اعلام شرایط دریافت وام شهریه

اعلام شرایط دریافت وام شهریه

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: دانشـجویانی که اطلاعات هویتی و تحصـیلی آنها در سامانه تبادل اطلاعات آموزشی وزارت علوم ثبت شده باشد می توانند نسبت به تقاضای وام شهریه اقدام کنند.

 مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بخشنامه ای درباره وام شهریه به روسای استانی مراکز دانشگاه های پیام نور، علمی کاربردی، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و روسای دانشگاه های غیرانتفاعی ارسال کرد که بخش هایی از آن به این شرح است :

مهلـت درخـواست وام شــهریه از ابتـدای نیم سـال جـاری آغـاز شـده و تـا تـاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تمدید شده است.

کـاربران دانشــگـاه هـا و مراکز آمـوزش عـالی و معـاونین دانشــجـویی حـداکـثر تا روز یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ (غیر قابل تمدید) فرصت خواهند داشت تا نسـبت به بررسـی و تأیید درخواست های وام درسامانه جدید اقدام کنند.

نظر به اینکه صـرفًا دانشـجویانی که اطلاعات هویتی و تحصـیلی آنها به سامانه تبادل اطلاعات آموزشی وزارت عتف GSB ارسال شده باشد می توانند نسبت به تشکیل پرونده و ثبت تقاضای وام اقدام نمایند، ضروری است دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی با قید فوریت نسـبت به تبادل و بروزرسانی مسـتمر اطلاعات آموزشی دانشجویان در درگاه تبادل اطلاعات وزرات متبوع قبل از تاریخ شروع ثبت نام به صورت برخط اقدام نمایند.

سـقف مبلغ ضـمانت وام های دانشـجویی (بندهای ۱ و ۲ و ۳ مـاده ۱۰ آیین نـامه پرداخت و بـازپرداخت وام های دانشـجویی) به ترتیب به ۶۰ و ۱۲۰ و بیش از ۱۲۰ میلیون تومـان افزایش یافته است. همچنین در خصوص بنـد ب مـاده ۱۲آییـن نـامه پرداخـت و بـازپرداخت وام هـای دانشــجویی ارائه گـواهی کسـر از حقوق صـرفًا برای دانشـجویانی که بالاتر از۱۲۰میلیون تومـان وامدریافت خواهـد نمود الزامی است. بدیهی است مسئولیت صحت سنجی سند تعهد و گواهی کسر از حقوق ضامنین بر عهده دانشگاه ها خواهد بود.

پرداخت وام مازاد شـهریه به دانشجویان شهریه پرداز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق شیوه نامه سنوات گذشـته پرداخت می شود. همچنین به دلیل پرداخت کـل مـازاد شــهریه دانشــجو، از طرف صـندوق، پس از ثبـت درخـواست ایـن وام توسـط دانشـجوی تحت پوشش امکان استفاده از وام شهریه صندوق برای وی در این نیمسال وجود نخواهد داشت.

به منظور پیشـگیری از برگشت وام خواهشـمند است قبـل از تاییـد تقاضا نسـبت به فعال و به روز بودن شـماره حساب و شماره شبای دانشگاه ها طمینان حاصل نمایند.

ضمنًا درصورت رویت درخواست وام دانشجویانی که شاغل به تحصیل در آن دانشگاه نمی باشند، از تایید یا رد آن درسامانه خودداری نموده و مراتب به نحو مقتضی به صندوق رفاه منعکس شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی