تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود آزمونهای جامع گزینه دو 2"

دانلود آزمون های غیر حضوری 92 گزینه دو مرحله دوم

دانلود آزمون های غیر حضوری 92 گزینه دو مرحله دوم

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 92 مرحله دوم پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی محدوده مرحله دوم : حدود 50 درصد اول سال سوم   ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله هشت

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله هشت

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله هشت پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی  محدوده آزمون مرحله هشت : جامع مطابق محدوده آزمون سراسریآزمون مرحله هشت در تاریخ 1 تیر 9 ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله هفت

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله هفت

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله هفت   پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی             محدوده آزمون مرحله هفت : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری آزمون م ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله شش

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله شش

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله شش پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی     محدوده آزمون مرحله شش : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری آزمون مرحله شش در ت ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله پنج

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله پنج

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله پنج   پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی             محدوده آزمون مرحله پنج : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله چهار

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله چهار

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله چهار   پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی       محدوده آزمون مرحله چهار : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله سه

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله سه

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله سه   پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی           محدوده آزمون مرحله سه : جامع مطابق محدوده آزمون سراس ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله دو

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله دو

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله دوپیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی     آزمون مرحله دو در تاریخ 8 اردیبهشت 91 برگزار شدمحدوده آزمون مرحله یک : جمع بندی اول و دوم د ...

ادامه مطلب...

آزمون غیر حضوری گزینه 2 سال 91 مرحله اول

آزمون غیر حضوری گزینه 2 سال 91 مرحله اول

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله یک پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی     آزمون مرحله یک در تاریخ 25 فروردین 91 برگزار شد محدوده آزمون مرحله یک : جمع ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله یک

دانلود آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله یک

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله یک پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی     آزمون مرحله یک در تاریخ 25 فروردین 91 برگزار شد محدوده آزمون مرحله یک : جمع بند ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 90 گزینه 2 مرحله هفت

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 90  گزینه 2 مرحله هفت

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 90  گزینه 2   رشته ریاضی  مرحله هفت  : مطابق با محدوده آزمون سراسری 90  ( جامع )     طرح مرور آخر گزینه دو  ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فروش می رسید . هم اکن ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 90 گزینه 2 مرحله شش

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 90 گزینه 2 مرحله شش

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 90  گزینه 2 مرحله ششپیش دانشگاهی رشته ریاضی  مرحله شش  : مطابق با محدوده آزمون سراسری 90  ( جامع )      طرح مرور آخر گزینه دو  ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فر ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله هشت

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله هشت

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89  گزینه 2 رشته تجربی مرحله هشت : مطابق محدوده آزمون سراسری ( جامع )     طرح مرور آخر گزینه دو  ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فروش می رسید . هم اکنون وبسایت ک ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله چهار

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله چهار

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89  گزینه 2  رشته تجربی مرحله چهار : جمع بندی سال های اول و دوم دبیرستان + زبان 3      طرح مرور آخر گزینه دو  ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فروش می رسید . هم ا ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله سه

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله سه

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89  گزینه 2 رشته تجربی مرحله سه : جمع بندی کل سال سوم دبیرستان     طرح مرور آخر گزینه دو  ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فروش می رسید . هم اکنون وبسایت کنکور ای ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله یک

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله یک

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89  گزینه 2   پیش دانشگاهی رشته های تجربی   مرحله یک : جمع بندی نیمسال دوم پیش دانشگاهی           طرح مرور آخر گزینه دو  ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موس ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله دوم

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله دوم

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89  گزینه 2  رشته تجربی مرحله دو : جمع بندی نیمسال اول پیش دانشگاهی    طرح مرور آخر گزینه دو  ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فروش می رسید . هم اکنونوبسایت کنکور ...

ادامه مطلب...