دانلود سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها

 

 

 

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات پاسخ  کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

1101 – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1103 – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1104 – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1105 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1107 – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1109 – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی 1110 – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1117 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1118 – مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1122 – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1123 – مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1124 – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان فرانسه
پاسخ کلیدی 1126 – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1127 – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1129 – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1132 – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1133 – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1134 – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1137 – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1139 – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1140 – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1142 – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1146 – مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1148 – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1152 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1155 – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1156 – اماد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1157 – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1201 – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1203 – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1204 – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1205 – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1207 – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1208 – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1213 – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1214 – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1215 – محیطزیست دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1216 – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1217 – علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1219 – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1251 – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1253 – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1256 – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1257 – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1259 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1260 – مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1262 – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1263 – مهندسی نقشه برداری
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1264 – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1266 – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1268 – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1272 – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1273 – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1283 – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1284 – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1285 – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1288 – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1289 – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1301 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1302 – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1304 – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1305 – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1306 – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1307 – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1308 – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1309 – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1310 – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1311 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1312 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1313 – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1314 – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1315 – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1317 – مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1319 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1321 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1322 – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1323 – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1325 – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1326 – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1327 – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1328 – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1351 – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1352 – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1356 – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1362 – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1363 – فرش
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1364 – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1508 – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1509 – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

ارسال دیدگاه

155
0

122 نظرات جدید
33 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
104 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
زهرا

سلام پاسخ تشریحی سوالای هنرهای موسیقی رو میشه بذارین ؟میدونید کتابای کنترپوان و هارمونی رو از کجا میتونم دانلود کنم ؟

شیرین

سلام، من به تعداد شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد متقاضی رشته های مجموعه مهندسی صنایع با کد 1259 در سال 1393 احتیاج دارم، شما میتونین کمکم کنین؟

ویدا

سلام خسته نباشید، هرکاری میکنم پاسخنامه سوالات مجموعه هنرهای نمایشی باز نمیشن،اگه میشه یه راهنمایی کنید، ممنون

کوثر

سلام خسته نباشید
من با چه برنامه ای میتونم فایل سوالات کنکورو باز کنم؟؟تروخدااا بگید

ندا

سلام و تشکر بابت سایت خوبتون و سوالات و جوابهای کاملی که در اختیار ما گذاشتین خدا خیرتون بده
یه انتقادداشتم بعضی از سوالای درس تئوری مدیریت دررشته ی مدیریت با جوابهای کلیدی سازمان سنجش فرق داره و من این سوالات دوجوابی رو تو کتاب نگاه کردم متوجه شدم جوابای سنجش درسته
ممنون میشم اینارو درست کنین که کسی به اشتباه نیفته
تشکر

حمید

عرض سلام دارم خدمت مدیریت گرامی سایت و تشکر فراوان بابت مطالب-من دانشجو مقطع کارشناسی رشته حسابداریم میخواسم ارشد همین رشته کنکور بدم -آیا اگ سوالات 85الی95کنکور رو مطالعه کنم البته با تسلط بر مطالب میتونم در کنکور سراسری قبول بشم؟سوالات رو امکان داره ک تکراری بدن کنکور یا هر سال تغییر میدن؟

بهزاد

سلام، ممنون از شما، لطفا سوالات زبان عمومی انگلیسی رو هم مثل فرانسه و آلمانی به صورت تفکیک شده قرار بدین

فاطمه

سلام. چرا سوال های رشته مشاوره رو ندارین؟

فرزانه

عالییییییییییییییییییییییه …..مرسی .واقعا دستتون درد نکنه

کوثر

سلام
شما با چه برنامه ای فایل رو باز کردید؟؟

sahar

واقعا دمتون گرم
کلی خسته نباشید

سیروان

سلام. پاسخنامه رشته بیماری شناسی گیاهی 1315 رو ب اشتباه از صنایع غذایی گذاشتید…. مرسی

بهمن

من سوالات اجرایی رو می خواستم…ممنون…عالیه!!!!!

کیوان

سلام از سایت عالیتون متشکرم اگر میشه ممنون میشم پاسخ تشریحی کنکور ارشد رشته اقتصاد رو هم بذارید.

محسن

باسلام..میشه یه راهنمایی کنید جزوات و مطالب درسی مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست(HSE) رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟؟
البته با مهندسی ایمنی صنعتی اشتباه گرفته نشود…

فائزه

با سلام پاسخنامه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی را از کجا می توانم دانلود کنم.
با تشکر

سیروان

شما ک در هر صورت قبول میشید دیگه سوالات رو برا چی میخوایید ؟؟!!

مهدی

سلام خسته نباشید چرا کلید آزمون نیست؟

محمد

ببخشید اگه امکانش هست عکس نفرات برتر ارشد دام و طیور رو هم بزارید

مهرداد

سلام
اگر ممکنه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 93 را هم در سایت قرار دهید
ممنون

بهروز معروف

آغا منم پاسخنامه کنکور ارشد دانشگاه آزاد رو میخوام اما متاسفانه هیچ جایی پیدا نکردم
ی سایتی سوالات رو خریداری کردم ولی پاسخنامه نداشت

مهشيد

با سلام و با تشکر از پاسخ های تشریحی که برای سوالات کنکورهای سال های قبل تهیه گردیده است.. من قبلا از شما راهنمایی خواستم و مسئول پاسخگویی به سوالات نیز به بهترین شکل پاسخ من را دادند… اما در خصوص پاسخ های سوالات کنکور سال 93 قسمت بازاریابی متاسفانه در پاسخ ها غلط بسیار دارد.. و اگر پاسخ های تشریحی نبود متاسفانه داوطلبان به اشتباه پاسخی دیگری را در ذهن خود جای میدادند.. البته و من فعلا سال 93 را مطالعه کرده ام و هنوز به سوالات و پاسخ های سال های گذشته نرسیده ام … قصد من از… ادامه نظر »

آرمیتا

سوالات وباسخنامه ارشد آزاد رو هم اگه ممکنه بگذارین

سمیه

ای بابا من که هرکار کردم نتونستم دانلودها رو باز کنم تورو خدا راهنماییم کنید. از سایت های دیگه دانلود میکنم مشکلی نداره اما با سایت شما مشکل دارم.

ناشناس

‘www.konkur.in’ سلام این رمز را وارد کنید

hassan72

مرررررررررررررسی

سایا

عالییییییییییییییییییییییییییییی بود….
مرسی

الناز

سوالات ارشد سم شناسی دانشگاه ازاد چرا اصلا نیست؟

نیما

سلام سوال رو دریافت کردم ولی پاسخ خا رو نیاورد ویروس کش رو هم پاکم کردم نشد میشه کمک کنین ممنون؟

مجتبي

با سلام و احترام
لطفاًراهنماییم کنید
کنکورهای سالهای گذشته دانشگاه ازاد و به همراه پاسخنامش رشته مدیریت محیط زیست HSE کد رشته 21277 رو میخواستم . ممنون میشم از همه بزرگوارانی که بتونن کمکم کنند . با تشکر

مهشيد

سلام من داوطلب کنکور ارشد ازاد سال 94 هستم رشته ام مدیریت بازرگانی یه ، چطور میتونم سوالات ارشد ازاد 5 سال گذشته رو با پاسخ صحیحشون دانلود کنم؟

milad mokarram

رشته ام کامپیوتره

milad mokarram

س. من 93 کنکور دادم 48 در صد تخصصی زدم و دانشکده انفلاب تهران فبول شدم وافعآ دانشکده خوبیه واسه شما هم آر رزوی موفقیت دارم اینم ایمیلم و شمارم اگه بتونم وکمکی از دستم بر بیاد
در خدمتم

مونا

سلام،امکان دارد پاسخ تشریحی سوالات را بگذارید؟با تشکر

Dj vahid

واسه سوال ها و بخصوص پاسخ.(تاکید میکنم پاسخ تشریحی) دمتون جیز 😀

میرداد

با سلام . خواهشمند است کلید سوالات کنکور ارشد سال 93 دانشگاه آزاد را در سایت قرار دهید.

فرزانه

شرمنده من فایل مدیریت دانلود را پیدانکردم اگه امکانش هست پاسخنامه را به ایمیلم بفرستید یه دنیا ممنونتونم و سپاسگذارم

فرزانه

سلام ،من هرچقدر دانلودمیکنم فایل برام باز نمیشه اگه امکانش هست بررسی کنید چون فقط تونستم سایت شما رو پیدا کنم که دفترچه ها پاسخ داشته باشند باتشکر.

نرگس

سلام
چرا کلید سوالات زبان شناسی باز نمیشه دو بار دانلود کردم ولی باز نمیشه

الهه

عالیییییییییییییییییییییییی بود مرسییییییییییی
من مهندسی کامپیوترو میخواستم که پاسخ تشریحی دفترچه شماره 2 خیلی خوب و مرتب و جداشده بود… دستتون درد نکنه

مینو

سلام
دستتون درد نکنه از سوالات اما یه سوال؟
می شه بگین آیا این پاسخ نامه ها واقعاً درست هستند؟ آحه من جواب دو تا سوال رو دیدم که با پاسخ نامه ای که شما گذاشتین جور در نمی یاد. یه عنوان مثال حس شنوایی هست که اول از همه در نوزاد شکل گرفته اما شما در دو دفترچه اونم در سالهای مختلف یکیش زدین بینایی و یکیشم ردین چشایی. بازم سوال با جواب اشتباه هست اینا آدم رو به شک میندازه که آیا جوابا درستند یا نه. ممکنه جواب بدین؟

مینو

مجدداً سلام و احترام
ممنونم از پاسختون. فردا امتحان ارشد دارم ممنون که زود جواب دادین. پس خود سنجش بعضیاشو اشتباه داده. چون چندتا سوال بودن که از اینترنت درآوردم دیدم با جواب جور درنمیاد.
بازم خدا خیرتون بده که این سوالات رو گذاشین واقعاً بی نهایت ازتون ممنونم.
دعام کنین تو رو خدا فردا ارشد رو خوب بدم. علوم تربیتی 2 که قبلاً 3 بود.
در پناه حق تعالی

شکوفه

خیلی خوبه
مرسی:)

ناشناس

ممنونم، واقعا کمک بزرگی کردید.

بنی

ممنون از زحمات شما. خیلی عالیه

زهرا

سلام .کنکور ارشد 92به قبل مجموعه مدیریت پاسخ تشریحی ندارد ؟
ممنون از پاسخ تشریحی 93 و 92 بسیار عالی بود ……

مهدی

یک در دنیا ، صد در آخرت خوبی ببینی

فاطیما

سلام اگه امکانش هست پاسخ تشریحی کنکور ارشد 93 مهندسی مواد 1272 را بگذارید.

نیلوفر

سلام
واقعا ممنونم و خسته نباشید. امیدوارم در تمام مراحل زندگی لطف و محبت بی نهایت خداوند شامل حالتان شود.
شاد و سربلند باشید.

فاطمه

از خدا هر چی میخای بهت بده
مرسیییییییی

زهرا

ممنونم سایتتون عالیه…
فقط کاش پاسخ نامه ها تشریحی هم بود،برای کسایی مثل من که تو رشته ای غیرازرشته ی کارشناسی میخوان آزمون بدن…
ولی بازم دست شما درد نکنه…خداقوت

حجت

خیلی خیلی ممنون. بی دونیا ممنون
حجت ایمانی رشته مهندسی برق

محمد

از سایت عالی عالی تون ممنونم، چون واقعا بدون درد سر هر چه که راجب کنکور میخای داره ،مرسی از لطفتون.

شایان

مرررررسی

یاسمن

دمتون گرم … دربدر سوالای چند سال اخیر سینما بودم نجاتم دادین …خیلی ممنون موفق باشید.

نفس

ینی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا مهندسی پزشکی رو ندارین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سارا

خسته نباشید
ممنون میشم پاسخ تشریحی رشته علوم دامی رو هم بزارین….

تبلیغات متنی