تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه‌های جهان

دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و ۳۵ دانشگاه ایرانی در جمع ۴ هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی بین المللی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می‌شود. رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای امروز ۲۹ ژوئن منتشر شد و ۳۵ دانشگاه ایرانی در حوزه‌های مختلف حضور پر رنگی دارند.

این رتبه بندی بر اساس موضوعات در ۵۴ رشته دسته بندی شده است. تعداد ۳۵ دانشگاه ایرانی در ۳۳ موضوع حضور دارند و نام دانشگاه‌های ایرانی ۱۶۸ بار تکرار شده است.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

موضوع رشته / دانشگاه‌های ایرانی / رتبه
علوم طبیعی ریاضی: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی امیرکبیر رتبه ۴۰۱-۵۰۰
فیزیک: صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰
علوم زمین: دانشگاه شیراز ۴۰۱-۵۰۰/ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
بوم شناسی: دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰
علوم جو: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰
علوم فنی و مهندسی مهندسی مکانیک: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/‏‬ صنعتی نوشیروانی بابل ۷۶-۱۰۰/ تهران ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی شاهرود ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
مهندسی برق و الکترونیک: دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی شیراز ‏‬ ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه تبریز ۴۰۱-۵۰۰
اتوماسیون و کنترل: ‏‬ دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰
مهندسی مخابرات: صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬‏‬ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و فناوری ابزار: صنعتی اصفهان ۳۵/ آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی شریف ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی پزشکی: علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و مهندسی کامپیوتر: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی عمران: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ ‏‬دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی شیمی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰/ ‏ صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰/ ‏ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰/ ‏ تربیت مدرس ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تبریز ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه صنعتی سهند ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی تهران ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ ‏‬ دانشگاه اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه یاسوج ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندسی مواد: صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندسی انرژی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی نوشیروانی بابل ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
منابع آب: دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/ تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰
علوم و صنایع غذایی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
بیوتکنولوژی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی دریایی / اقیانوس: صنعتی امیرکبیر ۴۴
علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰
علوم و مهندسی معدن: دانشگاه تهران ۴۵/ صنعتی امیرکبیر ۵۱-۷۵/ ‏‬ ‏صنعتی اصفهان ۵۱-۷۵/ آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ ‏‬ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۱-۷۵/ ‏‬ تربیت مدرس ۵۱-۷۵
مهندسی متالورژی: دانشگاه تهران ۵۱-۷۵/ صنعتی اصفهان ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علم و صنعت ایران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی سهند ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه شیراز ۱۵۱-۲۰۰
علوم زیستی علوم کشاورزی: دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰ ‏‬ ‏‬
علوم دامپزشکی: دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰/ آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی پزشکی بالینی: علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی مازندران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۵۰۰
بهداشت عمومی: علوم پزشکی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی ایران ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی کرمان ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰
دندانپزشکی و علوم دهان و دندان: آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
پرستاری: علوم پزشکی ایران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
فناوری پزشکی: علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰
داروسازی و علوم دارویی: علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۵۰۰
علوم اجتماعی اقتصاد: دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰
مدیریت: دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰/ علم و صنعت ایران ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰

رتبه بندی موضوعی شانگهای (GRAS) سال ۲۰۲۰ امروز منتشر شد. رتبه بندی شانگهای از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و دانشگاه‌های جهان را (ARWU) در ۵۴ رشته زیر مجموعه علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی است رتبه بندی کرده است. در مجموع بیش از چهار هزار دانشگاه رتبه بندی شده‌اند.

دانشگاه‌های ایالات متحده در ۳۱ موضوع در جایگاه‌های برتر قرار دارند و دانشگاه‌های چین در ۱۱ موضوع در جایگاه‌های برتر هستند.

بهترین عملکرد متعلق به دانشگاه هاروارد است که در ۱۴ موضوع در رده برتر قرار دارد که ۵ موضوع علوم اجتماعی، ۴ موضوع علوم پزشکی، ۳ موضوع مهندسی و ۲ موضوع علوم زیستی است. انستیتو فناوری ماساچوست MIT نیز دارای رتبه برتر در ۶ موضوع است که ۵ مورد آن مربوط به موضوعات مهندسی است.

دانشگاه‌های دیگری که در بیش از یک موضوع در رتبه برتر قرار دارند عبارتند از: دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو از ایالات متحده، دانشگاه آکسفورد از انگلستان و دانشگاه فنی نانیانگ از سنگاپور.

همچنین دانشگاه پاریس Saclay در اولین حضور خود در رتبه بندی جهانی موضوعی شانگهای در صدر جدول موضوع ریاضیات قرار دارد.

دانشگاه‌های برتر دنیا در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

موضوع

رشته / دانشگاه‌های خارجی

علوم طبیعی ریاضی: دانشگاه پاریس Saclay فرانسه
فیزیک: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
شیمی: دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا
علوم زمین: دانشگاه کلرادو آمریکا
جغرافی: دانشگاه آکسفورد انگلستان
بوم شناسی: دانشگاه آکسفورد انگلستان
اقیانوس شناسی: دانشگاه واشنگتن آمریکا
علوم جو: دانشگاه کلرادو آمریکا
علوم فنی و مهندسی مهندسی مکانیک: دانشگاه کمبریج انگلستان
مهندسی برق و الکترونیک: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
اتوماسیون و کنترل: ‏‬ انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
مهندسی مخابرات: دانشگاه شینهوا چین
علوم و فناوری ابزار: انستیتو فناوری هاربین چین
مهندسی پزشکی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم و مهندسی کامپیوتر: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
مهندسی عمران: دانشگاه تونگجی (Tongji) چین
مهندسی شیمی: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
علوم و مهندسی مواد: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
علوم نانو و فناوری نانو: دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور
علوم و مهندسی انرژی: دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور
علوم و مهندسی محیط زیست: دانشگاه هاروارد آمریکا
منابع آب: انستیتو فناوری زوریخ (ETH) سوئیس
علوم و صنایع غذایی: دانشگاه جیانگنان (Jiangnan) چین
بیوتکنولوژی: دانشگاه هاروارد آمریکا
مهندسی هوافضا: دانشگاه بیهانگ (Beihang) چین
مهندسی دریایی / اقیانوس: دانشگاه شانگهای جیاتونگ (Shanghai Jiao Tong) چین
علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه پکن جیاتونگ (Jiao Tong) چین
سنجش از دور: دانشگاه ووهان چین
معدن و مهندسی معدن: دانشگاه جنوب شرقی چین
مهندسی متالورژی: دانشگاه علوم و فناوری پکن چین
دانش زیستی علوم بیولوژیکی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم بیولوژی انسانی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم کشاورزی: دانشگاه تحقیقاتی Wageningen هلند
علوم دامپزشکی: دانشگاه گنت بلژیک
علوم پزشکی پزشکی بالینی: دانشگاه هاروارد آمریکا
بهداشت عمومی: دانشگاه هاروارد آمریکا
دندانپزشکی و علوم دهان و دندان: دانشگاه میشیگان (آن آربور) آمریکا
پرستاری: دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
فناوری پزشکی: دانشگاه هاروارد آمریکا
داروسازی و علوم دارویی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم اجتماعی اقتصاد: دانشگاه شیکاگو آمریکا
آمار: دانشگاه هاروارد آمریکا
حقوق: دانشگاه ییل آمریکا
علوم سیاسی: دانشگاه هاروارد آمریکا
جامعه‌شناسی: دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا
آموزش: دانشگاه هاروارد آمریکا
ارتباطات: دانشگاه آمستردام هلند
روانشناسی: دانشگاه هاروارد آمریکا
مدیریت بازرگانی: دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
امور مالی: دانشگاه نیویورک آمریکا
مدیریت: دانشگاه ملی سنگاپور
مدیریت عمومی: دانشگاه ارهوس دانمارک
مدیریت گردشگری: دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ
کتابداری و علوم اطلاعات: دانشگاه هاروارد آمریکا

بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه از ۹۰ کشور و منطقه در این نسخه منتشر شده‌اند و در مجموع ۱۹ هزار و ۱۰۰ بار در جدول موضوعی حضور دارند. دانشگاه‌های ایالات متحده ۴ هزار و ۸۲۶ بار، دانشگاه‌های چین هزار و ۶۴۷ بار و دانشگاه‌های انگلستان ۱ هزار و ۶۰۷ بار.

رتبه بندی موضوعی از روش شفافی استفاده کرده است و شاخص‌های رتبه بندی شامل معیارهای کیفیت تحقیق، میزان همکاری بین المللی، تحقیق با کیفیت عالی و بالاترین جوایز علمی است. جایزه علمی یک شاخص برجسته از رتبه بندی جهانی شانگهای است. در ۳۰ مورد از رتبه بندی موضوعی شانگهای در ۲۰۲۰ در ۱۰۰ دانشگاه، اساتید جایزه علمی کسب کرده‌اند.

همچنین پژوهش‌های برتر علمی از ۱۵۱ ژورنال برتر در ۴۷ موضوع و ۲۲ کنفرانس برتر علمی در علوم و مهندسی کامپیوتر مدنظر بوده است.

به منظور تشویق پژوهش با کیفیت بالا، در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ شانگهای شاخص PUB با Q۱ جایگزین شده است. در واقع تعداد مقالاتی که توسط یک مؤسسه در یک موضوع علمی در مجلات با ضریب تأثیر بالا نوشته شده است، مدنظر قرار گرفته است.

در رتبه بندی جهانی موضوعی ۲۰۲۰ شانگهای شاخص‌هایی شامل تعداد مقالات منتشر شده در مجلات با ضریب تأثیر بالا در یک موضوع علمی، استنادات علمی، مقالات علمی که با نویسنده بین المللی در یک موضوع علمی تألیف شده‌اند، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس‌های برتر و جوایز علمی استادان مورد بررسی بوده است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی