تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 علوم زمین

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 علوم زمین 

 

آب های زیرزمینی

با بررسی سؤالات آزمون‌ سال‌ 1394 و آزمون سال 1395 می‌توان گفت که سؤالات آزمون 95 ساده تر از آزمون سال قبل بوده است، تمرکز سؤالات بیشتر بر روی مباحث هیدرولیک آب زیرزمینی و اصول جریان آب زیرزمینی بوده است. تقریباً این دو فصل60 درصد از سؤالات را به خود اختصاص دادند، در سنجش میان سؤالات آزمون سال 95 با 94 به خوبی می توان دریافت که تعداد سؤالات محاسباتی در سال 95 کمتر شده، که از نظر زمانی دانشجو وقت بیشتری برای پاسخ گویی به سؤالات را داشته است. در سال 94 سؤالات فصل محیط های متخلخل40 درصد از سؤالات را به خود اختصاص داد اما در سال 95 تعداد سؤالات طرح شده از این فصل کاهش یافت.
اما به طور کلی سؤالات آزمون 95 بیشتر جنبه مفهومی داشتند و دانشجو می بایست درک خوبی از مطالب داشته باشد تا به سؤالات پاسخ دهد، همچنین بیشتر سؤالات از کتاب‌های آب‌های زیرزمینی محمد نخعی و آب‌های زیرزمینی اصغر اصغری مقدم طرح شده است.


چینه شناسی

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس چینه-شناسی، باید گفت که در سال 95، با سؤالاتی واضح‌تر و اصولی‌تر روبه‌رو بودیم و در هر دو سال تعداد سؤالات حفظی و مفهومی تقریباً یکسان (بیشتر مفهومی) بودند. به طوری که داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌های دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد. چراکه چندان موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. در آزمون 95 تقریباً 65% سؤالات مربوط به مباحث تعیین سن نسبی و مطلق و واحدهای چینه‌نگاری(لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی، کرونواستراتیگرافی و کرونولوژی) می‌‌باشد که سؤالات لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی در آزمون 95 دشوارتر از آزمون 94 بود.
دانشجو با مطالعه‌ی کتاب چینه‌نگاری دکتر وزیری مقدم می‌توانست به تمامی سؤالات آزمون 95 به راحتی پاسخ دهد.


دیرینه شناسی

به طورکلی می‌‌توان گفت که سؤالات دیرینه شناسی آزمون سال 1394 و آزمون سال 1395 تقریباً در سطح دشواری یکسانی هستند و در هر دو سال تعداد سؤالات حفظی تقریباً یکسان بوده و طراحان تغییر چندانی در نحوه سؤالات نداشته‌اند به طوری که سؤالات مربوط به دو بخش میکروفسیل و ماکروفسیل50 درصد و سؤالات مربوط به مبحث فرامینیفرها40 درصد را به خود اختصاص داده اند.
همانند سال های قبل چندین سؤال به شکل‌ها مربوط می شد به عبارتی با ترسیم شکلی نام فسیل، جنس و یا بخشی از یک فسیل مورد سؤال قرار گرفته است. قراردادن چندین فسیل در یک گزینه و درخواست ترتیب سنی آن ها نیز یکی دیگر از سؤالات مرسوم کنکور بوده است که در این سال (95) هم نمونه هایی از آن آورده شده است.
به طور کلی می‌توان گفت سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 شباهت زیادی به سؤالات سال‌های قبل داشته است و اغلب آن ها به صورت حفظی بوده است.
همچنین داوطلبان با مطالعه‌ی دقیق منابعی از قبیل کتاب دیرینه‌شناسی دکتر خسرو تهران، ماکروفسیل دکتر طاهری و دیرینه‌شناسی دکتر قاسمی نژاد می‌توانستند به راحتی تمامی سؤالات پاسخ دهند.


رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

سؤالات آزمون سال 1395 نسبت به آزمون سال 1394 به مراتب دشوارتر و مفهومی تر بوده است و برای پاسخگویی صحیح نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری هستند. تعداد سؤالات مفهومی نسبت به حفظی در این سال افزایش یافته است و سؤالات آزمون 95 نسبت به آزمون 94 دامنه گسترده‌تری از دانش فرد را به چالش می‌کشد. برای مثال سؤالات مطرح شده در مبحث فرآیندهای رسوبی در سال 94بیشتر حالت حفظی داشتند و با دانستن فرمول محاسباتی آن ها به راحتی امکان پاسخگویی به آن ها وجود داشت، اما در سال 95 سؤالات مطرح شده از این مبحث بیشتر جنبه مفهومی داشته و نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری بودند.
همچنین داوطلب با مطالعه‌ی دقیق منابعی از قبیل کتاب رسوب‌شناسی دکتر حرمی و سنگ‌شناسی رسوبی تاکر می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد.


زمین شناسی اقتصادی

سؤالات مطرح شده در آزمون سال 1395 در اغلب مباحث ساده‌تر از آزمون سال 1394 بوده است. در سال 95 از سرفصل سولفید توده ای و ذخایر غیرهمزاد سؤالی طرح نشده همچنین به ذخایر اسکارن و گرانیتوئیدها و کانسارسازی ایران نیز توجه شایانی نشده است. در سال94 سؤالات مربوط به کانسارهای ماگمایی از دشواری بیشتری نسبت به سال 95 برخوردار است، بلعکس سؤالات کانسارهای رسوبی سال 95 دشوارتر از سال 94 بوده است. در حالت کلی سؤالات مفهومی و حفظی سال94 نسبت به سال 95 دارای سطح دشواری بیشتری می‌باشد.
اما با مطالعه دقیق و کامل منابع مطرح شده برای زمین شناسی اقتصادی، می‌توان تقریباً به تمامی سؤالات آزمون95 پاسخ داد.


زمین شناسی ایران

تقریباً تمامی سؤالات درس زمین‌شناسی ایران در تمامی سال‌ها حفظی می‌باشد؛ در سنجش سؤالات آزمون سال1395 در مقایسه با آزمون سال 1394 از سطح دشواری کمتری برخوردار است و در آزمون 94 نکات ریز و مهم‌تری در سؤالات وجود داشت. اما در سال 95 سؤالات مربوط به سنوزوئیک نسبت به سال گذشته دشوارتر است.
سؤالات مربوط به پهنه‌های اصلی رسوبی و ساختاری ایران در هر دو سال هم دارای سؤالات ساده و هم دارای سؤالات نسبتاً دشوار می‌باشد. اما این سرفصل در آزمون سال 95 کم رنگ تر ظاهر شده و نسبت به سال 94 دارای سؤالات ساده تر و کمتری است. اکثر سؤالات آزمون 95 مربوط به مباحث پرکامبرین، پالئوزوئیک، مزوزوئیک و به خصوص سنوزوئیک می باشد. رخدادهای زمین ساختی نیز در آزمون سال 95 نسبت به سال های قبل کم رنگ تر ظاهر شده است.
به طور کلی داوطلب با مطالعه دقیق و کامل منابع اصلی زمین شناسی ایران می‌توانست به تمامی سؤالات آزمون 95 پاسخ دهد.


زمین شناسی زیست محیطی

آزمون سال 1394 در مقایسه با آزمون سال 1395 از سطح دشواری بیشتری برخوردار بود و آزمون سال قبل نکات ریز و مهم‌تری را در سؤالات جای داده‌ بود. در سال 1395 تقریباً از تمام فصول سؤال مطرح شده به جزء فصل مربوط به آتشفشان ها که از این فصل در سال 95 سؤالی مطرح نشد. سؤالات مربوط به فصل زمین پزشکی سال 95 نسبت به سال 94 ساده تر طرح شدند. تعداد سؤالات مفهومی آزمون سال 94 نسبت به سال 95 بیشتر است، در سال 95 تقریباً تعداد سؤالات حفظی و مفهومی برابر بودند.
داوطلب با مطالعه‌ی دقیق منابعی از قبیل کتاب‌های زمین پزشکی پیام‌نور، زمین‌شناسی زیست محیطی غضبان و کتاب زمین شناسی زیست محیطی غفوری و حافظی مقدس می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد.


زمین شناسی ساختمانی

سؤالات درس زمین‌شناسی ساختمانی در آزمون سال 1395 دشوارتر و مفهومی‌تر از آزمون سال 1394 بوده است. تعداد سؤالات حفظی در آزمون سال 94 بیشتر از آزمون سال 95 بود و نیز سؤالات مفهومی مطرح شده در آزمون 94 ساده‌تر از آزمون 95 بود. به طور کلی 95 درصد از سؤالات آزمون سال 95 مفهومی بودند، اما در کل می‌توان گفت که با فهم دقیق مفاهیم زمین‌شناسی ساختمانی و اصول و روابط تنش و واتنش، همه سؤالات مفهومی و حفظی قابل پاسخگویی بودند.
بیش‌ترسؤالات سال 94 از کتاب‌های مبانی زمین‌شناسی ساختمانی دکتر الیاسی و دکتر پورکرمانی طراحی شده بودند.


زمین شناسی مهندسی

سؤالات آزمون 1395 دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به آزمون سال 1394 بوده است، اگر بخواهیم سؤالات سال 95 درس زمین شناسی مهندسی را بررسی کنیم می‌توان گفت که سؤالات تقریباً تمام فصول را پوشش داده به جز فصل تحکیم و زمین لغزش که سؤالی از این دو فصل در آزمون 95 طرح نشده است، سؤالات به نسبت سال 94 بیشتر جنبه مفهومی پیدا کرده و داوطلب برای پاسخ به سؤالات می بایست درک کاملی از موضوعات داشته باشد.
در سال 94 تمرکز سؤالات در بخش مقاومت مکانیکی و دشوار بودن این سؤالات باعث بالا رفتن ضریب سختی آزمون نسبت به سال 94 شده است. سؤالات محاسباتی آزمون 95 نسبت به 94بیشتر شده که از نظر زمانی دانشجو باید وقت بیشتری را صرف حل کردن مسائل کند و همین امر باعث خستگی بیشتر ذهن و امکان خطای بیشتر می‌شود که نبود سؤالات محاسباتی زیاد در آزمون 94 باعث شده که این آزمون از دشواری کمتری برخوردار باشد.


زمین شناسی نفت

می‌توان گفت که سؤالات زمین‌شناسی نفت در آزمون‌های سال1394 و 1395 به جهت دشواری در یک سطح هستند به طوری که سؤالات یک مبحث که در سال 95 دشوارتر بوده در سال 94 ساده‌تر و سؤالاتی که در سال 95 ساده‌تر بوده در سال 94 دشوارتر مطرح شده است. اما از نگاه مفهومی بودن سؤالات، آزمون 95 در اغلب مباحث مفهومی‌تر از آزمون 94 طرح شده است. سرفصل نفتگیر‌ها در سال 94 بسیار بیشتر از سال 95 مورد توجه طراحان قرار گرفته است. از مباحث سنگ‌های منشاء و ارزیابی سنگ‌های منشاء و نمودارهای چاه و نیز سیستم‌های نفتی ایران در هر دو سال به تعداد یکسان سؤال طرح شده است.
فصل سنگ‌های مخزن در سال 95 دارای سؤالات بیشتر و دشوارتری نسبت به سال قبل است. آنچه قطعی است این است که فصل‌های سنگ‌های منشاء و مخزن هر ساله نیمی از سؤالات زمین‌شناسی نفت را تشکیل می‌دهند و نیز هر ساله تعداد2 الی3 سؤال به سیستم‌های نفتی ایران اختصاص داده می‌شود.
بیشتر سؤالات آزمون سال 95 از کتاب‌های زمین‌شناسی نفت دکتر رضایی و زمین‌شناسی نفت دکتر صیرفیان طرح شده بود.


ژئوشیمی

به نظر می‌رسد که آزمون سال 1394 نسبت به آزمون سال 1395 به طور کامل مفهومی‌تر است، سؤالات حفظی سال94 دارای سطح دشواری بیشتری است و پاسخگویی به سؤالات آزمون94 نیاز به اطلاعات و دقت بیشتری دارد. سؤالات حفظی سال 95 بسیار ساده بوده و با مطالعه دقیق کتاب ژئوشیمی مر به راحتی قابل پاسخگویی بوده است. تعداد سؤالات طرح شده از فصل‌های مهم همچون ترمودینامیک و شیمی بلورها و ماگماتیسم و سنگ‌های آذرین در دو سال(94 و 95) نزدیکی کمی با هم دارد در سال 1395 به بخش مهم ترمودینامیک توجه کمتری شده است. تعداد سؤالات مطرح شده از فصل‌های اتمسفر، هیدروسفر و بیوسفر در هر 2 سال محدود می‌باشد. تمامی سؤالات سال 95 از کتاب اصول ژئوشیمی برایان میسون (ترجمه فریدمر) طرح شده بود.


سنگ شناسی

سؤالات آزمون سال 1395 در مقایسه با آزمون سال 1394، دشوارتر و مفهومی تر بوده است. تعداد سؤالات درس سنگ شناسی دگرگونی نسبت به آذرین و رسوبی بیشتر بوده تقریباً 45 درصد سؤالات مربوط به درس دگرگونی بود. در آزمون94 درصد سؤالات حفظی بیشتر و ساده تر از سال 95 بوده ولی سؤالات مفهومی آزمون 95 به مراتب دشوارتر از آزمون 94 بوده است.
بررسی سؤالات درس سنگ‌شناسی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد کلیه سؤالات از 4 کتاب سنگ‌شناسی دگرگونی پیام نور و پترولوژی ترجمه دکتر درویش‌‌زاده، سنگ‌شناسی آذرین ترجمه دکتر معین وزیری و سنگ‌شناسی رسوبی ترجمه دکتر حرمی طراحی شده اند.


زبان عمومی و تخصصی

سؤالات زبان رشته علوم زمین در سال 95 مانند سال‌های گذشته از 30 سؤال اعم از 15 سؤال زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر می باشد که در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات زبان تخصصی رشته علوم زمین دارای 3 متن نسبتاً طولانی بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش بالاتر رفته است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی