تزمون دوره‌های کاردانی ،کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1389 و تاریخ برگ

تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی ،کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1389 و تاریخ برگزاری آزمونهای مذکور

ضمن آرزوی موفقیت برای خواهران و برادران داوطلبی که در آزمون دوره‌های کاردانی ،کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1389 ثبت‌نام نموده‌اند بدینوسیله به اطلاع میرساند آزمون دوره های کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته در صبح روز جمعه 17/10/1389و آزمون دوره های کاردانی در بعدازظهر روز جمعه 17/10/89 در 39 شهرستان مختلف کشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 14/10/1389 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشوربه نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان هر یک از دوره های مذکور پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه”   به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمایند.

 
الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
   کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 14/10/1389 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون دوره های‌ کاردانی ،کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1389 ، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمونها برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نیمروز برگزاری ، تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
   آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 می‌باشد.
ج- داوطلبان دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 ، 13 و 16(شامل نام خانوادگی ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،کد ملی ، وضعیت داوطلب، کداشتغال و کدرشته محلهای انتخابی بر اساس اولویت علاقه ) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 16/10/89 منحصراًً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند، شایان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد مورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شد و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7، و 9 (جنس، معلولیت، ومعارف) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 15/10/89 لغایت روز پنجشنبه 16/10/89 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و اشتباه عکس می‌باشد ضروری است از روز چهارشنبه 15/10/89 لغایت روز پنجشنبه 16/10/89 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاً به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
3- آندسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون سال 1389 دانشگاه جامع علمی- کاربردی متقاضی سهمیه ایثارگران شده و سهمیه آنان مورد تایید ارگان مربوطه قرار گرفته است در کارت شرکت در آزمون آنان سهمیه ایثارگران درج گردیده ، چنانچه سهمیه مذکور توسط ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته از سهمیه ایثارگران حذف و سهمیه آزاد برای آنان در نظر گرفته شده است. لذا این دسته از داوطلبان برای پیگیری وضعیت سهمیه خودمی‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 20/10/89 به ارگان مربوطه مراجعه نمایند.
د- داوطلبان دوره های کاردانی چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 18 ( شامل نام خانوادگی ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،کد ملی ، معدل کل دیپلم ، وضعیت داوطلب ، کداشتغال ،کد دیپلم ،شاخه تحصیلی وکدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه ) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 16/10/89 منحصراًً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند، شایان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد مورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شد و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7، و 8 (جنس، معلولیت، ومعارف) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 15/10/89 لغایت روز پنجشنبه 16/10/89 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و اشتباه عکس می‌باشد ضروری است از روز چهارشنبه 15/10/89 لغایت روز پنجشنبه 16/10/89 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاً به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
3- آندسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون سال 1389 دانشگاه جامع علمی- کاربردی متقاضی سهمیه ایثارگران شده و سهمیه آنان مورد تایید ارگان مربوطه قرار گرفته است در کارت شرکت در آزمون آنان سهمیه ایثارگران درج گردیده ، چنانچه سهمیه مذکور توسط ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته از سهمیه ایثارگران حذف و سهمیه آزاد برای آنان در نظر گرفته شده است. لذا این دسته از داوطلبان برای پیگیری وضعیت سهمیه خودمی‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 20/10/89 به ارگان مربوطه مراجعه نمایند.
هـ‍ ـ تذکرهای‌ مهم‌
1- همزمان با قرارگرفتن کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون نیز بر روی سایت قرارداده می‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقیق آن برای حضور در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات اقدام نمایند. درصورت ضرورت داوطلبان می‌توانند از آن پرینت تهیه نمایند.
2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
4- درهای ورودی ِحوزه های امتحانی صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت وسی دقیقه صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآیند آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
5-درهای ورودی ِحوزه های امتحانی بعداز ظهر راس‌ ساعت‌ 30/14 (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآیند آزمون در نوبت بعدازظهر راس‌ ساعت‌ 00/15 (سه بعدازظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد
6-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، بی سیم، جزوه، کتاب، *ماشین‌حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.
*- داوطلبان کد رشته‌های گروه صنعت از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کد رشته‌های حسابداری (کد354) و پست (کد361) در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی می‌تواند از ماشین حساب غیر برنامه ریزی شده با یکی از مارکهای ذیل استفاده نمایند.
 
8-SR 270II سیتی زن مدل
9-SR  135T II سیتی زن
10-SR 275 سیتی زن
11-SR 270X سیتی زن
 
1-CASIO 3600    
2-CASIO FX-82
3-CATIGA F-618
4- SHARP BL- 531
5-PARS 4600
6-SHARP 506W-Bk
7-SHARP 509W-BK
 
ضمناً به اطلاع می‌رساند که داوطلبان در صورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه 16/10/89 از ساعت 8 الی 12 و 13 ا لی 16 با شماره تلفن 99-88923595 یا بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی WWW.sanjesh.org در میان بگذارند.
 

 

دریافت جدول شهرستان محل رفع نقص کارت و محل اجرای آزمون داوطلبان دانشگاه جامع علمی-کاربردی سال 1389 فایل WORD
 

دریافت جدول شهرستان محل رفع نقص کارت و محل اجرای آزمون داوطلبان دانشگاه جامع علمی-کاربردی سال 1389 فایل PDF
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
0 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از

کد جاوا : لینکهای داغ اینترنت در وبلاگ شما
در کمتر از 2 دقیقه
آپدیت لحظه به لحظه
بازدیدکنندگان وبلاگ خود را در وبلاگ نگهدارید

http://www.manmigam.com/rss-links.php

تبلیغات متنی