کلید نهایی سه آزمون ارزیابی علمی گروه علوم پزشکی منتشر شد

کلید نهایی سه آزمون ارزیابی علمی گروه علوم پزشکی منتشر شد

کلید نهایی سه آزمون مربوط به صلاحیت بالینی، ارزشیابی و ارتقا و ارزیابی علمی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی منتشر شد.

سه آزمون مربوط به صلاحیت بالینی، ارزشیابی و ارتقا و ارزیابی علمی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

نوزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرحله نظری) ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ طبق دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی برگزار شد. فرآیند آزمون در دو بخش دروس اختصاصی و دروس علوم پایه انجام شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، کلید نهایی نوزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور به این ترتیب است و پاسخنامه داوطلبان بر اساس آن تصحیح خواهد شد:

– درس بیماری های دهان و فک و صورت: سوال ۵۳: هر دو گزینه «ج» و «د» درست هستند.

– درس پروتزهای دندانی: سوال ۹۱: هر دو گزینه «الف» و «ج»درست هستند.

– سایر اعتراضات ناوارد اعلام شدند.

همچنین آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ طبق قوانین و به منظور ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور برگزار شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، کلید نهایی آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور به این ترتیب است و پاسخنامه داوطلبان بر اساس آن تصحیح خواهد شد:

– سوال ۲: حذف شد.

سوال ۹۹: گزینه «د» درست هستند.

سوال ۱۰۴: گزینه «د» درست هستند.

همچنین آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل (ویژه ورودی های ۲۰۱۹ به بعد) ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.

این آزمون به منظور ارزیابی علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور که متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل هستند و این افراد از اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد در دانشگاه های خارج از کشور شروع به تحصیل کرده اند، برگزار شد.

کلید نهایی آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل به این ترتیب است و پاسخنامه داوطلبان بر اساس آن تصحیح خواهد شد:

رشته پزشکی: اعتراضی نداشت.

رشته دندانپزشکی: اعتراضی نداشت.

رشته داروسازی:

– سوال ۲۸: هر دو گزینه «ب» و «د»درست هستند.

– سوال ۷۳: حذف شد.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی