منابع آزمون ١٨٠ واحدی رشته داروسازی

 

منابع آزمون ١٨٠ واحدی رشته داروسازی در ادامه مطلب جهت مشاهده و دانلود آورده شده است. لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

منابع آزمون ١٨٠ واحدی رشته داروسازی

 

فارماسیوتیکس: ( ۵٠ سؤال)
Aulton’s Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. The latest edition.
فارماکوگنوزی: ( ٢٠ سؤال)
Trease and Evans Pharmacognosy. The latest edition.
Part ۵: Pharmacopoeia and Related Drugs of Biological Origin

داروسازی بالینی: ( ۵٠ سؤال)
کتاب درسنامه جامع درمان شناسی. سرپرست نویسندگان: دکتر غلامی و دکتر مجتهدزاده (آخرین چاپ)
* سؤالات امتحانی شامل سرفصل های زیر می باشد:
١-تفسیر تست های آزمایشگاهی ٢- کلیات آنتی بیوتیکها
٣- دارو درمانی بیماریهای دستگاه گوارشی (زخم معده، زخم روده) ۴- دارو درمانی عفونت های دستگاه ادراری
۵- دارو درمانی عفونت های مقاربتی ۶- دارو درمانی سل
٨- دارو درمانی دیسلیپدمی (Community acquired) ٧- دارو درمانی پنومونی
٩- دارو درمانی پرفشاری خونی ١٠ – دارو درمانی بیماریهای ایسکمیک قلب
١١ – دارو درمانی نارسایی احتقانی قلب ١٢ – دارو درمانی نارسایی های کلیوی
١٣ – دارو درمانی صرع ١۴ – دارو درمانی پارکینسون
١۵ – دارو درمانی دیابت نوع یک و نوع دو ١۶ – دارو درمانی آسم
١٨ – دارو درمانی آنمی COPD ١٧ – دارو درمانی
١٩ – دارو درمانی آرتریت روماتوئید ٢٠ – دارو درمانی افسردگی
٢١ – دارو درمانی اختلالات دو قطبی ٢٢ – دارو درمانی اضطراب
٢٣ – دارو درمانی بیماریهای پوستی (آکنه، پسوریازیس، آسیب های ناشی از نور خورشید)
شیمی دارویی: ( ٣٠ سؤال)

Foye’s Principles of Medicinal Chemistry. The latest edition.
* سؤالات امتحان شامل فصول زیر می باشد:
Drug Design and Relationship of Functional Groups to Pharmacologic Activity (Chapter ٢)
Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter ٧)
Drug Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter ٨)
Drug Affecting Cholinergic Neurotransmission (Chapter ٩)
Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic Neurotransmission (Chapter ١٠)
Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter ١۴)
Sedative-Hypnotics Drugs (Chapter ١۵)
Antiseizure Drugs (Chapter ١٧)
Antidepressant agents (Chapter ١٨)
Central Analgesics (Chapter ٢٠)
Adrenocorticoids (Chapter ٢٨)
Thyroid Function and Thyroid Drugs (Chapter ٢٩)
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Chapter ٣١)
Antihistamines and Related Antiallergic and Antiulcer Agents (Chapter ٣٢)
Antibiotics and Antimicrobial Agents (Chapter ٣٣)
Cancer and Chemotherapy (Chapter ٣٧)
Men’s Health (Chapter ۴٠)
Women’s Health (Chapter ۴١)

فارماکولوژی:
Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al., The latest edition.
کلیه فصول کتاب به غیر از فصل های ۵ و ١۶ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢۵ و ٢٧ و ٣٢ و ٣٣ و ۵٠ و ۵۶ و ۵٧ و ۵٨ و ۵٩ و
۶٠ و ۶١ و ۶٣ در امتحان می باشند.
سم شناسی :
Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons. The Latest edition.
صرفاً فصل های ٢ و ٣ و ١٣ و ١۴ و ٢٣ و ٢۴ در امتحان می باشند.
*تعداد سؤالات فارماکولوژی و سم شناسی ۵٠ سؤال می باشد*

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی