تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم

جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم، این جزوه توسط محمد شاکری مدرس زیست شناسی در 72 صفحه تهیه و تنظیم شده است. این جزوه شامل ابرتست های جانوری است که تمام نکات جانوری پوشش داده است. برای دانلود جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم به ادامه مطلب بروید.

دانلود جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم

این فایل شامل ابرتست های جانوری است که تمام نکات جانوری پوشش داده است و اگر داوطلب این فایل را مطالعه کند حداقل پنج سوال کنکور را مال خودش می کند. کل جانوری دهم و یازدهم که حدود 10 درصد(5 تا تست)کنکور است در این فایل پوشش داده شده است. به راحتی 10 درصد کنکور رو مال خودت می کنی در عین حال بر متن و شکل کتاب مسلط می شوید.
تمام نکاتی که قرار است تو کنکور بیاد اینجا میبیند. دیگر مطالب رو فراموش نمیکنید البته اگر به درستی اجرا کنید.

توجه : کنکور موضوعی است ، برای همین ابتدا بحث جانوری که شدیدا در کتاب درسی پراکنده است را به صورت منسجم به اتمام می رسانیم.

نکاتی از جزوه مورد نظر:

چند مورد درباره پارامسی (تک سلولی از فرمانرو آغازیان) :

 •  در انتهای حفره گوارشی واکوئول غذایی وجود دارد که با پیوستن به غذا از بخش باریک آن جدا می شود.
 •  واکوئول دفعی شامل مواد گوارش نیافته ، پس از عبور از غشای یاخته به محیط پیرامونی وارد می شود.
 •  تمام واکوئول های موجود در پارامسی ، مستقیما در گوارش غذا و تامین مواد مغذی جاندار نقش اساسی دارند.
 •  در پارامسی محل ایجاد واکوئول غذایی و محل خروج مواد گوارش نیافته قطعاً مجاور یکدیگر می باشد.
 • محل تشکیل واکوئول غذایی و محل از بین رفتن واکوئول دفعی در یک نیمه )نزدیک حفره دهانی( از بدن جاندار است.
 • واکوئول گوارشی به منظور انجام فعالیت خود ، مولکول هایی با عمل هیدرولیزی را میسازد.
 •  نوعی واکوئول غیرگوارشی ، به دنبال مصرف ATP آب اضافی را )به منظور تنظیم اسمزی( از جاندار دفع میکند.
 •  زوائد موجود در سطح آن هم اندازه بوده و در حرکت جاندار و فرایند تغذیهای آن نقش دارند.
 • محل اثر آنزیمهای گوارشی جاندار بر ذرات غذایی دور از محل فعالیت ماده ژنتیک اصلی میباشد.
 •  واکوئول غذایی و اندامک های لیزوزوم درون سیتوپالسم حرکت کرده و به یکدیگر می پیوندند و در نهایت ریزکیسه بزرگتر ساخته می شود
 •  محل تشکیل واکوئول غذایی و منفذ دفعی ، برخالف سایر سطوح پیکر جاندار فاقد مژک های متراکم می باشد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی