دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1401 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۱ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1401 در تاریخ 6 اسفند ماه 1400 برگزار شد. 

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

 

 

 

پاسخ کلیدی لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود دانلود ژئومورفولوژی
دانلود دانلود آب و هواشناسی
دانلود دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود دانلود علوم اقتصادی
دانلود دانلود علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
دانلود دانلود علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود دانلود علوم ورزشی – آسیب شناسی
دانلود دانلود علوم ورزشی -رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی
دانلود دانلود علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی
دانلود دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود دانلود  ادیان و عرفان
دانلود دانلود  تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود دانلود فلسفه و کلام اسلامی
دانلود دانلود فقه شافعی
دانلود دانلود مشاوره
دانلود دانلود علم  اطلاعات و دانش شناسی
دانلود دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود دانلود مدیریت دولتی
دانلود دانلود مدیریت صنعتی
دانلود دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود دانلود گردشگری
دانلود دانلود مالی
دانلود دانلود حسابداری 
دانلود دانلود علوم ارتباطات
دانلود دانلود باستان شناسی
دانلود دانلود محیط زیست 
دانلود دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود دانلود علوم اجتماعی
دانلود دانلود جمعیت شناسی
دانلود دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود دانلود فلسفه
دانلود دانلود فلسفه منطق
دانلود دانلود فلسفه علم
دانلود دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود دانلود مدیریت آموزشی
دانلود دانلود        روان شناسی تربیتی      
دانلود دانلود تکنولوژی اموزشی  
دانلود دانلود اموزش عالی 
دانلود دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
دانلود دانلود سنجش واندازه گیری    
دانلود دانلود روان شناسی
دانلود دانلود  حقوق عمومی  
دانلود دانلود حقوق جزاوجرم شناسی  
دانلود دانلود حقوق بین الملل عمومی     
دانلود دانلود حقوق خصوصی      
دانلود دانلود حقوق نفت و گاز    
دانلود دانلود علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود دانلود مطالعات زنان
دانلود دانلود مطالعات جهان
دانلود دانلود زبان و ادبیات عربی
دانلود دانلود علوم و مهندسی محیط زیست 
دانلود دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دانلود علوم ومهندسی باغبانی        
دانلود دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی            
دانلود دانلود اقتصاد کشاورزی
دانلود دانلود مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی-بیولوژی و آناتومی
دانلود دانلود مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود دانلود مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی- صنایع سلولزی
دانلود دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک   
دانلود دانلود مدیریت منابع خاک
دانلود دانلود علوم دامی
دانلود دانلود علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
دانلود دانلود علوم و مهندسی آب -سازه های آبی
دانلود دانلود علوم و مهندسی آب – منابع آب
دانلود دانلود علوم و مهندسی آب -هواشناسی کشاورزی
دانلود دانلود ژنتیک  و به نژادی گیاهی
دانلود دانلود آگروتکنولوژی
دانلود دانلود آگروتکنولوژی – علوم و تکنولوژی بذر
دانلود دانلود آگروتکنولوژی –  علوم علف های هرز
دانلود دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی
 دانلود  دانلود اگرواکولوژی
دانلود دانلود ترویج  و آموزش کشاورزی پایدار
دانلود دانلود توسعه کشاورزی
دانلود دانلود  حشره شناسی کشاورزی
دانلود دانلود بیمار شناسی گیاهی
دانلود دانلود علوم ومهندسی جنگل-مدیریت جنگل
دانلود دانلود علوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
دانلود دانلود علوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
دانلود دانلود علوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان     
دانلود دانلود علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی     
دانلود دانلود علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
دانلود دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود دانلود مدیریت وکنترل بیابان    
دانلود دانلود        علوم ومهندسی آبخیز           
دانلود دانلود   مدیریت پروژه وساخت
دانلود دانلود معماری      
دانلود دانلود  شهرسازی          
دانلود دانلود پژوهش هنر             
دانلود دانلود مرمت -مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود دانلود مرمت – مرمت واحیای ابنیه و بناهای  تاریخی
دانلود دانلود تئاتر
دانلود دانلود طراحی صنعتی
دانلود دانلود معماری منظر
دانلود دانلود جراحی دامپزشکی        
دانلود دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام           
دانلود دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک      
دانلود دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ   
دانلود دانلود رادیولوژی دامپزشکی
دانلود دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی    
 دانلود  دانلود پاتولوژی دامپزشکی     
دانلود دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلود دانلود بیوشیمی  
دانلود دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان 
دانلود دانلود بهداشت موادغذایی 
دانلود دانلود بهداشت خوراک دام   
دانلود دانلود اپیدمیولوژی      
دانلود دانلود انگل شناسی دامپزشکی  
دانلود دانلود باکتری شناسی       
دانلود دانلود ویروس شناسی 
دانلود دانلود قارچ شناسی       
دانلود دانلود ایمنی شناسی  
دانلود دانلود یوتکنولوژی دامپزشکی
دانلود دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی 
دانلود دانلود  سم شناسی        
دانلود دانلود فارماکولوژی دامپزشکی      
دانلود دانلود فیزیولوژی       
دانلود دانلود آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود دانلود اموزش زبان فرانسه  
دانلود دانلود ادبیات فرانسه  
دانلود دانلود اموزش زبان روسی
دانلود دانلود اموزش زبان المانی 
دانلود دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود دانلود ترجمه 
دانلود دانلود زبان‌شناسی
دانلود دانلود زبان‌های باستانی ایران
دانلود دانلود زمین‌شناسی فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی
دانلود دانلود زمین‌شناسی نفت
دانلود دانلود زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
دانلود دانلود زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی
دانلود دانلود زمین‌شناسی مهندسی
دانلود دانلود  زمین‌شناسی زیست‌محیطی
دانلود دانلود زمین‌شناسی پترولوژی
دانلود دانلود زمین‌شناسی اقتصادی
دانلود دانلود زمین‌شناسی تکتونیک
دانلود دانلود شیمی – شیمی فیزیک
دانلود دانلود شیمی – شیمی آلی
دانلود دانلود شیمی – شیمی تجزیه
دانلود دانلود شیمی – شیمی معدنی
دانلود دانلود شیمی کاربردی
دانلود دانلود شیمی – شیمی پلیمر
دانلود دانلود شیمی – شیمی دارویی
دانلود دانلود فیتوشیمی
دانلود دانلود هواشناسی
دانلود دانلود زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود دانلود زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی
دانلود دانلود زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
دانلود دانلود زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود دانلود زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
دانلود دانلود زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
دانلود دانلود زیست‌‌شناسی سلولی و ملکولی
دانلود دانلود  بیوشیمی
دانلود دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود دانلود میکروبیولوژی
دانلود دانلود بیوفیزیک
دانلود دانلود  زیست فناوری میکروبی
دانلود دانلود آمار
دانلود دانلود ریاضی
دانلود دانلود فیزیک دریا
دانلود دانلود زیست‌شناسی دریا
دانلود دانلود نانوفیزیک 
دانلود دانلود فیزیک 
دانلود دانلود فوتونیک 
دانلود دانلود  ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی
دانلود دانلود ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
دانلود دانلود ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس 
دانلود دانلود ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی
دانلود دانلود نانوشیمی
دانلود دانلود ریززیست فناوری
دانلود دانلود بیوانفورماتیک
دانلود دانلود علوم کامپیوتر
دانلود دانلود علوم شناختی 
دانلود دانلود مهندسی برق – الکترونیک 
دانلود دانلود  مهندسی برق – مخابرات
دانلود دانلود مهندسی برق – قدرت
دانلود دانلود مهندسی برق – کنترل
دانلود دانلود مهندسی عمران – سازه
دانلود دانلود مهندسی عمران – زلزله 
دانلود دانلود مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود دانلود مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
دانلود دانلود مهندسی عمران – راه و ترابری 
دانلود دانلود  مهندسی عمران – مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
دانلود دانلود  مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
دانلود دانلود  مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلود دانلود  مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
دانلود دانلود مهندسی عمران – مهندسی محیط‌زیست 
دانلود دانلود مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
دانلود دانلود مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری
دانلود دانلود مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور
دانلود دانلود مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی 
دانلود دانلود مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلود دانلود مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
دانلود دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک کنترل و ارتعاشات
دانلود دانلود مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود دانلود مهندسی دریا 
دانلود دانلود مهندسی هوافضا – ایرودینامیک 
دانلود دانلود مهندسی هوافضا – جلوبرندگی 
دانلود دانلود مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی
دانلود دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 
دانلود دانلود مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی 
دانلود دانلود مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی
دانلود دانلود مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی 
  دانلود   دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ 
  دانلود   دانلود مهندسی پلیمر
دانلود  دانلود  مهندسی محیط‌زیست – منابع آب 
دانلود دانلود مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلاب
  دانلود   دانلود مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد 
  دانلود   دانلود مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوا
دانلود دانلود مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
  دانلود   دانلود مهندسی پزشکی – بیومکانیک 
  دانلود   دانلود مهندسی پزشکی – بیومتریال 
  دانلود   دانلود مهندسی صنایع
دانلود  دانلود   مهندسی نفت – اکتشاف نفت
دانلود  دانلود  مهندسی نفت
دانلود دانلود مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار و الگوریتم
دانلود دانلود مهندسی کامپیوتر- معماری
دانلود دانلود مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
 دانلود   دانلود  مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش
  دانلود   دانلود مهندسی فناوری اطلاعات
  دانلود   دانلود مهندسی متالورژی و مواد
  دانلود   دانلود مهندسی شیمی
دانلود  دانلود  مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلود  دانلود  فناوری نانو- نانومواد
  دانلود   دانلود فناوری نانو- نانوالکترونیک 
  دانلود   دانلود مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
  دانلود   دانلود مهندسی هسته‌ای – راکتور
  دانلود   دانلود مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی
  دانلود   دانلود مهندسی هسته‌ای – گداخت
  دانلود   دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی
  دانلود   دانلود مهندسی نساجی – شیمی و علوم الیاف
  دانلود   دانلود مهندسی سیستم‌های انرژی
  دانلود   دانلود مهندسی مکاترونیک

 

 

 دفترچه های شماره دو  

 

پاسخ کلیدی لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دانلود استعداد و زبان انگلیسی -گروه علوم انسانی
دانلود دانلود استعدادوزبان عربی کدرشته 2110
دانلود دانلود استعدادوزبان انگلیسی -گروه کشاورزی
دانلود دانلود استعدادوزبان انگلیسی -گروه هنر
دانلود دانلود استعدادوزبان انگلیسی -گروه دامپزشکی
دانلود دانلود استعدادوزبان فرانسه کدرشته 2801و2802
دانلود دانلود استعدادوزبان روسی کدرشته 2803
دانلود دانلود استعدادوزبان المانی کدرشته 2804
دانلود دانلود استعدادوزبان انگلیسی کدرشته های 2805تا2808
دانلود دانلود استعدادوزبان انگلیسی کدرشته 2809
دانلود دانلود استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم پایه
دانلود دانلود استعدادوزبان انگلیسی -گروه فنی ومهندسی

دانلود آلمانی

دانلود فرانسه

دانلود زبان فرانسه والمانی وروسی گروه علوم انسانی

 

 

رقابت بیش از ۱۸۶ هزار داوطلب دکتری سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از صبح جمعه ششم اسفند ماه جاری در ۹۶ شهر ، ۱۸۹ حوزه اصلی و ۵۹۷ حوزه فرعی با به کارگیری ۵ هزار و ۹۰۵ سالن و کلاس بزرگ برگزار می‌شود . با توجه به شرایط فعلی به منظور رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی وزارت بهداشت در هر سالن  بطور متوسط حدود ۳۰ تا ۳۲ داوطلب مستقر می‌شوند تا فاصله ایمنی و تمامی نکات بهداشتی و ضدعفونی کاملا رعایت شود. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ انتظار می رود برای حفظ سلامتی خود، سایر متقاضیان و خانواده های دیگر داوطلبان دستورالعمل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی این آزمون را رعایت کنند. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و درهای ورود به جلسه حوزه های برگزاری در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهند شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

ارسال دیدگاه

3
0

2 نظرات جدید
1 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
3 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
میثم

اساتیدمون تو طراحی سوالات تبحر دارن نه حل اونها!!!

مینا

یعنی واقعا اساتید نتونستن تا الان سوالات رو جوابشون رو ارائه بدن. این سوالات که برای اونا باید آب خوردن باشه. با یک نگاه تحلیل کنن. حالا برخی سوالاتم اگه اختلاف نظر بود خوب از طریق سنجش اصلش میاد بیرون. واقعا نمیدونم چی بگم. همگی در جهت ادعا

تبلیغات متنی