تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

این بار دیگه بی‌دقتی نمی‌کنم!!!

این بار دیگه بی‌دقتی نمی‌کنم!!!

جلال سلیمی / مشاور تحصیلی

 
مبارزه با بیدقتی

کم نیست تعداد سؤالاتی که فکر میکنیم درست جواب دادهایم امّا غلط میشود! تصور می کنیم به 70درصد سؤالات درنهایت اطمینان پاسخ گفتهایم، تمام مفاهیم آنها را میدانستیم، سؤالاتشان برایمان آشنا و حتی تکراری بودهاند ولی درنهایت بهخاطر انواع بیدقتیها، درصد‌‌مان به 45درصد کاهش یافته است. چنین تغییر درصدی حتی در یک درس هم میتواند رشته و یا حتی شهر قبولی یک داوطلب را عوض کند. این معضل، مهمترین و ناخوشایند‌‌ترین سنجش غیرعلمی در کنکور است که به سبب نمرهی منفی در تستهای کنکورها تشدید میشود.

در حین آزموندادن انواع مختلفی از بیدقتیها و اشتباهات غیرعلمی رخ میدهد که موارد زیر مهمترین آنها هستند:

 اشتباه خواندن صورت سؤال
 محاسبات غلط و کشف گزینهی اشتباه
 اشتباه در عدد گزینه و شمارهی گزینه
 جابهجا وارد‌‌کردن گزینهها در یک سؤال
 جابهجا وارد‌‌کردن گزینهی یک سؤال در سؤال دیگر

این پنج اشتباه، عاملهای اصلی بیش از 90درصد اشتباهات غیرعلمی داوطلبان هستند. برای تفکیک هر یک از آنها و دلایل وقوعشان شرحی میآوریم و در همانجا نیز راهحل رفع آنها را ارائه میکنیم. 

● اشتباهخواندن صورت سؤال:خواندن «ندارد» بهجای «دارد»، «است» بهجای «نیست»، «سانتیمتر» بهجای «متر» و… همچنین ندیدن کلمهی تعیینکننده «بهجز گزینهی» اصلیترین دلیل اینگونه اشتباهات است. این بیدقتیها که بیشتر در درسهایی مثل ادبیات، عربی (عینالخطا)، شیمی و فیزیک رخ میدهد، یک فلسفهی مهم دارد و آن سرعت بالا درخواندن سؤال است. برخی از داوطلبان تصور میکنند صورت سؤال اهمیتی ندارد، بهویژه وقتی متوجه شوند سؤال مذکور، ایدهای تکراری است و کلمهی غلط گزینهها، یک گزینهی اشتباه یا متفاوت را میخواهد. در این موارد سعی میکنند با صرفهجویی در چند‌‌ثانیه وقت، بدونتوجه به ادامهی صورت سؤال و درخواست اصلی آنکه عموماً در انتهای سؤال میآید، برحسب یک برداشت قبلی که درتستهای تمرینی ایجاد شده، بین گزینهها دنبال جواب بگردند. در بهترین حالت وقتی چند‌‌دقیقهای بین گزینهها، سه جواب درست بهجای یک جواب یافتند، یکبار دیگر بهصورت سؤال مراجعه میکنند و درنهایت تأسف متوجه میشوند «است» را «نیست» دیدهاند و یا به کلمهی «بهجز» توجه نکردهاند. البته این یک پایان خوش برای سؤالی است که با توهم صرفهجویی در وقت، به وقتگیرترین سؤال تبدیل میشود. در بسیاری موارد، داوطلب بهدلیل نگرانی و استرس وقتی جواب صحیح را نمییابد و بین چند‌‌گزینه سردرگم میشود، درنهایت یکی را ارجح دانسته و علامت میزند و بیدقتی اتفاق میافتد
در ادامه با بررسی علل بیدقتیهای دیگر خواهیم دید که بهانهی کمبود زمان، مهمترین علت تمام بیدقتیها است و این وضع برای افراد عجولی که زمان در زندگیشان برهمه چیز غلبه دارد، بسیار شدید‌‌تر است.

پس اولین و بهترین راهحل این است که زمان را یک کمیت کنترلی درنظر بگیریم نه یک اهرم فشار و کمتر درحین آزمونها و کنکور بهساعت نگاه کنیم. مهمتر از آن، لازم است که یاد بگیریم صورت سؤالات را چه درخانه و چه درجلسهی آزمون، کامل بخوانیم. برای اینکه بدانید چنین کاری را انجام میدهید یا نه، باید بتوانید حین خواندن صورت سؤال، زیر کلمات کلیدی سؤالات و مسأله خط بکشید. این عمل نشان میدهد ذهن شما تست را فعالانه میخواند و میفهمد. درنهایت هم سؤال یا مسأله با همان کلمات کلیدی خلاصه میشود. اینکار بهطور عمدی، سرعت مطالعهی شما را کمتر هم میکند امّا درنهایت، زمان صرفشده برای تمام سؤالات یکدرس به این شیوه، معادل زمان صرفشده برای سؤالی است که درست خوانده نشده و شما چند‌‌دقیقهای بین گزینههای آن سردرگم هستید. از همهمهمتر، ثمرهی بیدقتیهایی است که نمرهی منفی به ارمغان میآورد و فرد را از پذیرش در بسیاری رشتهها محروم میکند.

پس سادهترین راهحل حذف بیتوجهی بهنکات مستمر درصورت تستها، این است که شما ابتدا درخانه و آزمونهای آزمایشی و جلسهی کنکور به ساعت و زمان بهاندازهی کافی و معقول بها دهید و هر جا که سعی دارید تستی را حل کنید، با مداد زیر تمام کلمات مهم و کلیدی سؤال را خط بکشید. خواهید دید که پس از چند روز، دقت شما در مطالعهی سؤالات، بهطور چشمگیری رشد کرده و بهبود مییابد.

● محاسبات غلط و کشف گزینه اشتباه: در درس ریاضی (که در تمام گروههای آزمایشی اصلی مشترک است) و شیمی و فیزیک (که در دو گروه ریاضی و تجربی مشترک است)، این نوع بیدقتی بسیار رخ میدهد. برای رفع این مشکل دلایل زیاد و راهحلهای متفاوت و زمانبر داریم. هر قدر که بر راهحلها و تکنیکها پافشاری کنید، تعدادبیدقتیهای شما (از این نوع) کاهش خواهد یافت.

از دلایل مهم این بیدقتی، ضعف درمحاسبات (بهویژه در داوطلبان گروه انسانی و تجربی) است که در دوران تحصیل یا از محاسبات دقیق و طولانی صرفنظر کردهاند یا به ماشینحساب متوسل شدهاند. دلیل دیگر، بهدست نیاوردن عدد آخر در محاسبات، هنگام حلکردن تستها درمنزل است که باعث میشود ضعفها و اشتباهات خود را متوجه نشوند. دلیل دیگر، عدم توجه به کمبودن جا و چکنویس، در زمان امتحان و آزمون است که باعث میشود فرد، همیشه محاسبات خود را در کاغذهای بزرگ و با خط درشت بنویسد و هنگام آزمون با حل یک سؤال جای محاسبهی ده سؤال را پر کند و صفحه را چنان کثیف کند که صورت سؤالهای دیگر قابل خواندن نباشد. بدتر از همهی اینها، کثیف نوشتن است که گاهی سبب میشود داوطلب همانلحظه که بهعقب بازمیگردد تا محاسباتش را بررسی کند و مشکل خود را بیابد، ابتدا و انتهای نوشتههایش مشخص نیست و مجبور میشود همهچیز را از نو بنویسد. بالاخره همهی این اشکالات، عدد نهایی محاسبات ما را مخدوش میکند و چه بد اتفاقی است اگر این عدد بهدستآمده در یکی از گزینهها آمده باشد.

ببینیم راهحل چیست؟ اول اینکه، وظیفهی شما داوطلبان عزیز این است که از همین لحظه بهبعد، دیگر درخانه از چکنویسهای بزرگ استفاده نکنید. حتماً درجایی کم، محاسبات خود را انجام دهید. از همه مهمتر اینکه، سعی کنید محاسبات شما با خط متناسب (از لحاظ درشتی آن) باشد و محاسبات را درحین حل تست درخانه، کامل و با تمام ریزهکاریها انجام دهید. نوشتههایتان منظم و پیاپی باشد، بهطوریکه اگر درجواب آخر خود شک کردید، بتوانید درطول چند‌‌ثانیه محاسبات قبلی خود را بررسی کرده و اشتباهاتتان را بیابید. انجام و نوشتن کوچکترین محاسبات حتی درحد جمع و تفریق بسار مهم و مؤثر است چرا که شما با این کار، محاسبات دقیق را یکبار بهذهنتان میآموزید و آن را ورزیده میکنید

محاسبه درجای کم، هم خط شما را مناسب میکند و هم باعث میشود در آزمونها و کنکور درکنار هر سؤال با کشیدن یک یا دو خط، یک مستطیل درست کنید و جواب سؤال را در همان جا بهدست آورید. با این کار هم سؤالات دیگر کثیف نمیشود و هم جا برای محاسبهی همهی آنها وجود دارد. از تمام این موارد ارزشمند‌‌تر، وقتی است که شما بهجواب آخر خود اطمینان ندارید و میخواهید دوباره محاسبات خود را بررسی کنید. اگر ابتدا و انتهای محاسبهی شما و روند ایجاد جواب مشخص نباشد، باید سؤال را دوباره حل کنید. بهترین راهحل برای بهدستآوردن پاسخ اینگونه سؤالات این است که رهایشان کنیم و بعد از حل چند‌‌سؤال دیگر از هماندرس، دوباره به سراغ آن بازگردیم. چرا که در این موارد یک اشکال عمده مثل بیتوجهی به یک عدد یا ندیدن یک گزینه یا ترکیب نکردن دو قسمت یک راهحل باعث میشود ما به گزینهی صحیح نرسیم. امّا چرا عدهای قدرت کنارگذاشتن سؤال را ندارند؟ چون جواب مسألهی آنها بهقدری درهم و نامنظم است که اگر بخواهند بهسراغ سؤال بعدی بروند، دیگر راهحل آن را پیدا نخواهند کرد و مجبورند دوباره آن را حل کنند

بهراستی هم محاسبهی منظم و درجای کم، بسیاری از بیدقتیها را حذف میکند. حتی وقتی شک میکنید که جواب شما (مثلاً عدد) صحیح است یا گزینهی مقابل آن (عدد)، میتوانید یکبار دیگر راهحل خود را ازنظر بگذرانید و گزینهی نهایی را انتخاب کنید.

یادآور میشویم که مهمترین کار شما در این مرحله، محاسبهی کامل درمنزل است تا اشکالات محاسبهی خود را حذف کرده و ترس از محاسبه را کنار بگذارید. امّا وقتی تبحر شما بالارفت، لازم نیست درآزمونها تمام محاسبات را بنویسید، بلکه باید محاسبات کوچک را ذهنی انجام داد که در وقت هم صرفهجویی شود. امّا تا وقتی درمنزل تست میزنید حتی 4=2×2 را هم بنویسید

● اشتباه در عدد گزینه و شمارهی گزینه:این مشکل درمواقعی رخ میدهد که عدد نهایی محاسبات شبیه عدد گزینههاست. یعنی عدد جواب بین 1 تا 4 است و بهترتیب هم درگزینهها نیامده است. مثلاً عدد یک در گزینهی 3 و عدد 2 در گزینهی یک آمده است و داوطلب وقتی جواب که عدد یک است را بهدست میآورد، بهاشتباه گزینهی یک را انتخاب کرده و علامت میزند. این مشکل یک راهحل ساده دارد؛ یک مکث چند‌‌ثانیهای روی سؤال. باید ذهن خودتان را در تستزنی درمنزل شرطی کنید. هرگاه عدد جواب مسأله 1 تا 4 شد، آن را تکرار نکند و با یک سکوت و مکث چند‌‌ثانیهای عدد، را در گزینهها یافته و شمارهی گزینه را (طبق عادت) تکرار کند تا وقتی که گزینه را در پاسخبرگ علامت بزند.

● جابهجا وارد کردن گزینهها در یک سؤال:گاهی اتفاق میافتد که دانشآموز بدون هیچ دلیل واضحی، گزینهای را که علامت زده با گزینهی واقعی جواب که پیدا کرده بود، متفاوت است. یعنی در دفترچهی سؤالات گزینهی 2 را علامت زده امّا در پاسخبرگ گزینهی 4، (با اینکه جواب دوگزینه هیچ شباهتی با هم ندارند و حتی عدد هم نیستندکه با هم اشتباه شوند.)

این اشتباهات که عمدتاً بهدلیل کاهش تمرکز لحظهای داوطلب حین آزمون رخ میدهد، یک چارهی بسیار ساده دارد که باز هم باید درخانه تمرین و تکرار شود تا درکنکور بهصورت عادتی تکرار شود. اول اینکه هرچند تست از هر درسی که پاسخ میدهید، حتماً در پاسخبرگ جواب دهید (یعنی گزینه پر کنید). همانطور که در آزمون اتفاق میافتد. مهمتر اینکه وقتی گزینهی جواب را یافتید ر تمام سؤالات کنکور و آزمونها)، ابتدا گزینه را در پاسخبرگ پر کنید، سپس درکنار گزینهی داخل دفترچهی سؤالات علامت بزنید. به این ترتیب شما متوجهی تناقضها و اشتباهاتی که در بالا ذکر شد، خواهید شد. اصولاً داوطلبان اینکار را بالعکس انجام میدهند یعنی اول در دفترچه علامت میزنند و سپس در پاسخبرگ گزینه را پر میکنند و بلافاصله سراغ سؤال بعد میروند که اگر هم بیدقتی رخ داده باشد، اصلاًمتوجه نمیشوند. عوضکردن ترتیب این کار در هر شرایطی برای همه ضروری است حتی اگر تاکنون چنین بیدقتیهایی نداشتهاند.

● جابهجا وارد‌‌کردن گزینهی یک سؤال در سؤال دیگر: این مشکل برای افرادی اتفاق میافتد که یا با پاسخبرگ کمتر سروکار داشتهاند یا بدون توجه به شمارهی سؤالها، بهترتیبی که سؤالات را جواب میدهند؛ گزینه را وارد میکنند.

این مشکل راهحل سادهای دارد. اول استفادهی دائمی از پاسخبرگ در هر مرحله از تستزنی که در بالا هم بر آن تأکید شد. دوم عادت به اینکه یاد بگیرید هنگام وارد‌‌کردن گزینه، شمارهی سؤال را هم همراه گزینهی آن زیر لب تکرار کنید. مثلاً میگویید: «121 گزینهی 3، 121 گزینهی 3.» و در همان حین گزینهی جواب را علامت زده و پر کنید.
خواهید دید با تکرار و استفاده از همین تکنیکهای ساده، چهاندازه نتایج شما بهبود مییابد و از بیدقتیها و غلطهای شما کاسته میشود.

باز هم متذکر میشویم بدون تمرین و ممارست و استفادهی دائمی از این تکنیکها درمنزل، امکان استفادهی از آن درجلسات آزمون یا کنکور وجود نخواهد داشت.

توجه بهتوان جسمی در آزمون

آخرین عاملی که میتواند در پشتسر گذاشتن یک کنکور موفق به شما کمک کند، جسم شماست که از تمام ابزارهای دیگر مهمتر و تعیینکنندهتر است. مسلماً خواب، استراحت و تغذیه هم عوامل اصلی تأثیر در توان جسمی هستند و کمبود آنها نقص قوای فیزیکی داوطلب را بهدنبال خواهد داشت. بارها اتفاق افتاده است که داوطلب پرتلاشی بهدلیل کمخوابی در کنکور با خستگی ذهنی و کاهش تمرکز مواجه شده و تعداد غلطها و بیدقتیهایش باور نکردنی شده است. چهبسیار داوطلبانی که بهدلیل نخوردن وعدهی غذایی صبح یا عدم استفاده از مواد قندی در حینکنکور، دچار مشکل شدهاند. بهعنوان یک مثال باید بدانید که در تحقیقات علمی ثابت شده است که بین اضطراب و قند خون همبستگی وجود دارد. یعنی وقتی مضطرب هستیم قند‌‌خون کاهش مییابد و بالعکس. با این تفاسیر توجه بهسلامتی و قوای جسمی باید در اولویت کارها باشد و افزایش توان برای تحمل 4 ساعت فعالیت ذهنی درجلسهی کنکور، از قبل باید کسب شود.
در آخر تأکید میکنیم این توصیهها را در چند هفتهی باقیمانده، درحین برگزاری آزمونهای خانگی و جامع مورد‌‌استفاده قرار دهید.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی