مواد امتحانی و ضرایب دروس برخی از کدرشته‌های امتحانی برای آزمون دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

مواد امتحانی و ضرایب دروس برخی از کدرشته‌های امتحانی برای آزمون دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال1389 اعلام شد
با توجه به مصوبه شورای نظارت و برنامه‌ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی برخی از مواد امتحانی و ضرایب دروس از کدرشته‌های امتحانی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 را برای متقاضیان شرکت در آزمون مذکور به شرح مندرج در جداول ذیل به تفکیک گروه آموزشی اعلام می‌نماید.

1– برخی از رشته‌های امتحانی گروه آموزشی علوم انسانی

رشته

گرایش

دروس

ضرایب

مجموعه علوم اقتصادی
کد1105

1- علوم اقتصادی
2- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
3- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی
4- اقتصاد انرژی

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

1

2- اقتصاد خرد

4

3- اقتصاد کلان

4

4- ریاضی

2

5- آمار

2

6- مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین‌الملل ـ مالیه بین‌الملل ـ بخش عمومی ـ پول و بانکداری ـ اقتصاد اسلامی)

3

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
(کد1130)

مطالعات منطقه‌ای

1- زبان عمومی و تخصصی (آلمانی، انگلیسی و فرانسه)

2

2- سازمان‌های بین‌المللی

1

3- اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی

1

4- نظام‌های سیاسی تطبیقی

1

5- روش پژوهش

1

6- سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)

2

مجموعه مدیریت
کد (1142)

مدیریت مالی

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2

2- ریاضی و آمار

3

3- اقتصاد خرد و کلان

3

4- مدیریت مالی

4

5- مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

4

6- حسابداری‌(حسابداری‌مالی و حسابداری صنعتی)

4

مجموعه مدیریت
کد (1142)

مدیریت کارآفرینی

1- زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

3

2- مبانی کارآفرینی

3

3- تئوری‌های مدیریت

2

4- اقتصاد خرد و کلان

2

5- آمار و ریاضی

3

6- بازاریابی و مدیریت بازار

2

مجموعه حقوق
کد (1126)

حقوق ارتباطات

1- متون حقوقی به زبان خارجی

2

2- حقوق بین‌الملل عمومی

2

3- حقوق اساسی

3

4- حقوق تعهدات

2

5- حقوق‌جزا‌(عمومی و‌اختصاصی) و آیین‌دادرسی‌کیفری

2

6- حقوق ارتباطات

3

مجموعه علوم اجتماعی
کد (1108)

برنامه‌ریزی گردشگری (توریسم)
(گرایش جدید)

1- زبان عمومی و تخصصی (آلمانی، انگلیسی و فرانسه)

2

2- روش تحقیق

2

3- نظریه‌های جامعه‌شناسی

2

4- حوزه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی توریسم

4

مجموعه محیط زیست کد (1146)

برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

1- زبان عمومی و تخصصی

2

2- برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست

3

3- اکولوژی عمومی

2

4- ارزیابی توان محیط زیست

1

5- آمار و روش‌های تحلیل سیستم‌ها

2

6- مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

2

گرایش آموزش محیط زیست از کد رشته امتحانی 1146 با همان مواد و ضرایب مندرج در دفترچه کارشناسی ارشد سال 1388، پذیرش دانشجو خواهد داشت.

ایجاد کد رشته جدید تحت عنوان مطالعات جهان با 4 گرایش:

نام رشته

گرایش

دروس

ضرایب

مطالعات جهان

مطالعات آمریکای شمالی

1- تاریخ آمریکا (به زبان انگلیسی)

2

2- زبان و ادبیات انگلیسی (به زبان انگلیسی)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

مطالعات جهان

مطالعات بریتانیا

1- تاریخ بریتانیا (به زبان انگلیسی)

2

2- زبان و ادبیات انگلیسی (به زبان انگلیسی)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

مطالعات جهان

مطالعات روسیه

1- تاریخ روسیه (به زبان روسی)

2

2- زبان و ادبیات روسی (به زبان روسی)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

مطالعات جهان

مطالعات فرانسه

1- تاریخ فرانسه (به زبان فرانسه)

2

2- زبان وادبیات فرانسه (به زبان فرانسه)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

  
2 – برخی از رشته‌های امتحانی گروه آموزشی علوم پایه
الف) مجموعه زمین‌شناسی (کد 1201):

کدرشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1201

مجموعه زمین‌شناسی
1- پترولوژی
2- اقتصادی
3- تکتونیک
4- آبشناسی (هیدرولوژی)
5- چینه و فسیل شناسی
6- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی
7- نفت
8- مهندسی
9- زیست محیطی
10- ژئوشیمی

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- سنگ‌شناسی و پترولوژی (شامل: سنگ‌شناسی آذرین، دگرگونی و پترولوژی آذرین، دگرگونی و رسوبی)، 3- زمین‌شناسی ایران، 4- زمین‌شناسی ساختمان، 5- چینه‌شناسی، 6- زمین‌شناسی اقتصادی، 7- زمین‌شناسی نفت، 8- ژئوشیمی، 9- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، 10- دیرینه شناسی، 11- آبهای زیرزمینی، 12- زمین‌شناسی مهندسی، 13- زمین‌شناسی زیست محیطی.
ضرایب به ترتیب دروس:
1- پترولوژی                 (2، 3، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 0)
2- اقتصادی                  (2، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 1)
3- تکتونیک                  (2، 1، 1، 3، 1، 0، 0، 0، 1، 0، 0، 1و 0)
4- آبشناسی (هیدرولوژی)  (2، 0، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 3، 1و 1)
5- چینه و فسیل شناسی   (2، 0، 1، 1، 2، 0، 1، 0، 1، 2، 0، 0و 0)
6-‌رسوب‌شناسی‌و‌سنگ‌شناسی‌(2، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 3، 0، 0، 0و 0)
7- نفت                       (2، 0، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0و 1)
8- مهندسی                  (2، 1، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 1، 3و 1)
9- زیست محیطی           (2، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 2، 1، 0، 1، 1و 2)
10- ژئوشیمی                (2، 1، 1، 0، 0، 2، 0، 2، 1، 0، 0، 0و 1)


ب) مجموعه فیزیک (کد 1204):

کدرشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1204

مجموعه فیزیک
1- فیزیک
2- نانوفیزیک
3- آموزش فیزیک

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- فیزیک پایه 1، 2 و 3 ، 3- فیزیک جدید، 4- مکانیک کوانتوم 1 و 2، 5- الکترومغناطیس، 6- مکانیک کلاسیک 1 و 2، 7- ترمودینامیک و مکانیک آماری، 8- ریاضی فیزیک 1 و 2.
کلیه گرایشها به ترتیب دروس (2،1،2،2،2،1،3،2)

ج) مجموعه زیست‌شناسی (کد 1206):
رشته بیو فیزیک  از دفترچه راهنمای شماره یک، از مجموعه زیست‌شناسی حذف گردید لذا پذیرش دانشجو در این رشته در دفترچه شماره 2 (راهنمای انتخاب رشته) آزمون تحصیلات تکمیلی از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که در آزمون رشته‌های زیر شرکت نموده‌اند صورت می‌گیرد:
1- مجموعه شیمی (کد 1203) با مواد و ضرایب گرایش شیمی فیزیک
2- مجموعه فیزیک (کد 1204)
3- مجموعه زیست‌شناسی (کد 1206) با مواد و ضرایب گرایش بیوشیمی

3- برخی از رشته‌های امتحانی گروه آموزشی فنی و مهندسی
الف) مجموعه مهندسی برق (1251):

کد رشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1251

مجموعه مهندسی برق
1- الکترونیک
2- قدرت
3- مخابرات
4- کنترل
5- راه آهن برقی
6- مهندسی قدرت – مدیریت انرژی
7- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
8- مکاترونیک

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (معادلات دفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)، 3- مدارهای الکتریکی 1 و 2، 4- الکترونیک 1 و 2، 5- ماشین‌های الکتریکی 1 و 2، 6- سیستم‌های کنترل خطی، 7- الکترومغناطیس، 8- تجزیه و تحلیل سیستم، 9- بررسی سیستم‌های قدرت 1، 10- مدار منطقی و ریزپردازنده‌ها
ضرایب به ترتیب دروس:
1- الکترونیک                         (3، 4، 4، 4، 0، 3، 3، 4، 0 و 0) 
2- قدرت                               (3، 4، 4، 0، 4، 4، 3، 0، 3 و 0)
3- مخابرات                            (3، 4، 4، 3، 0، 3، 4، 4، 0 و 0)
4- کنترل                              (3، 4، 4، 3، 3، 4، 0، 4، 0 و 0)
5 و 6 ضرایب گرایش‌های (راه آهن برقی و مهندسی قدرت – مدیریت انرژی) همانند ضرایب، گرایش قدرت می‌باشد.
7- بیوالکتریک (3، 4، 4، 3، 0، 4، 1، 4، 0 و 0) در این گرایش انتخاب یکی از دو درس الکترومغناطیس یا مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی به عنوان درس هفتم الزامی است.
8- مکاترونیک                           (2، 4، 4، 4، 4، 4، 0، 0، 0 و 4)


ب) مهندسی نفت (1253):
رشته‌های مهندسی شیمی گرایش مخازن هیدروکربوری (کد 1258) و مهندسی نفت با گرایش‌های 1- مهندسی حفاری و بهره‌برداری نفت 2- مهندسی اکتشاف نفت (کد 1253)، با یکدیگر ادغام شده و مجموعه مهندسی نفت با گرایش‌های مندرج در جدول ذیل را پدید می‌آورد.

رشته

گرایش‌ها

ملاحظات

مواد امتحانی

ضرایب

مجموعه مهندسی نفت (کد 1253)

1- اکتشافات نفت
2- مهندسی حفاری و بهره‌برداری نفت
3- مهندسی مخازن هیدروکربوری

* دروس مشترک
گرایش‌ها

1- زبان عمومی و تخصصی

2

2- ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)

2

3- دروس زمین‌شناسی (زمین‌شناسی عمومی ـ زمین‌شناسی ساختمانی ـ زمین‌شناسی نفت)

2

1- دروس‌تخصصی
گرایش اکتشاف نفت

4- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی

3

5- پتروفیزیک و چاه‌نگاری

3

6- دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره‌برداری)

3

7- زمین‌شناسی تخصصی (زمین‌شناسی تحت‌الارضی، سنگ‌شناسی رسوبی، زمین‌شناسی نفت ایران)

3

2-‌دروس تخصصی
گرایش‌مهندسی حفاری و بهره‌برداری نفت

8- خواص سنگ و خواص سیال

3

9- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه

3

10 مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1 و 2، سیمان حفاری و گل حفاری)

3

11- مهندسی مخزن و بهره‌برداری (مخزن، بهره‌برداری، مکانیک سیالات دوفازی)

3

3- دروس تخصصی گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوری

12- خواص سنگ و خواص سیال

3

13- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه

3

14- مهندسی مخزن (مخزن 1 و 2)

3

15- مبانی حفاری و بهره‌برداری (مبانی حفاری، بهره‌برداری، مکانیک سیالات دوفازی)

3

* بدین ترتیب سه درس اول برای کلیه گرایش‌های مجموعه مهندسی نفت، بطور یکسان و بصورت مشترک خواهد بود.

ج) مجموعه مهندسی عمران (کد 1264)

رشته امتحانی

گرایش‌ها

مواد امتحانی

مجموعه مهندسی
عمران
(کد 1264)

1- سازه
2- مهندسی زلزله
3- مکانیک خاک و پی
4- راه و ترابری
5- مهندسی آب
6- سازه‌های هیدرولیکی
7- سازه‌های دریایی
8- برنامه‌ریزی حمل و نقل
9- مهندسی مدیریت و ساخت
10- مهندسی محیط زیست
11- مهندسی رودخانه
12- مهندسی آب و فاضلاب

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
2- ریاضیات
3- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح 1- تحلیل سازه‌ها 1)
4- مکانیک خاک و پی‌سازی
5- مکانیک سیالات و هیدرولیک
6- طراحی (سازه‌های فولادی 1 و 2، سازه‌های بتنی 1 و 2، راهسازی و روسازی راه)
کلیه دروس با ضریب 1


د) مجموعه مهندسی مکانیک (1267):

کد رشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1267

مجموعه مهندسی مکانیک
1- ساخت و تولید
2- طراحی کاربردی
3- تبدیل انرژی
4- مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
5- سیستم محرکه خودرو
6- طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان
7- سازه بدنه خودرو
8- مکاترونیک

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، 3- حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)، 4- جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)، 5- دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)، 6- ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین‌های کنترل عددی، اندازه‌گیری، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک، مدیریت تولید)
ضرایب به ترتیب دروس:
1- ساخت و تولید (1، 2، 1، 2، 1 و 4)
2- طراحی کاربردی (1، 2، 2، 3، 2 و 0)
3- تبدیل انرژی (1، 2، 3، 2، 2 و 0)
4- مهندسی پزشکی – بیو مکانیک (3، 4، 3، 4، 3 و 3)
5- سیستم محرکه خودرو (2، 3، 3، 3، 2 و 0)
6- طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان (2، 3، 1، 3، 4 و 0)
7- سازه بدنه خودرو (2، 3، 2، 4، 3 و 0)
8- مکاترونیک (1، 2، 2، 2، 3 و 2)
متقاضیان گرایش 4 به جای دروس 5 و 6 فوق می‌توانند دروس (مبانی بیومکانیک 1 و 2 و دروس پایه پزشکی شامل فیزیولوژی و آناتومی و فیزیک پزشکی) را انتخاب نمایند.

* – پذیرش دانشجو در رشته مکاترونیک در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1389 از طریق کد رشته‌های 1251 (مجموعه مهندسی برق) و 1267 (مجموعه مهندسی مکانیک) صورت می‌گیرد.

4– گروه آموزشی کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی ـ مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان (کد 1321):

کدرشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب

1321

مهندسی منابع طبیعی ـ مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان
1- مدیریت مناطق بیابانی
2- تولیدات گیاهی و دامی
3- محیط زیست و منابع طبیعی
4- توسعه و عمران مناطق بیابانی

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- رابطه آب و خاک و گیاه، 3- طرح آزمایش‌های کشاورزی، 4- اکولوژی عمومی، 5- حفاظت خاک و آبخیزداری، 6- ژئومورفولوژی، 7- خاک‌شناسی مناطق خشک، 8- حفاظت آب و خاک
ضرایب به ترتیب دروس:
1- مدیریت مناطق بیابانی     (2، 3، 2، 3، 2، 2، 0 و 0)
2- تولیدات گیاهی و دامی    (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
3- محیط‌زیست‌و‌منابع‌طبیعی (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
4- توسعه‌و‌عمران‌مناطق‌بیابانی‌(1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی