جدول ظرفیت رشته ها و پذیرش بومی آزمون دستیار فوق تخصصی 1401

جدول نهایی ظرفیت رشته های فوق تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهت سی ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال 1401 و همچنین جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولیت مناطق محروم در ادامه مطلب آورده شده است. جهت مشاهده جدول ظرفیت رشته های فوق تخصصی و پذیرش بومی آزمون دستیار فوق تخصصی 1401 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

در خصوص زمان انتخاب محل در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بدینوسیله به اطالع کلیه افراد شرکت کننده در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی می رساند:
انتخاب محل سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از روز شنبه به تاریخ 27 فروردین لغایت سه شنبه4 اردیبهشت 1401 می باشد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل می بایست با وارد نمودن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول ظرفیت نهائی آزمون و جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام نمایند.
تذکر: جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، که نشان دهنده نیاز هر استان یا شهرستان به سهمیه بومی مناطق محروم در رشته های مختلف مورد نیاز می باشد، از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترسی است .داوطلبان با سهمیه بومی که مبادرت به انتخاب کد ر شته محلهای مناطق محروم می کنند، الزم است عالوه بر انتخاب دانشگاه محل تحصیل، محل تعهد خود مبتنی بر استان محل تعهد
را نیز انتخاب نمایند.
به عنوان مثال: اگر شما متقاضی رشته گوارش و کبد بالغین هستید و بومی استان فارس می باشید، در فرم انتخاب رشته محل عالوه بر انتخاب دانشگاهها، می بایست محل تعهد یک و یا چند مورد بدلخواه) از جهرم، فسا، و الرستان را انتخاب نمایید. داوطلبان دارای سهمیه بومی می بایست توجه نمایند تنها در صورتی می توانند رشته محلی را به صورت محروم انتخاب نمایند که در جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، استان محل تعهد ایشان در رشته آنها اعالم نیاز کرده باشد و می توانند محل تحصیل را به دلخواه در تمامی دانشگاههای اعالم شده انتخاب
نمایند.
مرکز سنجش آموزش پزشکی جدول ظرفیت رشته های فوق تخصصی و پذیرش بومی آزمون دستیار فوق تخصصی 1401

 

 

جدول نهایی ظرفیت رشته های فوق تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی سال 1401

جدول نهایی ظرفیت رشته های فوق تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی سال 1401

 

 

جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولیت مناطق محروم آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال 1401

جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولیت مناطق محروم آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال 1401

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی