منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 99

لیست منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی سال 1399

نواقص منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 99 تکمیل شد

 

جهت دانلود  فایل pdf منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 99 به انتهای این پست مراجعه کنید . برای دانلود منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 98 هم کلیک کنید.

 

لیست منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی سال 1399

رشته اندودانتیکس
1.Torabinejad M, Walton RE. Endodontics 5th Edition. Principles and Practice. Saunders
.2015.
‐تمام فصول کتاب

رشته بیماریهای دهان و فک و صورت

1.Glick M. Burket’s Oral Medicine. 12th Ed.2015.
-فصول ۴ و ۵ و ۶ و ٧ ( قسمت بافت نرم از ابتدای فصل تا صفحه ١۶١ ) و ١٠ ( حذف صفحات ٢٢۴ الی ٢٣٢)
2.Falace DA, Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient.12th Ed.
2018.
-فصول ٢ و ٣ و ۴ و ١٢ و ١۴ و ١۶ و ١٧ و ٢۴ کتاب (فقط مباحث ملاحظات دندانپزشکی)

 

رشته پریودانتیکس

1‐ Carranza’s Clinical Periodontology.2019.
-فصول ٣ و ۵ و ٧ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١۵ و ١۶ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢٣ و ٢۴ و ٢۵ و ٢٧ و ٢٨ و
٣٢ و ٣٣ و ٣۵ و ٣۶ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴٧ و ۴٨ و ۴٩ و ۵٠ و ۵١ و ۵٢ و ۵٧ و ۵٩ و ۶٠ و ۶٢ و ۶۴
و ۶٩ و ٧٠ و ٧٢ ( شامل قسمت های چاپ شده و آنلاین ) کتاب

رشته دندانپزشکی کودکان

1.Nowak A. Pediatric Dentistry.2019.
، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٧، ٢۶ ، ٢۴ ، ٢٣، ٢٢ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١۶ ، ١۵ ، ١۴ ، ١٢ ، فقط فصول ٣
۴٠ ، ٣٩ ، ٣۵ ، ٣۴ ، ٣٣ ، ٣٢

رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت

1.White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. 2019.
– فصول ١ تا ٢۵ کتاب

رشته پروتزهای دندانی

1. Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthodontics Dentistry.4th Ed.2012.
‐کلیه فصول (به جز فصول ۵ و ١١ و ١٢ ) کتاب
2.Carr AB. Mc Cracken’s Removable Partial Prosto.12th Ed.2011.
‐کلیه فصول کتاب
3. Zarb G, Hobkirk J. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. 13th Ed.2013.
– کلیه فصول (به جز فصول ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ ) کتاب

رشته جراحی دهان و فک و صورت

1. Contemporary Oral and maxillofacial Surgery, 7th Ed, James Hupp, (2019).
2. Hand book of Local anesthesia, 6th Ed, Stanley F Malamed, (2013).

رشته دندانپزشکی ترمیمی

1. Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials.14th
Ed.2018.
– فصول ٩ و ١٠ (فقط از صفحات ١٧١ تا ١٧٨ ) و ١٣ کتاب
2. Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 7th Ed. 2018.
‐ فصل ١ (از صفحه ١ تا ١۵ اول اکلوژن) و ٢ و ٣ و ۴ و ۵ و ١٠ کتاب
3.Summit’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 4th Ed.
2013.
‐ فصل ۶ و ٧ و ٩ (از مبحث باندینگ تا صفحه ٢١٧ ) و ١٠ و ١١ کتاب

رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت

1. Neville. Oral and Maxillofacial Pathology . 2016.
-کلیه فصول به جز ۴ و ٨ و ١٨ و ١٩ کتاب

رشته ارتودانتیکس

1. Contemporary Orthodontics. William R. Proffit. 6th Ed. 2019.
‐فصول 1و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 11 و 12 و 13
‐فصل 2: صفحات 18 تا 47
‐فصل 8 : کل فصل بجز صفحات 260 تا 265
-فصل 9: صفحات 276 تا 278 و 288 تا 291
‐فصل 10 : صفحات 310 تا 315
فصل 14 : کل فصل بجز صفحات 462 تا 465 و 472 تا 476
‐فصل 17 : صفحات 579 تا 589

 

رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

1. کتاب ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، تالیف گروه مولفین، جهاد دانشگاهی، ١٣٩۴
– فصول ١ تا ١۶ کتاب

رشته مواد دندانی

1. Introduction to dental materials, Richard Van Noort , 4th Ed.(2013).
بخش 3: فصل های 3,4 و 3,5 و 3,6 و 3,7
2. Dental Materials: Foundations and Applications, Powers, John M. and Wataha,
John C. Eleventh Edition .( 2017)
.
تمامی فصول به استثنای فصول: 1 و 6 و 10 و 12 و 14

رشته زبان انگلیسی

 سوالات زبان (عمومی) در حد Upper Intermediate طراحی خواهد شد. 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی