تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

 

 

 

 

ترمودینامیک و مکانیک آماری
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 91 (بهمن 90)، از درس ترمودینامیک و مکانیک آماری در هر دو سال 90 و 91، 6 تست مطرح شده است. با توجه به جوان بودن این رشته در آزمون کارشناسی ارشد فیزیک به نظر می‌رسد طراحان هنوز به جمع‌بندی کلی نرسیده‌اند که از هر مبحث می‌بایست چند تست مطرح شود، به طوری که در سال 90 بیشتر وزن به ترمودینامیک داده شده و هیچ سؤال مستقیمی از مکانیک آماری طرح نشده است اما در سال 91، 3 سؤال از مکانیک آماری طرح شده است. به هر طریق مانند درس فیزیک جدید، 6 تست برای مباحث گسترده‌ی ترمودینامیک کم است و لذا ممکن است در هر سال از مباحث جدیدی تست طرح شود به همین علت، مطالعه‌ی دقیق همه‌ی مباحث ترمودینامیک آماری توصیه می‌شود.


ریاضی فیزیک
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 91 (بهمن 90)، از درس ریاضی فیزیک مانند سال گذشته 12 تست مطرح شده که از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث آنالیز برداری 2 تست در سال 90 و تنها 1 تست ساده در سال 91 مطرح شده است. در آزمون امسال، 3 تست از ماتریس و عملگر‌ها مطرح شده و در سال 90 تنها 1 تست که وزن بالایی به مبحث عملگرها با 2 تست مستقل داده شده است. هم‌چنین در هر دو سال، 1 سؤال از ویژه‌ مقادیر یک ماتریس داده شده است که به نظر می‌رسد این 1 تست در سال‌های بعد نیز از این مبحث طرح خواهد شد. از سری‌ها در هر سال 1 تست طرح شده است و از توابع مختلط در هر سال 2 تست که به نظر می‌رسد این تعداد در سال‌های بعد نیز تکرار شود اما بطور کلی سؤالات توابع مختلط در سال 91 اندکی دشوارترند. از انتگرال‌های مختلط در سال 91، 2 تست و در سال 90، 1 تست مطرح شده که تست طرح شده در سال گذشته دشوارتر بوده و نیاز به انتگرال‌گیری پیچیده‌تری دارد. از معادلات دیفرانسیل معمولی در سال 91، 1 تست و در سال 90، 2 تست طرح شده است و به نظر می‌رسد طرح یک تست از این مبحث در سال‌های بعد قطعی است. اما در سال 91 مانند سال 89، 1 تست از تبدیلات انتگرالی طرح شده است در حالی که در سال گذشته هیچ تستی از این مبحث طرح نشده است، لذا مباحث مربوط به این قسمت بهتر است مطالعه شود. از سری فوریه در تمامی سال‌ها یک سؤال مطرح شده است و طرح یک سؤال در سال‌های بعدی نیز بسیار محتمل است و با توجه به سادگی سؤال‌های طرح شده می‌توان با مطالعه به سادگی به آن پاسخ گفت. اما در سال 90 برای اولین بار از مبحث نظریه‌ی گروه و تانسور‌ها سؤال طرح شده است. به نظر می‌رسد که این روند در سال‌های بعد مجدداً تکرار شود و انتظار می‌رود از این مباحث علی‌الخصوص تانسورها در سال‌های بعد نیز تست طرح شود.


فیزیک پایه
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 91 (بهمن 90)، از درس فیزیک پایه 1و 2و 3 مانند سال گذشته 20 سوال مطرح شد، که از مبحث اندازه‌گیری طرح شده که سوال جدیدی است و در سال‌های گذشته از این مبحث و به این شکل سؤالی طرح نشده است. در آزمون سال90 یک سؤال از مبحث سینماتیک و 4 سؤال از مبحث دینامیک طرح شده است که در مبحث دینامیک هم در سال 90 و هم در سال 91 گرایش به طرح سؤال از مبحث قرقره دیده می‌شود. در هر دو سال یک سؤال از مبحث برخورد مطرح شد و به صورت صریح در هیچ یک از دو سال از نوسان سؤالی طرح نشده است. در سال 91 چهار سؤال از الکترواستاتیک طرح شده که یک سوال از سال 90 بیشتر است و سطح این سؤال با سؤالات سال قبل یکی است و هم‌چنین در سال 91 دو تست از مبحث میدان مغناطیسی طرح شد که بازهم گرایش به تست‌های محاسباتی دیده می‌شود. هم‌چنین در آزمون امسال سؤالی از القای مغناطیسی طرح نشد، در حالی که در سال 90 یک سؤال مفهومی و در عین حال ساده از القا طرح شده است. در آزمون 90 و 91، 2 سؤال از مباحث موج/صوت/اثر دوپلر طرح شد که به نظر می‌رسد طراحان هر سال حداقل یک سؤال از اثر دوپلر صوتی، مطرح خواهند کرد. هم‌چنین از مبحث شاره‌ها در هر دو سال، سؤال مطرح شده است که سؤال سال 91 بسیار دشوارتر است. در هر دو سال سه سؤال از ترمودینامیک مطرح شده است که در سال 91 یک سؤال از رسانش گرمایی، یکی از انبساط طولی و یکی از مبحث گازهاست و با توجه به متفاوت بودن مباحث مطرح شده در سال 91، با ترمودینامیک سال 90 می‌بایست کل مبحث ترمودینامیک به دقت مطالعه شود. می‌توان گفت از مبحث نور نیز تاکنون سؤالی طرح نشده است احتمال طراحی سؤال از این مبحث در سال‌های بعد وجود دارد.


فیزیک جدید
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 (بهمن 90)، از درس فیزیک جدید مانند سال گذشته 6 تست مطرح شده است که سه تست از سینماتیک نسبیتی بود که در سال 90 از این مبحث 1 تست طراحی شده است و این تست از تبدیل نسبیتی میدان‌ها است. با توجه به گرایش طراحان به طرح تست از مباحث نسبیت خاص، در سال 91، تمامی تست‌های درس فیزیک جدید از این مبحث است، در هر دو سال 90 و 91 دو تست از دینامیک نسبیتی مطرح شده است و در هر دو سال یکی از این دو تست در قالب واپاشی فیزیک هسته‌ای مطرح شده است. در سال 90 سه تست از مباحث تابش جسم سیاه، فیزیک هسته‌ای (نیمه عمر) و کوانتومی بوهر مطرح شده است که در سال 91 از این مباحث، تستی طرح نشده است. به طور کلی فیزیک جدید درس گسترده‌ای است و 6 تست برای آن بسیار کم است؛ لذا داوطلبان می‌بایست همه‌ی مباحث را به دقت بخوانند چون امکان طرح تست از هر مبحث وجود دارد.


الکترومغناطیس
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 (بهمن 90)، مجموعه فیزیک، تحلیل درس الکترومغناطیس را می‌توان در سه کلمه خلاصه کرد: مفهومی، دشوار و فراتر از سطح کارشناسی.
در هیچ یک از سال‌های 90 و 91 از مباحث آنالیز برداری، معادلات لاپلاس، قانون آمپر و شرایط مرزی در مغناطیس ساکن به طور صریح سؤالی طرح نشده است و با توجه به اهمیت مفاهیم در نظر طراحان امکان طرح سؤال از مباحث ساده‌تر و پایه‌ای‌تر در سال‌های آینده نیز کم است. در آزمون امسال یک سؤال از شدت میدان الکتریکی ساکن طرح شده است که در سال 90 از آن مبحث، سؤالی مطرح نشده است و در عوض از پتانسیل الکتریکی در سال 90 سؤال طرح شده است و هم‌چنین از مباحث “انرژی الکترواستاتیکی” و “خازن” که در سال 91 تستی مطرح نشده است. از مبحث “روش تصاویر” در هر دو سال سؤال طرح شده است که سؤال سال 91 مفهومی‌تر است. از “جریان‌های الکتریکی” در سال 90 سؤال مطرح نبوده است اما در سال 91 دو تست از این مبحث طرح شده است. از مبحث “میدان مغناطیسی ساکن” در آزمون امسال تستی طرح نشده است، اما یک سؤال به نسبت مفهومی در سال 90 طرح شده است. از “مواد مغناطیسی” در هر دو سال یک تست طرح شده است. از القا در سال 90، 2 تست طرح شده است ولی در آزمون امسال تستی طرح نشده که با توجه به اهمیت این مطلب احتمال طراحی تست از آن در سال‌های آینده وجود دارد. اما شاهکار طراحان در طراحی تست از مباحث “انرژی و تکانه‌ی الکترومغناطیسی” در سال 91 است که 3 تست از این مباحث طرح شده است که هر سه دشوار و مفهومی هستند و حل آنها به سادگی میسر نخواهد بود مگر برای داوطلبانی که قبلاً این مباحث را مطالعه کرده باشند و یا مشابه این مسائل را حل کرده باشند. همچنین تست شماره‌ی 79 که از مبحث تابش است مفهومی است و حل آن نیز دشوار است و از این مباحث در سال 90 تستی طرح نشده است. در سال 91، 1 تست از نسبیت خاص مطرح شده است که در سال 90 از آن تستی مطرح نشده است و در عوض تستی از “معادلات ماکسول” در سال 90 مطرح شده است که در آزمون ارشد فیزیک امسال تستی از این مبحث وجود ندارد. از مبحث مهم “امواج” نیز 1 تست در هر سال مطرح شده و انتظار می‌رود این روند در سال‌های بعد هم ادامه یابد.


مکانیک کلاسیک
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 (بهمن 90)، از درس مکانیک کلاسیک مانند سال گذشته 12 تست طرح شده است و با توجه به تعداد سؤالات مفهومی، سطح دشواری تقریباً در این دو یکسان بوده است. از “سینماتیک نیوتنی” در هیچ یک از دو سال سؤالی مطرح نشده است و شاید این مسئله به خاطر آن است که بیشتر سؤالات از این مبحث در قالب درس فیزیک پایه طرح می‌شوند. از “دینامیک نیوتنی” 2 سؤال در سال 90 مطرح شده و 1سوال در سال 91. از “دستگاه ذرات” در سال 90 سؤالی طرح نشده ولی امسال، 1سؤال در قالب جرم متغیر طرح شده که با توجه به اهمیت، زیبایی و دشواری سؤالات این مبحث، احتمال طرح تست از آن در سال‌های آینده نیز وجود دارد. از مبحث “برخورد” در هر دو سال، 1 سؤال مطرح شده که در قالب فیزیک هسته‌ای بوده است. از مبحث “دستگاه‌های نالخت” در سال 90 سؤالی طرح نشده است اما امسال، 2 سؤال، که یکی مفهومی است مطرح شده است و به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این مطلب در سال‌های آینده نیز احتمالاً از این مبحث سؤال طرح خواهد شد. از گرانش و نیروی مرکزی در سال گذشته، 3 سؤال و در سال 91، 2 سؤال مطرح شده که سؤالات متعادل است. از مبحث “دوران” در سال 90 سؤال طرح نشده است ولی در سال 91، 1 سؤال طرح شده. از روش لاگرانژی/هامیلتونی در سال گذشته، 3 سؤال و امسال، 2 سؤال طرح شده است که یکی مفهومی است و به نظر می‌رسد طرح دو سؤال از این مبحث در سال‌های بعد نیز قطعی باشد. از “دوران جسم صلب” در هر سال یک سؤال مطرح شده است که به نسبت ساده می‌باشند و به روش‌های پیشرفته‌تر نظیر تانسور لختی برای حل آنها احتیاجی نیست. از “نوسان”، 2سؤال در سال گذشته طرح شده است ولی در سال 91 تستی طرح نشده است اما با توجه به سؤالات سال‌های قبل، از این مبحث احتمالاً سؤالاتی در سال‌های بعد نیز مطرح خواهد شد. همچنین در سال 91 یک سؤال از تعادل ایستا مطرح شده است.


مکانیک کوانتومی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 91 (بهمن 90)، از درس مکانیک کوانتومی مانند سال گذشته 12 سوال مطرح شده است. بودجه‌بندی سوالات به این‌ترتیب بوده که از مبحث روابط عدم قطعیت 1 سؤال مطرح شد در حالی‌که در سال 90 از این مبحث سؤالی طرح نشده است. از مبحث معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان 1 سوال مطرح شده در حالی که در سال 90 سه سؤال از پتانسیل‌های یک بعدی در قالب معادله شرودینگر طرح شده بود که به نظر می‌رسد طراحان بیش از آنچه نیاز است به این مبحث توجه کرده‌ بودند و لذا در آزمون امسال تنها یک تست به این مبحث اختصاص یافت که معقول‌تر است. در سال 90 هیچ سؤالی از نوسانگر هماهنگ به صورت صریح طرح نشده است اما در سال 91، 1 تست ساده و مفهومی در قالب فرمیونی از این مبحث مطرح شده بود. از سامانه‌های بس‌ذره‌ای در سال 91 دو تست مطرح شده که یکی بیشتر از سال 90 است و هر دوی این تست‌ها مفهومی و دشوارند و یکی مختص به گاز الکترون آزاد بوده است که اساساً ورای دانش مکانیک کوانتومی کارشناسی است. از مبانی ریاضی مکانیک کوانتومی در سال 91 هیچ سؤالی مطرح نشده است در حالی‌که در سال 90، 2 سؤال از این مبحث مطرح بود. از مکانیک کوانتومی سه بعدی و تکانه‌ی زاویه‌ای در هر دو سال دو تست مطرح شده است اما تست‌های سال 91 آشکارا دشوارتر بوده است و حل یکی نیاز به لم بیکر-کمپل-هاسدورف یا درک عمیق دوران در سطح کارشناسی ارشد دارد. از مبحث اسپین و جمع تکانه‌ی زاویه‌ای در هر دو سال 2 تست مطرح شده است که یکی از مبحث جمع تکانه‌ی زاویه‌ای است و به نظر می‌رسد روند طرح یک تست از این مبحث تثبیت شده است. از نظریه اختلال در سال 91، 2 تست طرح شده که یکی بیشتر از سال 90 است و یکی از تست‌ها مفهومی و دشوار است. همچنین در سال 91 همچون سال 89، 1 تست از پراکندگی مطرح شده است که به روش پاره‌موج‌ها مربوط است و به نظر می‌رسد بعد از وقفه‌ای طولانی که تا سال 89 در طرح تست از این مبحث وجود داشت، این مبحث دوباره مورد توجه طراحان قرار گرفته است. هم‌چنین یک تست از فرومغناطیس (مدل هایزنبرگ) در سال 91 مطرح شده است که بسیار دشوار و ورای سطح مکانیک کوانتومی کارشناسی است و در سطح مکانیک آماری پیشرفته‌ی 2 کارشناسی ارشد می‌باشد. بطور کلی در سال 91 تست‌های کوانتوم مفهومی‌تر و دشوارتر از تست‌های سال 90 بودند.


زبان تخصصی
 

در آزمون کارشناسی ارشد فیزیک سال 91 (بهمن 90)، مانند سال گذشته 15 سوال تخصصی زبان تخصصی مطرح شد. سوالات سال 91، ساده و روان بودند و سوالات سال 90 از لحاظ ضریب سختی در سطح بالاتری بودند. در تحلیل سوالات زبان تخصصی فیزیک می‌توان گفت تقسیم‌بندی سوالات به دو بخش لغات تخصصی و درک مطلب با این هدف بوده است که داوطلبان گرامی متوجه باشند که پاسخ‌دهی به سوالات زبان دو توانایی ایشان را می‌طلبد.
1ـ تسلط به لغات تخصصی
2ـ تسلط به مهارت‌های 16 گانه درک مطلب
توجه داشته باشید که حتی برای پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب نیز باید لغات تخصصی را بدانید. اما مهارت‌های 16گانه برای نیل به این هدف است که اگر داوطلبان در سر آزمون ارشد به متونی برخوردند که مشکل بوده یا غیر فهم است برای پاسخ‌دهی به این گونه سوالات از مهارت‌های 16گانه درک مطلب استفاده کنند.
مهارت‌های درک مطلب به عنوان فصل Reading comprehension در کتب زبان تخصصی مدرسان شریف آورده شده است. بعد از مهارت‌ها یک سری متون آورده شده است که شما می‌توانید به عنوان تمرین یادگیری مهارت‌ها از این متون استفاده کنید. با آرزوی موفقیت شما در آزمون کارشناسی ارشد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی