تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

سوالات ارشد آزاد 92

سوالات ارشد آزاد 92

این صفحه بروز رسانی می شود

 • سوالات ارشد آزاد – 10109- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • سوالات ارشد آزاد – 10401-پرستاری
 • سوالات ارشد آزاد – 10507 – انگل شناسی دامپزشکی
 • سوالات ارشد آزاد – 10522 -بافت شناسی دامپزشکی
 • سوالات ارشد آزاد – 20101 – زبان و ادبیات فارسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20105 – ادبیات مقاومت
 • سوالات ارشد آزاد – 20106 -ادبیات تطبیقی
 • سوالات ارشد آزاد – 20205 – زبان و ادبیات عرب
 • سوالات ارشد آزاد – 20311 -زبان و ادبیات انگلیسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20312 – آموزش زبان انگلیسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20315 -مترجمی زبان انگلیسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20321 -زبان و ادبیات فرانسه – ادبی
 • سوالات ارشد آزاد – 20322 – آموزش زبان فرانسه
 • سوالات ارشد آزاد – 20323 -مترجمی زبان فرانسه
 • سوالات ارشد آزاد – 20332 – آموزش زبان آلمانی
 • سوالات ارشد آزاد – 20334 – زبان و ادبیات آلمانی
 • سوالات ارشد آزاد – 20390 – زبان شناسی همگانی
 • سوالات ارشد آزاد – 20401 – الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • سوالات ارشد آزاد – 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20405- الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
 • سوالات ارشد آزاد – 20407 – الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20408-الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20411 – عرفان اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20418 – فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20426 – فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20427-فلسفه و کلام اسلامی کلام اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20434 – مدرسی الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20435 – مدرسی الهیات و معاف اسلامی – تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20436 – مدرسی الهیات و معارف اسلامی – اخلاق و تربیت اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20446-فقه و معارف اسلامی-فقه و اصول
 • سوالات ارشد آزاد – 20509 – علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری
 • سوالات ارشد آزاد – 20512 – پژوهش علوم اجتماعی
 • سوالات ارشد آزاد – 20515 – علوم ارتباطات اجتماعی – تحقیق در ارتباطات اجتماعی
 • سوالات ارشد آزاد – 20517 – علوم ارتباطات اجتماعی
 • سوالات ارشد آزاد – 20518 – مطالعات زنان – زن در خانواده
 • سوالات ارشد آزاد – 20520 – مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام
 • سوالات ارشد آزاد – 20529 – علوم اجتماعی – مردم شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20532 – علوم اجتماعی – جامعه شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20533 – علوم اجتماعی – جمعیت شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20603 – علوم تربیتی – برنامه ریزی درس
 • سوالات ارشد آزاد – 20611 – کودکان استثنائی (عقب ماندگان ذهنی)
 • سوالات ارشد آزاد – 20613 – مدیریت آموزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 20614 – علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 20619 -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 20622- علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی
 • سوالات ارشد آزاد – 20623 -علوم تربیتی – آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • سوالات ارشد آزاد – 20631 – علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 20634 – تحقیقات آموزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 20701 – روانشناسی بالینی
 • سوالات ارشد آزاد – 20702 – روانشناسی تربیتی
 • سوالات ارشد آزاد – 20703 – روانشناسی شخصیت
 • سوالات ارشد آزاد – 20704- روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • سوالات ارشد آزاد – 20705 – روانشناسی عمومی
 • سوالات ارشد آزاد – 20708 – سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
 • سوالات ارشد آزاد – 20804 – حقوق بین الملل
 • سوالات ارشد آزاد – 20805 – حقوق جزا و جرم شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20807 – حقوق خصوصی
 • سوالات ارشد آزاد – 20808 – حقوق عمومی
 • سوالات ارشد آزاد – 20810 – روابط بین الملل
 • سوالات ارشد آزاد – 20812 – علوم سیاسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20814 – مطالعات منطقه ای
 • سوالات ارشد آزاد – 20821 – علوم اسلامی – اندیشه سیاسی در اسلام
 • سوالات ارشد آزاد – 20822 – علوم اسلامی – حقوق خصوصی
 • سوالات ارشد آزاد – 20823 – حقوق تجارت بین الملل
 • سوالات ارشد آزاد – 20824 – مطالعات منطقه ای – مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
 • سوالات ارشد آزاد – 20824-علوم اسلامی علوم جزایی و جرم شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 20825 – مطالعات منطقه ای – مطالعات اروپا
 • سوالات ارشد آزاد – 20826 – مطالعات منطقه ای – مطالعات آمریکای شمالی
 • سوالات ارشد آزاد – 20827 – مطالعات منطقه ای – مطالعات خلیج فارس
 • سوالات ارشد آزاد – 20828 – مطالعات منطقه ای – مطالعات ایران
 • سوالات ارشد آزاد – 20829 – مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
 • سوالات ارشد آزاد – 20911- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
 • سوالات ارشد آزاد – 20912- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • سوالات ارشد آزاد – 20914 – علوم اقتصادی
 • سوالات ارشد آزاد – 20926 – اقتصاد انرژی
 • سوالات ارشد آزاد – 21003 – فلسفه علم
 • سوالات ارشد آزاد – 21102 – باستان شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 21103 – تاریخ
 • سوالات ارشد آزاد – 21105 – فرهنگ و زبانهای باستانی
 • سوالات ارشد آزاد – 21108- تاریخ – تاریخ ایران باستان
 • سوالات ارشد آزاد – 21110 – تاریخ علم
 • سوالات ارشد آزاد – 21111 -تاریخ – تاریخ عمومی جهان
 • سوالات ارشد آزاد – 21112 – تاریخ – تاریخ اسلام
 • سوالات ارشد آزاد – 21113 – تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 21116-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 21121 – تاریخ – تاریخ انقلاب اسلامی
 • سوالات ارشد آزاد – 21122- تاریخ – مطالعات خلیج فارس
 • سوالات ارشد آزاد – 21123- تاریخ – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
 • سوالات ارشد آزاد – 21124 – تاریخ – اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 21207 – مدیریت بازرگانی
 • سوالات ارشد آزاد – 21210 – مدیریت دولتی
 • سوالات ارشد آزاد – 21211 – مدیریت صنعتی
 • سوالات ارشد آزاد – 21212-مدیریت آموزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21215 – مدیریت اجرایی
 • سوالات ارشد آزاد – 21223 – مدیریت تکنولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 21224 – مدیریت فناوری اطلاعات
 • سوالات ارشد آزاد – 21240 – امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی
 • سوالات ارشد آزاد – 21245 – مدیریت مالی
 • سوالات ارشد آزاد – 21254 – مدیریت بازرگانی – بازاریابی
 • سوالات ارشد آزاد – 21255 – مدیریت دولتی مدیریت تحول
 • سوالات ارشد آزاد – 21256 – مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی
 • سوالات ارشد آزاد – 21257 – مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی
 • سوالات ارشد آزاد – 21258 – مدیریت دولتی مدیریت مالی دولتی
 • سوالات ارشد آزاد – 21264 – برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – اقتصاد محیط زیست
 • سوالات ارشد آزاد – 21265 – حقوق محیط زیست
 • سوالات ارشد آزاد – 21266 – مدیریت امور شهری
 • سوالات ارشد آزاد – 21268-مدیریت صنعتی-تولید
 • سوالات ارشد آزاد – 21269-مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
 • سوالات ارشد آزاد – 21270 – مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی
 • سوالات ارشد آزاد – 21271 – مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی
 • سوالات ارشد آزاد – 21272 – مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه
 • سوالات ارشد آزاد – 21273 – مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول
 • سوالات ارشد آزاد – 21274 – مدیریت تکنولوژی – سیاست های تحقیق و توسعه
 • سوالات ارشد آزاد – 21275 -برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – مدیریت محیط زیست
 • سوالات ارشد آزاد – 21277 – مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست، (HSE)
 • سوالات ارشد آزاد – 21278-مدیریت صنعتی-مالی
 • سوالات ارشد آزاد – 21279 -مدیریت دولتی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • سوالات ارشد آزاد – 21280 – مدیریت دولتی – تشکیلات و روشه
 • سوالات ارشد آزاد – 21284 – مدیریت کارآفرینی – کسب و کار جدید
 • سوالات ارشد آزاد – 21294-مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 21295-مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 21296–مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی
 • سوالات ارشد آزاد – 21301 – حسابداری
 • سوالات ارشد آزاد – 21341-مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکی
 • سوالات ارشد آزاد – 21342-مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی
 • سوالات ارشد آزاد – 21343-مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • سوالات ارشد آزاد – 21344–مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش
 • سوالات ارشد آزاد – 21402 – تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21404 – تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21410 – تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21411 – تربیت بدنی و علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21415-تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتارحرکتی
 • سوالات ارشد آزاد – 21417-تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکات اصلاحی و اسیب شناسی ورزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21418-تربیت بدنی و علوم ورزشی روانشناسی ورزشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21501 – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • سوالات ارشد آزاد – 21506 – جغرافیای سیاسی
 • سوالات ارشد آزاد – 21518 – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • سوالات ارشد آزاد – 21520 – جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
 • سوالات ارشد آزاد – 21522 – جغرافیا – برنامه ریزی توریسم
 • سوالات ارشد آزاد – 21524 – جغرافیای طبیعی – ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • سوالات ارشد آزاد – 21525 – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سوالات ارشد آزاد – 21537-برنامه ریزی آمایش سرزمین
 • سوالات ارشد آزاد – 21602 – مشاوره
 • سوالات ارشد آزاد – 21603 – مشاوره و راهنمایی
 • سوالات ارشد آزاد – 21609- مشاوره – مشاوره مدرسه
 • سوالات ارشد آزاد – 21614 – مشاوره – مشاوره شغلی
 • سوالات ارشد آزاد – 21615 – مشاوره – مشاوره توانبخشی
 • سوالات ارشد آزاد – 21701 – علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • سوالات ارشد آزاد – 21709 – علوم کتابداری و اطلاع رسانی – کتابخانه های دانشگاهی
 • سوالات ارشد آزاد – 21710 – علوم کتابداری و اطلاع رسانی – کتابخانه های عمومی
 • سوالات ارشد آزاد – 30101 – ریاضی محض
 • سوالات ارشد آزاد – 30106 – ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
 • سوالات ارشد آزاد – 30109 – ریاضی کاربردی
 • سوالات ارشد آزاد – 30111 – آموزش ریاضی
 • سوالات ارشد آزاد – 30115 – ریاضی کاربردی – آنالیز عدد
 • سوالات ارشد آزاد – 30117-علوم کامپیوتر
 • سوالات ارشد آزاد – 30121 – ریاضی محض – جبر
 • سوالات ارشد آزاد – 30122 – ریاضی محض – آنالیز
 • سوالات ارشد آزاد – 30124- ریاضی محض – هندسه توپولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 30128-ریاضی کاربردی ریاضی فیزیک
 • سوالات ارشد آزاد – 30204 – ژئوفیزیک
 • سوالات ارشد آزاد – 30213 – ژئوفیزیک – گرانی سنجی
 • سوالات ارشد آزاد – 30217 – فیزیک – اتمی و مولکولی
 • سوالات ارشد آزاد – 30218 – فیزیک – حالت جامد
 • سوالات ارشد آزاد – 30219 – فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 • سوالات ارشد آزاد – 30223 – فیزیک – هسته ای
 • سوالات ارشد آزاد – 30224 – فیزیک – فیزیک نجومی
 • سوالات ارشد آزاد – 30225 – فیزیک -فیزیک بنیادی
 • سوالات ارشد آزاد – 30230 – ژئوفیزیک – زلزله شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 30235-نانو فیزیک
 • سوالات ارشد آزاد – 30305 – شیمی – شیمی تجزیه
 • سوالات ارشد آزاد – 30306 – شیمی – شیمی معدنی
 • سوالات ارشد آزاد – 30307 – شیمی – شیمی فیزیک
 • سوالات ارشد آزاد – 30308 – شیمی – شیمی آلی
 • سوالات ارشد آزاد – 30310 – شیمی – شیمی کاربردی
 • سوالات ارشد آزاد – 30317 – فیتوشیمی
 • سوالات ارشد آزاد – 30323 – شیمی – شیمی و فناوری اسانس
 • سوالات ارشد آزاد – 30326-شیمی شیمی پلیمر
 • سوالات ارشد آزاد – 30327-نانو شیمی
 • سوالات ارشد آزاد – 30405- زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی
 • سوالات ارشد آزاد – 30406 – زمین شناسی – آب شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 30407 – زمین شناسی – زمین شناسی پترولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 30408 – زمین شناسی – تکتونیک
 • سوالات ارشد آزاد – 30414 – زمین شناسی – زمین شناسی نفت
 • سوالات ارشد آزاد – 30416 – زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 30417 – زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 30418 – زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی
 • سوالات ارشد آزاد – 30420-زمین شناسی زیست محیطی
 • سوالات ارشد آزاد – 30421-سنجش از دور زمین شناختی
 • سوالات ارشد آزاد – 30506-زیست شناسی-علوم گیاهی
 • سوالات ارشد آزاد – 30507- زیست شناسی – میکروبیولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 30516 – زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
 • سوالات ارشد آزاد – 30520- زیست شناسی – بیوشیمی
 • سوالات ارشد آزاد – 30531 – زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا
 • سوالات ارشد آزاد – 30532 – زیست شناسی دریا – جانوران دریا
 • سوالات ارشد آزاد – 30533 – زیست شناسی دریا – گیاهان دریا
 • سوالات ارشد آزاد – 30534 – زیست شناسی دریا – آلودگی دریا
 • سوالات ارشد آزاد – 30547 – زیست شناسی – علوم گیاهی
 • سوالات ارشد آزاد – 30549 – زیست شناسی – بیوفیزیک
 • سوالات ارشد آزاد – 30551 – زیست شناسی – علوم جانوری
 • سوالات ارشد آزاد – 30553 – زیست شناسی – ژنتیک
 • سوالات ارشد آزاد – 30554 – زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی
 • سوالات ارشد آزاد – 30555 – زیست شناسی – سیستماتیک جانوری
 • سوالات ارشد آزاد – 30556 – زیست شناسی – زیست سلولی وتکوینی
 • سوالات ارشد آزاد – 30557 – زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری
 • سوالات ارشد آزاد – 30558 -زیست شناسی – علوم گیاهی – سیستماتیک اکولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 30559 – زیست شناسی – علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی
 • سوالات ارشد آزاد – 30560-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
 • سوالات ارشد آزاد – 30564 – زیست فناوری دریا
 • سوالات ارشد آزاد – 30567 – زیست شناسی علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 • سوالات ارشد آزاد – 30604 – علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیک دریا
 • سوالات ارشد آزاد – 30610 – شیمی – شیمی دریا
 • سوالات ارشد آزاد – 30613 – علوم زیستی دریا – هیدروگرافی
 • سوالات ارشد آزاد – 30702 – هواشناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 30803 – آمار ریاضی
 • سوالات ارشد آزاد – 60222-تکنولوژی معماری
 • سوالات ارشد آزاد – 40178-مهندسی پزشکی مهندسی بافت
 • سوالات ارشد آزاد – 40326-مهندسی مالی
 • سوالات ارشد آزاد – 50414-مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی
 • سوالات ارشد آزاد – 40101 – مهندسی برق – الکترونیک
 • سوالات ارشد آزاد – 40103 – مهندسی برق – کنترل
 • سوالات ارشد آزاد – 40145 – مهندسی برق – مخابرات
 • سوالات ارشد آزاد – 40109 – مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
 • سوالات ارشد آزاد – 40111 – مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
 • سوالات ارشد آزاد – 40123 – مهندسی برق – قدرت
 • سوالات ارشد آزاد – 40160 – مهندسی پزشکی – توانبخشی
 • سوالات ارشد آزاد – 40201 – مهندسی شیمی
 • سوالات ارشد آزاد – 40206 – مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
 • سوالات ارشد آزاد – 40214 – مهندسی شیمی – صنایع غذایی
 • سوالات ارشد آزاد – 40216 – مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 40227 – مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست
 • سوالات ارشد آزاد – 40269 -مهندسی رنگ – صنایع رنگ
 • سوالات ارشد آزاد – 40232- مهندسی مخازن هیدروکربوری
 • سوالات ارشد آزاد – 40234 – مهندسی نفت
 • سوالات ارشد آزاد – 40235 – مهندسی اکتشاف نفت
 • سوالات ارشد آزاد – 40236 – مهندسی نفت – مهندسی حفاری و استخراج نفت
 • سوالات ارشد آزاد – 40237 -پژوهشی مهندسی نفت – پالایش
 • سوالات ارشد آزاد – 40241 – مهندسی نفت – حفاری و بهره برداری
 • سوالات ارشد آزاد – 40248- مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند
 • سوالات ارشد آزاد – 40268 – مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر
 • سوالات ارشد آزاد – 40272 – مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سینتیک
 • سوالات ارشد آزاد – 40273 – مهندسی شیمی – پدیده های انتقال
 • سوالات ارشد آزاد – 40274 – مهندسی شیمی – مهندسی بیوشیمیایی
 • سوالات ارشد آزاد – 40275 – مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی
 • سوالات ارشد آزاد – 40309- مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
 • سوالات ارشد آزاد – 40318 – مهندسی صنایع – مهندسی صنایع
 • سوالات ارشد آزاد – 40314 – مهندسی سیستمهای افتصادی – اجتماعی
 • سوالات ارشد آزاد – 40484 – مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
 • سوالات ارشد آزاد – 40485- مهندسی عمران – مهندسی سازه
 • سوالات ارشد آزاد – 40412 – مهندسی عمران – راه و ترابری
 • سوالات ارشد آزاد – 40487- مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی
 • سوالات ارشد آزاد – 40426 – مهندسی عمران – مهندسی زلزله
 • سوالات ارشد آزاد – 40436 – مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
 • سوالات ارشد آزاد – 40443 – مهندسی عمران – مهندسی آب
 • سوالات ارشد آزاد – 40455 – مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
 • سوالات ارشد آزاد – 40456 – مهندسی طراحی محیط زیست
 • سوالات ارشد آزاد – 40489- مهندسی عمران – مهندسی سازه های دریایی
 • سوالات ارشد آزاد – 40491 – مهندسی عمران – ژئودزی
 • سوالات ارشد آزاد – 40524 – مهندسی معدن – اکتشاف معدن
 • سوالات ارشد آزاد – 40525 -مهندسی معدن – استخراج معدن
 • سوالات ارشد آزاد – 40514 – مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
 • سوالات ارشد آزاد – 40515 – مهندسی معدن – مکانیک سنگ
 • سوالات ارشد آزاد – 40603 – مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
 • سوالات ارشد آزاد – 40671 – مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
 • سوالات ارشد آزاد – 40664 – مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 • سوالات ارشد آزاد – 40632 – مهندسی مکاترونیک
 • سوالات ارشد آزاد – 40652 -مهندسی سیستمهای انرژی – سیستمهای انرژی
 • سوالات ارشد آزاد – 40653 -مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی
 • سوالات ارشد آزاد – 40654 – مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
 • سوالات ارشد آزاد – 40672 – مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید
 • سوالات ارشد آزاد – 40673 – مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی
 • سوالات ارشد آزاد – 40674 – مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان – ماشین – کامپیوتر
 • سوالات ارشد آزاد – 40738 – مهندسی مواد – سرامیک
 • سوالات ارشد آزاد – 40742 – مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد
 • سوالات ارشد آزاد – 40730 – مهندسی پزشکی – بیومتریال
 • سوالات ارشد آزاد – 40731 – مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • سوالات ارشد آزاد – 40803 – مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
 • سوالات ارشد آزاد – 40819 -مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
 • سوالات ارشد آزاد – 40814- مهندسی مدیریت صنایع نساجی
 • سوالات ارشد آزاد – 41002 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • سوالات ارشد آزاد – 41005- مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
 • سوالات ارشد آزاد – 41021 – مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
 • سوالات ارشد آزاد – 41010- مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری
 • سوالات ارشد آزاد – 41106 – مهندسی هوافضا
 • سوالات ارشد آزاد – 41203 – مهندسی هسته ای – مهندسی پرتو پزشکی
 • سوالات ارشد آزاد – 41204 – مهندسی هسته ای – مهندسی رآکتور
 • سوالات ارشد آزاد – 41206- مهندسی هسته ای – مواد و چرخه سوخت
 • سوالات ارشد آزاد – 41401- مهندسی محیط زیست – منابع آب
 • سوالات ارشد آزاد – 41402 – مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب
 • سوالات ارشد آزاد – 41405- مهندسی محیط زیست – هوا
 • سوالات ارشد آزاد – 50102 – مهندسی کشاورزی – علوم دامی
 • سوالات ارشد آزاد – 50103 – مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام
 • سوالات ارشد آزاد – 50106 – مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش فیزیولوژی
 • سوالات ارشد آزاد – 50202 – مهندسی کشاورزی – خاک شناسی
 • سوالات ارشد آزاد – 50204- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
 • سوالات ارشد آزاد – 50339 – مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 50340 – مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 50349- مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات
 • سوالات ارشد آزاد – 50350- مهندسی کشاورزی – زراعت
 • سوالات ارشد آزاد – 50209 -مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 50217 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
 • سوالات ارشد آزاد – 50218 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
 • سوالات ارشد آزاد – 50219 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 • سوالات ارشد آزاد – 50220 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
 • سوالات ارشد آزاد – 50221 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش میوه کاری
 • سوالات ارشد آزاد – 50222 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
 • سوالات ارشد آزاد – 50223 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 • سوالات ارشد آزاد – 50242 – مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر
 • سوالات ارشد آزاد – 50228 – مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • سوالات ارشد آزاد – 50371 – مهندسی کشاورزی – کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
 • سوالات ارشد آزاد – 50240 – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
 • سوالات ارشد آزاد – 50360 – مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی
 • سوالات ارشد آزاد – 50342 – مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 50343 – مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 50361 – مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
 • سوالات ارشد آزاد – 50322- مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 50325 – مهندسی کشاورزی – مدیریت کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 50362 – مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب
 • سوالات ارشد آزاد – 50363 – مهندسی کشاورزی – سازه های آبی
 • سوالات ارشد آزاد – 50567 – مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان
 • سوالات ارشد آزاد – 50337 – مهندسی تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغبانی
 • سوالات ارشد آزاد – 50370 – مهندسی منابع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • سوالات ارشد آزاد – 50401 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
 • سوالات ارشد آزاد – 50407 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
 • سوالات ارشد آزاد – 50410 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
 • سوالات ارشد آزاد – 50411 – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
 • سوالات ارشد آزاد – 50502 – مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری
 • سوالات ارشد آزاد – 50507 – مهندسی منابع طبیعی – شیلات
 • سوالات ارشد آزاد – 50568 – مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب
 • سوالات ارشد آزاد – 50519 – مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری
 • سوالات ارشد آزاد – 50521 – مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری
 • سوالات ارشد آزاد – 50539 – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی
 • سوالات ارشد آزاد – 50540 – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
 • سوالات ارشد آزاد – 50541 – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 • سوالات ارشد آزاد – 50548 – مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل
 • سوالات ارشد آزاد – 50550 – مهندسی منابع طبیعی – مدیریت منابع بیابانی
 • سوالات ارشد آزاد – 50364 – مهندسی کشاورزی – پرورش و مدیریت تولید طیور
 • سوالات ارشد آزاد – 50577 – مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • سوالات ارشد آزاد – 50365 – مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی
 • سوالات ارشد آزاد – 50616 – مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
 • سوالات ارشد آزاد – 50617 – هواشناسی کشاورزی
 • سوالات ارشد آزاد – 60102 – طراحی صنعتی
 • سوالات ارشد آزاد – 60107 – تصویرسازی
 • سوالات ارشد آزاد – 60111 – نقاشی
 • سوالات ارشد آزاد – 60115 – پژوهش هنر
 • سوالات ارشد آزاد – 60116 – ارتباط تصویری
 • سوالات ارشد آزاد – 60117 – مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
 • سوالات ارشد آزاد – 60136 – نوازندگی ساز جهانی
 • سوالات ارشد آزاد – 60137 – تاریخ هنر ایران باستان
 • سوالات ارشد آزاد – 60202 – مهندسی معماری
 • سوالات ارشد آزاد – 60207 – طراحی شهری
 • سوالات ارشد آزاد – 60211 – مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
 • سوالات ارشد آزاد – 60216 – برنامه ریزی شهری
 • سوالات ارشد آزاد – 50576 – مهندسی منابع طبیعی حفاظت و اصلاح چوب
 • سوالات ارشد آزاد – 60217 – برنامه ریزی منطقه ای
 • سوالات ارشد آزاد – 50579 – مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان گرایش محیط زیست و منابع طبیعی
 • سوالات ارشد آزاد – 40909 – مهندسی معماری کشتی – سازه کشتی
 • سوالات ارشد آزاد – 50585 – مهندسی منابع طبیعی جنگلداری گرایش بیشه زراعی
 • سوالات ارشد آزاد – 60321 – ادبیات نمایشی
 • سوالات ارشد آزاد – 60311 – کارگردانی نمایش
 • سوالات ارشد آزاد – 40259-مهندسی شیمی-مهندسی محیط زیست
 • سوالات ارشد آزاد – 40717-مهندسی مواد-جوشکاری
 • سوالات ارشد آزاد – 40180-مهندسی برق-قدرت گرایش سیستم های قدرت
 • سوالات ارشد آزاد – 40181-مهندسی برق-قدرت گرایش تکنولوژی فشارقوی
 • سوالات ارشد آزاد – 40182-مهندسی برق-قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی
 • سوالات ارشد آزاد – 40183-مهندسی برق-قدرت گرایش الکترونیک قدرت

ارسال دیدگاه

16
0

9 نظرات جدید
7 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
12 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
مرضیه قاسمی

سلام
من پاسخنامه سوالات کارگردانی آزاد رو میخوام
سوالات رو دانلود کردم….
پاسخنامه لطفا

سایت ما صرفا پذیرنده تبلیغ است و از سایتی که تهیه نمودید این درخواست رو بکنید

باران

سلام.میشه کلید پاسخنامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی رو بذارید یا اگر امکان نداره میشه راهنمایی کنین

متین

اینا چرا پاسخ نامه نداره اخه

مریم

با سلام لطفا سوالات ارشد آزاد 91 و 92 رشته جامعه شناسی را هم بگذارید و همینطور پاسخنامه ارشد آزاد 90 و 93 جامعه شناسی چون من این دو سال را خریدهام ولی پاسخنامه ندارد با تشکر

سلام
از شما خواهش میکنم که سوالات کنکور آزاد کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی علوم گیاهی را هم قرار دهید
هیچ ساتی نداره بگیرم

مهلا سادات

سلام
من سوالات ازاد مهندسی پزشکی 92 رو می خواستم بعد داتلود فهمیدم 90 . خوب پس چرا نوشتید 92؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولین و ایمیل سایت آزمون برتر در ارتباط باشید
سوالات و فروشنده آنها می باشند

مهلا سادات

اگه قراره با یه سایت دیگه در ارتباط باشیم ، شما پس چرا می زارید؟؟؟؟

سیستم همکاری در فروش می باشد و ما معرفی محصولات فروشگاه اون سایت رو می کنیم

حنانه خدابخش زاده

سلام
خوب بازاری برا خودتون راه انداختین دو تا ده هزار تومن با فاصله ریختم تو حسابتون انگار نه انگار
هنوز تایید نشده من که راضی نیستم

این محصولات مربوط به سایت همکار می باشد
لطفا با ایمیل پشتیبانی سایت همکارمون در ارتباط باشید تا خیلی سریع مشکلتون رو رفع کنند

baran

hi.man karshenasi motarjemi zaban daram…age bekham arshadam ro ye reshteye dige bekhunam…che reshtehaii mitunam beram…age azad bekham reshteye khodamo edame bedam hazinash cheghadr dar myad??? lotfan shoma dige javab bedin.. harja raftam porsidam hiiiiiiich javabi tahvilam nadadan.mamnun az site khubetun.

احسان

سلام
می تونید در رشته «آبیاری گیاهان دریایی» ادامه تحصیل بدید. با آرزوی موفقیت

ardalan

salam.to har reshtee ke bekhae mitoni edame tahsi bedi.ama bara azmoon bayad doros homon reshtaro behkoni.movafagh bashi.

بسیار ممنون

تبلیغات متنی