دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زیست شاسی نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زیست شاسی نیمسال دوم 89-88

1111114.PDF
View Download
ریاضی 2  296k
1112002.pdf
View Download
فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد  175k
1112003.pdf
View Download
فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد  175k
1112004.pdf
View Download
زیست شناسی عمومی  256k
1112006.pdf
View Download
پروتوژئولوژی  167k
1112008.pdf
View Download
تشریح و مورفولوژی گیاهی  182k
1112010.pdf
View Download
مبانی بیوشیمی  220k
1112012.pdf
View Download
سیستماتیک گیاهی 1  195k
1112014.pdf
View Download
تالوفیت ها  193k
1112015.pdf
View Download
زیست شناسی جانوری – زیست شناسی جانوری 2  194k
1112016.pdf
View Download
زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست شناسی سلولی و مولکولی2 وآزمایشگاه  154k
1112018.pdf
View Download
میکرو بیولوژی عمومی – میکرو بیولوژی بهداشت  237k
1112020.pdf
View Download
سیستماتیک گیاهی  139k
1112022.pdf
View Download
زیست شناسی پرتویی  221k
1112023.PDF
View Download
فیزیولوژی جانوری 1  215k
1112025.pdf
View Download
متون زیست شناسی  284k
1112026.pdf
View Download
میکرو بیولوژی محیطی  169k
1112027.pdf
View Download
بافت شناسی  182k
1112029.pdf
View Download
جانور شناسی 1  165k
1112031.pdf
View Download
فیزیولوژی گیاهی 1  222k

1112033.pdf
View Download
فیزیولوژی جانوری 2  178k
1112035.pdf
View Download
ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  229k
1112036.pdf
View Download
ژنتیک  215k
1112038.pdf
View Download
فیزیولوژی جانوری 3  185k
1112039.pdf
View Download
فیزیولوژی گیاهی 2  175k
1112041.pdf
View Download
بیو فیزیک  285k
1112042.pdf
View Download
جانورشناسی 2  169k
1112044.pdf
View Download
زیست شناسی انگل ها  191k
1112046.pdf
View Download
جنین شناسی  168k
1112048.pdf
View Download
تکامل – زیست شناسی تکوینی  277k

1112051.pdf
View Download
رشد و نمو گیاهی  171k
1112052.pdf
View Download
ویروس شناسی  171k
1112061.pdf
View Download
فیزیولوژی تنش  191k
1112063.pdf
View Download
سیتو ژنتیک  255k
1112169.PDF
View Download
زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 و آزمایشگاه  154k
1113109.PDF
View Download
فیزیک  308k
1114084.pdf
View Download
شیمی عمومی 2  279k
1114086.pdf
View Download
شیمی آلی  227k
1115214.PDF
View Download
کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی  252k
1117083.PDF
View Download
آمار زیست  1361k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی