جداول رشته محلهای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ١۴٠١

با سپاس به درگاه خداوند متعال، به اطلاع میرساند طی پیگیریهای بعمل آمده، با پذیرش مرحله تکمیـل ظرفیـت در برخی از رشته محلها، موافقت گردید. ظرفیـت پـذیرش مرحلـه تکمیـل ظرفیـت بـه شـرح جـدول زیـر مـیباشـد. داوطلبان میتوانند با وارد نمودن کد رهگیری نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط بـه مرحلـه تکمیـل ظرفیـت، از تاریخ ٧ لغایت 9 آذر از طریق سامانه  اقدام نمایند. جداول رشته محلهای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ١۴٠١

جداول رشته محلهای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ١۴٠١

داوطلبان دقت کنند : ١-فقط افرادی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشتهمحل بودهاند و در هیچیک از رشتهمحلهای انتخـابی خـود پذیرفته نشدهاند و یا انتخاب رشته محل نکردهاند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت میباشند. تذکر: با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند. و استعداد درخشان با آزمون نیز بـا رعایـت کلیـه ضـوابط مجـاز بـه انتخـاب محل هستند. ٢ -زمان شروع به تحصیل پذیرفتهشدگان مرحله تکمیل ظرفیت (نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی جـاری و یا نیمسال اول سال تحصیلی آینده)، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد. لذا داوطلبان دقت لازم را در انتخاب خود مبذول نمایند. نیز اعلام شده بر اساس آئین نامـه آموزشـی دوره هـای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصـوب ٣ -همانگونه که قبلاً شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصـیل در دوره کارشناسـی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگـاهی کامـل تعیـین نمـوده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت. ۴ -نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه دوم آبان ماه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی