  267k
1111046.pdf
View Download
آنالیز 3  302k
1111047.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی  341k
1111052.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 1  276k
1111053.pdf
View Download
فرآیندهای تصادفی 1  357k
1111054.pdf
View Download
تاریخ ریاضیات  125k
1111055.pdf
View Download
فلسفه علم ریاضی  130k
1111057.pdf
View Download
منطق ریاضی – منطق  243k
1111058.pdf
View Download
زبان تخصصی – زبان تخصصی ریاضی  186k
1111059.pdf
View Download
ریاضیات گسسته  274k

1111067.PDF
View Download
آموزش ریاضی 1  179k
1111069.pdf
View Download
آموزش ریاضی 2  179k
1111073.pdf
View Download
ساختمان داده ها  485k
1111075.pdf
View Download
آنالیز عددی 2  372k
1111077.pdf
View Download
سریهای زمانی 1  252k
1111084.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  251k
1111086.PDF
View Download
ریاضی برای آمار  258k
1111087.pdf
View Download
آنالیز 1  297k
1111089.PDF
View Download
آنالیز عددی 1  253k
1111090.PDF
View Download
مبانی ریاضی  218k
1111295.pdf
View Download
توابع مختلط  267k
1113081.pdf
View Download
فیزیک پایه 2  375k
1113085.pdf
View Download
فیزیک 1  236k
1115021.PDF
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  351k
1117020.PDF
View Download
آمار و احتمال 1  263k
1117021.pdf
View Download
آمار و احتمال 2  247k
1117025.pdf
View Download
روشهای آماری  677k
1117030.PDF
View Download
زبان تخصصی  179k
1117031.pdf
View Download
روشهای نمونه گیری 2  305k
1117032.pdf
View Download
آمار ریاضی 1  266k

1117033.pdf
View Download
آمار ریاضی 2  672k
1117034.PDF
View Download
روش های ناپارامتری  254k
1117036.pdf
View Download
رگرسیون  245k
1117037.PDF
View Download
طرح آزمایشهای 1  296k
1117038.pdf
View Download
آشنایی با نظریه صف بندی  230k
1117039.PDF
View Download
تحقیق در عملیات 1  276k
1117043.pdf
View Download
روشهای پیشرفته آمار  306k
1117044.PDF
View Download
روشهای چند متغیره گسسته  254k
1117045.pdf
View Download
محاسبات آماری با کامپیوتر  198k
1117049.pdf
View Download
روشهای چند متغیره پیوسته  219k
1221023.PDF
View Download
مبانی اقتصاد  381k
1222075.PDF
View Download
مبانی جمعیت شناسی  197k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی