ابلاغ شیوه محاسبه نمرات دروس «نظری عملی» رشته پزشکی

ابلاغ شیوه محاسبه نمرات دروس «نظری عملی» رشته پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نحوه محاسبه نمرات دروس «نظری_عملی» دکتری عمومی پزشکی را ابلاغ کرد.

دروس «عملی» و «نظری» نمره مستقل دارند؛ اما دروس «نظری_عملی» که یک واحد درس محسوب می‌شوند، معدل هر دو قسمت عملی و نظری با درنظر گرفتن ضرایب محاسبه می‌شود. 

اگر دانشجویان نتوانند معدل ۱۰ را برای دو قسمت نظری و عملی در دروس علوم‌پایه به دست بیاورند یا نمره یکی از قسمت‌های نظری و عملی کمتر از ۸ باشد، حتی در صورتی که معدل آنها به ۱۰ رسیده باشد، هر دو بخش عملی و نظری باید یکبار دیگر سپری شود. 

همچنین اگر معدل نظری و عملی دروس تخصصی کمتر از ۱۲ باشد یا نمره یکی از قسمت‌های عملی و نظری کمتر از ۱۰ باشد حتی در صورتی که معدل ۱۲ باشد هر دو قسمت باید توسط دوباره گذرانده شود. 

شیوه محاسبه دروس «نظری_عملی» رشته پزشکی عمومی از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اجرا می‌شود.

در ابلاغیه ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت آمده است:

«بدینوسیله مصوبه نودمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی مورخ هشتم آذر ماه ۱۴۰۲ درخصوص «اضافه نمودن تبصره به ماده ۳۴ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی» مصوب جلسه ۶۷ مورخ یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی درخصوص نحوه محاسبه نمرات «دروس نظری-عملی» به شرح ذیل جهت اجرا از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای تمامی دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی مشمول آیین نامه مذکور، ابلاغ می‌شود:

در جلسه ۹۰ مورخ هشتم آذر ماه ۱۴۰۲ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی مصوب شد تبصره ذیل به ماده ۳۴ آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب جلسه ۶۷ مورخ یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی اضافه شود:

تبصره: هریک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری_عملی که یک درس محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظری و عملی و باتوجه به ضرایب هر کدام است.

درصورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی دروس پایه به ۱۰ نرسد یا نمره یکی از آنها از ۸ کمتر باشد هرچند معدل به ۱۰ رسیده باشد، هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.

در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی دروس تخصصی به ۱۲ نرسد یا نمره یکی از آنها از ۱۰ کمتر باشد هر چند معدل به ۱۲ رسیده باشد، هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.»

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی