تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زمین شناسی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زمین شناسی

 

 

 

 

چینه‌شناسی
 

در آزمون سال‌های 91 و 92 از فصل‌های ساختمان رسوبی و محیط رسوبی، نا‌پیوستگی‌ها، تعیین سن نسبی و مطلق، واحد‌های کرونواستراتیگرافی، واحد‌های زمین‌شناسی، تطابق و از فصل مه‌کانس‌ها فقط سال 91 (2) سؤال مطرح شده و تعداد کل سؤالات در سال‌های 91 و 92، 20 سؤال بوده است و بیشترین تعداد سؤالات در سال 91 از فصل واحد‌های کرونواستراتیگرافی (5 سؤال) و در سال 92 از فصل‌های ساختمان رسوبی محیط رسوبی و واحد‌های کرونواستراتیگرافی (6 سؤال) مطرح شده‌اند. سطح سؤالات سال‌های 91 و 92 در فصل‌های تطابق و تعیین نسبی و مطلق تقریباً مشابه و درصد متوسط بوده است و سطح سؤالات فصل‌های ساختمان رسوبی و محیط رسوبی، نا‌پیوستگی‌ها و کرونواستراتیگرافی در سال 92 نسبت به 91 دشوار‌تر بوده است و سطح سؤالات فصل واحد‌های زمین‌شناسی در 2 سال تقریباً مشابه و درصد دشوار بوده است.


زمین‌شناسی ایران
 

در آزمون سال‌های 91 و 92 از فصل‌های پره کامبرین، پالئوزدئیک، مزوزوئیک، منوزوییک، کواترنر، اینولیت‌ها، گسل‌های ایران، رخداد‌های زمین شناختی زون‌های ساختاری تعداد 20 سؤال در هر دو سال مطرح شده است.‌سطح سؤال‌های فصل گسل‌های ایران، رخداد‌های زمین ساختی و زون‌های ساختاری در سال 91 نسبت به سال 92 دشوار‌تر بوده است. سطح سؤال‌های فصل مزوزودئیک و کواترنر در هر دو سال تقریباً مشابه و متوسط بوده و بیشترین تعداد سؤال‌ها مربوط به همین فصول بوده است.


ژئوشیمی
 

(شامل کتاب اصول ژئوشیمی و مبانی زمین شیمی دکتر فرید فر می‌باشد)

نام فصل: پترو گرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین

در آزمون سال‌های 91 و 92 از فصل‌های زمین در ارتباط با کیهان، ساختار و ترکیب زمین، رسوب‌گذاری و سنگ‌های رسوبی، اتمسفر، هیدروسفر و دگرگونی به‌عنوان فر‌آیند ژئوشیمیایی و از فصل‌های ترمودینامیک و شیمی بلور‌ها و ماگماتیسم و سنگ‌های آذرین و بیوسفر فقط در سال 91 سؤال طرح شده و از فصل ژئوشیمی ایزوتوپی فقط در سال 92 سؤال طرح شده است و از مقدمه و چرخه ژئوشیمیایی در هیچ کدام از 2 سال، سؤالی مطرح نشده است و در مجموع ضریب سختی سؤالات سال 91 فصل تحولات و پترولوژی ماگمایی بالا‌تر بوده است. و تعداد سؤالات در هر 2 سؤال از این فصل 20 سؤال بوده است.


سنگ‌شناسی
 

(شامل 3 کتاب پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین، سنگ‌شناسی دگرگونی و رسوبی می‌باشد)

در آزمون سال‌های 91 و 92 از فصل پتروگرافی توصیفی سنگ‌های آذرین به ترتیب 2 و 4 سؤال مطرح شده است و از فصل‌های آرشیکتور سنگ‌های آذرین ـ روش‌های رده‌‌بندی سنگ‌های آذرین، پتروگرافی توصیفی سنگ‌های آذرین و پترولوژی سنگ‌های آلکانس فقط در سال 91 سؤال مطرح شده است. در مجموع ضریب سختی سؤالات سال 91 فصل تحولات و پترولوژی ماگمایی بالا‌تر بوده است. در سال 91 تعداد سؤالات حفظی 9 و تعداد سؤالات مفهومی 2 سؤال و در سال 92 تعداد سؤالات حفظی 4 سؤال بوده است. با توجه به سؤالات سال 91 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین علی احمدی و دکتر معین وزیری، سنگ شناسی دکتر علی درویش‌زاده، رسوب‌شناسی مدرسین که طرح شده است. و از بقیه فصول کتاب سؤالی مطرح نشده است.‌ و تعداد کلی سؤالات مطرح شده در هر 2 سال 20 سؤال بوده است.


سنگ‌شناسی دگرگونی
 

(شامل 3 کتاب پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین، سنگ‌شناسی دگرگونی و رسوبی می‌باشد)

در آزمون‌های سال 91 و 92 از فصل‌های انواع دگرگونی، و نام‌گذاری سنگ‌های دگرگونی سؤال مطرح شده است و از فصل عوامل مؤثر در دگرگونی در 2 سال سؤالی مطرح نشده است. از فصل ساخت و بافت دگرگونی فقط در سال 92 و از فصل‌های انواع سنگ‌های دگرگونی و درجه دگرگونی فقط در سال 91 سؤال مطرح شده است.

از فصل عوامل مؤثر در دگرگونی در هر دو سال ضریب سختی متوسط بوده است و داوطلب با خواندن همه فصل‌های کتاب قادر به پاسخگویی بوده است. در سال 90 تعداد سؤالات حفظی 6 و تعداد سؤالات مفهومی 2 و در سال 91 تعداد سؤالات حفظی 5 و در سال 92 تعداد سؤالات متفرقه که حتی با مطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخگویی نبودند 2 سؤال بوده است تعداد کل سؤالات مطرح شده از این درس در هر 2 سال، 20 سؤال بوده است.


سنگ‌شناسی رسوبی
 

(شامل 3 کتاب پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین، سنگ‌شناسی دگرگونی و رسوبی می‌باشد.)

تعداد کل سؤالات مطرح شده از این درس در هر 2 سال 20 سؤال بوده است.

از فصل رسوبات سیلیسی آداری (ماسه سنگ‌ها، کتلگومرا‌ها، برش) در سال‌های 91 و 92 سؤال مطرح شد و تعداد سؤالات در سال 92 بیشتر بوده است (7 سؤال) و از فصل‌های مفاهیم اساسی و شناخت روش‌ها، سنگ‌های آهکی و سنگ‌های آهن‌دار رسوبی و سازنده‌ای آهن دار فقط در سال 91 و از هر فصل یک سؤال مطرح شده و از فصل‌های رسوبات سیلسی آداری (گلسنگ‌ها)، تبخیری‌ها، نهشته‌های رسوبی فسفات، ذغال، شیل نفتی و پترولیوم چرت‌ها و رسوبات و مکانیکی کلاتیک در هر 2 سال سؤالی مطرح نشده است.

در مجموع ضریب سختی سؤالات سال 92 در فصل 6 بالا بوده است اما در کل سؤالات سال 91 و 92، ضریب سختی یکسان داشتند. در سال 91 تعداد سؤالات حفظی 3 و در سال 92، 7 سؤال بوده است. با توجه به سؤالات سال 92 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین علی احمدی و دکتر معین وزیری، سنگ‌شناسی دکتر علی درویش‌زاده، رسوب‌شناسی موریس تاکر مطرح شده است در سال 92 تعداد سؤالات متفرقه که حقی با مطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخگویی نبودند 2 سؤال بوده است.


زمین‌شناسی زیست محیطی
 

در آزمون سال 91 و 92 از فصل‌های زمین لرزه، آتشفشان، زمین لغزش، سیل، آلودگی و زمین‌شناسی پزشکی سؤال مطرح شده است و بیشترین تعداد سؤالات مربوط به فصل آلودگی در هر 2 سال بوده است (6 سؤال) از فصل مواد و ساختار زمین در هیچ یک از سال‌ها سؤال مطرح نشده است. سؤالات فصل‌های آب و هوای عهد حاضر، عوامل و تغییرات زمین و مواد و ساختار زمین و زمین لغزش سال 91 سخت‌تر بوده و سؤالات فصل‌های آتشفشان، نشست سیل، آلودگی و زمین‌شناسی پزشکی سال 92 سخت‌تر بوده است.

با توجه به سؤالات سال 92 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های زمین‌شناسی زیست محیطی تألیف دکتر فریدون عصبان طرح شده است.

در سال 92 تعداد سؤالات متفرقه که حتی با مطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخگویی نبودند 1 سؤال بود. در هر 2 سال از این درس 20 سؤال مطرح شده است.


زمین‌شناسی ساختمانی
 

در سال 91 و 92 از فصل‌های تنش و کرنش، گسل خوردگی، چین خوردگی، تورق، خطواره و لایه‌بندی و استریونت تغییر نقشه‌های زمین‌شناسی ساختمانی سؤال مطرح شده است و در سال 91 از فصل درز و شکستگی سؤالی مطرح نشده است. بیشترین تعداد سؤالات مطرح شده از فصل استریونت در هر 2 سال با تعداد سؤالات 6 بوده است. سؤالات فصل‌های گسل خوردگی، تورق، خطواره و لایه‌بندی و استریونت سال 91 سخت‌تر از 92 بوده است. سؤال‌های فصل تنش و کرنش، درز و شکستگی، چین خوردگی و تغییر نقشه‌های زمین‌شناسی ساختمانی سال 92 دشوارتر بوده است در مجموع از این درس در هر 2 سال تعداد 20 سؤال مطرح شده است. در سال 91 تعداد سؤالات حفظی 5 و تعداد سؤالات مفهومی 15 سؤال بوده است. با توجه به سؤالات سال 92 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های مبانی زمین‌شناسی ساختمانی دکتر امیالی مطرح شده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی