کنکور: فهرست محتوایی مطالب DVDهای ریاضی


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
دندانپزشک زیبایی
بهترین دندانپزشک زیبایی در تهران
دندانپزشک خوب در تهران
لمينت دندان
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

بازدید : 5,519 بار
 
DVD شماره ۱
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه اول ریاضی گسسته جبرو احتمال(آنالیز ترکیبی)
الف: اصل شمارش
اصل ضرب و جمع
جایگشت ها (خطی،دایره ای،با تکرارو…)
ترکیب و ترتیب
ب: افراز
هندسه جلسه اول (بردار)
الف: بردار
ضرب عدد در بردار
بردار یکه
جهت بردار
جمع و تفریق بردارها و روشهای نمایش هندسی آن
ب: ضرب داخلی
محاسبه
خواص
ج: کاربردهای ضرب داخلی
زاویه بین بردار و محورهای مختصات
تصویر بردار بر یک امتداد
قرینه بردارنسبت به یک امتداد
دیفرانسیل جلسه اول (دستگاه اعداد یک)
الف: مجموعه های اعداد
ب: مجموعه اعداد طبیعی زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ج: مجموعه اعداد حسابی زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
د: مجموعه اعداد صحیح و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ه: مجموعه اعداد گویا و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
و: مجموعه اعداد حقیقی و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ز: مجموعه اعداد گنگ و زیر مجموعه ها و ویژگی های آنها
ح: تبدیل اعداد اعشاری به کسر متعارفی و برعکس
ط: سورها (صفروجودی ، عمومی)
ی: ویژگیهای رابطه ≤ (بازتابی تعدی پادتقارن)
ک:ماکزیمم و مینیمم مجموعه
دیفرانسیل جلسه دوم (دستگاه اعداد۲)
الف: کرانه های بالا و پایین مجموعه
جزء صحیح ویژگی ها و نمودار
دیفرانسیل جلسه سوم(دستگاه اعداد۳)
الف: قدر مطلق
ب: ویژگی ها و نمودار
ج: بحث در جواب های معادله
د: همسایگی
ه: شعاع و مرکز همسایگی
و: همسایگی محذوف و نامحذوف
DVD شماره ۲
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
درس فیزیک جلسه اول
الف: میدان ها و امواج الکتریکی و مغناطیسی
ب: ماهیت و ویژگی های امواج الکترومغناطیس
ج: روابط و فرمول ها
د: مقایسه اشعه نورانی با سایر اشعه ها
ه: طیف امواج الکترومغناطیس – طول موج – بسامد
و: رابطه سرعت نور و ضریب شکست محیط
ز: حل مسئله
درس فیزیک جلسه دوم
الف: برآیند امواج
ب: آزمایش یانگ
ج: مرور و جمع بندی
درس فیزیک جلسه سوم
الف: تست های مفهومی
ب: رابطه بین دمای جسم و طول موج
ج: رابطه بین دمای جسم و تابش آن
د: کمیت های کوانتومی
شیمی جلسه اول
الف: اسیدها و بازها
ب: ویژگی ها
ج: اسیدها و بازهای معروف
د: دیدگاه های لاووازیه دیوی و آرنیوس
ه: اکسیدهای فلزی و بازی
و: واکنش ها
ز: نحوه نوشتن واکنش
ح: اسیدها و بازهای قوی و مقایسه قدرت آنها
ط: اسیدها و بازهای برونشتد اسیدها و بازهای مزدوج آمفوترها
ی: تشخیص جهت پیشرفت واکنش
ک: تفکیک و ثابت تفکیک ka
شیمی جلسه دوم
الف: ظرفیت
ب: تفکیک (بازها ، اسیدها ، نمکها و آب و واکنش های اصلی)
ج: pH محیطهای اسیدی – بازی – خنثی و آبی
د: مراحل تفکیک
ه: حل مسئله
DVD شماره ۳
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
ریاضیات گسسته جلسه دوم (آنالیزترکیبی)
الف: مروری بر افراز عدم تطبیق
ب:توزیع های یکسان و غیریکسان
تشخیص یکسان یا متمایز بودن
حل معادلات با شرط اصل شمول و عدم شمول
ج: بسط تعداد جملات بسط
پیداکردن ضریب هرکدام از جمله های بسط
مجموع ضرایب جملات بسط
هندسه جلسه دوم (بردار)
الف: نامساوی کوشی
رابطه و نتایج
ب: ضرب خارجی
محاسبه و ویژگی های بردار حاصل از ضرب خارجی
کاربردهای ضرب خارجی
ج: ضرب مختلط
دیفرانسیل جلسه چهارم (دنباله)
الف: جمله عمومی
ب: رابطه بازگشتی
ج: نمودار دنباله
د: دنباله های همگرا و واگرا کران دار و بیکران صعودی و نزولی یکنوا و غیریکنوا و روش های تشخیص
ه: دنباله ثابت
دیفرانسیل جلسه پنجم
الف: روش های تشخیص صعودی ، نزولی ، یکنوا و غیر یکنوا بودن دنباله
ب: قضایا (چهار عمل اصلی ، فشردگی و …)
دیفرانسیل جلسه ششم (سری)
الف: ویژگی ها و خواص å
ب: معرفی سری
ج: سری هندسی ، ویژگی ها و بررسی همگرایی و واگرایی
د: سری تلسکوپی
DVD شماره ۴
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فیزیک جلسه چهارم
الف: پدیده فتوالکتریک
ب: نظریه پلانک
ج: تابعکار هر فنر
فیزیک جلسه پنجم
الف: مدلهای اتمی مختلف(بور،رادرفورد،تامسون و…)
ب: تست های مفهومی
فیزیک جلسه ششم
الف: کاربردهای عددی روابط بور و تست های محاسباتی
ب: لیزر
شیمی جلسه سوم
الف:pH (و مسائل آن)
ب: pH اسید ها و بازهای قوی و ضعیف محاسبه ی آن
ج: شناساگرها
د:شیمی آلی
ه: اسیدها و استرها
و: بنیان اسیدی
ز: انحلال پذیری در آب ، تشخیص قئرت اسیدی، پایداری و یکنواختی ابر الکترونیک
ح: آبکافت استر
ط: چربی/گلیسیرید
شیمی جلسه چهارم
الف:آبکافت/هیدرولیز( نمک های اسیدی،بازی و خنثی)
ب: عوامل موثر بر تعادل یونی (اثر یون مشترک، اثر یون واکنش پذیر، محلول بافر و محاسبه ی pH آن)
ج: سنجش حجمی( محاسبه و نمودارها، نقاط هم ارزی و پایانی)
DVD شماره ۵
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
درس ریاضی گسسته جلسه سوم(جبر و احتمال)
پدیده های قطعی،نشدنی و تصادفی
فضای نمونه
پیشامد
احتمال پیشامد
اصول کلموگروف
احتمال متمم یک پیشامد
پیشامدهای سازگار و ناسازگار
قواعد(ضرب احتمال ها ،تفاضل احتمال ، دلتا)
فیزیک جلسه هشتم سال سوم
فصل 3 (الکتریسیته ساکن تا سرخازن)
الف: نیروهایی که دوبار برهم وارد می کنند (قانون سوم نیوتن و قانون کولن)
ب: برآیند نیروهای وارد بر بار الکتریکی نقطه ای
ج: شدت میدان الکتریکی در یک نقطه
د: بر آیند میدان الکتریکی در یک نقطه
ه: نیروی الکتریکی وارد بر بار نقطه ای
هندسه جلسه سوم (معادله خط)
الف: اجزای خط و تیپ های مختلف سوالات این بخش
ب: کاربرد ضرب داخلی و خارجی
ج: حالتهای دوخط نسبت به هم (موازی ، متقاطع، متنافر)
د: فاصله نقطه از خط
ه: فاصله دو خط از هم
و: عمود مشترک دو خط متنافر
ز: انواع معادلات خط
دیفرانسیل جلسه 7 (حدتوابع)
الف: حد توابع
ب: تعریف حد در حالتهای مختلف
ج: حد راست و چپ
د: حد در بینهایت ، حد بینهایت در بینهایت
ه: قضایا (فشردگی و …)
شیمی جلسه پنجم(مبحث الکتروشیمی)
الف: عدد اکسایش
ب: تعاریف اکسایش و کاهش
ج: تعیین اکسنده ها و کاهنده ها
د: انتقال کامل و جزئی الکترون ها
ه: مقایسه ی قدرت اکسندگی و کاهندگی
و: تنظیم سری الکتروشیمیایی
DVD شماره ۶
 
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه ششم (الکتروشیمی)
الف: شناسایی الکترودها و مشخصات مربوط به آنها
ب: تعاریف
ج:انواع الکترودها وپتانسیل کاهشی استاندارد برای آنها
د:E  و مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی
ه:روش های بررسی انجام پذیری واکنش ها
و: آند و کاتد
ز: سلول های گالوانی
فیزیک جلسه هفتم
الف: ویژگی های اجزای اتم، ایزوتوپ ها، نیروی هسته ای
ب: رابطه انیشتین، انرژی بستگی هسته و مسائل
ج: رابطه بین پایداری اتم با تعداد نوترون ها و پروتون ها
د: اشعه ی آلفا بتا و گاما
ه: نیمه عمر ماده ی رادیو اکتیو
هندسه جلسه چهارم (صفحه)
الف: نوشتن معادله صفحه
ب: حالت های مختلف معادله صفحه
ج: فصل مشترک دو صفحه
دیفرانسیل جلسه هشتم (حد)
الف: روش های محاسبه حد توابع (اتحادها، هوپیتال و…)
گسسته جلسه چهارم (احتمال)
الف: احتمال شرطی
ب: قوانین (احتمال کل،قانون بیض،متغیر تصادفی)
ج: شرط
د: توزیع دو جمله ای
ه: تابع جرم احتمال
DVD شماره ۷
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
هندسه جلسه پنجم (مقاطع مخروطی دایره)
الف: معادله و اجزای آن
ب: وضعیت یک نقطه نسبت به دایره
ج: وضعیت یک خط نسبت به دایره
د: زاویه بین خط و دایره
ه: وضعیت دو دایره نسبت به هم
و: انواع مماس و معادله وتر مشترک
هندسه جلسه ششم (مقاطع مخروطی بیضی)
الف: تعریف و نکات اصلی
ب: بیضی افقی و قائم
ج: وتر کانونی
دیفرانسیل جلسه نهم (پیوستگی)
الف: تعریف و شرایط پیوستگی
ب: پیوستگی راست و چپ
ج: پیوستگی در بازه باز و بسته
د: تشخیص ناپیوستگی از روی نمودار و موارد استفاده
ه: ناپیوستگی رفع شدنی
و: قوانین و قضایای پیوستگی
دیفرانسیل جلسه دهم (مجانب ها)
الف: تعریف مجانب
ب: مجانب افقی ، قائم و مایل
دیفرانسیل جلسه یازدهم (مشتق 1 )
الف: تعریف مشتق
ب: قضایا و قواعد مشتق
ج: مشتق تابع U نسبت به تابع V
د :مشتق عبارت قدر مطلقی
ه: نقاط زاویه دار، بازگشتی و مشتق ناپذیر
و: مماس و قائم بر منحنی
ز: ریشه مضاعف
DVD شماره ۸
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
گسسته جلسه پنجم (گراف)
الف: مفاهیم اولیه و اجزای گراف
ب: اندازه و مرتبه گراف
ج: مسیر و دور
گسسته جلسه ششم (گراف)
الف: شمارش تعداد گراف
 

ب: گراف بازه، کامل ، r منتظم،تهی صفر منتظم،مکمل، Cn
گسسته جلسه هفتم (گراف)
الف: گراف همبند(شرایط همبندی، مؤلفه همبندی)
ب: گراف همیلتنی
ج: گراف اویلری و نیمه اویلری
د: درخت،برگ و درخت ستاره
هندسه جلسه هفتم (مقاطع مخروطی سهمی)
الف: معادله و اجزا
ب: سهمی افقی و قائم
ج: وتر کانونی سهمی
د: خاصیت بازتابندگی
ه: خطوط مماس و قائم بر سهمی
DVD شماره ۹
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
شیمی جلسه هفتم (الکتروشیمی)
الف: سلولهای غلظتی
ب: سلول سوختی
ج: سلول گالوانی
د: خوردگی،گالوانیزه، حلبی و حفاظت کاتدی
ه: سلول الکترولیتی
و: سلول دانز
ز: برقکافت محلول ها
ح: استخراج آلومینیوم
ط: آبکاری
ی: پالایش الکتریکی مس
شیمی جلسه هشتم (استوکیومتری)
الف: تعاریف
ب: موازنه واکنش ها
ج: واکنش های سوختن، ترکیب و تجزیه
د: جابجایی های یگانه و دوگانه
ه: کاتیون شناسی
شیمی جلسه نهم (استوکیومتری و حل مسائل)
الف: استوکیومتری اتمها
ب: استوکیومتری فرمولی
ج: استوکیومتری واکنش ها
د: واکنش دهنده محدودکننده
ه: قوانین گازها
گسسته جلسه هشتم (گراف)
الف: دنباله درجات و ویژگیهای آن در انواع گراف
ب: گراف پترسن
ج: ماتریس مجاورت ویژگیهای آن در انواع گراف
د: ماتریس M2
گسسته جلسه نهم (ترکیبات)
الف: تعداد توابع ، توابع یک به یک و پوشا
ب: حاصل ضرب دکارتی
ج: رابطه
د: گراف جهت دار
ه: ماتریس مجاورت
و: رابطه R-1 ، R
ز: بازتابی و تقارنی
DVD شماره ۱۰
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 10 شیمی بخش 3 سال سوم
الف: محلول ها
ب: فاز و تشخیص فاز
ج: انواع حلال و حل شونده
د: پاک کننده های صابونی و غیرصابونی
ه: انواح انحلال
جلسه 11 شیمی بخش 3 کتاب سوم
الف: بحث کمی محلول ها
ب: انواع غلظت
جلسه 12 شیمی بخش 2 سال سوم
الف: مفاهیم اولیه ترمودینامیک
ب: تعریف ها
ج: کمیت شدتی و مقداری
د: انرژی درونی
ه: آنتالپی
و: قانون پایستگی انرژی
ز: قانون اول ترمودینامیک و کار انبساطی
ح: یکای انرژی
ط: شرایط استاندارد ترمودینامیکی و حالت استاندارد ترمودینامیکی
جلسه 13 دیفرانسیل فصل 4
الف: قائم بر منحنی از نقطه خارج منحنی
ب: تابع یا رابطه ضمنی
ج: تابع معکوس پذیر
د: مشتق تابع معکوس
ه: مشتق های متوالی
جلسه 14 دیفرانسیل فصل 4
الف: مشتق و بررسی نکات
DVD شماره ۱۱
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 9 هندسه فصل 3 سال چهار
الف: هذلولی
ب: هذلولی افقی و قائم
ج: مجانب های هذلولی افقی و قائم و رسم آن
د: زاویه بین مجانب ها و مرور الف : هذلولی
جلسه 10 هندسه فصل 3 سال چهارم
الف: دوران محورهای مختصات و تأثیر آن بر معادله
ب: شناخت اجزای مسئله
ج: استانداردسازی مقاطع مخروطی
د: روش مقادیر ویژه و روابط و فرمول ها
ه: مراحل تشخیص وضعیت شکل
و: تعریف مشترک مقاطع مخروطی
جلسه 11 هندسه ماتریس 1فصل 4
الف: اعمال ماتریس ها
ب: دوران به اندازه زاویه
ج: انتقال به اندازه بردار
د: ماتریس قطری
ه: ماتریس متقارن و پاد متقارن
و: معرفی دترمینال ، همسازه و محاسبه دترمینال
 
جلسه 12 هندسه فصل 4 تحلیلی
الف: ارائه درس و نکات و حل تست
DVD شماره ۱۲
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 13 هندسه فصل 5 تحلیلی
الف: ماتریس وارون
ب: دستگاه معادلات (دستور کرامر و روش گاوس جردن)
جلسه 14 دیفرانسیل فصل 5
الف: شناخت نقاط MAX  و MIN نسبی مطلق با نمودار
ب: نقطه بحرانی
ج: قضیه رول
د: قضیه مقدار میانگین
ه: توابع صعودی و نزولی
و: نقطه عطف
جلسه 13 شیمی بخش 2 سال سوم
الف: انواع آنتالپی استاندارد سوختن- تشکیل مولی-پیوندی- ذوب و تبخیر و تصعید
ب: روش های محاسبه گرمای واکنش
ج: قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی
د: انرژی آزاد گیبس
ه: بررسی واکنش های مختلف و تست
جلسه 14 شیمی فصل 1 سال چهارم
الف: تعریف سینتیک و مقایسه آن با ترمودینامیک
ب: انرژی فعال سازی
ج: سرعت واکنش و عوامل موثر بر آن
د: نظریه های سینتیک شیمیایی
ه: ساز و کار واکنش های یک مرحله ای و دو مرحله ای
DVD شماره ۱۳
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 15 دیفرانسیل فصل 5
الف: تابع درجه 3 واعمال روی آن
ب: تابع هموگرافیک
ج: تابع درجه دو به درجه یک
د: روش حل مسائل بهینه سازی
ه: دیفرانسیل و روابط
جلسه16 دیفرانسیل فصل 5 و 6
الف: تغییر واقعی تابع
ب: تغییر تقریبی
ج: خطای خطی سازی
د: روش نیوتون و محاسبه تقریب ریشه معادله
ه: دستورهای هم ارزی مثلثاتی
جلسه 17 دیفرانسیل فصل 6
الف: قضیه بنیادی 1و نتایج آن
ب: قضیه بنیادی 2 و نتایج آن
ج: انتگرال های مثلثاتی و روابط
د: انتگرال های لگاریتمی و روابط
DVD شماره ۱۴
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه18 دیفرانسیل تکرار جلسه 17
الف: قضیه بنیادی 1و نتایج آن
ب: قضیه بنیادی 2 و نتایج آن
ج: انتگرال های مثلثاتی و روابط
د: انتگرال های لگاریتمی و روابط
جلسه 10 ریاضیات گسسته فصل 7
الف: جلسه 10 ریاضیات گسسته فصل 7
ب: خاصیت پادتقارنی و معرفی روابط
ج: رابطه تعدی یا تراگذاری
د: شمارش انواع تعداد روابط
جلسه 11 ریاضیات گسسته فصل
الف: رابطه هم ارزی و ترتیب
ب: تعداد رابطه هم ارزی روی هر مجموعه
ج: رابطه ROR
د: تعیین کرن تعداد صفرهای ماتریس مجاورت
DVD شماره ۱۵
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 19 دیفرانسیل فصل
الف: حل تست های انتگرال و ارائه نکات با تست
جلسه 14 هندسه1 فصل 1
الف: مروری بر تعریف های پایه ای
ب: مثلث متساوی الساقین و متساوی الاضلاع
ج: نیمساز زوایا
د: خم و ناحیه محدب و خم مسطح و ساده و بسته
جلسه 15 فصل 1 هندسه 1
الف: 8 ضلعی ها و روابط
ب: 8 ضلعی های منتظم
ج: مساحت ها
د: رابطه sin ها
DVD شماره ۱۶
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 9 فیزیک فصل 1 کتاب سوم
الف: خازن و چگونگی کارکرد و شکل آن
ب: نحوه باردارشدن صفحه ها
ج: عامل های مؤثر بر ظرفیت خازن و نحوه به هم بستن آنها
د: انرژی خازن
جلسه 10 فیزیک 3 فصل 2
الف: حل تست مقاومت
ب: افت پتانسیل و نمودارها
ج: رابطه افت با R و نمودارها
د: توان
ه: مقاومت معادل
جلسه 11 فیزیک فصل 2
الف: افت پتانسیل در مدارهای الکتریکی
ب: توان
ج: نیرومحرکه
د: مقاومت معادل
DVD شماره ۱۷
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 15 شیمی فصل 1 و 2 سال چهارم
د: مقدمه ترمودینامیک و علت پیشرفت واکنش ها
ه: واکنش تعادلی یا برگشت پذیر
و: شرایط لازم برای برقراری تعادل
ز: رابطه قانون تعادل و محاسبات مربوط به تعادل
ح: تعادل های همگن و ناهمگن
الف: عوامل موثر بر سرعت واکنش
ب: انواع واکنش های کاتالیز شده
ج : واکنش هیدروژن دارکردن اتن و شرح مراحل آن
جلسه 16 شیمی فصل 2 سال چهارم
الف : بررسی تست و مثال
ب : تفسیر ثابت تعادل
ج: اصل لوشاتلیه
د: فرآیند هابر و نکات آن
ه: خارج قسمت واکنش Q
و: مقایسه Q وK
جلسه 17 شیمی فصل 1 سال دوم
الف: تعریف عنصر و معرفی چند دانشمد
ب: نظریه های اتمی
ج: کشف پرتوزایی
د: کشف اتم هسته دار و نظریه اتمی رادرفورد
ه: مدلهای الکترونی
و: عدد کوانتومی اصلی یا N
ز: عدد کوانتومی اوربیتالی یا L
ح: ترتیب پرشدن زیر لایه ها
ط: اشکال اوربیتالی
ی: عدد کوانتومی مغناطیسی
ک: اصل طرد پاولی
ل: عدد کوانتومی اسپین
م: اصل هوند و تست
DVD شماره ۱۸
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 18 شیمی فصل 2 و3 سال دوم
الف: پیوند یونی
ب: علت شکننده بودن و سخت بودن یونها
ج: انرژی شبکه بلور و تست
جلسه 19 شیمی فصل 4 سال دوم
الف: تعریف پیوند کوالانسی
ب: نموار تغییرات انرژی پتانسیل برحسب فاصله بین دو اتم
ج: مقایسته قدرت پیوندهای کوالانسی
د: نمایش ترکیبات کوالانسی
ه: رسم ساختار لوییس ترکیبات غیر اکسیژن دار و اکسیژن دار
و: انواع پیوندهای کوالانسی
جلسه 20 شیمی فصل 4 سال دوم
الف: نظریههای دافعه جفت الکترونهای لایه ظرفیت(VESPR)  ساختار هندسی مولکولی
ب: پدیده رزونانس
ج: تعیین قطبیت مولکول ها
د: نیروهای بین مولکولی
ه: معرفی انواع نیروهای بین مولکولی مثل پیوند هیدروژنی 
DVD شماره ۱۹
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
فصل 6 دیفرانسیل جلسه 20
الف: حل تست انتگرال و بیان نکات
جلسه 21 دیفرانسیل فصل 1 ریاضی 2
الف: تصاعد حسابی
ب: فرمول گاوس
: قدر نسبت تصاعد حسابی
جلسه 22 دیفرانسیل فصل 1 ریاضی 2
الف: تصاعد هندسی
ب: قدر نسبت تصاعد هندسی
ج: ویژگی های تصاعد هندسی
د: حد مجموع
ه: واسطه هندسی
و: تبدیل عددهای اعشاری متناوب به کسر متعارفی
جلسه 23 دیفرانسیل فصل 4 ریاضی 2
الف: تعریف لگاریتم
ب: ویژگی های لگاریتم و کاربرد آنها
DVD شماره ۲۰
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 24 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2 (مثلثات)
الف: واحدهای کمان
ب: روابط مثلثاتی و حل تست
گسسته جلسه 12 فصل 7
الف: معادلات با ضرایب ثابت
ب: تعداد جواب های طبیعی
ج: مربع وفقی و خانه وسط
د: برچسب گذاری جادویی و حل تست
جلسه 13 فصل 4
الف: اصل خوش ترتیبی
ب: اصل استقرای ریاضی
ج: بخش پذیری
د: قضیه چاق و لاغر
ه: قضیه تعادل توان
و: لم اقلیدس
ز: قضیه تقسیم و تست
جلسه 14 گسسته فصل 4
الف: عدد مربع کامل
ب: تعیین بزرگترین شمارنده
ج: مبنا
د: تبدیل اعداد از مبناهای مختلف به هم
ه: تبدیل اعداد اعشاری از مبنای n به 10 و حل تست
DVD شماره ۲۱
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 16 هندسه فصل 2 هندسه 1
الف: مساحت مثلث متساویالساقین
ب: بررسی مکان هندسی (1)
ج: مساحت متساوی الاضلاع
د: بررسی مکان هندسی (2)
ه: مساحت قائم الزاویه
و: شش ضلعی و اجزا
ز: ذوزنقه
ح: قضیه پروانه
جلسه 17 هندسه فصل 2 و 3 هندسه 1
الف: قضیه تالس و روابط
ب: تشابه
ج: قضیه فیثاغورس و حل تست
جلسه 18 هندسه فصل 4 هندسه 1
الف: مکعب مستطیل و حجم آن
ب: حجم مکعب
ج: منشور قائم و مایل
د: استوانه و حجم آن
ه: هرم و حجم و مساحت آن
و: مخروط و حجم و sجانبی
ز: حجم و مساحت کره
DVD شماره ۲۲
عنوان جلسه و درس
 
عناوین مطالب درسی
جلسه 19 هندسه فصل 1 سال سوم
الف: نامساوی مثلث
ب: قضیه لولا
ج: اجزای مثلث (ارتفاع ، نیمساز و ….)
جلسه 12 فیزیک فصل 3 سال سوم
الف: اندازه گیری  Vو I در مدار
جلسه 13 فیزیک فصل 4 سال سوم
الف: معرفی آهنربا
ب: چگونگی رسم خطوط میدان مغناطیسی در داخل و خارج آهنربا
ج: نیروی وارد بر سیم حامل جریان و قانون دست راست
د: نیروی الکتریکی وارد بر سیم بار متحرک
ه: میدان ایجاد شده در اطراف سیم راست
و: میدان در مرکز حلقه
ز: میدان مغناطیسی درون سیم لوله
DVD شماره ۲۳
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 25 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2
الف: اتحادهای تکمیلی
ب: معادله های مثلثاتی و حالت های خاص
ج: توابع متناوب و دوره اصلی آنها
جلسه 26 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2
الف: تابع معکوس مثلثاتی
ب: معادله خط مماس
ج: معادله خط قائم
جلسه 27 دیفرانسیل فصل 5 ریاضی 2
الف: مثلثات
جلسه 28 دیفرانسیل ریاضی 1
الف: معادله خط و مختصات
DVD شماره ۲۴
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
جلسه 29 دیفرانسیل فصل 2 ریاضی 2 و 2 حسابان
الف: تعریف تابع
ب: دامنه و برد توابع مختلف
ج: توابع fog  و gof و اعمال روی آن
د: تعریف تابع و شرایط
ه: توابع زوج و فرد
و: تعیین باقیمانده تقسیم دو عبارت
ز: معادله درجه 2
جلسه 30 دیفرانسیل فصل 2 ریاضی و 2 حسابان
الف: نکات معادله درجه 2
جلسه 15 گسسته فصل 4 و6
الف: مبنا و بخش پذیری
ب: هم نهشتی
ج: دستگاه کامل ماندهها
د: خواص هم نهشتی ها
ه: قضیه فرما
و: قضیه اویلر
ز: تعیین رقم یکان
جلسه 16 گسسته فصل 6 ادامه
هم نهشتی
الف: تعیین دو رقم سمت راست یک عدد
ب: معادله سیال و حل آن
ج: بخش پذیری بر اعداد خاص
د: ب .م .م و حل مثال
DVD شماره ۲۵
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
گسسته جلسه 17 فصل 5
الف: تعریف ک.م.م و روابط
گسسته جلسه 18
الف: تست ب.م.م و ک.م.م
ب: اعداد اول
ج: قضیه فرما
د: قضیه دیریکله
ه: تابع فی اویلر
هندسه جلسه 20 فصل 1 هندسه 2
الف: میانه
ب: مسائل رسم
هندسه جلسه 21 فصل 2 هندسه 2
الف: زاویه ها و انواع آن
ب: روابط طولی در دایر و چند تست و مثال
ج: دایره های محیطی و محاطی
د: دایره محاطی مثلث
ه: دایره محاطی خارجی مثلث
DVD شماره ۲۶
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
هندسه جلسه 22 فصل 2 هندسه 2
الف: چند ضلعی های محیطی
ب: چند n ضلعی های محاطی
ج: کمان در خور
د: مماس مشترک
هندسه جلسه 23 فصل 3 هندسه 2
الف: نگاشت و تبدیل
ب: تبدیلات خاص هندسی
هندسه جلسه 24 فصل 3 هندسه 2
الف: تبدیلات هندسی 2
ب: دوران
ج: تجانس و خواص آن
د: ترکیب تبدیلات
DVD شماره ۲۷
عنوان جلسه و درس
عناوین مطالب درسی
هندسه جلسه 25 فصل 4 هندسه 2
الف: مقدمات هندسه فضایی
ب: وضعیت خط و صفحه در فضا و شرط ها
ج: قضیه ها : 1- دو خط متناظر و نقطه 2- سه خط متناظر
د: تصویر زاویه قائمه
ه: قضیه های خط و صفحه
و: قضیه تالس در فضا
ز: قضیه سه عمود و حل تست
شیمی جلسه 21 فصل 4 و 5 شیمی 2
الف: جامدات یونی
ب: جامد فلزی
ج: جامدات کوالانسی و مشخصان آن
د: مقایسه الماس و گرافیت
ه: جامدات مولکولی (واندروالسی) و مشخصات آن
شیمی جلسه 22 شیمی پایه
تست و دوره شیمی 2 و 3

1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید