کنکور: فهرست محتوایی مطالب DVDهای ریاضی


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

بازدید : 5,528 بار
 
DVD شماره ۱
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه اول ریاضی گسسته جبرو احتمال(آنالیز ترکیبی)
الف: اصل شمارش
اصل ضرب و جمع
جایگشت ها (خطی،دایره ای،با تکرارو…)
ترکیب و ترتیب
ب: افراز
هندسه جلسه اول (بردار)
الف: بردار
ضرب عدد در بردار
بردار یکه
جهت بردار
جمع و تفریق بردارها و روشهای نمایش هندسی آن
ب: ضرب داخلی
محاسبه
خواص
ج: کاربردهای ضرب داخلی
زاویه بین بردار و محورهای مختصات
تصویر بردار بر یک امتداد
قرینه بردارنسبت به یک امتداد
دیفرانسیل جلسه اول (دستگاه اعداد یک)
الف: مجموعه های اعداد
ب: مجموعه اعداد طبیعی زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ج: مجموعه اعداد حسابی زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
د: مجموعه اعداد صحیح و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ه: مجموعه اعداد گویا و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
و: مجموعه اعداد حقیقی و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ز: مجموعه اعداد گنگ و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ح: تبدیل اعداد اعشاری به کسر متعارفی و برعکس
ط: سورها (صفروجودی ، عمومی)
ی: ویژگیهای رابطه ≤ (بازتابی تعدی پادتقارن)
ک:ماکزیمم و مینیمم مجموعه
دیفرانسیل جلسه دوم (دستگاه اعداد۲)
الف: کرانه های بالا و پایین مجموعه
جزء صحیح ویژگی ها و نمودار
دیفرانسیل جلسه سوم(دستگاه اعداد۳)
الف: قدر مطلق
ب: ویژگی ها و نمودار
ج: بحث در جواب های معادله
د: همسایگی
ه: شعاع و مرکز همسایگی
و: همسایگی محذوف و نامحذوف
DVD شماره ۲
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
درس فیزیک جلسه اول
الف: میدان ها و امواج الکتریکی و مغناطیسی
ب: ماهیت و ویژگی های امواج الکترومغناطیس
ج: روابط و فرمول ها
د: مقایسه اشعه نورانی با سایر اشعه ها
ه: طیف امواج الکترومغناطیس – طول موج – بسامد
و: رابطه سرعت نور و ضریب شکست محیط
ز: حل مسئله
درس فیزیک جلسه دوم
الف: برآیند امواج
ب: آزمایش یانگ
ج: مرور و جمع بندی
درس فیزیک جلسه سوم
الف: تست های مفهومی
ب: رابطه بین دمای جسم و طول موج
ج: رابطه بین دمای جسم و تابش آن
د: کمیت های کوانتومی
شیمی جلسه اول
الف: اسیدها و بازها
ب: ویژگی ها
ج: اسیدها و بازهای معروف
د: دیدگاه های لاووازیه دیوی و آرنیوس
ه: اکسیدهای فلزی و بازی
و: واکنش ها
ز: نحوه نوشتن واکنش
ح: اسیدها و بازهای قوی و مقایسه قدرت آنها
ط: اسیدها و بازهای برونشتد اسیدها و بازهای مزدوج آمفوترها
ی: تشخیص جهت پیشرفت واکنش
ک: تفکیک و ثابت تفکیک ka
شیمی جلسه دوم
الف: ظرفیت
ب: تفکیک (بازها ، اسیدها ، نمکها و آب و واکنش های اصلی)
ج: pH محیطهای اسیدی – بازی – خنثی و آبی
د: مراحل تفکیک
ه: حل مسئله
DVD شماره ۳
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضیات گسسته جلسه دوم (آنالیزترکیبی)
الف: مروری بر افراز عدم تطبیق
ب:توزیع های یکسان و غیریکسان
تشخیص یکسان یا متمایز بودن
حل معادلات با شرط اصل شمول و عدم شمول
ج: بسط تعداد جملات بسط
پیداکردن ضریب هرکدام از جمله های بسط
مجموع ضرایب جملات بسط
هندسه جلسه دوم (بردار)
الف: نامساوی کوشی
رابطه و نتایج
ب: ضرب خارجی
محاسبه و ویژگی های بردار حاصل از ضرب خارجی
کاربردهای ضرب خارجی
ج: ضرب مختلط
دیفرانسیل جلسه چهارم (دنباله)
الف: جمله عمومی
ب: رابطه بازگشتی
ج: نمودار دنباله
د: دنباله های همگرا و واگرا کران دار و بیکران صعودی و نزولی یکنوا و غیریکنوا و روش های تشخیص
ه: دنباله ثابت
دیفرانسیل جلسه پنجم
الف: روش های تشخیص صعودی ، نزولی ، یکنوا و غیر یکنوا بودن دنباله
ب: قضایا (چهار عمل اصلی ، فشردگی و …)
دیفرانسیل جلسه ششم (سری)
الف: ویژگی ها و خواص å
ب: معرفی سری
ج: سری هندسی ، ویژگی ها و بررسی همگرایی و واگرایی
د: سری تلسکوپی
DVD شماره ۴
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فیزیک جلسه چهارم
الف: پدیده فتوالکتریک
ب: نظریه پلانک
ج: تابعکار هر فنر
فیزیک جلسه پنجم
الف: مدلهای اتمی مختلف(بور،رادرفورد،تامسون و…)
ب: تست های مفهومی
فیزیک جلسه ششم
الف: کاربردهای عددی روابط بور و تست های محاسباتی
ب: لیزر
شیمی جلسه سوم
الف:pH (و مسائل آن)
ب: pH اسید ها و بازهای قوی و ضعیف محاسبه ی آن
ج: شناساگرها
د:شیمی آلی
ه: اسیدها و استرها
و: بنیان اسیدی
ز: انحلال پذیری در آب ، تشخیص قئرت اسیدی، پایداری و یکنواختی ابر الکترونیک
ح: آبکافت استر
ط: چربی/گلیسیرید
شیمی جلسه چهارم
الف:آبکافت/هیدرولیز( نمک های اسیدی،بازی و خنثی)
ب: عوامل موثر بر تعادل یونی (اثر یون مشترک، اثر یون واکنش پذیر، محلول بافر و محاسبه ی pH آن)
ج: سنجش حجمی( محاسبه و نمودارها، نقاط هم ارزی و پایانی)
DVD شماره ۵
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
درس ریاضی گسسته جلسه سوم(جبر و احتمال)
پدیده های قطعی،نشدنی و تصادفی
فضای نمونه
پیشامد
احتمال پیشامد
اصول کلموگروف
احتمال متمم یک پیشامد
پیشامدهای سازگار و ناسازگار
قواعد(ضرب احتمال ها ،تفاضل احتمال ، دلتا)
فیزیک جلسه هشتم سال سوم
فصل 3 (الکتریسیته ساکن تا سرخازن)
الف: نیروهایی که دوبار برهم وارد می کنند (قانون سوم نیوتن و قانون کولن)
ب: برآیند نیروهای وارد بر بار الکتریکی نقطه ای
ج: شدت میدان الکتریکی در یک نقطه
د: بر آیند میدان الکتریکی در یک نقطه
ه: نیروی الکتریکی وارد بر بار نقطه ای
هندسه جلسه سوم (معادله خط)
الف: اجزای خط و تیپ های مختلف سوالات این بخش
ب: کاربرد ضرب داخلی و خارجی
ج: حالتهای دوخط نسبت به هم (موازی ، متقاطع، متنافر)
د: فاصله نقطه از خط
ه: فاصله دو خط از هم
و: عمود مشترک دو خط متنافر
ز: انواع معادلات خط
دیفرانسیل جلسه 7 (حدتوابع)
الف: حد توابع
ب: تعریف حد در حالتهای مختلف
ج: حد راست و چپ
د: حد در بینهایت ، حد بینهایت در بینهایت
ه: قضایا (فشردگی و …)
شیمی جلسه پنجم(مبحث الکتروشیمی)
الف: عدد اکسایش
ب: تعاریف اکسایش و کاهش
ج: تعیین اکسنده ها و کاهنده ها
د: انتقال کامل و جزئی الکترون ها
ه: مقایسه ی قدرت اکسندگی و کاهندگی
و: تنظیم سری الکتروشیمیایی
DVD شماره ۶
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه ششم (الکتروشیمی)
الف: شناسایی الکترودها و مشخصات مربوط به آنها
ب: تعاریف
ج:انواع الکترودها وپتانسیل کاهشی استاندارد برای آنها
د:E  و مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی
ه:روش های بررسی انجام پذیری واکنش ها
و: آند و کاتد
ز: سلول های گالوانی
فیزیک جلسه هفتم
الف: ویژگی های اجزای اتم، ایزوتوپ ها، نیروی هسته ای
ب: رابطه انیشتین، انرژی بستگی هسته و مسائل
ج: رابطه بین پایداری اتم با تعداد نوترون ها و پروتون ها
د: اشعه ی آلفا بتا و گاما
ه: نیمه عمر ماده ی رادیو اکتیو
هندسه جلسه چهارم (صفحه)
الف: نوشتن معادله صفحه
ب: حالت های مختلف معادله صفحه
ج: فصل مشترک دو صفحه
دیفرانسیل جلسه هشتم (حد)
الف: روش های محاسبه حد توابع (اتحادها، هوپیتال و…)
گسسته جلسه چهارم (احتمال)
الف: احتمال شرطی
ب: قوانین (احتمال کل،قانون بیض،متغیر تصادفی)
ج: شرط
د: توزیع دو جمله ای
ه: تابع جرم احتمال
DVD شماره ۷
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
هندسه جلسه پنجم (مقاطع مخروطی دایره)
الف: معادله و اجزای آن
ب: وضعیت یک نقطه نسبت به دایره
ج: وضعیت یک خط نسبت به دایره
د: زاویه بین خط و دایره
ه: وضعیت دو دایره نسبت به هم
و: انواع مماس و معادله وتر مشترک
هندسه جلسه ششم (مقاطع مخروطی بیضی)
الف: تعریف و نکات اصلی
ب: بیضی افقی و قائم
ج: وتر کانونی
دیفرانسیل جلسه نهم (پیوستگی)
الف: تعریف و شرایط پیوستگی
ب: پیوستگی راست و چپ
ج: پیوستگی در بازه باز و بسته
د: تشخیص ناپیوستگی از روی نمودار و موارد استفاده
ه: ناپیوستگی رفع شدنی
و: قوانین و قضایای پیوستگی
دیفرانسیل جلسه دهم (مجانب ها)
الف: تعریف مجانب
ب: مجانب افقی ، قائم و مایل
دیفرانسیل جلسه یازدهم (مشتق 1 )
الف: تعریف مشتق
ب: قضایا و قواعد مشتق
ج: مشتق تابع U نسبت به تابع V
د :مشتق عبارت قدر مطلقی
ه: نقاط زاویه دار، بازگشتی و مشتق ناپذیر
و: مماس و قائم بر منحنی
ز: ریشه مضاعف
DVD شماره ۸
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
گسسته جلسه پنجم (گراف)
الف: مفاهیم اولیه و اجزای گراف
ب: اندازه و مرتبه گراف
ج: مسیر و دور
گسسته جلسه ششم (گراف)
الف: شمارش تعداد گراف
 

ب: گراف بازه، کامل ، r منتظم،تهی صفر منتظم،مکمل، Cn
گسسته جلسه هفتم (گراف)
الف: گراف همبند(شرایط همبندی، مؤلفه همبندی)
ب: گراف همیلتنی
ج: گراف اویلری و نیمه اویلری
د: درخت،برگ و درخت ستاره
هندسه جلسه هفتم (مقاطع مخروطی سهمی)
الف: معادله و اجزا
ب: سهمی افقی و قائم
ج: وتر کانونی سهمی
د: خاصیت بازتابندگی
ه: خطوط مماس و قائم بر سهمی
DVD شماره ۹
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه هفتم (الکتروشیمی)
الف: سلولهای غلظتی
ب: سلول سوختی
ج: سلول گالوانی
د: خوردگی،گالوانیزه، حلبی و حفاظت کاتدی
ه: سلول الکترولیتی
و: سلول دانز
ز: برقکافت محلول ها
ح: استخراج آلومینیوم
ط: آبکاری
ی: پالایش الکتریکی مس
شیمی جلسه هشتم (استوکیومتری)
الف: تعاریف
ب: موازنه واکنش ها
ج: واکنش های سوختن، ترکیب و تجزیه
د: جابجایی های یگانه و دوگانه
ه: کاتیون شناسی
شیمی جلسه نهم (استوکیومتری و حل مسائل)
الف: استوکیومتری اتمها
ب: استوکیومتری فرمولی
ج: استوکیومتری واکنش ها
د: واکنش دهنده محدودکننده
ه: قوانین گازها
گسسته جلسه هشتم (گراف)
الف: دنباله درجات و ویژگیهای آن در انواع گراف
ب: گراف پترسن
ج: ماتریس مجاورت ویژگیهای آن در انواع گراف
د: ماتریس M2
گسسته جلسه نهم (ترکیبات)
الف: تعداد توابع ، توابع یک به یک و پوشا
ب: حاصل ضرب دکارتی
ج: رابطه
د: گراف جهت دار
ه: ماتریس مجاورت
و: رابطه R-1 ، R
ز: بازتابی و تقارنی
DVD شماره ۱۰
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 10 شیمی بخش 3 سال سوم
الف: محلول ها
ب: فاز و تشخیص فاز
ج: انواع حلال و حل شونده
د: پاک کننده های صابونی و غیرصابونی
ه: انواح انحلال
جلسه 11 شیمی بخش 3 کتاب سوم
الف: بحث کمی محلول ها
ب: انواع غلظت
جلسه 12 شیمی بخش 2 سال سوم
الف: مفاهیم اولیه ترمودینامیک
ب: تعریف ها
ج: کمیت شدتی و مقداری
د: انرژی درونی
ه: آنتالپی
و: قانون پایستگی انرژی
ز: قانون اول ترمودینامیک و کار انبساطی
ح: یکای انرژی
ط: شرایط استاندارد ترمودینامیکی و حالت استاندارد ترمودینامیکی
جلسه 13 دیفرانسیل فصل 4
الف: قائم بر منحنی از نقطه خارج منحنی
ب: تابع یا رابطه ضمنی
ج: تابع معکوس پذیر
د: مشتق تابع معکوس
ه: مشتق های متوالی
جلسه 14 دیفرانسیل فصل 4
الف: مشتق و بررسی نکات
DVD شماره ۱۱
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 9 هندسه فصل 3 سال چهار
الف: هذلولی
ب: هذلولی افقی و قائم
ج: مجانب های هذلولی افقی و قائم و رسم آن
د: زاویه بین مجانب ها و مرور الف : هذلولی
جلسه 10 هندسه فصل 3 سال چهارم
الف: دوران محورهای مختصات و تأثیر آن بر معادله
ب: شناخت اجزای مسئله
ج: استانداردسازی مقاطع مخروطی
د: روش مقادیر ویژه و روابط و فرمول ها
ه: مراحل تشخیص وضعیت شکل
و: تعریف مشترک مقاطع مخروطی
جلسه 11 هندسه ماتریس 1فصل 4
الف: اعمال ماتریس ها
ب: دوران به اندازه زاویه
ج: انتقال به اندازه بردار
د: ماتریس قطری
ه: ماتریس متقارن و پاد متقارن
و: معرفی دترمینال ، همسازه و محاسبه دترمینال
 
جلسه 12 هندسه فصل 4 تحلیلی
الف: ارائه درس و نکات و حل تست
DVD شماره ۱۲
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 هندسه فصل 5 تحلیلی
الف: ماتریس وارون
ب: دستگاه معادلات (دستور کرامر و روش گاوس جردن)
جلسه 14 دیفرانسیل فصل 5
الف: شناخت نقاط MAX  و MIN نسبی مطلق با نمودار
ب: نقطه بحرانی
ج: قضیه رول
د: قضیه مقدار میانگین
ه: توابع صعودی و نزولی
و: نقطه عطف
جلسه 13 شیمی بخش 2 سال سوم
الف: انواع آنتالپی استاندارد سوختن- تشکیل مولی-پیوندی- ذوب و تبخیر و تصعید
ب: روش های محاسبه گرمای واکنش
ج: قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی
د: انرژی آزاد گیبس
ه: بررسی واکنش های مختلف و تست
جلسه 14 شیمی فصل 1 سال چهارم
الف: تعریف سینتیک و مقایسه آن با ترمودینامیک
ب: انرژی فعال سازی
ج: سرعت واکنش و عوامل موثر بر آن
د: نظریه های سینتیک شیمیایی
ه: ساز و کار واکنش های یک مرحله ای و دو مرحله ای
DVD شماره ۱۳
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 15 دیفرانسیل فصل 5
الف: تابع درجه 3 واعمال روی آن
ب: تابع هموگرافیک
ج: تابع درجه دو به درجه یک
د: روش حل مسائل بهینه سازی
ه: دیفرانسیل و روابط
جلسه16 دیفرانسیل فصل 5 و 6
الف: تغییر واقعی تابع
ب: تغییر تقریبی
ج: خطای خطی سازی
د: روش نیوتون و محاسبه تقریب ریشه معادله
ه: دستورهای هم ارزی مثلثاتی
جلسه 17 دیفرانسیل فصل 6
الف: قضیه بنیادی 1و نتایج آن
ب: قضیه بنیادی 2 و نتایج آن
ج: انتگرال های مثلثاتی و روابط
د: انتگرال های لگاریتمی و روابط
DVD شماره ۱۴
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه18 دیفرانسیل تکرار جلسه 17
الف: قضیه بنیادی 1و نتایج آن
ب: قضیه بنیادی 2 و نتایج آن
ج: انتگرال های مثلثاتی و روابط
د: انتگرال های لگاریتمی و روابط
جلسه 10 ریاضیات گسسته فصل 7
الف: جلسه 10 ریاضیات گسسته فصل 7
ب: خاصیت پادتقارنی و معرفی روابط
ج: رابطه تعدی یا تراگذاری
د: شمارش انواع تعداد روابط
جلسه 11 ریاضیات گسسته فصل
الف: رابطه هم ارزی و ترتیب
ب: تعداد رابطه هم ارزی روی هر مجموعه
ج: رابطه ROR
د: تعیین کرن تعداد صفرهای ماتریس مجاورت
DVD شماره ۱۵
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 19 دیفرانسیل فصل
الف: حل تست های انتگرال و ارائه نکات با تست
جلسه 14 هندسه1 فصل 1
الف: مروری بر تعریف های پایه ای
ب: مثلث متساوی الساقین و متساوی الاضلاع
ج: نیمساز زوایا
د: خم و ناحیه محدب و خم مسطح و ساده و بسته
جلسه 15 فصل 1 هندسه 1
الف: 8 ضلعی ها و روابط
ب: 8 ضلعی های منتظم
ج: مساحت ها
د: رابطه sin ها
DVD شماره ۱۶
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 9 فیزیک فصل 1 کتاب سوم
الف: خازن و چگونگی کارکرد و شکل آن
ب: نحوه باردارشدن صفحه ها
ج: عامل های مؤثر بر ظرفیت خازن و نحوه به هم بستن آنها
د: انرژی خازن
جلسه 10 فیزیک 3 فصل 2
الف: حل تست مقاومت
ب: افت پتانسیل و نمودارها
ج: رابطه افت با R و نمودارها
د: توان
ه: مقاومت معادل
جلسه 11 فیزیک فصل 2
الف: افت پتانسیل در مدارهای الکتریکی
ب: توان
ج: نیرومحرکه
د: مقاومت معادل
DVD شماره ۱۷
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 15 شیمی فصل 1 و 2 سال چهارم
د: مقدمه ترمودینامیک و علت پیشرفت واکنش ها
ه: واکنش تعادلی یا برگشت پذیر
و: شرایط لازم برای برقراری تعادل
ز: رابطه قانون تعادل و محاسبات مربوط به تعادل
ح: تعادل های همگن و ناهمگن
الف: عوامل موثر بر سرعت واکنش
ب: انواع واکنش های کاتالیز شده
ج : واکنش هیدروژن دارکردن اتن و شرح مراحل آن
جلسه 16 شیمی فصل 2 سال چهارم
الف : بررسی تست و مثال
ب : تفسیر ثابت تعادل
ج: اصل لوشاتلیه
د: فرآیند هابر و نکات آن
ه: خارج قسمت واکنش Q
و: مقایسه Q وK
جلسه 17 شیمی فصل 1 سال دوم
الف: تعریف عنصر و معرفی چند دانشمد
ب: نظریه های اتمی
ج: کشف پرتوزایی
د: کشف اتم هسته دار و نظریه اتمی رادرفورد
ه: مدلهای الکترونی
و: عدد کوانتومی اصلی یا N
ز: عدد کوانتومی اوربیتالی یا L
ح: ترتیب پرشدن زیر لایه ها
ط: اشکال اوربیتالی
ی: عدد کوانتومی مغناطیسی
ک: اصل طرد پاولی
ل: عدد کوانتومی اسپین
م: اصل هوند و تست
DVD شماره ۱۸
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 18 شیمی فصل 2 و3 سال دوم
الف: پیوند یونی
ب: علت شکننده بودن و سخت بودن یونها
ج: انرژی شبکه بلور و تست
جلسه 19 شیمی فصل 4 سال دوم
الف: تعریف پیوند کوالانسی
ب: نموار تغییرات انرژی پتانسیل برحسب فاصله بین دو اتم
ج: مقایسته قدرت پیوندهای کوالانسی
د: نمایش ترکیبات کوالانسی
ه: رسم ساختار لوییس ترکیبات غیر اکسیژن دار و اکسیژن دار
و: انواع پیوندهای کوالانسی
جلسه 20 شیمی فصل 4 سال دوم
الف: نظریههای دافعه جفت الکترونهای لایه ظرفیت(VESPR)  ساختار هندسی مولکولی
ب: پدیده رزونانس
ج: تعیین قطبیت مولکول ها
د: نیروهای بین مولکولی
ه: معرفی انواع نیروهای بین مولکولی مثل پیوند هیدروژنی 
DVD شماره ۱۹
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فصل 6 دیفرانسیل جلسه 20
الف: حل تست انتگرال و بیان نکات
جلسه 21 دیفرانسیل فصل 1 ریاضی 2
الف: تصاعد حسابی
ب: فرمول گاوس
: قدر نسبت تصاعد حسابی
جلسه 22 دیفرانسیل فصل 1 ریاضی 2
الف: تصاعد هندسی
ب: قدر نسبت تصاعد هندسی
ج: ویژگی های تصاعد هندسی
د: حد مجموع
ه: واسطه هندسی
و: تبدیل عددهای اعشاری متناوب به کسر متعارفی
جلسه 23 دیفرانسیل فصل 4 ریاضی 2
الف: تعریف لگاریتم
ب: ویژگی های لگاریتم و کاربرد آنها
DVD شماره ۲۰
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 24 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2 (مثلثات)
الف: واحدهای کمان
ب: روابط مثلثاتی و حل تست
گسسته جلسه 12 فصل 7
الف: معادلات با ضرایب ثابت
ب: تعداد جواب های طبیعی
ج: مربع وفقی و خانه وسط
د: برچسب گذاری جادویی و حل تست
جلسه 13 فصل 4
الف: اصل خوش ترتیبی
ب: اصل استقرای ریاضی
ج: بخش پذیری
د: قضیه چاق و لاغر
ه: قضیه تعادل توان
و: لم اقلیدس
ز: قضیه تقسیم و تست
جلسه 14 گسسته فصل 4
الف: عدد مربع کامل
ب: تعیین بزرگترین شمارنده
ج: مبنا
د: تبدیل اعداد از مبناهای مختلف به هم
ه: تبدیل اعداد اعشاری از مبنای n به 10 و حل تست
DVD شماره ۲۱
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 16 هندسه فصل 2 هندسه 1
الف: مساحت مثلث متساویالساقین
ب: بررسی مکان هندسی (1)
ج: مساحت متساوی الاضلاع
د: بررسی مکان هندسی (2)
ه: مساحت قائم الزاویه
و: شش ضلعی و اجزا
ز: ذوزنقه
ح: قضیه پروانه
جلسه 17 هندسه فصل 2 و 3 هندسه 1
الف: قضیه تالس و روابط
ب: تشابه
ج: قضیه فیثاغورس و حل تست
جلسه 18 هندسه فصل 4 هندسه 1
الف: مکعب مستطیل و حجم آن
ب: حجم مکعب
ج: منشور قائم و مایل
د: استوانه و حجم آن
ه: هرم و حجم و مساحت آن
و: مخروط و حجم و sجانبی
ز: حجم و مساحت کره
DVD شماره ۲۲
عنوان جلسه و درس
 
عناوین مطالب درسی
جلسه 19 هندسه فصل 1 سال سوم
الف: نامساوی مثلث
ب: قضیه لولا
ج: اجزای مثلث (ارتفاع ، نیمساز و ….)
جلسه 12 فیزیک فصل 3 سال سوم
الف: اندازه گیری  Vو I در مدار
جلسه 13 فیزیک فصل 4 سال سوم
الف: معرفی آهنربا
ب: چگونگی رسم خطوط میدان مغناطیسی در داخل و خارج آهنربا
ج: نیروی وارد بر سیم حامل جریان و قانون دست راست
د: نیروی الکتریکی وارد بر سیم بار متحرک
ه: میدان ایجاد شده در اطراف سیم راست
و: میدان در مرکز حلقه
ز: میدان مغناطیسی درون سیم لوله
DVD شماره ۲۳
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 25 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2
الف: اتحادهای تکمیلی
ب: معادله های مثلثاتی و حالت های خاص
ج: توابع متناوب و دوره اصلی آنها
جلسه 26 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2
الف: تابع معکوس مثلثاتی
ب: معادله خط مماس
ج: معادله خط قائم
جلسه 27 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2
الف: مثلثات
جلسه 28 دیفرانسیل ریاضی 1
الف: معادله خط و مختصات
DVD شماره ۲۴
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 29 دیفرانسیل فصل 2 ریاضی 2 و 2 حسابان
الف: تعریف تابع
ب: دامنه و برد توابع مختلف
ج: توابع fog  و gof و اعمال روی آن
د: تعریف تابع و شرایط
ه: توابع زوج و فرد
و: تعیین باقیمانده تقسیم دو عبارت
ز: معادله درجه 2
جلسه 30 دیفرانسیل فصل 2 ریاضی و 2 حسابان
الف: نکات معادله درجه 2
جلسه 15 گسسته فصل 4 و6
الف: مبنا و بخش پذیری
ب: هم نهشتی
ج: دستگاه کامل ماندهها
د: خواص هم نهشتی ها
ه: قضیه فرما
و: قضیه اویلر
ز: تعیین رقم یکان
جلسه 16 گسسته فصل 6 ادامه
هم نهشتی
الف: تعیین دو رقم سمت راست یک عدد
ب: معادله سیال و حل آن
ج: بخش پذیری بر اعداد خاص
د: ب .م .م و حل مثال
DVD شماره ۲۵
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
گسسته جلسه 17 فصل 5
الف: تعریف ک.م.م و روابط
گسسته جلسه 18
الف: تست ب.م.م و ک.م.م
ب: اعداد اول
ج: قضیه فرما
د: قضیه دیریکله
ه: تابع فی اویلر
هندسه جلسه 20 فصل 1 هندسه 2
الف: میانه
ب: مسائل رسم
هندسه جلسه 21 فصل 2 هندسه 2
الف: زاویه ها و انواع آن
ب: روابط طولی در دایر و چند تست و مثال
ج: دایره های محیطی و محاطی
د: دایره محاطی مثلث
ه: دایره محاطی خارجی مثلث
DVD شماره ۲۶
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
هندسه جلسه 22 فصل 2 هندسه 2
الف: چند ضلعی های محیطی
ب: چند n ضلعی های محاطی
ج: کمان در خور
د: مماس مشترک
هندسه جلسه 23 فصل 3 هندسه 2
الف: نگاشت و تبدیل
ب: تبدیلات خاص هندسی
هندسه جلسه 24 فصل 3 هندسه 2
الف: تبدیلات هندسی 2
ب: دوران
ج: تجانس و خواص آن
د: ترکیب تبدیلات
DVD شماره ۲۷
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
هندسه جلسه 25 فصل 4 هندسه 2
الف: مقدمات هندسه فضایی
ب: وضعیت خط و صفحه در فضا و شرط ها
ج: قضیه ها : 1- دو خط متناظر و نقطه 2- سه خط متناظر
د: تصویر زاویه قائمه
ه: قضیه های خط و صفحه
و: قضیه تالس در فضا
ز: قضیه سه عمود و حل تست
شیمی جلسه 21 فصل 4 و 5 شیمی 2
الف: جامدات یونی
ب: جامد فلزی
ج: جامدات کوالانسی و مشخصان آن
د: مقایسه الماس و گرافیت
ه: جامدات مولکولی (واندروالسی) و مشخصات آن
شیمی جلسه 22 شیمی پایه
تست و دوره شیمی 2 و 3

1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد