تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس زیست ۱"

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس هندسه ۱

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس هندسه ۱

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس هندسه 1 این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی هم اکن ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس ریاضی 2

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس ریاضی 2

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس ریاضی 2 این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی ه ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس هندسه 2

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس هندسه 2

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درسهندسه 2 این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی هم اکنو ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس آمار و مدلسازی

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس آمار و مدلسازی

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درسآمار و مدلسازی  این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس شیمی 3

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس شیمی 3

 دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس شیمی 3   این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی هم ا ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس جبر و احتمال

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس جبر و احتمال

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درسجبر و احتمالاین جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی هم ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه دو درس فیزیک 3

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه دو درس فیزیک 3

 دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه دو درس فیزیک 3 این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی هم ا ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس زیست ۱

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس زیست ۱

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس زیست ۱این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه ۲ فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال ۹۱ تهیه شده است . ولی هم اکنون ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس ریاضی و آمار و اقتصاد و تاریخ رشته انسانی

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس ریاضی و آمار و اقتصاد و تاریخ رشته انسانی

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درسریاضی و آمار و اقتصاد و تاریخ رشته انسانی این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه ۲ فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول ...

ادامه مطلب...