تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

 

 

 

 

ارتعاشات مکانیکی
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 و 92 پنج سؤال بود که در سال 91 مباحث بیشتری را در بر گرفته بود. در سال 92 از مبحث سیستم‌های دو درجه آزادی سؤالی مطرح نشده بود و در عوض از مبحث سیستم‌های یک درجه آزادی تست بیشتری مطرح شده بود. در کل سطح سؤالات در مبحث سیستم‌های یک درجه آزادی در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود.


اصول جلو برندگی
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 سه سؤال و در سال 92 شش سؤال بود. در سال 91 تمامی سؤالات محاسباتی بود ولی در سال 92 تعداد سؤالات حفظی دو سؤال و تعداد سؤالات محاسباتی 4 سؤال بود. سال 92 تعداد مباحث بیشتر‌ی را در برداشت و یکی از سؤالات از مبحث موتور توربو جت در سال 92 تکرار سال 91 بود. در کل چون سؤالات سال 92 مبحث بیشتری را در برداشت سطح بالاتری نیز داشت در سال 92 از مباحث (سیلک‌ها، تعاریف اولیه، مثلث سرعت) سؤال مطرح شده بود ولی در سال 91 سؤالی مطرح نشده بود.


آیرودینامیک 1

 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 چهار سؤال ولی در سال 92 سه سؤال بود. در دو سال از هیچ مبحث مشترکی سؤال طرح نشده بود. در سال 91 از مباحث (اصول و معادلات بنیادی، اندیشه‌های مقدماتی، جریان تراکم نا‌پذیر بر روی مقاطع بال) و در سال 92 از مباحث (مبانی جریان‌های غیر لزج و لزج، جریان تراکم نا‌پذیری حول بال‌های متناهی) سؤال طرح شده بود. در کل سال 91 سطح سخت‌تر و بالاتری نسبت به سال 92 داشت.


آیرودینامیک 2

 

در سال 92 چهار سؤال و در سال 91 دو سؤال طرح شده بود. در سال 91 فقط از مبحث موج‌های ضربه‌ای و انبساطی مایل سؤال مطرح شده بود. ولی در سال 92 علاوه بر آن مبحث از مبحث جریان تراکم پذیر نیز سؤال مطرح شده بود. سطح سؤالات در دو سال یکی بود.


تحلیل سازه
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود ولی سال 91 مباحث بیشتر‌ی در برداشت. سؤالات سال 92 خیلی سخت‌تر از سال 91 بود. در سال 92 از مبحث تغییر مکان تیر‌ها و روش انرژی و کمانش سؤال طرح شده بود ولی در سال 91 از مبحث کمانش سؤالی وجود نداشت و در عوض از مباحث مقدمه‌ای بر الاستیسیته و ایده‌آل سازی سؤال طرح شده بود.


ترمودینامیک 1

 

تعداد سؤالات در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 دو سؤال بود. سؤالات در هر دو سال از مباحث آنتالپی و آنتروپی و قوانین ترمودینامیک (قانون اول) مطرح شده بود. سطح سؤالات در سال 91 خیلی بالاتر از سال 92 بود.


ترمودینامیک 2

 

تعداد سؤالات در سال 91 سه سؤال و در سال 92 دو سؤال بود که در سال 91 تمامی سؤالات از مبحث سیلک‌ها بود ولی در سال 92 از مبحث سیلک‌ها و شیر فشارشکن مطرح شده بود. در کل سؤالات سال 91 سطح بالاتری نسبت به سؤالات سال 92 داشت.


دینامیک

 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در سال 92 از مبحث سینماتیک ذره نیز سؤال مطرح شده بود ولی در سال 91 از این مبحث سؤالی وجود نداشت. سطح سؤالات در سال 92 سخت‌تر از سال 91 بود. مباحث مشترکی که در هر دو سال وجود داشت عبارت بودند از: سِنماتیک اجسام صلب، سینتیک ذره و سینتیک اجسام صلب.


طراحی هواپیما

 

تعداد سؤالات در هر سال 91 ده سؤال و در سال 92 پانزده سؤال بود و در سال 92 تعداد مبحث بیشتری وجود داشت. از چهارده مبحثی که در دو سال مطرح شده بود تنها در چهار مبحث مشترک بودکه عبارتند از: (کنترل و پایداری، کلاس‌بندی هواپیما‌ها، matching Diagrain و طراحی بر‌اساسWT0 ).

در سه مبحث سؤالات در یک سطح بود ولی در مبحث کنترل و پایداری سؤالات سال 92 سخت‌تر بود. در سال 91 تمامی سؤالات محاسباتی (مفهومی) بود ولی در سال 92 دوازده سؤال محاسباتی و سه سؤال حفظی وجود داشت.


کنترل اتوماتیک عملکرد
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 هشت سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. در سال 91 از مبحث دیاگرام بد سؤال مطرح شده بود ولی در سال 92 از این مبحث سؤالی وجود نداشت. در کل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بود فقط در مبحث نایکوئیست سؤالات سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود. تمام سؤالات در هر دو سال محاسباتی (مفهومی) بودند و هیچ سؤال حفظی وجود نداشت.


مقاومت مصالح
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در هر دو سال به جز مبحث تنش بقیه مباحث مشابه بودند. در مبحث پیچش سؤالات سال 92 سخت بود ولی در مباحث (خمش خالص، مخازن تحت فشار و کرنش) سؤالات سال 91 سخت بودند.


مکانیک پرواز 1

 

تعداد سؤالات در هر دو سال شش تا بودند ولی سال 92 مباحث بیشتری در برداشت. در سال 92 از مبحث سرعت استال سؤال مطرح شده بود که در سال 91 سؤالی از این مبحث وجود نداشت. سؤالاتی که از مباحث (تعاریف اولیه و نرخ صعود و صعود) مطرح شده بودند در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود ولی در بقیه مباحث سؤالات سطح یکسانی داشتند.


مکانیک پرواز 2

 

تعداد سؤالات این درس در سال 91شش سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. سؤالات سال 92 و 91 از مباحث مشترکی مطرح شده بودند و در کل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بودند. در سال 91 تعداد سؤالات حفظی دو سؤال و چهار سؤال محاسباتی (مفهومی) وجود داشت در سال 92 نیز دو سؤال حفظی و پنج سؤال محاسباتی (مفهومی) وجود داشت.


مکانیک سیالات
 

تعداد سؤالات این درس در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 سه سؤال بودند. در سال 91 از مباحث (صورت انتگرالی معادله بقای انرژی و اندازه حرکت خطی، افت فشار در لوله‌های و دریچه‌ها) و در سال 92 از مباحث (صورت انتگرالی معادله ………… و قانون برنولی) سؤال مطرح شده بود. در مجموع می‌توان گفت که سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود به خصوص مبحث (افت فشار در لوله‌ها) چون بیشتر در آزمایشگاه بررسی می‌شود بنابر‌این سؤال سختی است.


تحلیل سوالات کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (دولتی-92)

 

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا امسال تعداد سوالات تخصصی 75 تست شده بود که نسبت به سال گذشته 5 سوال به سوالات درس طراحی اجسام پرنده اضافه شده بود. در کل سوالات نسبت به آزمون سال 91 در بیش از 80% مباحث مشترک بود و حتی در درس اصول جلوبرندگی چند سوال تکراری وجود داشت. در گروه درسی آیرودینامیک تعداد سوالات ترمودینامیک کمتر از سال قبل بود و بر سوالات اصول جلوبرندگی اضافه شده بود. در دیگر گروههای درسی تقریبا روال آزمون سال قبل رعایت شده بود و تنها در بعضی دروس مباحثی که از آنها سوال طرح شده بود تغییر یافته بود. اما در کل آزمون 92 به نسبت آزمون 91 ساده تر شده بود. وجود چند سوال کاملا حفظی و کم شدن سوالات محاسباتی این امر را تایید می نماید. به نظر می رسد با توجه به کاهش سوالات دروسی مانند ترمودینامیک و ساده تر شدن سوالات دروسی چون دینامیک و ارتعاشات و کنترل خطی در کنکور امسال دوستان رشته های غیر هوافضا که در آزمون هوافضا شرکت نموده اند بیشتر دچار مشکل بشوند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی