نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 96

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 96

رشته های مختلف دانشگاهی

 

  

ارسال کارنامه : داوطلبان کنکور ارشد 96 میتوانند کارنامه های خود را از طریق فرم ارسال کارنامه انتهای این پست برای ما ارسال نمایند تا آرشیو مناسبی برای کنکوریهای ارشد سالهای آتی جمع آوری شود. اطلاعات شخصی و شناسنامه ای شما، توسط ما حذف خواهند شد. 

مصاحبه با نفرات برتر: داوطلبان زیر 100 کنکور ارشد 96 که تمایل به مصاحبه با سایت کنکور دارند، با آدرس ایمیل konkur.in@gmail.com در ارتباط باشند.

 

رتبه 1 رشته مدیریت ارشد 96 

رتبه 1 رشته جامعه شناسی ارشد 96 

رتبه 1 رشته مدیریت جهانگردی علم ارشد 96 

رتبه 1 رشته تاریخ و فلسفه علم ارشد 96 

رتبه 21 رشته تاریخ و فلسفه علم ارشد 96 

رتبه 1 رشته تاریخ ارشد 96 

رتبه 50 رشته تاریخ ارشد 96 

رتبه 478 رشته تاریخ ارشد 96 

رتبه 2 رشته ایران شناسی ارشد 96 

رتبه 41 رشته فلسفه ارشد 96 

رتبه 4 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 96 

رتبه 6 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 96 

رتبه 16 رشته علوم اقتصادی ارشد 96 

رتبه 38 رشته علوم اقتصادی ارشد 96 

رتبه 847 رشته علوم اقتصادی ارشد 96

رتبه 963 رشته علوم اقتصادی ارشد 96 

رتبه 8 رشته علوم جغرافیایی ارشد 96 

رتبه 56 رشته علوم اجتماعی ارشد 96 

رتبه 513 رشته علوم اجتماعی ارشد 96 

رتبه 4 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 5 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 129 رشته حسابداری ارشد 96  

رتبه 139 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 172 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 185 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 202 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 206 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 306 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 362 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 400 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 481 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 1310 رشته حسابداری ارشد 96 

رتبه 2140 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 7191 رشته حسابداری ارشد 96

رتبه 3 رشته مرتع و آبخیزداری ارشد 96 

رتبه 5 رشته علوم دام و طیور و رتبه 30 ایمنی شناسی ارشد 96

رتبه 211 رشته علوم دام و طیور ارشد 96 

رتبه 491 رشته علوم دام و طیور ارشد 96 

رتبه 28 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 96 

رتبه 40 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 96 

رتبه 1051 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 96 

رتبه 24 رشته زبان عربی ارشد 96

رتبه 9 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ارشد 96

رتبه 260 رشته زبان شناسی ارشد 96 

رتبه 445 رشته زبان شناسی ارشد 96

رتبه 906 رشته زبان انگلیسی ارشد 96 

رتبه 4265 رشته زبان انگلیسی ارشد 96 

رتبه 3 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 17 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 98 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 118 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 224 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 336 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96

رتبه 465 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 709 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 791 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 846 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1007 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1132 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1601 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1629 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1873 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1874 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 3937 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 1977 رشته مهندسی مکانیک ارشد 96 

رتبه 78 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 143 رشته هوافضا ارشد 96

رتبه 169 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 539 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 566 رشته هوافضا ارشد 96 

رتبه 35 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 142 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 173 رشته فیزیک ارشد 96

رتبه 302 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 332 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 503 رشته فیزیک ارشد 96 

رتبه 5 رشته مهندسی معدن ارشد 96 

رتبه 7 رشته فتونیک ارشد 96 

رتبه 33 رشته فتونیک ارشد 96 

رتبه 284 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 628 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 874 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 968 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 1765 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 6096 رشته مهندسی عمران ارشد 96 

رتبه 20 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1184 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1278 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1423 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 4050 رشته مهندسی برق ارشد 96 

رتبه 1948 رشته مهندسی کامپیوتر ارشد 96 

رتبه 2814 رشته مهندسی کامپیوتر ارشد 96 

رتبه 8384 رشته مهندسی فناوری اطلاعات ارشد 96 

رتبه 520 رشته مدیریت ارشد 96 

رتبه 10726 رشته مدیریت ارشد 96 

رتبه 12162 رشته مدیریت کسب و کار و امور شهری ارشد 96 

رتبه 88 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ارشد 96

رتبه 2 رشته زراعت و اصلاح نباتات ارشد 96 

رتبه 114 رشته زراعت و اصلاح نباتات ارشد 96

رتبه 142 رشته علوم تربیتی ارشد 96

رتبه 5 رشته علوم ارتباطات اجتماعی ارشد 96 

رتبه 53 رشته مشاوره ارشد 96 

رتبه 495 رشته مطالعات زنان ارشد 96 

رتبه 359 رشته روانشناسی ارشد 96

رتبه 28276 رشته روانشناسی ارشد 96 

رتبه 156 رشته امور فرهنگی ارشد 96 

رتبه 12 رشته هنرهای نمایشی و سینما ارشد 96 

رتبه 31 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 46 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 231 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 511 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 96 

رتبه 22 رشته محیط زیست و رتبه 122 علوم و مهندسی محیط زیست ارشد 96 

رتبه 177 رشته علوم و مهندسی باغبانی ارشد 96 

رتبه 184 رشته علوم و مهندسی باغبانی ارشد 96 

رتبه 102 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 96 

رتبه 45 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 75 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 84 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 201 رشته مهندسی شیمی ارشد 96 

رتبه 8 رشته مهندسی پلیمر ارشد 96 

رتبه 31 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی ارشد 96 

رتبه 50 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی ارشد 96 

رتبه 56 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی ارشد 96 

رتبه 11 رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت ارشد 96 

رتبه 10 رشته فیزیولوژی دامپزشکی ارشد 96 

رتبه 39 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ارشد 96 

رتبه 1693 رشته ریاضی ارشد 96 

رتبه 7 رشته آمار ارشد 96 

 

 

 
   

  اختصاصی سایت کنکور

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 95 کلیک کنید

  برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 94 کلیک کنید

  ارسال دیدگاه

  64
  0

  38 نظرات جدید
  26 پاسخ به نظرات
  1 دنبال کنندگان
   
  بیشترین واکنشها به نظر
  داغترین موضوع نظر
  43 نظر نویسندگان
    عضویت  
  جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
  اطلاع از
  زهرا

  رشته ی بیو تکنولوژی و داروسازی رو ندارین تو نرم افزار انتخاب رشته اتون…کد رشته ی 1285

  محمد

  سلام
  کارنامه رتبه 2 ایرانشناسی رو تصحیح کنید لطفا…
  توی فایلی که به این نام بارگذاری کردید کارنامه رتبه 478 تاریخ قرار داره.
  در حالی که من میخوام همون رتبه 2 ایران شنتسی رو ببینم چکار کرده.

  Farhad

  سلام میخواستم بگم چرا کسی که ریاضی کاربردی لیسانس میگیره برای ارشد درصد های 2% یا 6% رو تو هر درس زده دانشگاه تهران راحت قبول میشه بعد برای رشته حسابداری ارشد 50% هم بعضی ها رو زده قبول نشده

  سمیرا

  عالی خیلییییییییی مرسی

  سارا

  اخه شما از سوالات و دروس رشته ریاضی اطلاع ندارید

  ریحانه

  باسلام،ایا دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه طباطبائی ،۵سال سابقه کار رو واسه رشته ی مدیریت امور شهری میخواد؟

  سهیل

  سلام
  کسی میدونه تعداد شرکت کنندگان ارشد فلسفه علم امسال چند نفر بوده؟
  ممنون میشم اگر کسی شرکت کرده کارنامشو بارگذاری کنه.

  نگین

  لطفا جواب بدین

  ناشناس

  چشم

  نگین

  سلام بارتبه ۲۸۰۰ عمران معدل موثر ۱۷.۸۹ دانشگاه های تهران یا قزووین میتونم شبانه بیارم ؟

  مرتضی

  سلام
  با رتبه 800 روزانه برق قدرت زنجان قبول میشم؟

  sajjad

  صد در صد

  زهرا

  با سلام من در کنکور کارشناسی ارشد 97مدیریت جهانگردی رتبه 181 آورده ام لطفا راهنمایی کنید که چه دانشگاه هایی در تهران ممکنه قبول شم آیا میشود روزانه قبول شم با تشکر

  فریده

  با سلام رتبه من۲۸۰۰بدون سهمیه و۲۷۰با سهمیه در رشته مهندسی شیمی شده ایا با این رتبه دانشگاه شیراز قبول میشم خاهش میکنم جواب بدین و کمک کنین من خیلی تلاش کردم اما اطلاعاتی راجع ب سهمیه پیدا نکردم با تشکر

  موافق

  به نظر من با کارشناس گروه شیمی دانشگاه شیراز یه تماسی بگیر و رتبه های قبولی پارسال رو بپرس

  ام اس

  سلام بار رتبه ای که داری احتمال قبولی بالاست برای روزانه تو میتونی موفق باشی عزیزم

  رضا

  سلام بارتبه 340علوم باغبانی روزانه رفسنجان میارم ویا کجا احتمال قبولی هست؟؟لطفا راهنمایی کنید

  محمد

  سلام. دوستان لطفا اگه کسی جواب سوال هام را میدونه جواب بده. خیلی ممنون.
  پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد مطابق رتبه در سهمیه انجام میشه یا رتبه داوطلب بدون سهمیه؟ مثلا اگه کسی سهمیه ایثارگران داشته باشه و رتبش مانند اون دانشجوی فیزیک که 35 شده، بیش از هزار تا کاهش پیدا کنه احتمال قبولیش توی دانشگاه تهران هست؟

  موافق

  تا اونجایی که من اطلاع دارم قبولی تو دانشگاه بر حسب رتبه سهمیه است

  فاطمه

  من بنیاد جانبازان رفتم و متوجه شدم مثلا رتبه ٣۵ ایثارگران با ٣۵ مناطق و آزاد اصلا برابر نیست در واقع رتبه توی سهمیه ایثارگران مهم نیست و تراز خیلی مهمه چون باید ٧٠ درصد از تراز آخرین فرد پذیرفته شده توی دانشگاه مورد نظر و رشته مورد نظر رو آورده باشید حتی اگه رتبه تون ١ باشه در واقع بقیه نمیدونن چون ظاهرا به رتبه نگاه میکنن اما سهمیه خیلی تاثیرش کم هست

  مریم

  سلام من رتبه ۱۹۴ سهمیه ایثارگری شدم رشته عمران به نظر شما تبریز قبول میشم؟
  رتبه بدون سهمیه ام ۱۹۷۰

  الهه

  سلام دوستان …من با رتبه 240 رشته کشاورزی چه دانشگاهی میتونم برم …بعد امکان دانشگاه تهران هست ؟

  مجتبی

  سعی کنید بدون تعصب بررسی کنید که ایا این رشته مناسب هست برای ادامه تحصیل و بازار کارش چطور هست من خودم ارشد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس هستم و کلی تلاش کردم ولی بازار کار تو این رشته حداقل افتضاحه بنظرم اگه حوصلشو دارین بشین تغییر رشته بدین و رشته هایی مثل حسابداری یا مدیریت بخونین …رشته های مثل کشاورزی فقط عمر ادمو تلف میکنه اشتباه مارو شما نکنید …

  رضا

  با سلام به نظر دوستان با رتبه ۱۳۰۰ بدون سهمیه و۱۳۲ سهمیه فرزند رزمنده میشه محیط زیست تهران قبول شد

  نادیا

  سلام من امسال کنکور ارشد عمران دادم منم سهمیه دارم. و خواستم از شما بپرسم با سهمیه فرزند رزمنده شما کجا قبول شدین…و چه اطلاعاتی درمورد این سهمیه دارین لطفا در اختیارم بزارین

  میلاد

  سلام وقت بخیر ، کنکور ارشد مهندسی عمران رتبه در سهمیه 771 شدم(سهمیه 5 درصدی)
  احتمال قبولی در چ رشته محل هایی رو دارم ؟؟؟؟

  نادیا

  سلام من امسال کنکور ارشد عمران دادم من سهمیه5 درصدی دارم. و خواستم از شما بپرسم با سهمیه فرزند رزمنده شما کجا قبول شدین…و چه اطلاعاتی درمورد سهمیه دارین لطفا در اختیارم بزارین

  ثریا

  با سلام
  تو کارنامه اون قسمت که نوشته رتبه بدون سهمیه من کد ضریب اول شدم 631 تو ضریب دوم شدم
  598 در رشته مجموعه زبان عربی کجا میتونم با این رتبه قبول بشم

  Ati

  سلام با رتبه ۱۷۴ رشته اقتصاد چه دانشگاه هایی قبول میشم؟

  فاطمه

  انرژی علامه نظری بهشتی برنامه ریزی بهشتی و تهران احتمالا انرژی تهران هم میتونید قبول شید

  شاهین

  سلام بارتبه ۱۵۰۰ بیوشیمی میشه روزانه دانشگاهایی مثل سنندج اورد؟

  R

  سلام.درصد زبان صفر.پایه ۸.تخصصی ۶.میتونم رشته ریاضی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان قبول بشم؟

  مسعود

  لطفا کارنامه قبولی رشته تهیه کنندگی رادیو کد 1357 رو بزارید با تشکر

  الوین

  سلام.متاسفانه به دلیل کم بودن داوطلبین رشته رادیو توجهی به این رشته نمیشه.اما میانگین درصدهای قبولی این رشته بصورت زیر هست:
  فرهنگ و هنر40 تا 60
  مبانی نظری هنری 20 تا 50
  دانستنی های هنری 20 تا 50
  وسایل ارتباط جمعی 20 تا 60
  زبان سفید تا 20
  رتبه تقریبا در حدود 20 تا 200

  مسعود

  من رتبه 28 رادیو شدم و کارنامه ام ارسال کردم

  منصور

  کارنامه هایی که گذاشتین همش الکیه
  مثلا رتبه 35 فیزیک رو که گذاشتین نگاه کردم با اون درصد رتبه هزار هم نمیاره چه برسه 35

  َAP

  اون باسهمیه بوده بدون سهمیشو نگاه کنی همون 1800 است بعد فیزیک متقاضیش زیاد نیس

  ناشناس

  فیزیک با رتبه ی ۳۰۰۰ روزانه زنجان می خونن قبولی در رشته فیزیک خیلی ساده است

  شادی

  باسلام لطفا راههای ارتباط با رتبه های برتر ارشد ادبیات فارسی را بگذارید سپاس

  معین

  سلام واس قبولی ارشد عمران گرایش ژئوتکنیک تو دانشگاهای سراسری روزانه شهر تهران چقد رتبه میخواد راهنمایی میکنید با تشکر

  محمد محسن

  با سلام با رتبه ۱۶۰۱ کدام دانشگاه روزانه دولتی تهران می شه رفت

  زهرا

  با این رتبه روزانه تهران نمیشه رفت

  امید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید با رتبه یه 220 میتونم دانشگاه بین المللی قزوین قبول شم؟

  مصطفی

  چه رشته ای ؟

  امید

  حسابداری

  امیر قزوینی

  داداش به‌نظرم سمت قزوین نیا! تو حیفیییی!

  سپاس از سایت خوبتون

  محمد

  باسلام خسته نباشید بنده در رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی رتبه 240 کسب کردم میخواستم بدونم با این رتبه شبانه دانشگاه تهران قبول میشم؟ باتشکر

  زهرا

  اینجا پرنده هم پر نمیزنه که جواب سوالمونو بده….ان شاالله که قبول میشید

  بابا اخه یه سوالایی میکنین یهرشته هایی ک اصن سخ همچین ادمی پیدا شه

  فک نکنم به شما هم ربطی داشته باشه dada

  Khaloei

  بنا به دلایل شخصی،

  dada

  دلایل شخصی شما مهم نیست

  Khaloei

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما،
  لطفا کارنامه رتبه ۳ کنکور رو از لیست کارنامه ها ۹۶ حذف کنین.
  باتشکر

  dada

  چرا ؟

  ناشناس

  با سلام
  با رتبه ۱۴۰۴تبدیل امیدی به تبریز یا اصفهان هست
  رازی کرمانشاه و بوعلی همدان که راحت میشه اورد!؟درسته!؟

  زهرا

  کاش یکی راهنمایی میکرد

  زهرا

  با رتبه 1900مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر به نظرتوم میشه شبانه های تهران یا از دانشگاه های مجازی تهران بیارم؟؟؟؟خواهش میکنم لطف کنیدکسی اطلاعاتی داره راهنماییم کنه

  می خوای چیکار 9ام شهریور معلوم میشه دیگه خخخخ

  زهرا

  با رتبه 1900مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر به نظرتوم میشه شبانه های تهران یا از دانشگاه های مجازی تهران بیارم؟؟؟؟خواهش میکنم لطف کنیدکسی اطلاعاتی داره راهنماییم کنه….

  علیرضا

  سلام ممنون از سایت خوبتون . من رتبه 55 سال 95 را رصد میکردم . و امسال موفق به کسب رتبه 53 شدم که خیلی بهم کمک شد برا پیش بینی درصدهام

  بیومتریال

  سلام.خسته نباشید
  لطفا منو راهنمایی کنید.در مواد با رتبه ۴۶۰ از ضریب ۵ احتمال قبولی در کدام دانشگاه در رشته بیومتریال رو دارم؟
  با سپاس

  ali nikoo

  سلام دوست عزیز منم امسال 102 کد ضریب 5 شدم والا با 460 فک میکنم دانشگاه اصفهان اگه مد نظرت دولتیه بیاری.من خودم خیلی دو دل هستم که شبانه امیر کبیر رو زودتر از روزانه تهران بزنم یا نزنم کسی می تونه راهنمایی کنه؟

  میلاد

  یه چیز خوب بزن داداش سرحال شی

  تبلیغات متنی