تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

مقاله آموزشی فنون تست زنی

مقاله آموزشی فنون تست زنی

 

 

 

 

فنون تستزنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان

وبه خصوص کنکوراست.تسلط برتستزنی درموفقیت

 

کنکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه

 

مهارتهایی که منجربه افزایش توانایی عملکردتستزنی

میشود،بخش چندبعدی خو اهدبود.

 

علیرغم گستردگی موضوع،سعی میکنیم به مواردی

بپردازیم که ضروریترهستند.

 

قسمتی ازتوصیههای این فصل عمومی است وبرای

کلیهی دانشآموزان دبیرستانی وکنکوری در نظرگرفته

شدهاست.قسمتی ازتوصیهها هم خاصّ دروس به صورت

 

جداگانه و تفکیکی است،این مطالب بیشتربه درد

کنکوریها میخورد.

 

 

طراحی وطراحان تستها

 

باوجودآن که بعضی ازافرادومؤسسات ادعادارندکه روشهایی را ابداع کردهاندتاکنکوریهاحتی بدون حل مساله یاتوجه به صورت مساله

وبراساس قوانین احتمالات بتوانندتستهارادرست علامت بزنند،عملاچنین چیزی امکانپذیرنبوده وادعاهایی ازاین قبیل نوعی فرصت طلبی

محسوب میشوند.طراحی سؤالات تست ازیک سری اصول کلی ومشخص تبعیت میکندکه معمولاطراحان تستهاباآنهاآشناهستند.البته

 

این بدان معنی نیست که همه اصول طراحی تست درسؤالات کنکوررعایت میشودوهمان گونه که هرساله بعدازاتمام کنکورعنوان میگردد

اشکالاتی توسط اهل فن به سؤالات واردمیآید.ازجمله اصولی که درطراحی سؤالات کنکوررعایت میشوددرنظرگرفتن سؤالات آسان،متوسط

 

ومشکل درهردرس است درمقابل،یکی ازاشکالات واردبه طراحی تستهانوع چینش سؤالات است.اصولابایددرهردرس سؤالات ازآسان به

 

مشکل تنظیم شوند،اما ظاهرا درسؤالات کنکورچنین نظمی وجودنداردومثلاگاهی بعدازسؤالات سخت دیفرانسیل بلافاصله سؤالات سخت

گسسته آغازمیشودویامانندکنکورسال 81 که سؤالات ادبیات باچندسؤال سخت پی درپی شروع شدهبود.

 

کلید

 

درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیر

 

عادی نباشید.

 

آمادگی برای هرنوع احتمال

 

علیرغم نکتهی قبلی،تصورنکنیدکه همه چیزبایدبروفق مرادپیش رود.متاسفانه بسیاردیده شده دانشآموزانی که با آمادگی خوب درسی در

 

جلسهی کنکورحاضرشدهاندبه محض مواجهه باچندسؤال سخت پی درپی،سررشتهی کارراگم کرده وحتی بقیه راهم نتوانستهاندخوب جواب

بدهند.این آمادگی ذهنی رادرخودایجادکنیدکه ممکن است باهراحتمالی روبه روشوید.امکان دارددرشرایطی که خوب پیش میرویدبه ناگاه

 

به یک،دو،سه ویاچندسؤال سخت برخوردکنید،امکان داردسؤالات یک درس باتستهای مشکل شروع شود،وهرنوع امکان دیگری نیز وجود

دارد.درهرحال،شماآمادگی لازم رادرخودایجادکنیدتادستپاچه نشوید.

 

کلید

 

خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.

 

تستهای یک ستاره ودوستاره

 

بیشترمدرسین کنکورتوصیه میکنندوقتی باسؤالات یک درس روبه رومیشویدبدین شیوه عمل کنید:

 

15 ثانیه طول میکشد.اگرجواب سؤال وگزینهی درست را یک به یک سؤالات رابخوانید.به طورمتوسط خواندن متن هرسؤال حدود 20

 

میدانیدبلافاصله درپرسشنامه(ونه پاسخنامه)علامت بزنیدوسرسؤال بعدی بروید.به سؤالاتی میرسیدکه جواب آنهارانمیدانید.دراینجادوحالت

 

پیش میآید.جواب رانمیدانیدولی میدانیدکه میتوانیدبه نتیجه برسید.درکنارسؤال یک ستاره بزنید.درموردبعضی ازسؤالات هم جواب رااصلا

 

نمیدانیدوحدس میزنیدکه ارزش وقتگذاری ندارد.درکنار این نوع سؤالات دوستاره بزنید.به همین ترتیب تاپایان سؤالات آن درس پیش

 

بروید.معمولا درمرحله اول تعدادی ازتستهارابا اطمینان درست علامت زدهایدکه البته درمورددرسهای متفاوت فرق دارد.حال،مرحله دوم را

 

به سؤالات تک ستارهای اختصاص دهید.دراین مرحله هم تعدادی ازسؤالات راپاسخ خواهیدداد.درمرحله سوم به سؤالات دوستارهای بپردازید.

 

فنون تستزنی

 

دردروس تخصصی امکان زیادی وجودداردکه وقتی برای سؤالات دوستارهای باقی نماند.بعداز اتمام این سه مرحله جوابهای صحیح رایک به

 

یک وبادقت به پاسخنامه منتقل کنید.

 

کلید

 

سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.

 

جرات گذشتن ازتست

 

درموردسؤالات دوستارهای صحبت کردیم وگفتیم که دردروس تخصصی حتی این امکان وجودداردکه فرصتی برای پاسخ به آنهاباقی نماند.

 

برای تعدادزیادی ازدانشآموزان پذیرفتن این نکته که بایدازخیربعضی ازسؤالات بگذرند،سخت است.دانشآموزان بایدعادت کنندکه ازروی

 

بعضی تستهابگذرندواین خودنه تنهانشانهی ضعف نیست بلکه بیانگرمهارت دانش بالای فرداست.دانشآموزان بسیارمحدودی وجوددارندکه

 

هم توانایی وهم فرصت آن راداشتهباشندکه بتوانندبه همهی سؤالات پاسخ دهند.

 

کلید

 

بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید.

 

قدرت ریسک

 

این سؤال هم برای دانشآموزان پیش میآیدکه اگردرموردگزینههاشک کردند(باتوجه به نمرات منفی تستها)آیاعلامت بزنند؟در مورد هر

 

چهارگزینه مشکل داریدتوصیه میشودازخیرآن سؤال بگذرید.اگربین سه گزینه شک داشتیدبازهم توصیه قبلی را به کارببندید.امازمانی که

 

میدانیدحداقل دوگزینه غلط است حتمایکی ازگزینههاراعلامت بزنید.

 

کلید

 

درتستهایی که درموردگزینهی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشتهباشیدحداقل دوگزینه غلط

است.

 

خواندن کل اجزاء تست

 

این نکتهای است که همه درموردآن اتفاق نظردارند،بایدتمام اجزاءوتست رابادقت بخوانید.صورت مساله را باحوصله وتمرکزمطالعه کنید.به

 

همین ترتیب به تک تک گزینههاتوجه کنید.یادتان باشداگرعجله کنیدشایدزمان راذخیره نماییدولی به طورحتم،احتمال اشتباه بسیارزیاد

 

خواهدبود.اگربپذیریدکه بایدازبعضی تستهابگذریداین به دقت شماهم خواهدافزود.

 

کلید

 

قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.

 

پیش بینی قبل ازجواب

 

اگرحوصلهاش راداریدوعجله نمیکنیدسعی نماییدوقتی صورت مساله راخواندیدقبل ازنگاه کردن به گزینهها،جواب راحدس بزنید.این کار

 

سرعت عمل شمارادرپاسخگویی به تستهاافزایش خواهدداد.حتی درصورتی که حدس شمادرست ازآب درآمدوپاسخ شمابین گزینهها وجود

 

داشت بازهم حتماسایرگزینههارابخوانید.

 

کلید

 

سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

 

فریب نخورید

 

به محض خواندن صورت مساله،سراغ راحتترین وسادهترین گزینه نروید.متوجه گزینههای انحرافی باشید.به قول کنکوریها،اگرشمامفهومی

 

خوانده باشیداحتمال انحراف شماکاهش خواهدیافت.بااین همه بازهم ممکن است به خاطرعدم تمرکز،عجله واشتباه گرفتن سرنخها میباشد

 

فریب بخوریدو ناخودآگاه به محض دیدن کوچکترین سرنخی ازپاسخ، آن راعلامت بزنید.پس بسیاربسیارمهم است که ازیک طرف تمرکزو

 

دقت راتمرین کنیدوازطرف دیگرباروشهای کنترل اضطراب آشناباشید تابتوانیدحالت تعادلی خودراحفظ نمایید.

 

کلید

 

درجلسهی کنکوردقت کنیددرفضایی قرارنگیریدکه باکوچکترین سرنخهافریب بخورید.

 

تقسیم زمان

 

این درست است که بایددرجلسهی کنکورتقسیم زمان داشتهباشیدامابدان معنانیست که برای همهی تستهازمانی یکسان درنظرگرفت.این

 

نکته بسیارظریف وحساس است.اگربرای تستی سه دقیقه وقت صرف کردیدحتماتستی هم وجودخواهدداشت که درظرف 20 ثانیه پاسخ آن

 

رابیابید.بنابراین درموردتقسیم زمان وسواس به خرج ندهید.شمابرای هردرس زمانی رادراختیاردارید،بازاگرپذیرفتهباشیدکه ازسربعضی

 

تستهابگذریداحتمالازمان برای بقیه سؤالات کافی خواهدبود.دربعضی موارد(به خصوص دروس عمومی) امکان استفاده اززمانهای

 

دروس دیگرهم به وجودمیآید.

 

کلید

 

درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشتهباشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.

 

زمانی برای مرور

 

اگرفرصتی بودزمانی برای مرورتستهاکناربگذاریدولی پاسخهاراعوض نکنید،مگراین که اطمینان حاصل کنیدکه پاسخ اول شماغلط بوده

است.هرچه بیشتربه سریک سؤال مرددباشیداحتمال زیادتری داردکه سرگیجه بگیرید.

 

کلید

 

اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ راتنهازمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

 

سرعت عمل

 

سرعت عمل درتست زنی به عوامل متعددی بستگی دارد.به این که چه قدرمفهومی خوانده باشید(وحفظی کارنکرده باشید)؟چه قدرسرحال

 

وباحوصله باشید؟چه تیپ شخصیتی داشته باشید؟(فردی آرام هستیدیامضطرب)؟چقدرتست زنی راتمرین کرده باشید؟به هرحال،سرعت

 

عمل درتست زنی موضوعی مستقل ازسایررفتارهانیست.فردی که کلاکنداست،فردی که زودمضطرب میشودویاکسی که تقسیم زمان

 

مناسبی ندارد،احتمالادرکلیه فعالیتهایی که نیازمندسرعت عمل وتوانایی مشاهده است مشکل خواهدداشت.

 

کلید

 

برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعامل مؤثرند:تمرین ورکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن،تمرکزو

 

آرامش،ومطالعهی مفهومی.

 

دقت درمحاسبات عددی

 

درهمهی رشتههای کنکوری دروسی وجوددارندکه درآنهاحل مساله ومحاسبات عددی ضرورتی اساسی است.اشتباهات دانشآموزان در

 

محاسبات عددی عمدتا ناشی ازعجله وعدم تمرکزآنهاست که این هم ناشی ازتلاش آنان برای ازدست ندادن زمان است.گفته شد،این عجله

 

غیرازضرروافزایش احتمال اشتباهات،به طورحتم هیچ خیری ندارد.به محاسبات عددی به خصوص دررشتهی ریاضی که مواردآن زیاداست،

 

دقت بیشتری داشته باشید.سعی کنیدبه نحوی درمحاسبات پیش رویدکه همان یک بارمحاسبه،اطمینان شما راحاصل نماید.عجله در

 

محاسبه،شک شماراافزایش داده ومنجربه محاسبات دوباره وسه باره واتلاف وقت خواهدشد.

 

کلید

 

محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

 

مجموعهی ریاضی

 

درتستهای ریاضی برای کسب نتیجه بهترساختاری بااین ترتیب توصیه میشود:

 

مفهوم رابه خاطربسپارید.مواردجامع ومانع راشناسایی کنید.قضایای مربوط به مفهوم موردنظررابه دقت وباتمامی اجزاءبه خاطربسپارید.

 

مواردمنتج ازاین قضایاراشناسایی کنید.حتیالامکان مواردخاص پیرامونی راشناسایی کنید.

 

دردروس ریاضی نبایدبه حفظیات اکتفاکرداگرچه لازم است تمام فرمولهارابدانید.درهرمساله،مجهول مساله رادریک طرف ومفروضات رادر

 

طرف مقابل بنویسید.مشکل عمدهی دانشآموزان درریاضی این است که صورت مساله رادرک نمیکنند.اگرمفروضات مساله را

 

تشخیص دهید،میتوانیدبه پاسخ هم برسید.راه حل،درون این مفروضات وجوددارد.دردرس دیفرانسیل مرورنکات کلی مربوط به نمودارها

 

میتوانددرحل مسایل مربوط به بردتابع،اکسترمهای نسبی ومطلق وتغییرات تابع مفیدواقع شود.باتوجه به توزیع سؤالات کنکوردردرس

 

دیفرانسیل منطقی به نظرمیرسدکه بیشترتمرکزدرفصول سوم به بعدباشد.

 

کلید

 

درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشتهباشیدتادچارسردرگمی نشوید.

 

فیزیک

 

حجم زیاد درس فیزیک وتنوع موضوعات آن ایجاب میکندکه ازقبل:

 

تسلط خودرا دربخشهای مختلف آن دقیقاتعیین کرده باشید وبدانید درچه بخش هایی بیشترین آمادگی ودرچه بخشهایی کمترین

 

آمادگی رادارید.هنگام تستزنی درکنکور،ابتداسراغ تستهایی بروید که برای شماراحتترهستند.مثلابخشهای ترمودینامیک (رشته ریاضی

 

فیزیک) فیزیک پیشدانشگاهی 2(رشتههای علوم تجربی وریاضی فیزیک) بخش نوربه طورکامل،حرکت نوسانی ساده وموج،گرماوتعادل

 

گرمایی رامیتوان به طورنسبی سادهترازیخشهای دیگر درنظرگرفت.

 

دقّت لازم درتشخیص مفاهیم نزدیک به هم درصورت مساله ازاهمیت بسیاری برخورداراست.مثلاکمیتهایی ازقبیل جابجایی و مسافت

 

،شتاب متوسط وشتاب لحظهای،بازه زمانی ولحظه،کارمحیط روی دستگاه وکاردستگاه روی محیط،توان مفیدوتوان تلف شده ازمفاهیمی

 

هستندکه اغلب به علت کم دقتی،برداشت اشتباهی ازآن ها میشودوطراحان تست نیزپاسخی معادل اشتباه صورت گرفته رادرگزینهها قرار

میدهند.

 

محاسبات عددی یکی ازمشکل سازترین موارداست.اغلب مفاهیم فیریکی رابه خوبی تشخیص میدهیدولی درانجام محاسبات عددی

 

اشتباهاتی صورت میگیردکه یکی ازشایعترین اشتباهات دانشپژوهان است.

 

توجه دقیق به تبدیل واحدهاواین که درچه شرایطی نیازی به تبدیل واحدنمیباشد.

 

دروس داده شده وجزوات اساتیدباید به گونهای مطالعه شوندکه بتوانید هرزمان به طوردقیق،کامل وسریع هربخشی ازآن راکه خواستید

 

بگوییدوبنویسید.دراین صورت مفاهیم درسی درذهن شماملکهسازی به معنای واقعی میشوند.آنوقت است که سرعت عمل رابادقّت عمل،

 

کسب کردهاید.

 

پس ازفراگیری جزوات درسی به همراه مسائل تشریحی وتستی مرتبط با هرموضوع،تدریجاتستهای کنکورسراسری را ابتدا بدون تعیین

 

زمان ولی پس ازمدتی باتعیین وقت بزنید.تستهارا آگاهانه وباتوجه به مفاهیم یادگیری شده بزنیدوبدانید سرعت عمل بایدتاجایی باشدکه

 

دقت عمل رامخدوش نسازد.

 

زدن تستهای مرتبط به تعدادزیادوبه طورآگاهانه بالاخره منجربه سرعت عمل نیزمیشود.

 

درماههای اردیبهشت وخرداد،تستهای آزمون های کنکور پنج سال کذشته ابه طورجامع بزنیدو درصد خودرا دردرس فیزیک تعیین

 

کرده،طوری عمل نماییدکه به هیچ وجه اشتباه هرآزمون رادرآزمون بعدی تکرارنکنید.

 

کلید

 

دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و

مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

 

شیمی

 

توزیع تستهای شیمی به طورمساوی بین کتابهای شیمی 2،شیمی 3،شیمی پیشدانشگاهی 1وشیمی وپیشدانشگاهی 2صورت میگیرد.

 

تنهاحدود 10 درصدازکل تستها مربوط به مسایل می باشدوبقیه مطالب توصیفی هستند،لذا درصورت ضیق وقت به هنگام تست زنی وقت

 

مطالعه مسایل رابه زمانی موکول کنیدکه همه مطالب توصیفی را مطالعه کردهباشید.درفرصت وموقعیت روزهای پایانی کنکوربهترین روش

 

76 میباشدو استفاده ازتستهای طبقه بندی توصیه نمیشود.بادرنظرگرفتن این که تست زدن،حل تستهای دورهای کنکورهای ساده 81

 

شیمی آخرین درس درمجموعهی تستهای اختصاصی دفترچهی سوالات است،دانشآموزان به دلیل اختصاص وقت به تستهای دروس

قبلی،درموردشیمی دچارکمبودوقت میشوند.زمانی که تستها دروس تخصصی دیگرراعلامت میزنید،به زمان باقی مانده برای شیمی هم

 

توجه داشتهباشید.

 

کلید

 

درتستهای شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.

 

زیست شناسی

 

به دلیل تنوع زیادمنابع وکتب تستهای زیست شناسی،مراجعه به تستهای کنکورهای سالهای قبل به عنوان بهترین منبع،بیشترتوصیه

میشود.پیشنهادمیشود درروزهای پایانی برای ایجادآمادگی بیشترازمبحث درس زیست،حدود 40 تست تمرین ومرورگردد.شواهد نشان

 

میدهدکه فقط 7درصدازدانشآموزان تستهای زیست شناسی رابالای 50 درصدمیزنندازدوجنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد.

 

اول آنکه دانشآموزان سوادکافی نداشتهباشند.اما این دلیل چندان قابل استنادنیست.نکتهی دوم وعامل اصلی ضعف دانشآموزان در

 

پاسخگویی به تستهای زیست شناسی،عدم درک سؤالات وعجله درپاسخ دادن است.هرسؤال نکات کلیدی داردکه باخوب فهمیدن سؤال

 

قابل دستیابی است.برای هرسؤال زیست شناسی 45 ثانیه زمان وجودداردوازاین زمان میتوان 15 ثانیه رابه خوب خواندن سؤال، 15 ثانیه رابه

 

خواندن گزینههاو 15 ثانیه رابه پاسخ دادن وپرکردن پاسخنامه اختصاص داد.البته بیان این نکته صرفابرای ایجادیک الگووتصویرذهنی است نه

 

اینکه واقعابرای هرتست زمان بگیرید!

 

کلید

 

درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

 

زیان انگلیسی

 

تستهای درس زبان آخرین سری ازسؤالات دردفترچهی عمومی میباشند 50 یا 60 درصدازدانشآموزانی که نتوانستهاندتستهای زبان رابزنند

 

استدلالشان اینست که زمان کم آوردهاند.چرا؟دلیل این امراختصاص زمان بیشتربه تستهای دروس ماقبل است.توقف زیاددرتستهای قبلی

 

که معمولا هم غلط ازآب درمیآیندموجب ضررجدی درتستهای زبان میشود،درحالی که،اگردقت مناسب برای آن صرف گرددو احتمالا

تستهای صحیح بیشتری راعلامت خواهیدزد.بنابراین بسیارمهم است که مجموعه سؤالات دفترچه عمومی را با هم ببینیدیعنی تستهای

 

یک ستاره ودوستاره ازابتداسؤالات عمومی شروع کنیدوتاانتهای سؤالات که تستهای زبان هستندپیش برویدوبعد برای تستهای یک ستاره

ودوستاره وقت بگذارید.درزبان،تستهایی راکه سالهای قبل زیادتکرارشدهاندبانظردبیران مشخص کرده وتمرین کنید.

 

کلید

 

درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.

 

معارف

 

باعنایت به فرّاربودن مفاهیم بخصوص اسامی،مباحث سنتهای الهی،فلسفه،تاریخ واحکام،لازم است درس معارف دریک فرصت کوتاه مرور

شود.روایات مخصوصا آیات بایدبادقت خوانده شودچراکه قابلیت طراحی تست درموردآنهازیاداست.بایدبدانیدهرآیه درچه زمینهای است و

 

8دقیقهای پاسخ داده ودرزمان صرفهجویی کند. – اشاره به کدام مطلب دارد.یک دانشآموزمسلط میتواندتستهای معارف رادرزمان 10

 

کلید

 

درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.

 

ادبیات

 

علیرغم آن که درس ادبیات ارتباط بازبان مادری دانشآموزان دارداماموردسهلانگاری بیشتری قرارمیگیرد.ازکنکور 81 که سؤالات به

 

نسبت سختترشدهاست توقع میروددانشآموزان این درس راجدیتربگیرندعلاوه برآن کتاب زبان فارسی که ازسال سوم آن درکنکورسؤال

میآیدبه اندازهی کفایت تدریس نمیشودواکثردانشآموزان دراین درس مشکل دارند.باعنایت به این که 5سؤال ازاین کتاب طرح میشود

 

لازم است دانشآموزان ضعفهای خودرادرآن جبران نمایند.تسلط برکلیه مطالب ادبیات حتی هم سنگ دبیر،برای کسب نتیجه مطلوب

 

ضرورت دارد.دانشآموزان دربخش دریافت پیامهای اصلی مطالب نیزمشکل دارند.درقرابتهای معنایی توصیه میشودابتداخودعبارت یابیت

 

رامطالعه نموده وسپس درذهن خودتان معنی کنید.بعدمعنی رادرذهن ساده نماییدتا حدی که چکیده ودرون مایه اصلی موضوع کشف شود.

 

سؤالات اولین دفترچه عمومی،تستهای ادبیات هستندولذاتقسیم زمان مناسب دراین درس مهم است.

 

کلید

 

تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکا نکنید.

 

عربی

 

دررابطه باترجمه به فعل وزمان فعل توجه شودودرمواردمشابه کلمات سادهای مانندضمائریامفردوجمع بودن کلمات مدنظرقرارگیرد.دردرک

 

مطلب،دقت درمفهوم کلی مطالب مهم است.یادتان باشدکه سؤالات مطرحه خارج ازمفاهیم درک مطلب نخواهدبود.سؤالهای تجزیه و

 

ترکیب ازبخش درک مطلب،ازانتهاپاسخ دادهشوندیعنی ابتدابه ترتیب توجه شودوبعدمواردتجزیه.شناخت نقش مثل تمیز،حال وجامدومشتق

 

بودن کلمه دقت گردد.دررابطه باتمیزعددوحرکتگذاری جملات داده شده به اسمهای غیرمنصرف دقت بیشتری شود.

 

کلید

 

درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.

 

نتیجهگیری:

 

-1 درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای

 

غیرعادی نباشید.

 

-2 خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.

 

-3 سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.

 

-4 بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید.

 

-5 درتستهایی که درموردگزینهی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشتهباشیدحداقل دوگزینه غلط

 

است.

 

-6 قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.

 

-7 سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

 

-8 درجلسهی کنکوردقت کنیددرفضایی قرارنگیریدکه باکوچکترین سرنخهافریب بخورید.

 

-9 درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشتهباشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.

 

-10 اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ راتنهازمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

 

-11 برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند:تمرین و رکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن،

 

تمرکزوآرامش ومطالعهی مفهومی.

 

-12 محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

 

-13 درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشتهباشیدتادچارسردرگمی نشوید.

 

-14 دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و

 

مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

 

-15 درتستهای شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه

 

نمایید.

 

-16 درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

 

-17 درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.

 

-18 درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.

 

-19 تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکانکنید.

 

-20 درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.

ارسال دیدگاه

2
0

2 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
2 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
mobin

ببخشید میشه یکم این تبلیغات رو حذف کنید سرعت مرورگر رو خیلی پایین میاره.ممنون

فائزه

salam khaste nabashin site kheili khoobi darin mamnoon aali bood..
man konkoorie 92 boodam vali rotbam eftezah shod mikham emsal bkhoonam b niate dandan vasam 2a konin kheili kalafam

تبلیغات متنی