تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

 

 

 

 

اصلاح نباتات
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس اصلاح نباتات همانند سا‌ل‌های گذشته 25 سوال بود که 5 سوال مربوط به فصل اصلاح و تولید مثل و تنظیم باروری، یک سوال از فصل ژنتیک کمی، 7 سوال از فصل روش‌های اصلاح گیاهان خودگشن، 2 سوال از فصل روش‌های اصلاح گیاهان دگرگشن، 4 سوال از فصل مقاومت به استرس‌های زنده، نشانگرها، 3 سوال از فصل گیاهان دگرگشن و 2 سوال به صورت سوالات متفرقه طرح شده بود، نکته‌ای که در بررسی سوالات آزمون امسال به چشم می‌خورد اهمیت فصول روش‌های اصلاح گیاهان خودگشن و مقاومت به استرس‌های زنده، نشانگرها بود که تعداد سوالات این فصول نسبت به سال 91 افزایش چشمگیری داشته و سطح سوالات دشوارتر شده بود و تعداد سوالات حفظی نسبت به سال 91 افزایش یافته و سوالات مفهومی کمی کاهش یافته است.


آفات و بیماریها
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس آفات و بیماری‌ها 25 سوال بود که 9 سوال از فصل مبارزه شیمیایی، 4 سوال از فصل اکولوژی علف‌های هرز، 4 سوال از فصل کنترل بیولوژیک، 6 سوال از فصل کنترل زراعی و 2 سوال از فصل کنترل فیزیکی طرح شد که در دو مبحث مبارزه شیمیایی و کنترل زراعی سطح سوالات نسبت به سال 91 سخت‌تر و سایر فصول ذکر شده، آسان‌تر بودند. با توجه به تغییرات اهمیت فصول نسبت به سال گذشته، فصل مبارزه شیمیایی اکثریت سوالات را شامل می‌شود. با توجه به اینکه در سال 91، فقط 2 سوال از این مبحث طرح شده بود و در مورد فصل کنترل فیزیکی نیز، این فصل در سال 91، 8 سوال از 25 سوال آزمون را شامل می‌شد که در آزمون امسال فقط 2 سوال طرح شده بود. در نهایت سوالات امسال نسبت به سال 91 حفظی‌تر اما زیرکانه‌تر طرح شده و در صورت عدم دقت کافی، داوطلبان گزینه اشتباه را انتخاب خواهند کرد.


بیوشیمی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات درس بیوشیمی، 25 سوال همانند سال گذشته بود که 5 سوال از فصل اسید آمینه، 5 سوال از فصل متابولیسم قندها، 5 سوال از فصل پروتئین، 5 سوال از فصل قندها، 2 سوال از فصل واکنش‌های فسفریلاسیون و کینتینگ، 2 سوال از فصل متابولیسم چربی‌ها و یک سوال از فصل ویتامین‌ها طرح شده است. در سوالات آزمون امسال از مبحث قندها که در سال 91 هیچ سوالی طرح نشده بود، 5 سوال طرح شد و این اهمیت این فصل را نشان می‌دهد و نکته قابل توجه، طرح نشدن حتی یک سوال از فصول چربی‌‌ها، متابولیسم اسیدهای آمینه و مبحث pH (فصل یک) که در سال گذشته سهم قابل توجهی در سوالات داشت، بود و نکته آخر افزایش سوالات مفهومی در سال 92 نسبت به سال 91 است.


خاک شناسی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات این درس 25 سوال بود که 6 سوال از فصل بافت خاک، 4 سوال از فصل شیمی خاک، 4 سوال از فصل روابط آبی، 3 سوال از فصل عناصر، 3 سوال از فصل حاصلخیزی، 3 سوال از فصل خاک‌های شور و سدیمی، یک سوال از فصل رده‌بندی و یک سوال از فصل فیزیک خاک طرح شد، در بین فصول ذکر شده فصل بافت خاک از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا 6 سوال را به خود اختصاص داده، اما نکته قابل توجه نسبت به سال گذشته معکوس شدن تعداد سوالات فصول بافت خاک و شیمی خاک است که در سال 91، 4 سوال از فصل بافت خاک و 6 سوال از فصل شیمی خاک است که در سال 92، تعداد سوالات این دو فصل جابه‌جا شده. یعنی 6 سوال از فصل بافت خاک و 4 سوال از فصل شیمی خاک می‌باشد و در آزمون سال 91 فصل عناصر بیشترین تعداد سوالات را به خود اختصاص داده بود. اما در آزمون سال 92، فقط 3 سوال از این فصل طرح شده که این موضوع کاهش اهمیت به فصل را نشان می‌دهد.


زراعت و طرح آزمایشهای کشاورزی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، برای درس زراعت 30 سوال و برای درس طرح آزمایشات کشاورزی 25 سوال طرح می‌شود. در سوالات زراعت اکثریت سوالات طبق روال سال قبل مختص مباحث فصول 1 تا 20 کتاب زراعت عمومی دکتر خواجه‌پور است که در آزمون سال 91 تعداد سوالات 10 سوال و در آزمون 92 تعداد سوالات به 12 افزایش یافت که این موضوع اهمیت این مباحث را گویاست. در درس طرح آزمایشات کشاورزی هم بیشتر سوالات مثل سال 91 مربوط به فصول 2 تا 7 و فصول 10، 12، 13 و 16 کتاب طرح‌‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی دکتر یزدی صمدی که اهمیت این فصول و مباحث را مشخص می‌کند. در کل در درس زراعت 95 درصد سوالات حفظی و 5 درصد مفهومی بود و در درس طرح آزمایشات کشاورزی 45 تا 50 درصد حفظی و 50 تا 55 درصد سوالات مفهومی، محاسباتی بودند. و درصد سوالات متفرقه که با مطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخ‌‌گویی نبودند، کمتر از 5 درصد بود.


ژنتیک
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات این درس 25 سوال بود که 5 سوال از فصل ژنتیک مولکولی، 3 سوال از فصل مهندسی ژنتیک، 4 سوال از فصل پیوستگی و نقشه‌کروموزومی، یک سوال از فصل تداخل عمل‌های ژنتیکی، 6 سوال از فصل ژنتیک کلاسیک (ژنتیک مندلی)، 4 سوال از فصل ناهنجاری‌های کروموزومی، یک سوال از فصل ژنتیک جمعیت و یک سوال از فصل سیتوژنتیک طرح شده بود، در سال 91 از فصل ژنتیک کلاسیک (ژنتیک مندلی) 11 سوال طرح شده بوده و این، اهمیت این فصل را نشان می‌داد ولی نکته جالب در سوالات امسال تقریباً نصف شدن تعداد سوالات این فصل می‌باشد و طرح یک سوال از فصل سیتوژنتیک است که امسال برای اولین بار از این مبحث سوال طرح شده است. ضریب سختی سوالات فصول ژنتیکی مولکولی، مهندسی ژنتیک پیوستگی و نقشه‌کروموزومی و ناهنجاری‌های کروموزومی در سال 92 بالاتر از سال 91 بود و در مبحث ژنتیک جمعیت، ضریب سختی هر دو سال با هم برابر بودند.


فیزیولوژی گیاهان زراعی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی 25 سوال همانند سال گذشته است که از این 25 سوال، 3 سوال از فصل روابط آبی، 9 سوال از فصل فتوسنتز، 2 سوال از فصل تنفس، 7 سوال از فصل تثبیت ، یک سوال از فصل انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی، یک سوال فیزیولوژی و جوانه‌زنی بذر، 2 سوال از فصل هورمون و مواد تنظیم کننده گیاهی طرح شده بود که از فصل فتوسنتز و روابط آبی نسبت به سال 91 بیشتر سوال طرح شده است و از فصولی که در سال 91 حداقل یک سوال آمده بود مانند فیتوکروم و فتومورفوژنز سوالی طرح نشده بود و در نهایت سوالات سال 92 نسبت به سال 91 کمی دشوارتر، مفهومی‌ و محاسباتی‌‌تر شده بود.


کنترل و گواهی بذر
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات این درس همانند سال گذشته 25 سوال بود که یک سوال از فصل بیمای‌های بذر، یک سوال از فصل کنترل و گواهی بذر، 7 سوال از فصل آزمون‌های حیات بذر و جوانه‌زنی، 3 سوال از فصل فیزیولوژی بذر، 4 سوال از فصل خلوص بذر، 8 سوال از فصل بازرسی مزرعه‌ای و انواع بذر و یک سوال از فصل بانک‌های بذر طرح شده بود. در مورد اهمیت فصول و تعداد تست‌ طراحی شده از این فصول می‌توان گفت آزمون امسال باعث تعجب بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون شد و علت آن هم طرح فقط یک سوال از مبحث کنترل و گواهی بذر بود که در سال 91 بیشترین تعداد سوالات آزمون را به خود اختصاص داده بود و طرح 8 سوال از فصل بازرسی مزرعه‌ای و انواع بذر که در سال گذشته فقط 4 سوال از این مبحث طرح شده بود و برای اولین بار هم یک سوال از فصل بانک‌های بذر در آزمون 92 طرح شد. سوالات امسال نسبت به سال گذشته کمی دشوارتر شده بود ولی تعداد سوالات حفظی و مفهومی در هر دو سال با هم برابر بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی