تاملند

نوشته هایی با برچسب "آزمون خیلی سبز برای تجربی"

دانلود آزمون خیلی سبز 20 اردیبهشت 1403 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 20 اردیبهشت 1403 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 20 اردیبهشت 1403 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. آزمون خیلی سبز 20 ار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 31 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 31 فروردین 1403 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 31 فروردین 1403 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 16 فروردین 1403 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 16 فروردین 1403 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 16 فروردین 1403 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. آزمون خیلی سبز 16 فرو ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 25 اسفند 1402 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 25 اسفند 1402 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 25 اسفند 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 18 اسفند 1402 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 18 اسفند 1402 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 18 اسفند 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 4 اسفند 1402 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 4 اسفند 1402 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 4 اسفند 1402 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمونهای خیلی سبز سال تحصیلی 1401-1402 رشته تجربی

دانلود آزمونهای خیلی سبز سال تحصیلی 1401-1402 رشته تجربی

سوالات و پاسخ تشریحی 13 مرحله از آزمونهای خیلی سبز پایه دوازدهم سال تحصیلی 1401-1402 رشته تجربی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا جهت دانلود این سیزده مرحله آزمون انتشارات خیلی سبز به ادامه این مطلب مر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 13 بهمن 1402 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 13 بهمن 1402 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 13 بهمن 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 29 دی 1402 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 29 دی 1402 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 29 دی 1402 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 10 آذر 1402 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 10 آذر 1402 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 10 آذر 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 19 آبان 1402 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 19 آبان 1402 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 19 آبان 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 28 مهر 1402 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 28 مهر 1402 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 28 مهر 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 7 مهر 1402 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 7 مهر 1402 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 7 مهر 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 10 شهریور 1402 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 10 شهریور 1402 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 10 شهریور 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 13 مرداد 1402 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 13 مرداد 1402 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 13 مرداد 1402 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...