دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1402 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۲ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1402 در تاریخ 11 اسفند ماه 1401 برگزار شد. 

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

 

مشاوره قبولی آزمون دکتری و مصاحبه دکتری با رتبه های برتر این آزمون
مرکز مشاوره سایت کنکور

 
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه عنوان کد
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زبان وادبیات فارسی 301
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات جغرافیای سیاسی 302
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وامایش سرزمین 303
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی 304
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ژئومورفولوژی 305
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اب وهواشناسی 306
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی 307
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ترجمه -زبان وادبیات عربی 363
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم اقتصادی 308
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ورزشی -مدیریت ورزشی 309
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی 310
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ورزشی -اسیب شناسی ورزشی 311
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ورزشی -رفتارحرکتی وروان شناسی ورزشی 312
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ورزشی -بیومکانیک ورزشی 313
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات تاریخ -تاریخ اسلام 314
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات تاریخ -تاریخ ایران بعدازاسلام 315
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات تاریخ -تاریخ ایران قبل ازاسلام 316
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم اجتماعی 340
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات جمعیت شناسی 341
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مددکاری اجتماعی 342
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم قران وحدیث 317
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فقه ومبانی حقوق اسلامی 318
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ادیان وعرفان 319
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات تاریخ وتمدن ملل اسلامی 320
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فلسفه وکلام اسلامی 321
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت بازرگانی و راهبردی 325
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فقه شافعی 322
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فلسفه 343
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فلسفه منطق 344
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فلسفه علم 345
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فلسفه تعلیم وتربیت 346
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات برنامه ریزی درسی 347
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت اموزشی 348
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات روان شناسی تربیتی 349
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات تکنولوژی اموزشی 350
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اموزش عالی 351
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات روان شناسی واموزش کودکان استثنایی 352
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مشاوره 323
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات سنجش واندازه گیری 353
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات روان شناسی 354
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علم اطلاعات ودانش شناسی 324
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات حقوق عمومی 355
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات حقوق جزاوجرم شناسی 356
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات حقوق بین الملل عمومی 357
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات حقوق خصوصی 358
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات حقوق نفت وگاز 359
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم سیاسی وروابطبین الملل 360
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مطالعات جهان 362
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت بازرگانی وراهبردی 325
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت دولتی 326
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت صنعتی 327
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت رسانه واطلاعات 328
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت فناوری اطلاعات 330
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز 331
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات کارافرینی اینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی 332
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات گردشگری 333
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مالی 334
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات حسابداری 335
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ارتباطات 336
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات باستان شناسی 337
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات محیطزیست 338
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مطالعات زنان 361
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدرسی معارف اسلامی 339
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی 442
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی نفت 443
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 444
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی اب های زیرزمینی 445
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی مهندسی 446
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی زیست محیطی 447
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی پترولوژی 448
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی اقتصادی 449
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زمین شناسی تکتونیک 450
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شیمی -شیمی فیزیک 451
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شیمی -شیمی الی 452
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شیمی -شیمی تجزیه 453
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شیمی -شیمی معدنی 454
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شیمی کاربردی 455
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شیمی -شیمی پلیمر 456
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شیمی -شیمی دارویی 457
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فیتوشیمی 458
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات هواشناسی 459
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی 460
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی گیاهی -سیستماتیک وبوم شناسی 461
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی گیاهی -سلولی وتکوینی 462
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی جانوری -فیزیولوژی 463
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی جانوری -بیوسیستماتیک 464
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی جانوری -سلولی وتکوینی 465
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی سلولی ومولکولی 466
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیوشیمی 467
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ژنتیک مولکولی 468
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات میکروبیولوژی 469
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیوفیزیک 470
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست فناوری میکروبی 471
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات امار 472
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ریاضی 473
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فیزیک دریا 474
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زیست شناسی دریا 475
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات نانوفیزیک 476
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فیزیک 477
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فوتونیک 478
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ژئوفیزیک -لرزه شناسی 479
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ژئوفیزیک -زلزله شناسی 480
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ژئوفیزیک -ژئوالکتریک والکترومغناطیس 481
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ژئوفیزیک -گرانی سنجی 482
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات نانوشیمی 483
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ریززیست فناوری 484
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیوانفورماتیک 485
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم کامپیوتر 486
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم شناختی 487
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی برق -الکترونیک 488
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی برق -مخابرات 489
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی برق -قدرت 490
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی برق -کنترل 491
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -سازه 492
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -زلزله 493
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -ژئوتکنیک 494
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی 495
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -راه وترابری 496
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -مهندسی سواحل بنادروسازه های دریایی 497
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -مهندسی ومدیریت منابع اب 498
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -حمل ونقل 499
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -مهندسی ومدیریت ساخت 500
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی عمران -مهندسی محیطزیست 501
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نقشه برداری -ژئودزی 502
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری 503
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور 504
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نقشه برداری -سیستم اطلاعات مکانی 505
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی مکانیک -ساخت وتولید 506
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی 507
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات 508
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی 509
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی دریا 510
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هوافضا-ایرودینامیک 511
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هوافضا-جلوبرندگی 512
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هوافضا-سازه های هوایی 513
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل 514
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی معدن -اکتشاف موادمعدنی 515
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی معدن -استخراج موادمعدنی 516
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی معدن -فراوری موادمعدنی 517
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی معدن -مکانیک سنگ 518
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی پلیمر 519
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی محیطزیست -منابع اب 520
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی محیطزیست -اب وفاضلاب 521
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی محیطزیست -موادزائدجامد 522
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی محیطزیست -الودگی هوا 523
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی پزشکی -بیوالکتریک 524
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی پزشکی -بیومکانیک 525
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی پزشکی -بیومتریال 526
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی صنایع 527
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نفت -اکتشاف نفت 528
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نفت 529
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم 530
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی کامپیوتر-معماری 531
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی 532
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش 533
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی فناوری اطلاعات 534
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی متالورژی ومواد 535
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی شیمی 536
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی 537
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فناوری نانو-نانومواد 538
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فناوری نانو-نانوالکترونیک 539
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هسته ای -کاربردپرتوها 540
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هسته ای -راکتور 541
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی 542
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی هسته ای -گداخت 543
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نساجی -تکنولوژی 544
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی نساجی -شیمی وعلوم الیاف 545
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی سیستم های انرژی 546
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی مکاترونیک 547
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی محیطزیست 364
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی مکانیک بیوسیستم 365
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 366
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی باغبانی 367
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی صنایع غذایی 368
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اقتصادکشاورزی 369
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی -بیولوژی واناتومی 370
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی -کامپوزیت های لیگنوسلولزی 371
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی -صنایع سلولزی 372
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک 373
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت منابع خاک 374
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم دامی 375
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی 376
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی اب -سازه های ابی 377
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی اب -منابع اب 378
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی 379
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ژنتیک وبه نژادی گیاهی 380
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اگروتکنولوژی 381
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اگروتکنولوژی -علوم وتکنولوژی بذر 382
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اگروتکنولوژی -علوم علف های هرز 383
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیوتکنولوژی کشاورزی 384
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اگرواکولوژی 385
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ترویج واموزش کشاورزی پایدار 386
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات توسعه کشاورزی 387
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات حشره شناسی کشاورزی 388
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیماری شناسی گیاهی 389
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی جنگل -مدیریت جنگل 390
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی جنگل -عمران وبهره برداری جنگل 391
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی جنگل -علوم زیستی جنگل 392
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی شیلات -تکثیروپرورش ابزیان 393
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی شیلات -فراوری محصولات شیلاتی 394
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی شیلات -صیدوبهره برداری ابزیان 395
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی مرتع 396
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت وکنترل بیابان 397
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات علوم ومهندسی ابخیز 398
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مدیریت پروژه وساخت 399
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات معماری 400
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات شهرسازی 401
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات پژوهش هنر 402
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مرمت -مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی 403
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مرمت -مرمت واحیای بناهاوبافت های تاریخی 404
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات تئاتر 405
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات طراحی صنعتی 406
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات معماری منظر 407
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات جراحی دامپزشکی 408
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات مامائی وبیماری های تولیدمثل دام 409
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیماری های داخلی دام های کوچک 410
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیماری های داخلی دام های بزرگ 411
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات رادیولوژی دامپزشکی 412
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 413
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات پاتولوژی دامپزشکی 414
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بهداشت وبیماری های پرندگان 415
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیوشیمی 416
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بهداشت وبیماری های ابزیان 417
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بهداشت موادغذایی 418
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بهداشت خوراک دام 419
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اپیدمیولوژی 420
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات انگل شناسی دامپزشکی 421
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات باکتری شناسی 422
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ویروس شناسی 423
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات قارچ شناسی 424
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ایمنی شناسی 425
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بیوتکنولوژی دامپزشکی 426
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فناوری تولیدمثل دردامپزشکی 427
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات سم شناسی 428
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فارماکولوژی دامپزشکی 429
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات فیزیولوژی دامپزشکی 430
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای 431
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات بافت شناسی مقایسه ای 432
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اموزش زبان فرانسه 433
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ادبیات فرانسه 434
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اموزش زبان روسی 435
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اموزش زبان المانی 436
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات اموزش زبان انگلیسی 437
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زبان وادبیات انگلیسی 438
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات ترجمه 439
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زبان شناسی 440
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات زبان های باستانی ایران 441

 

پاسخ کلیدی دریافت دفترچه عنوان کد
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم انسانی 551
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان عربی کدرشته 2110 552
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی -گروه کشاورزی 553
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی -گروه هنر 554
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی -گروه دامپزشکی 555
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان فرانسه کدرشته 2801و2802 556
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان روسی کدرشته 2803 557
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان المانی کدرشته 2804 558
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی کدرشته های 2805تا2808 559
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی کدرشته 2809 560
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم پایه 561
پاسخ کلیدی دفترچه سوالات استعدادوزبان انگلیسی -گروه فنی ومهندسی 562

پاسخ فرانسه

پاسخ آلمانی

پاسخ روسی

دفترچه سوالات زبان فرانسه والمانی وروسی گروه علوم انسانی 571

 

ارسال دیدگاه

30
0

14 نظرات جدید
16 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
17 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
lxbfYeaa

1

رستمی

سلام
ببخشید کسی پاسخ تشریحی دکترا هوش مصنوعی۱۴۰۲ را داره؟
یا میتونه راهنمایی کنه از کجا بگیرم؟

ساینا

تروخدا راهنمایی ام کنین… چرا سوالات دکتری 1402 نشون داده نمیشه و فقط صفحه اول آورده میشه و بقیه صفحات باز نمیشه؟

قاسمی

سلام کد551 نوشته زبان انگلیسی ولی تو کلید نوشته؟ زبان عربی

علی

از دوستان توسعه کشاورزی هستند؟

بینام

سلام بله، امتحان چطور بود؟ درصدتانون چند شد؟

shishi

سلام وقتتون بخیر
کلید سوالات استعداد تحصیلی علوم انسانی، دفترچهcمنتشر نمی شه؟

خسروی

سلام، وقت بخیر.
امروز کلید سوالات دکتری ۱۴۰۲رو گذاشتن و من رشته ریاضی محض هستم و تخصصی رو ۴۰ درصد و استعداد رو هم ۴۵ اینا زدم، به نظرتون رتبم چند میشه؟

اکبر

با این درصدها قاعدتا زیر ۲۰

علیرضا

سلام
ممنون از زحماتتون
سوالات که منتشر شده. چرا هنوز از سایتتون قابل دانلود نیست؟

مصطفی

سوالات کنکور اومده 1402اومده، کلید سوالات هنوز نیومده

اسماعیل

فازتون چیه هنوز خبری از سوالات نشده، تیتر میزنین؟!!! میخواین آمار بازدیدتون بالا بره مثلا؟!!!

عباس

سلام
سوالات دکترا ۱۴۰۲ که هنوز منتشر نشده چرا این خبر را گذاشتید لینک دانلود که غیرفعال هست…من روزی ۳ بار به سایت سازمان سنجش سر میزنم ولی اون هم حتی نگذاشته
سالهای قبل به یکی و دو روز نمی‌کشید سوالات را میذاشتن…واقعآ چرا اینطور شده…من به شدت منتظرم و حتی حاضرم سوالات را بخرم

حمید

کلید کنکور دکتری 1402 کی میاد؟

علی

سوالات دکتری 1402 که منتشر شد. عقب موندید 😉

ساناز

با سلام تاریخ دقیق انتشار سوالات و دفترچه کنکور دکتری را لطف می کنید بفرمایید ؟ممنونم

تبلیغات متنی