تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم کامپیوتر

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم کامپیوتر

 

مبانی آنالیز عددی

درس آنالیز عددی 1395 همانند سال‌های گذشته 6 سؤال را به خود اختصاص داده بود. مباحثی که در این درس مورد سؤال قرار می‌گیرند براساس اهمیت آن به ترتیب درونیابی، مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری عددی، نمایش ممیز شناور ـ انواع خطاها، ریشه و مینیمم یا ماکزیمم‌سازی توابع، معادلات دیفرانسیل عددی، حل دستگاه معادلات خطی (تجزیه LU و LLT) و مسأله کمترین مربعات می‌باشد که در آزمون امسال دو سؤال از خطا و 2 سؤال از درونیابی و یک سؤال از انتگرال و یک سؤال از روش تکرار ساده طرح شده بود. بیشتر سؤالات مشابه سؤالات سال قبل طراحی شده بود. سؤال آخر این درس در سال‌های گذشته به کرات تکرار شده است و مشابه آزمون‌های سال های قبل این درس به نسبت ساده می باشد.


ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

از این درس در آزمون سراسری 15سؤال طرح می‌شود. سؤالات سال 95 در مجموع مفهومی‌تر از سؤالات سال 94 بوده است. پراکندگی سؤالات هر مبحث تقریباً مانند سال گذشته بوده است که 6 سؤال از درخت‌ها و الگوریتم‌های مربوط به جستجو در گراف و 4 سؤال از مرتبه زمانی، پیچیدگی و رده توابع آن و از بقیه مباحث نیز 5 سؤال طرح شده بود. سؤال اول این درس در سال 95 بدون نیاز به داشتن اطلاعات مربوط به ساختمان داده و با داشتن اطلاعات اولیه گراف قابل حل بود. در سال 94 تعداد سؤالات مربوط به مرتبه‌ی زمانی نسبت به الگوریتم‌های گراف بیشتر شده بود، که این رویه در سال 95 برعکس شده بود. از نظر دشواری می توان گفت که آزمون تقریباً مثل سال گذشته بوده است. بیشتر سؤالات سال‌های اخیر از کتاب‌های CLRS مطرح شده بود.


مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

از این درس 15 سؤال در آزمون سال 1395 طرح شده بود. سؤالات سال 95 این درس به ویژه در بخش منطق دشوارتر از سؤالات سال 94 بودند. اما سؤالات 95 بیشتر از مباحث منطق و رابطه‌ها (11 سؤال) طرح شده بود که تعداد آن از سال 94 بوده و با توجه به سخت بودن سؤالات این قسمت می‌توان گفت سؤالات این بخش و به طور کل این درس تقریباً دشوارتر از سال‌های قبل بوده است. 12 سؤال مفهومی و 3 تا از سؤالات تقریباً حفظی بوده‌اند. در سؤالات منطق سال 95 بیشتر تأکید بر روی منطق گزاره ای بود. در سال 95 یک سؤال به صورت مستقیم مربوط به زبان مرتبه اول طرح شده بود. در بخش نظریه مجموعه‌ها، سؤالات مربوط به اندازه‌ی مجموعه‌ها نسبت به سال 94 بیشتر شده بود و از اصل انتخاب، سؤالی طرح نشده بود، در این بخش سؤالات از نظر سختی تفاوت چندانی با آزمون سال قبل نداشتند. همچنین بیشتر سؤالات 95 از کتاب‌های لین ـ لین و منطق ریاضی اردشیر طرح شده بود.
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 125، دو گزینه صحیح انتخاب کرده است.


ریاضیات عمومی

درس ریاضیات عمومی همواره بخش مهمی از آزمون ورودی ارشد رشته ریاضی و سایر رشته‌های علوم پایه و برخی رشته‌های فنی و مهندسی بوده است.
در سال 95 نیز همانند سال‌های گذشته 9 سال به این درس اختصاص داده شده بود که 60 درصد ریاضی یک و 40 درصد ریاضی دو محتوای سؤالات را تشکیل می‌داد. مسائل مربوط به ریاضی عمومی یک در مقایسه با سال گذشته بیشتر از بخش دنباله‌ها و سری‌ها بودندکه نسبتاً ساده بودند. سؤالات ریاضی عمومی 2 هم از مشتق جهتی، انتگرال سه‌گانه، قطبی و قضیه دیورژانس طرح شده بود. در کل سؤالات ریاضی عمومی 2 با سال‌های گذشته تقریباً در یک سطح بوده است. در سال 95 از مباحث انتگرال یگانه و چندگانه و توابع چند متغیره در مجموع 3 سؤال و از قضیه دیورژانس یک سؤال طرح شده بود.


زبان تخصصی

سؤالات زبان رشته علوم کامپیوتر در سال 95 مانند سال‌های گذشته از 30 سؤال اعم از 15 سؤال زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” و Essential words موجود می‌باشد و با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر در قالب کلوز تست بود که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15 سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است. متن اول در مورد سیستم PI و متن دوم در مورد فشرده کردن اطلاعات و متن سومی در مورد فازی می باشد که نسبت به سال گذشته از سطح دشواری بیشتری برخوردار می باشد.


مبانی ترکیبیات

سؤالات این درس در سال 95، در مجموع دشوارتر از سال 94 بودند. همانند سال 94 بیشترین سؤالات (حدود 8 سؤال) مربوط به مبحث تکنیک‌های شمارش بوده است و پس از آن حدود 4 سؤال به مبحث گراف تعلق داشت و سه سؤال بعدی نیز از مباحث رابطه بازگشتی طرح شده بود که بیشتر سؤالات مفهومی و دانشجو می‌بایست با محاسبه پاسخ می‌داد. سؤالات مربوط به بخش شمارش به نسبت دشوارتر بوده است. همچنین بیشتر سؤالات 95 نیز از کتاب‌های ریاضیات گسسته گریمالدی مطرح شده بود.
متأسفانه سازمان سنجش برای سؤال 87 که مربوط به این درس می-باشد 3 گزینه صحیح انتخاب کرده و همچنین سؤال 89 را به دلیل اشتباه بودن حذف کرده است.


مبانی احتمال

در آزمون سال 95، 6 سؤال را به خود اختصاص داده بود که هر 6 سؤال به صورت مفهومی مطرح شده بودند. همچنین بیشتر سؤالات از بخش مبانی احتمال که 5 سؤال از این مبحث را به خود اختصاص داده بود و یک سؤال مربوط به مبحث مبانی آمار توصیفی (جداول و نمودارهای آماری) بود که دانشجو می‌توانست به آسانی به بیشتر سؤالات این درس پاسخ دهد.
از مبحث مبانی احتمال ـ قاعده‌ی بیز، 5 سؤال که 3 سؤال تقریباً ساده و بقیه سؤالات نسبتاً دشوار بوده است، طرح شده است.


مبانی آنالیز ریاضی

این درس در کنکور سال 95، 12 سؤال را به خود اختصاص داده بود که یک سؤال آن به صورت حفظی و 11 سؤال آن به صورت مفهومی طراحی شده بود.
مهم‌ترین مباحث این درس که در آزمون مطرح شده است، مربوط به مباحث فضاهای متری و حد و پیوستگی و دنباله و سری است که 9 سؤال از این بخش‌ها طراحی شده است. سه سؤال هم از بخش مشتق و انتگرال طرح شده است. سؤالات بحث فضاهای متری یک مقدار دشوارتر، اما مبحث دنباله‌ها ساده‌تر می‌باشند. تعدادی از سؤالات مشابه سال‌های قبل و از کتاب رودین طرح شده است. به طور کلی سؤالات سال 95 نسبت به سال قبل آسان‌تر بودند.


مبانی علوم ریاضی

سؤالات سال 95 کمی دشوارتر از سؤالات سال 94 بوده است. در کنکور سال 95 رشته علوم کامپیوتر مشابه سال‌های قبل 6 سؤال از درس مبانی علوم ریاضی طراحی شده بود، که 1 سؤال آن به صورت حفظی و 5 سؤال آن به صورت مفهومی می‌باشد. بیشتر سؤالات این درس را می‌توان با یک مثال نقص پاسخ داد. در سال 95 مشابه سال قبل از هر کدام از مباحث منطق گزاره‌ها و جدول ارزش و رابطه و تابع 2 سؤال و از هر کدام از مباحث مجموعه‌ها و اعداد اصلی 1 سؤال مطرح شده بود. بیشتر سؤالات به راحتی قابل حل بوده اند.


مبانی ماتریس ها و جبر خطی

درس مبانی ماتریس ها و جبر خطی شامل موضوعاتی است که مهم‌ترین مطالب آن عبارتند از: دستگاه‌های معادلات خطی، ماتریس و دترمینان، فضاهای برداری و تبدیلات خطی
در آزمون سال 95، 6 سؤال به صورت مفهومی از این درس طرح شده بود که همه به مراتب ساده‌تر از سال گذشته بوده‌اند و بیشتر از مباحث تبدیل‌های خطی و ماتریس‌ها طرح شده‌اند.
در سال 95 از مباحث نظریه‌ ماتریس‌ها و حل دستگاه‌های معادلات خطی 2 سؤال و از تبدیل‌های خطی و ماتریس‌ها 4 سؤال طرح شده بود.


مبانی نظریه محاسبه

از این درس در آزمون 1395، 15 سؤال طرح شده بود که بیشتر سؤالات به صورت حفظی و با درک خوب مفاهیم قابل حل بودند. سؤالات آزمون سال 95 مشابه سال گذشته بوده است. در آزمون سال 94 با توجه به این که ضرایب و دروس آزمون علوم کامپیوتر برای اولین بار تغییر کرده بود و تعداد سؤالات مربوط به محاسبه‌پذیری و ماشین تورینگ بیشتر شده بود، این سؤالات بر اساس پیکربندی‌ها و کودینگ‌های متفاوت ماشین تورینگ طرح شده بود. در سال 94 سؤالات مربوط به این مباحث نسبت به سال 93 حفظی‌تر شده بودند، ولی نیازمند مطالعه‌ی کامل بودند و این نگاه در آزمون امسال نیز حفظ شده بود. به تعداد 8 تا از سؤالات مربوط به زبان‌ها و گرامرهای مستقل از متن بودند که بیشتر جنبه حفظی و تئوری بودند. همچنین بیشتر سؤالات سال 95 بر اساس کتاب‌های مارتین و سیپر طرح شده بود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی