تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد روانشناسی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد روانشناسی

 

 

 

 

فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته روان شناسی در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان دوساعت بود. تعداد سؤالات آزمون کارشناسی ارشد تمام درس‌های روان شناسی به جز درس روان شناسی بالینی و روان شناسی عمومی تغییر نکرد و از 20سؤال به 15سؤال کاهش یافت. تعداد سؤالات درس فیزیولوژیک نیز همچون گذشته 15 سؤال بود. نکته‌ای که در مورد سؤالات کارشناسی ارشد روان شناسی به چشم می‌خورد این بود که سؤالات ارائه شده وابسته به مطالعات منابع خاص بود و آنچنان که باید تخصص و دانش داوطلبان را نمی سنجید.

سؤالات فیزیولوژیک نیز به گونه ای طرح شده بود که تاکید بیشتر بر مباحث انگیزش و هیجان بود. آنچه در سؤالات فیزیولوژیک کاملا برخلاف انتظار داوطلبان و حتی اساتید صاحب نظر بود، عدم تاکید طراحان سؤالات به مباحث ساختارهای مغزی، زیست شیمی، و دستگاه حرکتی بود.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث مغز 1 سؤال، بینایی 1 سؤال ، انگیزش 8سؤال ، هیجان3 سؤال ، بیماری ها 2 سؤال مطرح شده است.

در کل سؤالات فیزیولوژیک با تاکید بر انگیزش و هیجان بود، اما هنوز برای پاسخ به سؤالات روان شناسی فیزیولوژیک، دانشجو احتیاج به مطالعه مفهومی منابع دارد.


علم النفس
 

سؤالات علم النفس نیز به گونه ای طرح شده بود که تأکید بیشتر بر مباحث پیرامون نظریات کلی اسلامی و همچنین ملاصدرا بود. همانطور که پیش بینی می شد از فصول آیات قران، ابن سینا و ملاصدرا سؤالات متعددی ارائه شد. آنچه در سؤالات علم‌النفس کاملا برخلاف انتظار داوطلبان و حتی اساتید صاحب نظر بود، عدم تأکید طراحان سؤالات به مباحث نظریات تخصصی نظریه پردازان اسلامی بود.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث کندی 1 سؤال، ابن سینا 3 سؤال، ملاصدرا 3 سؤال، نفس در قران 2 سؤال، شخصیت از نگاه اسلام2 سؤال، غزالی 1 سؤال و فطرت 3 سؤال مطرح شده است.

در کل سؤالات علم النفس با تأکید بر آموزه های اسلامی بود، اما هنوز برای پاسخ به سؤالات این درس، دانشجو احتیاج به مطالعه مفهومی منابع دارد. درس علم النفس در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سؤالات این درس در تمام فصول خاصی پخش می‌شوند لذا دانشجو باید این مباحث را با دقت بخواند.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که تاکید بیشتر بر مباحث تعاریف وآیات نفس و فطرت و ملاصدرا دارد.


زبان تخصصی روان شناسی
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته روان شناسی در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان دوساعت بود. تعداد سؤالات آزمون کارشناسی ارشد تمام درس‌های روان شناسی به جز درس روان شناسی بالینی و روان شناسی عمومی تغییر کرد و از 20سؤال به 15سؤال کاهش یافت. تعداد سؤالات درس زبان تخصصی روان شناسی نیز همچون گذشته 30 سؤال بود.

سؤالات زبان تخصصی روان شناسی نیز به گونه ای طرح شده بود که حاوی مباحث مختلف روان شناسی بود. همانطور که پیش بینی می شد از فصول شناخت، یادگیری، و مکاتب روان شناسی مباحث متعددی ارائه شد. آنچه در سؤالات زبان تخصصی روان شناسی کاملا مشهود بود ارائه لغات متعدد و ناهمگن بود که ذهن داوطلب را کاملا درگیر می‌کرد.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث یادگیری، مکاتب روانشناسی، شناخت، آسیب شناسی سؤال مطرح شده است.

در کل سؤالات زبان تخصصی روان شناسی همچون گذشته وابسته به گستردگی دانش زبان لاتین بود و همچنین تسلط عمیق به زبان انگلیسی برای پاسخگویی مناسب لازم است.


روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی
 

سؤالات روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی نیز به گونه ای طرح شده بود که تاکید بیشتر بر مباحث کودکان استثنایی بود. همانطور که پیش بینی می شد از فصول اختلالات شخصیت، خلقی، اضطرابی، و کودکان سؤالات متعددی ارائه شد. آنچه در سؤالات روان شناسی مرضی کاملا برخلاف انتظار داوطلبان و حتی اساتید صاحب نظر بود، عدم تاکید طراحان سؤالات به مباحث نشانه شناسی و سبب شناسی بود.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث اختلالات اضطرابی 1 سؤال،ارزیابی1 سؤال، اختلالات شخصیت1 سؤال، اختلالات خلقی1 سؤال، اختلالات دوران کودکی6 سؤال، اختلال اسکیزوفرنی1 سؤال، عقب ماندگی های ذهنی7 سؤال، نظریات آسیب شناسی1 سؤال، مطرح شده است.

در کل سؤالات روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی کمتر مفهومی بود، اما هنوز برای حل سؤالات روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی، دانشجو احتیاج به مطالعه منابع متعدد دارد. درس روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی در آزمون کارشناسی ارشد امسال به گونه‌ای هستند که تاکید بیشتر بر مباحث دوران کودکی دارد.


روانشناسی عمومی
 

تعداد سؤالات آزمون کارشناسی ارشد تمام درس‌های روان شناسی به جز درس روان شناسی بالینی و روان-شناسی عمومی تغییر کرد و از 20سؤال به 15سؤال کاهش یافت. نکته‌ای که در مورد سؤالات کارشناسی ارشد روان شناسی به چشم می‌خورد این بود که سؤالات ارائه شده وابسته به مطالعات منابع خاص بود و آنچنان که باید سواد داوطلبان را نمی سنجید.

سؤالات روان شناسی عمومی نیز به گونه ای طرح شده بود که تاکید بیشتر بر مباحث فیزیولوژیک داشت. (این امر شبیه تاکید سالیان گذشته بود). آنچه در سؤالات روان شناسی رشد کاملا مورد انتظار داوطلبان و حتی اساتید بود، تاکید طراحان سؤالات به مباحث زیستی و فیزیولوژیکی بود. برخلاف سالیان گذشته که مباحث یادگیری و هشیاری مورد تاکید بود سؤالات امسال روان شناسی عمومی بیشتر شبیه سؤالات درس روان شناسی فیزیولوژیک بود.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث فیزیولوژیک 5سؤال، احساس و هشیاری 3سؤال، درمان 1سؤال، انگیزش 1سؤال، رشد 2سؤال، یادگیری 2سؤال، نظریات 1سؤال مطرح شده است.

در کل سؤالات روان شناسی عمومی بیشتربر مطالب فیزیولوژیک تاکید داشت، و سؤالات از منابع خاصی مطرح شده بود. درس روان شناسی فیزیولوژیک در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سؤالات این درس در فصول و مباحث متعددی پخش می‌شوند. لذا سواد عمومی روان شناسی دانشجو مورد سنجش است.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که اگر سواد فیزیولوژیک دانشجو به نحو مطلوبی بود می توانست درصد خوبی را رقم بزند.


روانشناسی رشد
 

سؤالات روان شناسی رشد نیز به گونه¬ای طرح شده بود که تاکید بیشتر بر مباحث نظریات رشد بود. همانطور که پیش بینی می شد از فصول اختلالات پیاژه، و روانکاوان سؤالات متعددی ارائه شد. آنچه در سؤالات روان شناسی رشد کاملا مورد انتظار داوطلبان و حتی اساتید بود، تاکید طراحان سؤالات به مباحث نظریات تحول و رشد همچون چند سال گذشته بود.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث نظریه پردازان شناختی 9سؤال، نظریه پردازان روان پویشی 8سؤال، نظریه پردازان تاریخ رشد 1سؤال، مراحل رشد 1سؤال، ویژگی های رشدی 1سؤال، مطرح شده است.

1- در کل سؤالات روان شناسی رشد بیشتر مفهومی بود، ولی سؤالات از منابع خاصی مطرح شده بود.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که تاکید بیشتر بر مباحث نظریه پردازان شناختی و نظریه پردازان روان پویشی دارد.


روانشناسی بالینی
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته روان شناسی در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان دوساعت بود. تعداد سؤالات آزمون کارشناسی ارشد تمام درس‌های روان شناسی به جز دروس آمار و روش تحقیق، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، روانشناسی رشد و روان‌سنجی دارای 20 سؤال و مابقی دروس 15 سؤال دارند. نکته‌ای که در مورد سؤالات کارشناسی ارشد روان شناسی به چشم می‌خورد این بود که سؤالات ارائه شده وابسته به مطالعات منابع خاص بود و آنچنان که باید سواد داوطلبان را نمی سنجید.

سؤالات روان شناسی بالینی نیز به گونه ای طرح شده بود که تاکید بر مباحث خاصی نداشت و آنچنان که باید نظریات روان درمانی ارائه نشده بود. اما همانطور که پیش بینی می شد از فصل ارزیابی و تشخیص سؤالات متعددی ارائه شد. آنچه در سؤالات روان شناسی بالینی کاملاً برخلاف انتظار داوطلبان و حتی اساتید بود، عدم تاکید طراحان سؤالات به مباحث درمانی بود. برخلاف سالیان گذشته که روان درمانی مورد تاکید بود سؤالات امسال روان شناسی بالینی بیشتر شبیه سؤالات درس روان شناسی عمومی بود.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث روان درمانی 2سؤال، آسیب شناسی 6سؤال، نظریات روان درمانی 4سؤال، ارزیابی و تشخیص سؤال3، مطرح شده است.

در کل سؤالات روان شناسی بالینی بیشتر مطالب غیربالینی تاکید داشت، و سؤالات از منابع خاصی مطرح نشده بود. درس روان شناسی بالینی در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سؤالات این درس در فصول و مباحث خاصی پخش نمی‌شوند. لذا سواد عمومی روان شناسی دانشجو مورد سنجش است.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که اگر سواد آسیب شناسی دانشجو به نحو مطلوبی بود می توانست درصد خوبی را رقم بزند.


آمار و روش تحقیق
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته روان شناسی در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان دوساعت بود. تعداد سؤالات آزمون کارشناسی ارشد تمام درس‌های روان شناسی به جز دروس آمار و روش تحقیق، مرضی و کودکان استثنایی، روانشناسی رشد و روان‌سنجی دارای 20 سؤال و مابقی دروس 15 سؤال دارند. تعداد سؤالات درس آمار و روش تحقیق نیز همچون گذشته 20 سؤال بود.

سؤالات آمار و روش تحقیق نیز به گونه ای طرح شده بود که تاکید بیشتر بر مباحث پیرامون نظریات روش تحقیق بود. آنچه در سؤالات آمار و روش تحقیق کاملاً مورد انتظار داوطلبان و حتی اساتید صاحب نظر بود، مباحث روش تحقیق بود. از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث روش تحقیق 3 سؤال و آمار 7 سؤال مطرح شده است.

در کل سؤالات آمار و روش تحقیق با تاکید بر روش تحقیق بود، اما هنوز برای پاسخ به سؤالات این درس، دانشجو احتیاج به مطالعه مفهومی منابع دارد. درس آمار و روش تحقیق در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سؤالات این درس در فصول خاص روش تحقیق پخش می‌شوند لذا دانشجو باید این مباحث را با دقت بخواند.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که تاکید بیشتر بر مباحث انواع روش‌های تحقیق دارد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی