تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 

 

 

 

پدیده‌های انتقال (رئولوژی ـ حرارت ـ‌جرم)
 

در درس رئولوژی سؤالات محاسباتی در سال 92 یک سؤال و در سال 91 چهار سوال بودکه کاهش چشم‌گیری را در سال 92 شاهد هستیم. علاوه بر این سؤالاتی که جنبه‌ی مفهومی داشتند در سال 92 به مراتب بیشتر از سال 91 بود. ولی در کل می‌توان گفت درجه دشواری سؤالات نسبت به سال 91 بیشتر شده است.

در درس انتقال حرارت نیز روند سؤالات طرح شده از مباحث مختلف در سال 92 و 91 مشابه هم بودند و درجه دشواری سؤالات نیز تغییری نکرده بود.

در مورد درس انتقال جرم می‌توان گفت در سال 92 سؤالات نسبت به سال 91 دشواری کمتری دارند. در هر دو سال هم تعداد سؤالات محاسباتی 4 سؤال می‌باشد. هیچ‌کدام از سؤال‌ها جنبه حفظی نداشتند و بیشتر جنبه مفهومی سؤالات مدنظر بوده است.

از نظر تعداد مباحث مطرح شده نیز هر دو سال مانند هم هستند و در هر دو سال از سه مبحث سؤالی طرح نشده است.


تکنولوژی پلیمر
 

در سال 92 در درس الاستومر سؤالاتی در زمینه‌ی روابط حاکم بر الاستیسیته‌ی الاستومرها مطرح شدند که در دوره‌های گذشته کنکور به هیچ وجه از این روابط تست طرح نشده بود. همچنین بیشترین قسمت سؤالات سال 92 همچون سال 91 مربوط به مبحث وکلانیزاسیون الاستومرها بود. درجه دشواری سؤالات الاستومر سال 91 و 92 مشابه هم بودند.

در سال 92 در درس پلاستیک افزایش چشمگیری در سؤالات محاسباتی را شاهد بودیم. این سؤالات محاسباتی به حدی دشوار بودند که برای هر تست نزدیک 5 دقیقه زمان برای حل کردن لازم می‌باشد. در باقی مباحث درجه دشواری سؤالات مشابه سال 91 بود.

در مورد درس کامپوزیت نیز می‌توان گفت که درجه‌ دشواری سؤالات سال 92 کمی بیشتر از سال 91 است. همچنین تعداد سؤالاتی که جنبه محاسباتی داشتند نسبت به سال 91 تغییری نکرده بود.

در کل می‌توان گفت سؤالات تکنولوژی پلیمر سال 92 نسبتاً دشوارتر از سال 91 بودند.

در سال 91 سعی شده بود که تقریباً از هر مبحثی تست طرح شود ولی در سال 92 از مباحث طبقه‌بندی الاستومرها و اختلاط و آشنائی با کامپوزیت‌ها و همچنین فرآیندهای شکل دهی کامپوزیت‌ها سؤالی مطرح نشده بود.

تعداد سؤالات حفظی در سال 91 چهار سؤال ولی در 92 شش سؤال بود و نیز تعداد سؤالات محاسباتی / مفهومی در 91 بیست و یک عدد ولی در92 نوزده عدد بود.


ریاضیات مهندسی
 

از مبحث مربوط به توابع بسل در سال 91، دو سؤال طرح شده بود ولی در سال 92 هیچ سؤالی مطرح نشده بود همچنین تعداد سؤالات مدل سازی نسبت به سال 91 افزایش یافته بودند. در باقی مباحث در هر دو سال 91 و 92 تعداد سؤالات طرح شده تقریباً یکسان بودند؛ در کل درجه دشواری سؤالات 91 و 92 تقریباً مشابه هم بود.

در هر دو سال از مبحث جبر خطی و ماتریس‌ها یک سؤال طرح شده بود. در سال 92 از مدل سازی ریاضی و فرمولاسیون 5 سؤال مطرح شده بود که نسبتاً برای یک مبحث زیاد می‌باشد.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمریزاسیون
 

سؤالات این درس در سال‌های 91 و 92 به خوبی از همه مباحث درسی طرح شده است. در هر دو سال مبحث پلیمریزاسیون‌های زنجیره‌ای و رادیکالی بیشترین سؤالات طرح شده (هفت سؤال) را به خود اختصاص دادند. سؤالاتی که جنبه محاسباتی داشتند در سال 91 تعداد 6 سؤال و در سال 92 تعداد 9 سؤال بودند. در سال 92 تعدادی سؤال مطرح شده بودندکه قبلاً شبیه آنها طرح نشده بودند. در کل می‌توان گفت سؤالات سال 92 نسبت به سال 91 درجه سختی و دشواری بالاتری دارد.

در سال 91 از مبحث پلیمریزاسیون زنده سؤالی طرح نشده بود ولی در سال 92 یک سؤال از این قسمت وجود داشت.


شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
 

در درس شیمی پلیمرها در چند سال اخیر از مبحث کشسانی لاستیکی یا آنتروپیک سؤالاتی طرح نشده بود، اما از این مبحث در سال 91 یک سؤال و در سال 92 دو سؤال مطرح شدند، بنابراین اهمیت این مبحث نسبت به قبل بیشتر شده است. در باقی مباحث نیز تعدادی سؤال تکراری از دوره‌های قبلی کنکور و تعدادی سؤال جدید و دشوار را شاهد هستیم. در کل درجه دشواری این درس نسبت به سال 91 تغییری نکرده است.

در درس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها طبق معمول تقریباً 5 سؤال از 10 سؤال مطرح شده، تکراری از دوره‌های قبلی کنکور می‌باشد. با این وجود در سال 92 تعدادی سؤال جدید و دشوار را مشاهده می‌کنیم که باعث شده درجه دشواری این درس در سال 92 نسبت به سال 91 بیشتر باشد.

در سال 92 از مبحث وزن ملکولی و ابعاد زنجیر در شیمی فیزیک سؤالی طرح نشده ولی در سال 91 از این مبحث نیز سؤال طرح شده بود. تعداد سؤالات حفظی از 7 سوال در سال 91 به 9 سؤال در سال 92 افزایش یافته اما سؤالات محاسباتی از 13 به 11 کاهش یافته است.


کنترل فرآیند
 

چیدمان سؤالات در درس کنترل فرآیند در سال‌های 91 و 92 به گونه‌‌ای بوده است که تقریباً از هر مبحث دو سؤال طرح شده است. در سال 91 تعداد سؤالاتی که به صورت تصویری ( همراه با شکل) بودند 8 سؤال و در سال 92 یک سؤال بود. در کل می‌توان گفت در سال 92 نسبت به سال 91 سؤالات ساده‌تری در درس کنترل فرآیند مطرح شده است.

در هر دو سال از تمامی مباحث سؤال طرح شده است و در هر دو سال تعداد سؤالات حفظی 1 و تعداد سؤالات مفهومی / محاسباتی 9 تا بوده است.


مکانیک سیالات
 

نکته جالبی که در سؤالات این درس وجود دارد این است که در سال‌های گذشته یکی از مباحث مطرح شده مبحث آنالیز ابعاد و تشابه بوده است ولی در سال‌های 91 و 92 هیچ سؤالی از این مبحث مطرح نشده‌اند. در باقی مباحث چیدمان سؤالات در سال‌های 91 و 92 تقریباً مشابه بوده و تعداد 2 یا 3 سؤال نیز از کنکور سال‌های قبل طرح شده‌اند. دشواری سؤالات سال 91 و 92 نیز مشابه هم بوده است.

تمامی سؤالات مطرح شده در این درس محاسباتی می‌باشند. تنها تفاوتی که میان آزمون سال 91 و 92 وجود دارد این است که در سال 91 تعداد 2 سؤال از استاتیک سیالات و سه سؤال از انواع پمپ و همزن مطرح شده ولی در سال 92 تعداد 3 سؤال از استاتیک سیالات و 2 سؤال از انواع پمپ و همزن طرح شده است.


تحلیل کلی کنکور92

 

در کل می‌توان گفت سؤالات محاسباتی مطرح شده در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش یافته است. همچنین در دروسی مثل تکنولوژی پلیمر و شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی پلیمرها و پدیده‌های انتقال و شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمریزاسیون سؤالات دشوارتری نسبت به سال 91 را شاهد هستیم. در باقی دروس دشواری سؤالات تغییر چندانی نکرده است. همچنین می‌توان گفت علاوه بر سؤالات محاسباتی، سؤالات مفهومی نیز نسبت به سال 91 افزایش یافته است.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی