انتشار کلید نهایی آزمون‌های دستیاری و ارتقاء دستیاران دندانپزشکی

انتشار کلید نهایی آزمون‌های دستیاری و ارتقاء دستیاران دندانپزشکی

کلید نهایی سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی و آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی و آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی همزمان ۲۹ تیرماه برگزار شدند.

در سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی یک هزار و ۴۸۰ داوطلب در ۱۷ حوزه دانشگاه علوم پزشکی در آزمون ارتقا دستیاران تخصصی دندانپزشکی تعداد ۷۸۲ دستیار تخصصی دندانپزشکی شرکت کردند.

کلید نهایی آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش دندانپزشکی و تخصصی، اصلاحات زیر در کلید اولیه آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی انجام شده و پاسخنامه داوطلبان بر اساس آن تصحیح خواهد شد.

جدول کلید نهایی سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی

درس دفترچه الف دفترچه ب اصلاح کلید
ارتودانتیکس ۳ ۲۳ گزینه های «الف» و «د» درست هستند
پریودانتیکس ۱۲۴ ۱۴۴ سوال حذف شد
اندودانتیکس ۲۲ ۲ گزینه های «ج» و «د» درست هستند
جراحی دهان و فک و صورت ۱۳۸ ۸۸ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند
۱۴۶ ۹۶ سوال حذف شد
۱۴۸ ۹۸ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند
۱۴۹ ۹۹ سوال حذف شد
بیماری های دهان و فک و صورت ۷۶ ۵۶ گزینه «د» درست است
۸۰ ۶۰ سوال حذف شد
پروتزهای دندانی ۸۲ ۱۰۲ سوال حذف شد
۸۳ ۱۰۳ سوال حذف شد
دندانپزشکی ترمیمی ۱۵۱ ۱۷۱ گزینه های «ج» و «د» درست هستند
۱۶۱ ۱۸۱ سوال حذف شد
دندانپزشکی کودکان ۱۸۱ ۱۶۱ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت، زیست مواد دندانی، سلامت دﻫﺎن و دندانپزشکی اجتماعی، رادیولوژی دهان و فک و صورت و زبان انگلیسی ﻧﺎوارد اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ.

همچنین کلید نهایی آزمون ارتقا دستیاران تخصصی دندانپزشکی منتشر شد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش دندانپزشکی و تخصصی، اصلاحات زیر در کلید اولیه آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی انجام شده و پاسخنامه داوطلبان بر اساس آن تصحیح خواهد شد.

جدول کلید نهایی آزمون ارتقا دستیاران تخصصی دندانپزشکی

رشته شماره سوال اصلاح کلید
ارتودانتیکس ۵۷ گزینه های «الف» و «د» درست هستند
۵۸ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند
۶۴ سوال حذف شد
۶۶ گزینه «ج» درست است
۶۹ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند
۹۴ گزینه «د» درست است
۹۸ گزینه «ج» درست است
پریودانتیکس اعتراض وارد نیست
اندودانتیکس ۲۱ سوال حذف شد
۳۳ گزینه های «ج» و «د» درست هستند
۶۴ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند
۸۳ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند
۸۴ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند
۸۵ گزینه های «ب» و «د» درست هستند
بیماری های دهان و فک و صورت ۳۹ گزینه «الف» درست است
۷۲ گزینه های «الف» و «د» درست هستند
جراحی دهان و فک و صورت ۸ گزینه های «الف» و «د» درست هستند
۳۰ گزینه «ب» درست است
۳۲ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند
۳۳ سوال حذف شد
۷۲ گزینه «د» درست است
۸۵ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند
پروتزهای دندانی ۲۳ سوال حذف شد
۳۲ گزینه «ج» درست است
دندانپزشکی ترمیمی ۸ سوال حذف شد
۱۳ سوال حذف شد
۹۴ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند
دندانپزشکی کودکان ۱۸۱ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند
آسیب شناسی دهان و فک و صورت اعتراض ندارد
رادیولوژی دهان و فک و صورت ۱۱ گزینه های «ج» و «د» درست هستند
۲۳ گزینه «ب» درست است
۴۴ گزینه «الف» درست است

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی