تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی

 

 

 

 

اصلاح نباتات
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس اصلاح نباتات همانند سا‌ل‌های گذشته 30 سوال بود که 6 سوال مربوط به فصل اصلاح و تولید مثل و تنظیم باروری، یک سوال از فصل ژنتیک کمی، 9 سوال از فصل روش‌های اصلاح گیاهان خودگشن، 3 سوال از فصل روش‌های اصلاح گیاهان دگرگشن، 4 سوال از فصل مقاومت به استرس‌های زنده، نشانگرها، 4 سوال از فصل گیاهان دگرگشن و 3 سوال به صورت سوالات متفرقه طرح شده بود، نکته‌ای که در بررسی سوالات آزمون امسال به چشم می‌خورد اهمیت فصول روش‌های اصلاح گیاهان خودگشن و مقاومت به استرس‌های زنده، نشانگرها بود که تعداد سوالات این فصول نسبت به سال 91 افزایش چشمگیری داشته و سطح سوالات دشوارتر شده بود و تعداد سوالات حفظی نسبت به سال 91 افزایش یافته و سوالات مفهومی کمی کاهش یافته است.


آفات و بیماری‌های گیاهی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس آفات و بیماری‌ها 30 سوال بود که 10 سوال از فصل کلیات، 2 سوال از فصل هورمون، 4 سوال از فصل انواع کنترل‌ها، 6 سوال از فصل روش‌های مبارزهبا بیماری‌های گیاهی، یک سوال از فصل میکروارگانیسم ،یک سوال از فصل آزمون کمبود آهن ، 3 سوال از فصل ویروس‌ها و 3 سوال متفرقه طرح شد.

سوالات امسال نسبت به سال 91 حفظی‌تر اما زیرکانه‌تر طرح شده و در صورت عدم دقت کافی، داوطلبان گزینه اشتباه را انتخاب خواهند کرد.


بیوشیمی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات درس بیوشیمی، 30 سوال همانند سال گذشته بود که 5 سوال از فصل اسید آمینه، 5 سوال از فصل متابولیسم قندها، 5 سوال از فصل پروتئین، 5 سوال از فصل قندها، 2 سوال از فصل واکنش‌های فسفریلاسیون و کینتینگ، 2 سوال از فصل متابولیسم چربی‌ها و یک سوال از فصل ویتامین‌ها طرح شده است. در سوالات آزمون امسال از مبحث قندها که در سال 91 هیچ سوالی طرح نشده بود، 5 سوال طرح شد و این اهمیت این فصل را نشان می‌دهد و نکته قابل توجه، طرح شدن فقط یک سوال از فصول چربی‌‌ها، متابولیسم اسیدهای آمینه و مبحث pH (فصل یک) که در سال گذشته سهم قابل توجهی از سوالات را به خود اختصاص داده بود و نکته آخر افزایش سوالات مفهومی در سال 92 نسبت به سال 91 است.


ژنتیک
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات این درس 30 سوال بود که 5 سوال از فصل ژنتیک مولکولی، 3 سوال از فصل مهندسی ژنتیک، 4 سوال از فصل پیوستگی و نقشه‌کروموزومی، یک سوال از فصل تداخل عمل‌های ژنتیکی، 8 سوال از فصل ژنتیک کلاسیک (ژنتیک مندلی)، 4 سوال از فصل ناهنجاری‌های کروموزومی، یک سوال از فصل ژنتیک جمعیت و یک سوال از فصل سیتوژنتیک طرح شده بود، در سال 91 از فصل ژنتیک کلاسیک (ژنتیک مندلی) 13 سوال طرح شده بوده و این، اهمیت این فصل را نشان می‌داد ولی نکته جالب در سوالات امسال تقریباً نصف شدن تعداد سوالات این فصل می‌باشد و طرح یک سوال از فصل سیتوژنتیک است که امسال برای اولین بار از این مبحث سوال طرح شده است. ضریب سختی سوالات فصول ژنتیکی مولکولی، مهندسی ژنتیک پیوستگی و نقشه‌کروموزومی و ناهنجاری‌های کروموزومی در سال 92 بالاتر از سال 91 بود و در مبحث ژنتیک جمعیت، ضریب سختی هر دو سال با هم برابر بودند.


فیزیولوژی گیاهی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) از 30 سوال درس فیزیولوژی گیاهی،2 سوال از فصل سازمان گیاهی و سلول گیاهی، 3سوال از فصل آنزیم، 6 سوال از فصل فتوسنتز، 2 سوال از فصل تنفس، 5 سوال از فصل سلول‌ گیاهی و آب،4 سوال از فصل جذب عناصر، 3 سوال از فصل گیاه و نیتروژن ، 3 سوال از فصل فتوپریودیسم و فتومورفوژنز و 2 سوال از فصل تنش گیاهی طرح شده بود. نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح سوال از فصول گیاه و نیتروژن و فتوپریودیسم و فتومورفوژنز برای اولین بار در آزمون 92 است که در سال 91 هیچ سوالی را به خود اختصاص نداده بود، در کل سوالات امسال همانند سال گذشته بیشتر مفهومی بوده و تعداد سوالات حفظی کم بود و منبع اصلی طرح سوالات فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر می‌باشد. و در نهایت سوالات امسال نسبت به سال گذشته دشوارتر و مفهومی تر بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی