تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

 

 

 

اصول روابط بین الملل
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) در رشته علوم سیاسی و روابط بین ‌الملل درس اصول روابط بین الملل تعداد سوالات طرح شده در آزمون امسال و سال گذشته 20 سوال بود ، 80 درصد سئوالات مطابق معمول مختص رویکردهای روابط بین الملل می باشد ، به این صورت که بیشتر سئوالات ( 7 سئوال ) مربوط به برداشت واقع گرایی بعد از آن(5 سوال) برداشت لیبرالیسم و (3 سئوال ) برداشت انتقادی ، 5 سئوال نیز در مورد نظریه پردازان روابط بین الملل مطرح شده است که البته آن‌ها هم در قالب یکی از نحله های نظری روابط بین الملل قرار می گیرند و از میان منابع نیز از کتاب اصول روابط بین الملل دکتر فرهاد قاسمی بیشتر از دیگر منابع استفاده شده بود و بعد از آن جزوه نظریه های مختلف روابط بین الملل دکتر دهقانی فیروزآبادی – روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها دکتر قوام و 2 سئوال نیز از کتاب “ب” اصول روابط بین الملل دکتر سیف زاده طراحی شده است. و همچنین با مطالعه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل دکتر مشیرزاده می‌توان به بسیاری از سئوالات نظریه های روابط بین الملل پاسخ داد.


اندیشه سیاسی در غرب و اسلام
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل درس اندیشه سیاسی در غرب و اسلام تعداد سوالات 20 سوال بود که 10 سئوال مربوط به اندیشه سیاسی در غرب است که از این تعداد 7 سئوال مربوط به اندیشه سیاسی در غرب تا قرن نوزدهم است و 3 سئوال اندیشه سیاسی در قرن 20 است و 10 سئوال نیز از اندیشه سیاسی در اسلام طرح شده است. 8 سئوال مفهومی و 12 سئوال حفظی می باشد که نسبت به سال گذشته تعداد سئوالات مفهومی افزایش یافته است. منابع سئوالات: 3 سئوال از تاریخ فلسفه سیاسی در غرب (از آغاز تا سده های میانه ) دکتر عالم و 4 سئوال از تاریخ فلسفه سیاسی در غرب ( عصر جدید و سده نوزدهم) و 3 سئوال از اندیشه سیاسی در قرن 20 دکتر قادری همچنین 5 سئوال از کتاب اندیشه سیاسی در ایران و اسلام دکتر قادری و 5 سئوال از نظام سیاسی و دولت در اسلام دکترفیرحی می باشد.


تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تعداد سوالات همانند سال گذشته 20 سوال می‌باشد که 5 سوال از ایران بین دو انقلاب و 5 سوال از مقاومت شکننده، 4 سوال از تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران از 20 تا 57 و یک سوال از روابط خارجی ایران 20 تا 57، یک سوال از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 3 سوال از تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران و یک سوال از اقتصاد سیاسی طرح شده است، سوالات آزمون امسال نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده و طراحان سوال سعی کرده‌اند سوالات را حتی‌المقدور مفهومی‌تر طرح کنند.

در یک ارزیابی نهایی بایدگفت آزمون 91، 80 درصد حفظی و 20 درصد مفهومی‌ بوده و در آزمون 92، 70 درصد سوالات حفظی و 30 درصد سوالات مفهومی می‌باشد. باید توجه داشت که میزان مفهومی و تحلیلی بودن سوالات هر سال بیشتر می‌شود و داوطلبان باید از حفظ کردن صرف مطالب پرهیز کنند.


تاریخ سیاست خارجی ایران
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 ( بهمن 91) تعداد سوالات این درس 20 سوال، همانند سال‌های قبل می‌باشد که یک سوال از فصل صفویه، یک سوال از فصل افشاریه، 2 سوال از فصل قاجار و مشروطه و 11 سوال از فصل پهلوی اول و دوم و 5 سوال از فصل جمهوری اسلامی طرح شده بود، همانند سال قبل به علت اهمیت فصل پهلوی اول و دوم بیشترین سوالات مربوط به این فصل می‌باشد و حتی نسبت به سال قبل هم از 8 سوال به 11 سوال افزایش یافته است. در سال 91 از فصل افشاریه سوالی طرح نشده بود، اما در سال 91 یک سوال به این فصل اختصاص داده شده است و نکته قابل توجه طرح نشدن حتی یک سوال از فصل زندیه در سال 91 و 92 می‌باشد که نشانگر بی‌اهمیت بودن این مبحث در آزمون‌ها می‌باشد. تمام سوالات همانند سال گذشته حفظی می‌باشد و نکته مهم سخت‌تر و زیرکانه‌تر شدن سوالات فصل پهلوی اول و دوم می‌باشد.


تاریخ روابط بین الملل
 

تعداد سئوالات:20سوال می‌باشد، اکثر سئوالات مربوط به دوره 1914-1945 می باشد ، برخلاف سال‌های قبل که معمولاً از دوره های مختلف ( از پیمان وستفالی تا امروز ) به تناسب سئوال مطرح می شد در آزمون کارشناسی ارشد 92( بهمن 91) 17 سئوال از 20 سئوال مربوط به دو دوره جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بود مابقی سوالات (3 سئوال دیگر ) نیز مربوط به بازه زمانی پس از کنگره وین می باشد, تمامی سئوالات حفظی است و سئوال تحلیلی طرح نشده است , منابع سئوالات : اکثر سئوالات در کتاب تاریخ روابط بین الملل دکتر نقیب زاده و تاریخ روابط بین الملل دکتربزرگمهری مشترک است یعنی با رجوع به هرکدام از منابع می توان پاسخ صحیح را یافت ولی 7 سئوال مشخصا از کتاب دکتر نقیب زاده و2 سئوال نیز مشخصا از کتاب دکتر بزرگمهری طرح شده است.


جهان سوم
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل درس جهان سوم، همانند سال گذشته 20 سوال بود و بیشتر سئوالات مربوط به ویژگی های مشترک ساختار سیاسی ـ اجتماعی کشورهای جهان سوم می‌باشد و از مبحث توسعه نیز مانند سال‌های گذشته ندین سوال مطرح شده است ، نیمی از سوالات موردی (حفظی) و نیمی دیگر مفهومی می باشد. منابع سوالات: 4 سئوال از کتاب توسعه در مکاتب متعارض دکتر ساعی طرح شده است 2 سوال از عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران دکتر سریع القلم و 2 سوال از نظریه های امپریالیسم دکتر ساعی و مابقی سوالات نیز از کتا‌ب‌های درآمدی بر مسایل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم و مسایل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم دکتر ساعی طرح شده است. تقریباً نسبت سوالات سال گذشته هم به همین صورت بوده است.


حقوق بین الملل عمومی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل درس حقوق بین الملل عمومی تعداد سوالات همانند سال‌های گذشته 20 سوال بوده که اکثر سئوالات از دو مبحث حقوق سازمان‌های بین المللی و قضاوت بین المللی (13 سئوال) طرح شده است و 4 سئوال نیز از حقوق معاهدات و از حقوق دریاها و جانشینی دولت ها نیز سئوال طرح شده است . بطور کلی سئوالات حقوق بین الملل عمومی 92 از تنوع مباحث محروم است و نسبت به سال‌های گذشته دشوارتر می باشد . منابع سئوالات : بیشتر سئوالات از دو کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی و بایسته‌های حقوق بین الملل دکتر موسی زاده قابل برداشت می‌باشند.


روش پژوهش
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) 20 سوال از درس روش پژوهش همانند سال گذشته طرح شده است که 3 سوال مربوط به فصل رویکردهای پژوهشی، 3 سوال مربوط به فصل متغیرها، 5 سوال مربوط به فصل طراحی پروژه‌های پژوهشی، یک سوال از فصل تهیه و تدوین فرضیه و 7 سوال از فصل روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی و یک سوال از فصل تحلیل داده‌ها طرح شده است. در سال 91، 10 سوال اختصاص به فصل رویکردهای پژوهشی داشت که در ‌آزمون سال 92، به 3 سوال کاهش یافته و همچنین تعداد سوالات فصل طراحی پروژه‌های پژوهشی و فصل روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی نسبت به سال 91، افزایش چشمگیری داشته که نشان‌دهنده اهمیت دار بودن این فصول است و طرح یک سوال برای اولین بار از فصل تحلیل داده‌ها می‌باشد. تعداد سوالات حفظی همانند سال 91، 20 سوال می‌باشد. با این تفاوت که سطح سوالات سخت‌تر و دشوارتر شده است.


سازمانهای بین المللی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل درس سازمان‌های بین المللی همانند سال گذشته 20 سوالی بود که 11 سئوال مشخصاً از سازمان ملل متحد ( منشور , ارکان و اعضا , سازو کارهای آن) و 4 سوال از ویژگی های مشترک سازمان‌های بین المللی و 2 سوال از سازمان‌های منطقه ای و3 سوال از سازمان‌های جهانی طرح شده است. منابع سوالات : بیشتر سوالات از دو کتاب سازمان های بین المللی دکتر آقایی و سازمان‌های بین المللی دکتر موسی زاده قابل برداشت است.


علم سیاست ـ جامعه شناسی سیاسی
 

در آزمون امسال نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته‌ایم. درس جامعه شناسی سیاسی در آزمون امسال از پیچیدگی و فرم دشواری که سال گذشته داشت کاسته شده و به نظر می‌رسد آزمون ساده‌تری نسبت به سال گذشته می‌باشد. چنان‌که سؤالات گویای این واقعیت می‌باشد، زیرا هم از لحاظ ظاهری، فرم سوالات کوتاه‌تر شده و هم به لحاظ محتوایی.

در سه فصل مبانی علم سیاست، با تداوم ساختار سوالات نسبت به سال گذشته مواجه‌ایم و فقط به نظر می‌رسد، تأکید بر اشخاص و مفاهیم در آزمون امسال بیشتر شده است.


مطالعات منطقه ای
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، درس مطالعات منطقه‌ای 20 سوال طرح شده است که از فصول ایالات متحده آمریکا، آسیای مرکزی و قفقاز، اروپای غربی و خاورمیانه هر کدام 5 سوال مانند سال گذشته طرح شده است. سوالات مربوط به منطقه ایالات متحده به نسبت سخت تر و جزئی‌تر طرح شده است و سوالات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، در سطح متوسط بودند که در صورت مطالعه کافی منابع مربوط، به راحتی قابل پاسخ‌گویی بودند، سوالات منطقه اروپای غربی تا حدودی نسبت به سال گذشته جزئی‌تر طرح شده و در مورد منطقه خاورمیانه، سوالات نسبت به سال گذشته برخلاف انتظار، بسیار سطحی‌تر طرح شده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
1 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
اهورا عابدی

با توجه و اشاره ای که به مطالب و موضوعات مهمی که در آزمون های سالهای قبل هم تکرار
شده بودن اگه یک ماه زود تر این صفحه میخوندم مطمئنن نتیجه بهتری میگرفتم

تبلیغات متنی