تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

 

 

 

 

شیمی آلی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 91 (بهمن 90)، تعداد سوالات شیمی آلی مطابق سال‌های قبل 30 سوال بود که 2 سوال از مبانی شیمی آلی، 3سوال از شیمی فضایی، 1سوال از فصل‌های آلکنها، آلکیل هالیدها، الکل ها و فنل‌ها، 4 سوال از ترکیبات اروماتیک، 3 سوال از آلدهیدها و کتون ها، 2 سوال از کربوکسیلیک اسیدها، 2سوال از آمین‌ها، 3سوال از مشتقات دو عاملی، 2سوال از واکنش‌های پریسیکلیک، 2سوال از روش‌های طیف سنجی و 2 سوال ازکربوهیدراتها مطرح شده بود. درواقع طراح سوال‌ها سعی کرده است تا حد امکان تمامی بخش‌ها را در نظرداشته باشد ولی سوال‌های امسال کمی مفهومی‌تر شده بودند. همچنین عدم طرح سوال از مبحث هتروسیکل‌ها عجیب است.
عجیب‌تر اینکه تنها دو سوال از روش‌های طیف‌سنجی آمده است در حالی که در چندین سال گذشته به طور میانگین 5 سوال از این مبحث مطرح می‌شد. از بخش آروماتیک‌ها نیز 4 سوال تقریباً آسان و غیر معمول انتخاب شده است که نشان‌دهنده سلیقه‌ای بودن طرح سوال‌ها و نبود یک روند مشخص در آزمون امسال است. به هرحال سوالات امسال نسبت به سال قبل در این درس نسبتاً آسان تر بود و نیاز به زمان کمتری برای حل داشت.


شیمی تجزیه
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 91 (بهمن 90)، تعداد سوالات شیمی تجزیه مطابق سال‌های قبل 30 سوال بود که 9 سوال از شیمی تجزیه 1 شامل، 1سوال از آمار و خطا، 2سوال از غلظت‌ها و محلول‌ها، 2 سوال از اسیدها و بازها،3 سوال ازرسوب‌ها و 1 سوال ازکمپلکسومتری و 8سوال از شیمی تجزیه 2، شامل 7سوال از مقدمه الکتروشیمی و 1 سوال از پتانسیومتری و 13 سوال از تجزیه دستگاهی شامل 2سوال از مقدمه، 2 سوال از اسپکتروسکوپی اتمی، 1 سوال از مرئی، 2 سوال از لومینسانس، 1 سوال از مادون قرمز و رامان، 1سوال از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته، 1 سوال از طیف سنجی جرمی و 3 سوال از روش‌های جداسازی مطرح شده است.
تنها نکته عجیب عدم رعایت اصل پخش سوال‌ها در شیمی تجزیه 2 می‌باشد به طوری که از مباحث روش‌های الکترولیز، ولتامتری و هدایت سنجی که در سال 90، 3سوال و در سال 89 ، 4سوال آمده بود امسال سوالی مطرح نشده است و 7 سوال از مقدمه الکتروشیمی طرح شده است.
به غیر از نکته فوق بودجه بندی شیمی1 و تجزیه دستگاهی تقریباً همچون سال‌های قبل می‌باشد. به هر حال سوالات امسال بسیار راحت‌تر از سال قبل می‌باشد که یک امتیاز بزرگ برای کسانی است که شیمی تجزیه را جدی گرفته و برای آن وقت گذاشته‌اند، که می‌تواند برای این اشخاص یک عامل سبقت باشد.


شیمی کاربردی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 91 (بهمن 90)، از درس شیمی کاربردی 30 سوال مطرح شده است. همانطور که می‌دانیم آزمون کارشناسی ارشد شیمی شامل دو دسته سوال می‌باشد که یک دسته آن برای دانشجویانی است که لزوماً برای کارشناسی ارشد گرایش کاربردی را انتخاب می‌کنند، و به هر دو دسته سوالات پاسخ می‌دهند یعنی دانشجویان کاربردی علاوه بر اینکه باید به سوالات زبان ـ شیمی آلی ـ شیمی فیزیک ـ شیمی معدنی ـ شیمی تجزیه پاسخ دهند باید به 30 سوال دیگر که مربوط به گرایش آنها است نیز پاسخ دهند. 30 سوال شیمی کاربردی شامل اصول محاسبات در مهندسی شیمی، شیمی صنعتی 1 و 2 اصول تصفیه آب و خوردگی فلزات می‌باشد. که همانطور که پیش‌بینی می‌شد از هر کدام از این مباحث 6 سوال می‌آید. سوالات اصول محاسبات از نظر سختی تقریباً شبیه سوالات سال 90 بود، مباحثی که معمولاً از آن سوال می‌آید شامل احتراق گازها، اساس کار و موازنه مبدل‌ها و رآکتورها می باشد. شیمی صنعتی 1 که شامل انتقال حرارت ـ انتقال جرم و مکانیک سیالات است. معمولاً 2 سوال از انتقال جرم ،‌2 سوال از مکانیک سیالات و 2 سوال از انتقال حرارت می‌آید که سوالات صنعتی 1 نسبت به آزمون کارشناسی ارشد 90 نسبتاً راحت‌تر بود. شیمی صنعتی 2 که در واقع بخشی از عملیات واحد مهندسی شیمی است معمولاً از مبدل‌های حرارتی ،رطوبت و هوای غیراشباع سوال می‌آید که سوالات صنعتی 2 نسبت به آزمون90 سخت‌تر و مفهومی‌تر بود. سوالات اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی نسبت به آزمون90 قابل پیش‌بینی‌تر بوده و طبق معمول از قلیاییت آب و‌ شاخص‌های آب سوال آمده است. اما سوالات خوردگی تقریباً مشابه سوالات آزمون90 بوده و همانطور که انتظار می‌رفت از انواع خوردگی، دیاگرام پوریه باز هم سوال آمد.
اگر آزمون کارشناسی ارشد 91 را نسبت به آزمون کارشناسی 90 مقایسه کنیم دامنه سوالات 90 گسترده‌تر و مفهومی‌تر بوده و در کل سخت‌تر نسبت به سوالات 91 می‌باشد. با توجه به اینکه گرایش شیمی کاربردی یک حد واسط بین شیمی محض و مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی است دامنه مطالب خیلی گسترده‌تر می‌باشد و کسی که در مقطع ارشد شیمی کاربردی را انتخاب می کند باید اطلاعاتش را به یک مهندس شیمی نزدیک‌ کند تا موفق شود.


شیمی معدنی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 91 آزمون (بهمن 90)، تعداد سوالات شیمی معدنی مطابق سال‌های قبل 30 سوال بود که به ترتیب 3سوال از تقارن، 2سوال از ساختار اتمی ، 2 سوال از جامدات یونی ، 3سوال از پیوندها، 1سوال از اسید و باز، 2سوال از ترکیبات کئوردیناسیون، 2سوال از ایزومری و عوامل موثر درکئوردیناسیون، 6 سوال از نظریه‌های پیوند در ترکیبات کئوردیناسیون، 1 سوال از طیف‌های الکترونی، 3سوال از سینتیک شیمیایی و 5 سوال ازشیمی آلی فلزی طرح شده بود.
یکی از مزیت‌های این آزمون عدم طرح سوال از مبحث دشوار اوربیتال های مولکولی بود. به غیر از مبحث فوق، بودجه بندی سایر مباحث تقریباً نزدیک به سال گذشته بوده است. به هر حال چند سالی است که مفهومی بودن‌، اولویت در طراحی سوال‌هاست و کمی کار پاسخگویی را پیچیده می‌سازد.
سوالات امسال ازاین درس نیز کمی آسانتر ازسال قبل می‌باشد. به هر حال امیدواریم اشتباهات متعدد درآزمون 91 در انتخاب جواب‌های صحیح توسط سازمان سنجش در شیمی معدنی امسال تکرار نشود و حقی ازکسی ضایع نگردد.


شیمی فیزیک
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 91 (بهمن 90)، تعداد سوالات درس شیمی‌فیزیک30 سوال بوده است که شامل 2 سوال از گازها، 7 سوال از از ترمودینامیک،2 سوال از محلول ها،2 سوال از سیستم‌های فازی، 2سوال از الکتروشیمی، 5 سوال از سینتیک و 10 سوال از کوانتوم می‌باشد.
بودجه‌بندی امسال نیز تقریباً مشابه سال‌های قبل بوده و تغییرات کمی را شامل شده است. مزیت ویژه امسال این است که سوالات آزمون کارشناسی ارشد 91 درس کوانتوم ، نسبتاً آسان‌تر از سال قبل می‌باشند ولی سینتیک کمی پیچیده‌تر شده است. بقیه قسمت‌ها نیزطبق روال سال‌های قبل اکثراً مفهومی هستند.
می‌توان گفت شیمی فیزیک در آزمون سال 91 در حد سال قبل و شاید کمی آسانتر باشد ولی همچنان مفهوم حرف اول را می‌زند. داوطلبان برای موفق بودن در پاسخگویی به سوالات شیمی فیزیک باید این درس را به صورت مفهومی مطالعه کرده و از حفظ کردن مطالب خودداری کنند.


زبان تخصصی
 

در آزمون کارشناسی ارشد شیمی سال 91 (بهمن 90)، 15 سوال تخصصی زبان همانند سال‌های گذشته تحت عنوان لغت و درک مطلب مطرح شد. از لحاظ ضریب سختی، سوالات سال 91 از سال 90 سخت‌تر بود و تمام سوالات سال 91 تحت عنوان درک مطلب طراحی شده بود ولی در سال 90، 1 سوال لغت تخصصی بود که بدون خواندن متن ،داوطلب قادر بود به آن پاسخ دهد.در تحلیل سوالات زبان تخصصی مجموعه شیمی، تقسیم‌بندی سوالات به لغات تخصصی و درک مطلب با این هدف بوده است که داوطلبان گرامی متوجه باشند که پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب دو توانایی ایشان را می‌طلبد.
1ـ تسلط به لغات تخصصی
2ـ تسلط به مهارت‌های 16 گانه درک مطلب
توجه داشته باشید که حتی برای پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب نیز باید لغات تخصصی را بدانید. اما مهارت‌های 16گانه برای نیل به این هدف است که اگر داوطلبان در سر آزمون ارشد به متونی برخوردند که مشکل بوده یا غیر فهم است برای پاسخ‌دهی به این گونه سوالات از مهارت‌های 16گانه درک مطلب استفاده کنند.
مهارت‌های درک مطلب به عنوان فصل Reading comprehension در کتب زبان تخصصی مدرسان شریف آورده شده است. بعد از مهارت‌ها یک سری متون آورده شده است که شما می‌توانید به عنوان تمرین یادگیری مهارت‌ها از این متون استفاده کنید. با آرزوی موفقیت شما در آزمون کارشناسی ارشد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی