مشاوره قبولی کنکور ارشد توسط رتبه های برتر

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 93

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 93 همه کد رشته ها

 

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات پاسخ های کلیدی کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2101 – علوم جغرافیایی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2102 – علوم جغرافیایی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2103 – علوم جغرافیایی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2104 – علوم جغرافیایی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2105 – علوم جغرافیایی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2106 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2107 – مجموعه علوم تاریخی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2108 – مجموعه علوم تاریخی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2109 – مجموعه علوم تاریخی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2110 – مجموعه علوم اجتماعی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2111 – مجموعه علوم اجتماعی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2113 – حقوق عمومی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2114 – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2115 – حقوق بین الملل عمومی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2116 – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2117 – مجموعه علوم سیاسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2118 – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2119 – حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2120 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2121 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2122 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2123 – مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2124 – مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2125 – مجموعه علوم تربیتی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2126 – مجموعه علوم تربیتی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2127 – مجموعه علوم تربیتی /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2128 – مجموعه علوم تربیتی /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2130 – مجموعه علوم تربیتی /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2131 – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2132 – سنجش واندازه گیری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2133 – مجموعه روان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2134 – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2135 – محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2136 – مجموعه کارافرینی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2137 – اینده پژوهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2138 – مجموعه الهیات /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2139 – مجموعه الهیات /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2140 – مجموعه الهیات /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2141 – مجموعه الهیات /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2143 – مجموعه کلام
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2144 – فقه شافعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2145 – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2146 – حقوق نفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2147 – اقتصادنفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2148 – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2149 – مجموعه مالی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2150 – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2151 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2152 – مجموعه تربیت بدنی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2153 – مجموعه تربیت بدنی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2154 – مجموعه تربیت بدنی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2155 – مجموعه تربیت بدنی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2156 – مجموعه تربیت بدنی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2201 – علوم زمین /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2202 – علوم زمین /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2203 – علوم زمین /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2204 – علوم زمین /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2205 – علوم زمین /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2206 – علوم زمین /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2208 – علوم زمین /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2209 – علوم زمین /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2210 – علوم زمین /9
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2211 – مجموعه شیمی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2212 – مجموعه شیمی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2213 – مجموعه شیمی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2214 – مجموعه شیمی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2215 – مجموعه شیمی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2218 – فیتوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2219 – هواشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2220 – زیست شناسی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2221 – زیست شناسی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2222 – زیست شناسی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2223 – علوم جانوری /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2224 – علوم جانوری /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2225 – علوم جانوری /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2226 – زیست شناسی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2227 – بیوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2228 – زیست شناسی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2229 – زیست شناسی /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2230 – بیوفیزیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2231 – زیست فناوری میکروبی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2232 – امار
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2233 – مجموعه ریاضی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2234 – مجموعه ریاضی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2235 – فیزیک دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2236 – زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2237 – نانوفیزیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2238 – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2239 – فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2240 – ژئوفیزیک /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2241 – ژئوفیزیک /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2242 – ژئوفیزیک /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2243 – ژئوفیزیک /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2244 – نانوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2245 – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2246 – بیوانفورماتیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2247 – علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2248 – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2301 – مجموعه مهندسی برق /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2302 – مجموعه مهندسی برق /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2303 – مجموعه مهندسی برق /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2304 – مجموعه مهندسی برق /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2305 – مجموعه مهندسی برق /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2306 – مجموعه مهندسی برق /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2307 – مجموعه مهندسی عمران /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2308 – مجموعه مهندسی عمران /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2309 – مجموعه مهندسی عمران /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2310 – مجموعه مهندسی عمران /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2311 – مجموعه مهندسی عمران /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2312 – مجموعه مهندسی عمران /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2313 – مجموعه مهندسی عمران /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2314 – مجموعه مهندسی عمران /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2315 – مجموعه مهندسی عمران /9
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2316 – مجموعه مهندسی عمران /10
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2317 – مهندسی نقشه برداری /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2318 – مهندسی نقشه برداری /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2319 – مهندسی نقشه برداری /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2320 – مهندسی نقشه برداری /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2321 – مجموعه مهندسی مکانیک /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2322 – مجموعه مهندسی مکانیک /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2323 – مجموعه مهندسی مکانیک /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2324 – مجموعه مهندسی مکانیک /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2325 – مجموعه مهندسی مکانیک /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2326 – مجموعه مهندسی مکانیک /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2327 – مجموعه مهندسی مکانیک /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2328 – مجموعه مهندسی مکانیک /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2329 – مجموعه مهندسی مکانیک /9
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2330 – مهندسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2331 – مهندسی هوا-فضا/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2332 – مهندسی هوا-فضا/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2333 – مهندسی هوا-فضا/3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2334 – مهندسی هوا-فضا/4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2335 – مهندسی معدن /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2336 – مهندسی معدن /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2337 – مهندسی معدن /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2338 – مهندسی معدن /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2339 – مجموعه مهندسی پلیمر/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2341 – مجموعه مهندسی پلیمر/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2343 – مهندسی محیطزیست /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2344 – مهندسی محیطزیست /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2345 – مهندسی محیطزیست /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2346 – مهندسی محیطزیست /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2347 – مهندسی پزشکی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2348 – مهندسی پزشکی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2349 – مهندسی پزشکی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2350 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2353 – مهندسی نفت -مخازن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2354 – مهندسی کامپیوتر/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2355 – مهندسی کامپیوتر/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2356 – مهندسی کامپیوتر/3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2359 – مهندسی موادومتالورژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2360 – مهندسی شیمی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2361 – مهندسی شیمی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2362 – مهندسی شیمی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2363 – علوم وفناوری نانو/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2364 – علوم وفناوری نانو/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2365 – مهندسی هسته ای /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2366 – مهندسی هسته ای /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2367 – مهندسی هسته ای /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2369 – مهندسی هسته ای /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2370 – مهندسی نساجی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2371 – مهندسی نساجی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2372 – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2373 – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2401 – مجموعه محیطزیست /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2402 – مجموعه محیطزیست /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2403 – مجموعه محیطزیست /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2404 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2405 – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2406 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2407 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2408 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2409 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2411 – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2412 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2413 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2414 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2415 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2416 – اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2418 – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2419 – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2420 – مجموعه علوم خاک /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2421 – مجموعه علوم خاک /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2422 – مجموعه علوم خاک /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2423 – مجموعه علوم خاک /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2424 – مجموعه علوم دامی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2425 – مجموعه علوم دامی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2426 – مجموعه علوم دامی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2427 – مجموعه علوم ومهندسی اب /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2428 – مجموعه علوم ومهندسی اب /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2429 – مجموعه علوم ومهندسی اب /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2430 – هواشناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2431 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2432 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2434 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2435 – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2436 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2437 – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2438 – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2439 – حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2440 – بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2441 – مجموعه علوم جنگل /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2442 – مجموعه علوم جنگل /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2443 – مجموعه علوم جنگل /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2444 – مجموعه شیلات /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2445 – مجموعه شیلات /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2447 – مجموعه شیلات /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2448 – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2449 – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2450 – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2451 – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2452 – مجموعه علوم طیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2453 – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2501 – مدیریت پروژه وساخت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2502 – معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2503 – شهرسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2504 – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2505 – مرمت /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2506 – مرمت /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2609 – فیزیک پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2601 – امارزیستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2602 – اموزش بهداشت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2603 – انگل شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2604 – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2605 – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2606 – ژنتیک پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2608 – فیزیولوژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2610 – ویروس شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2612 – زیست فناوری پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2613 – بهداشت حرفه ای
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2614 – علوم تشریحی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2615 – پرستاری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2616 – بهداشت محیط
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2617 – باکتری شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2618 – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2619 – قارچ شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2701 – جراحی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2702 – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2703 – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2704 – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2705 – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2706 – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2707 – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2708 – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2709 – بیوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2710 – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2711 – بهداشت موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2714 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2715 – باکتری شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2716 – ویروس شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2718 – ایمنی شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2719 – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2722 – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2723 – فیزیولوژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2724 – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2725 – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2801 – زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2802 – زبان وادبیات عرب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2803 – مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2804 – مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2805 – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2806 – زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2807 – اموزش زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2808 – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2809 – ترجمه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2810 – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2811 – فرهنگ وزبانهای باستانی

 

دفترچه سوالات  پاسخ های کلیدی دفترچه شماره 2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (1)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (2)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (3)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (4)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آْزمایشی علوم پزشکی (1)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پزشکی (2)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان – کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810
 
پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

ارسال دیدگاه

36

33 نظرات جدید
3 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
33 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
فرزاد_ایلام

سلام
سایتتون واقعا عالیه…. خدا خیرتون بده

حمید

سلام وخسته نباشید ممنونم.سایتتون واقعا عالیه.در صورت امکان کلید ازمون های دکتری 91 و 92 کشاورزی-علوم دام هر سه گرایششو بزارین یا ایمیل کنید برام.ممنون

اسماعیل

با سلام .ضمن تشکر در صورت امکان کلید کنکورهای سراسری دکترای 90 و 91 رو هم تو سایتتون قرار بدین.یا کلید رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و علوم اجتماعی رو برام میل کنید.

الهام

با عرض سلام و خسته نباشید.لطفا پاسخنامه دکتری 92 و91 رشته بیوشیمی را هم بگذارید.با سپاس

سلام
خسته نباشید …امکانش هست خواهشمندم سوالات و کلید دکترای میکروبیولوژی رو هم بذارید یا ایمیل کنید
مرسی از شما

سلام

واقعا مفید بود

ممنونم از لطف تون

کاش پاسخ کلیدی دروس عمومی دکتری هم بود

استعداد و زبان تو اکثر رشته ها خصوصا سال 93 بود بنظرم پاسخ کلیدی نداشت

تشکر

سید اسماعیل

سلام عالی بود
من تازه کشف کردم.
لطفا سوالات و پاسخ دکتری آزاد 94 و قبل رشته مدیریت برنامه ریزی فرهنگی رو هم قرار دهید.
دارد آما باز نمی شود.

مهندس

سلام. سوالات نانوتکنولوژی پزشکی نیس؟

فرشید

با سلام،
من سوالات کد ۲۰۸۳ را دانلود کردم ولی برای باز شدن احتیاج به پسورد داره چه باید بکنم؟
ممنون از راهنماییتون

ستاره

سلام
فقط میخوام بگم خیلی سایتتون عالیه
مرسی خدا خیرتون بده

هدیه

سلام
خسته نباشید.
ممنون از زحمات شما که سوالات را به همراه پاسخ در اختیار کاربران گذاشتید.

سجاد

یعنی کارتون حرف نداره ….آخ عاشق مدیریت این سایتم بخدا کارت حرف نداره ….یه دنیاااااا تشکر

فهیم

با عرض سلام و تشکر
چرا نمونه سوالات آزمون PHD طب سنتی را در سایتتان قرار نمی دهید؟
با تشکر

نگار

سلام
مطالب سایت واقعا عالیه
خسته نباشد و خدا قوت

نسیم

سلام چطور دانلود میشه ،هر کار میکنم یه نسخه رر باز میشه که فایل داخل آن باز نمیشه

عرب برزو

سلام وعرض ادب خدمت کسانی که زحمت فراونی کشیدن وسوالات و پاسخ های مربوط به رشته را در اختیار عموم قرار دادن
با آرزوی سلامتی برای خودشان وخانواده محترمشان . تشکر و قدردانی می کنم از همه این مجموعه.

faezeh

سلام .خسته نباشید.میشه پاسخنامه دکتر بیماری گباهی 92 و 91 برام بفرستید.

با سلام و خسته نباشید
میشه جواب و سوالات کنکور دکترای علوم مرته مال 10 سال اخیر رو برام بفرستین. با تشکر

با سلام و خسته نباشید. میشه لطف کنید جواب سوالات دکترای علوم مرتع رو برام بفرستین. با تشکر

مهدی

سلام با تشکر از زحمات شما .لطفا سوالات دکتراجغرافیا و برنامه ریزی شهری از اولین دوره تا سال 1393 را با پاسخنامه برایم بفرستید

تبلیغات متنی