تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

 

 

 

 

اصول سیستمهای کامپیوتری
 

سؤالات مربوط به اصول سیستم‌های کامپیوتری نسبتاً دشوار بود. سؤالات مربوط به ممیز شناور نیاز به محاسبات طولانی داشت. در سال‌های اخیر تعداد سؤالات تشریحی و حفظی به شدت در حال افزایش است. در کنکور امسال بیشتر از شش سؤال حفظی و تشریحی وجود داشت که واقعاً نیاز به مطالعه مناسب و دقت زیاد داشت. بر خلاف سال 91 در سال 92 یک سؤال از قسمت مدار منطقی مطرح شده بود. ولی از قسمت I/O هیچ سؤالی در سال 92 مطرح نشده بود. و در قسمت زبان اسمبلی و دستورات متغیر یک سؤال افزایش یافته ولی در قسمت اعداد ممیز شناور یک سؤال کاهش یافته بود. همچنین در قسمت بازده و کارایی نیز یک سؤال کمتر از سال 91 مطرح شده بود.


آمار و احتمال
 

سطح سؤالات درس آمار و احتمال مشابه سؤالات سال‌های قبل بود و دانشجو می‌توانست با مطالعه دقیق و دقت کافی به راحتی پاسخ به تعداد 2 تا 3 سؤال همانند سؤال 46 بسیار آسان و ابتدائی طرح شده بود. مخصوصاً سؤالات آمار 2 که تنها به جایگذاری نیاز داشت. تنها سؤالات مربوط به متغیرهای تصادفی سخت‌تر بود. در آزمون سال 91 از توزیع‌های آماری هیچ سؤالی مطرح نشده بود ولی 3 سؤال از آزمون‌های فرض و نظریه برآورد مطرح شده بود ولی در سال 92 تعداد 4 سؤال از توزیع‌های آماری مطرح شده بود ولی از آزمون‌های فرض و نظریه‌ برآورد هیچ سؤالی مطرح نشده بود. در سال 92 فقط یک سؤال وجود داشت که حتی بامطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخگویی نبودند.


آنالیز عددی
 

سوالات آنالیزی عددی به طور کلی در سال 92 نسبت به سال 91 سخت‌تر بود. از نظر پراکندگی و پوشش مباحث مانند سال 91 تقریباً از تمام مباحث حداقل یک سؤال مطرح شده بود، اما از نظر تعداد و سؤال از یک مبحث نسبت به سال 91 تغییر پیدا کرده بود. در مباحث حل عددی معادلات غیر خطی و درون‌یابی، مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری عددی و حل عددی معادلات دیفرانسیل تعداد سؤالات افزایش پیدا کرده بود، اما در مباحث حساب کامپیوتری و خطاها و جبر و دستگاه معادلات خطی تعداد سؤالات کاهش پیدا کرده بود.


ریاضی 1 و 2

 

به طور کلی سطح سؤالات ریاضی 1 و 2 در سال 92 متوسط طراحی شده بود. علی الخصوص سؤالات ریاضی 2 برخلاف آن چیزی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم آسان‌تر بود. به طوریکه حتی یکی از سؤالات تکراری بود. اما سؤالات ریاضی 1 به نسبت سخت‌تر بود و در قسمت مربوط به سؤالات حد و سری نسبتاً دشوارتر بود. از قسمت حد و مشتق سؤالات بیشتری طرح شده ولی از قسمت جبرخطی و هندسه تحلیلی اصلاً سؤالی نبود. همچنین از قسمت رویه‌ها، خم‌ها و توابع برداری نیز سؤالی مطرح نشده بود.


ریاضیات گسسته
 

سؤالات گسسته سال 92 بر خلاف سال‌های اخیر به شدت آسانتر بود به خصوص مبحث آنالیز ترکیبی و مبانی شمارش. البته گاهاً سؤالات مربوط به مبحث گراف چالش برانگیز است. مجدداً امسال هم شاهد طراحی سؤالات تابع مولد و بازگشتی بودیم که نشان دهنده افزایش اهمیت این مباحث در کنکور علوم کامپیوتر می‌باشد. در سال 92 از آنالیز ریاضی هیچ سؤالی را شاهد نبودیم ولی در عوض تعداد سؤالات در مباحث آنالیز ترکیبی و مبانی شمارش و نیز گراف و در‌خت‌ها افزایش پیدا کرده بود. ولی پراکندگی سؤالات در سال 91 به نسبت بیشتر از سال 92 بود.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


ساختمان داده و الگوریتمها
 

سؤالات مربوط به ساختمان داده تقریباً متوسط بوده است، البته طبق معمول تعدادی از سؤالات مرتبه زمانی واقعاً دشوار بود. همانند سال‌های قبل سؤالات گراف ساده و سؤالات درخت تقریباً نرمال بود. سؤالات مربوط به آرایه نیز ساده و حتی تکراری هستند. پراکندگی سؤالات در سال 92 نیز همانند سال 91 مناسب بود و حتی مباحث بیشتری را نیز در بر می‌گرفت. تعداد سؤالات در مباحث درخت، گراف و مرتب سازی در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش یافته بود. اما در مبانی تجزیه و تحلیل الگوریتم و مرتبه زمانی و P و NP کاهش پیدا کرده بود.


مبانی برنامه نویسی
 

به طور کلی سطح سؤالات درس مبانی برنامه‌نویسی مشابه سال‌های قبل بوده با این تفاوت که تمرکز روی سؤالات ورودی خروجی با دقت بالا بیشتر بوده است که طبیعاً دقت بالا یکی از ملزومات یافتن پاسخ صحیح در سؤالات برنامه‌نویسی می‌باشد. از قسمت حلقه‌ها ومرتبه زمانی مشابه سال 91 در سال 92 نیز تعداد 3 سؤال طرح شده بود. قسمت مربوط به آرایه نیز به همین ترتیب بود ولی تعداد 2 سؤال مطرح شده بود. از درخت در سال 91 یک سؤال بود ولی در 92 هیچ سؤالی مطرح نشده بود. قسمت صف و لیست پیوندی نیز به همین ترتیب بود. از مبحث توابع که در سال 91 سه سؤال مطرح شده بود ولی در سال 92 به چهار سؤال افزایش یافته بود. از مبحث مرتب سازی نیز که در سال 91 سؤالی مطرح نشده بود در سال 92 یک سؤال وجود داشت.


نظریه زبانها و اتوماتا
 

سؤالات درس اتوماتا کاملاً شبیه سؤالات سالهای قبل بود با این تفاوت که ترکیب مباحث گراف یا اعداد گویا نیاز به درک عمیق بیشتری داشت و بسیاری از دانشجویان را به خطا انداخت. پراکندگی سؤالات مشابه سؤالات سالهای قبل بود. ولی در مباحث مختلف تعداد سؤالات فرق کرده بود. در سال 92 اصلاً سؤال حفظی وجود نداشت و هر 15 سوال محاسباتی بود. ولی در سال 91 تعداد 1 سؤال حفظی بود. در مبحث مشترک تعداد سؤالات از 5 تا سوال در سال 91 به دو سؤال در سال 92 کاهش پیدا کرده بود. در مبحث زبان‌های مستقل از متن و PDA از 4 سؤال به 3 سؤال کاهش پیدا کرده ولی در محبث عبارات منظم و EA از 4 سؤال در 91 به 5 سؤال در سال 92 افزایش پیدا کرده بود.


تحلیل کلی
 

به طور کلی سؤالات سال 92 نسبت به سال‌های اخیر خیلی آسان‌تر طرح شده بودند و انتظار نمی‌رفت که سؤالات در این حد آسان باشد. مثلاً سؤالات ریاضی بسیار آسان‌تر بود و سؤالات آمار و احتمال نیز به همین ترتیب بود. اما در مبانی برنامه‌نویسی سؤالات مشابه سؤالهای قبل بود. سؤالات گسسته نیز خیلی آسان‌تر بود. و ساختمان داده نیز تقریباً متوسط بود. تنها درسی که سؤالات به نسبت دشوارتری داشت اصول سیستم‌های کامپیوتری بود و سؤالات نظریه ماشین‌ها و اتوماتا نیز در حد سؤالات سالهای قبل بود. سؤالات درس آنالیز عددی نیز به نسبت سخت بود. ولی در کل دفترچه‌های سال 92 دارای سؤالات آسانتری نسبت به سال‌های اخیر بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی